Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk İslam Devletleri Püf Noktaları Soruları

SOSYAL BİLİMLER
TESTİ - 14
1. Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve
ilgili toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
1. İlk Türk devletlerinden Karahanlılara kadar Türk-
lerde aşağıdakilerden hangisine yer verildiği söy-
lenemez?
A) Orduda Onlu teşkilata
B) Yönetimde veraset sistemine
C) Yaylak - kışlak yaşamına
D) Ticaret yolları üzerinde kervansaraylara
E) Minyatür sanatına
2. Selçuklular;
1. bozkır kültürünü yansıtan kuş, çift başlı kartal
gibi hayvan tasvirlerinin yer aldığı kabartmalarla
yapıları süsleme,
II. hat, minyatür, tezhip, çini gibi sanat alanlarında
değerli eserlere yer verme,
III. resim ve heykeltraş alanında değerli eserler bi-
rakma
yaklaşımlarından hangilerine sanat alanında yer
vermemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
4. Mond
ya" g
verile
C) Yalnız III
E) II ve III
SI,
ama
1
A)
B
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
SOSYAL BİLİMLER TESTİ - 14 1. Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve ilgili toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın 1. İlk Türk devletlerinden Karahanlılara kadar Türk- lerde aşağıdakilerden hangisine yer verildiği söy- lenemez? A) Orduda Onlu teşkilata B) Yönetimde veraset sistemine C) Yaylak - kışlak yaşamına D) Ticaret yolları üzerinde kervansaraylara E) Minyatür sanatına 2. Selçuklular; 1. bozkır kültürünü yansıtan kuş, çift başlı kartal gibi hayvan tasvirlerinin yer aldığı kabartmalarla yapıları süsleme, II. hat, minyatür, tezhip, çini gibi sanat alanlarında değerli eserlere yer verme, III. resim ve heykeltraş alanında değerli eserler bi- rakma yaklaşımlarından hangilerine sanat alanında yer vermemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II 4. Mond ya" g verile C) Yalnız III E) II ve III SI, ama 1 A) B
28. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına
yaptığı hizmetleri gösteren örneklerden biri değildir?
A) Gazneli Mahmut'un Hindistan'a Somnat seferini dü-
zenlemesi
B) Tuğrul Bey'in Şii Büveyhoğullarının varlığına son ver-
mesi
C) Alp Arslan'ın Doğu Roma ordularını mağlup etmesi
D) I. Kılıç Arslan'ın Haçlı birliklerine karşı mücadele et-
mesi
I. Alaeddin Keykubad'ın Harzemşah ordusunu boz-
guna uğratması
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
28. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına yaptığı hizmetleri gösteren örneklerden biri değildir? A) Gazneli Mahmut'un Hindistan'a Somnat seferini dü- zenlemesi B) Tuğrul Bey'in Şii Büveyhoğullarının varlığına son ver- mesi C) Alp Arslan'ın Doğu Roma ordularını mağlup etmesi D) I. Kılıç Arslan'ın Haçlı birliklerine karşı mücadele et- mesi I. Alaeddin Keykubad'ın Harzemşah ordusunu boz- guna uğratması
ken-
ardeşi
ola-
625
4.
Karahanlı Devleti'yle birlikte temelleri atılan Türk-İslam
medeniyetlerinde hükümdarlar, siyasi güçlerini "Tahta.
Allah'ın nasibi ve takdiri ile oturdum." şeklinde ifade et-
miştir.
Bu durum Türklerin İslamiyet öncesinde sahip ol-
duğu aşağıdaki özelliklerinden hangisini İslamiyet
sonrası dönemde de devam ettirdiğine kanıt oluş-
turur?
A) Kut
Cihan hâkimiyeti
B) Sosyal devlet
D) Kurultay
E) Ordu-millet
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
ken- ardeşi ola- 625 4. Karahanlı Devleti'yle birlikte temelleri atılan Türk-İslam medeniyetlerinde hükümdarlar, siyasi güçlerini "Tahta. Allah'ın nasibi ve takdiri ile oturdum." şeklinde ifade et- miştir. Bu durum Türklerin İslamiyet öncesinde sahip ol- duğu aşağıdaki özelliklerinden hangisini İslamiyet sonrası dönemde de devam ettirdiğine kanıt oluş- turur? A) Kut Cihan hâkimiyeti B) Sosyal devlet D) Kurultay E) Ordu-millet
4.
Islamiyet'in kabulü Türklerin siyasi ve toplumsal
hayatında önemli değişimler meydana getirmiştir.
Gülser Öğretmen, tahtaya yukarıdaki bilgiyi yazdıktan
sonra öğrencilerinden bu bilgiyi destekleyecek çıkarım-
larda bulunmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı çıkarımın
yanlış olduğu söylenebilir?
A) Cem: Hükümdar unvanlarında değişiklik görülmüştür.
Gülben: Ahiret inancı ortaya çıkmıştır.
C) Ali: Hükümdarlığın halife tarafından onaylanması usu-
lüne geçilmiştir.
Padisab
D) Berika: Basilan paraların üzerine halifenin ismi yazıl-
maya başlanmıştır.
E) Fatih: Hukuk sistemi, şeri ve örfi olarak ikiye ayrılmış-
VE
tır.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
4. Islamiyet'in kabulü Türklerin siyasi ve toplumsal hayatında önemli değişimler meydana getirmiştir. Gülser Öğretmen, tahtaya yukarıdaki bilgiyi yazdıktan sonra öğrencilerinden bu bilgiyi destekleyecek çıkarım- larda bulunmalarını istemiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı çıkarımın yanlış olduğu söylenebilir? A) Cem: Hükümdar unvanlarında değişiklik görülmüştür. Gülben: Ahiret inancı ortaya çıkmıştır. C) Ali: Hükümdarlığın halife tarafından onaylanması usu- lüne geçilmiştir. Padisab D) Berika: Basilan paraların üzerine halifenin ismi yazıl- maya başlanmıştır. E) Fatih: Hukuk sistemi, şeri ve örfi olarak ikiye ayrılmış- VE tır.
33. Batı'da Averroes olarak tanınan aşağıdaki bilginler-
den hangisi Astronom Batlamyus'un evren model-
lerini eleştirmiş, yeni gezegen modellerinin ortaya
konulması gerektiğini ortaya koymuş ve gözün retina
tabakasının işlevlerini açıklamıştır?
B) Biruni
A) İbn-i Rüşd
D) İbn-i Haldun
E) Farabi
C) İbn-i Sina
karekök & dakika
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
33. Batı'da Averroes olarak tanınan aşağıdaki bilginler- den hangisi Astronom Batlamyus'un evren model- lerini eleştirmiş, yeni gezegen modellerinin ortaya konulması gerektiğini ortaya koymuş ve gözün retina tabakasının işlevlerini açıklamıştır? B) Biruni A) İbn-i Rüşd D) İbn-i Haldun E) Farabi C) İbn-i Sina karekök & dakika
5.
TARİH
Aşağıdakilerin hangisinde 1.'de verilen devletin yıkıl-
ması veya zayıflaması, II.'de verilen devletin kurulma-
sına zemin hazırlamamıştır?
A) Büyük Selçuklular
B) Akkoyunlular
C) Çağatay
D) Anadolu Selçukluları
E) Karahanlılar
II.
Harzemşahlar
Safeviler
Timur
Osmanlı
Memlükler
8.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
5. TARİH Aşağıdakilerin hangisinde 1.'de verilen devletin yıkıl- ması veya zayıflaması, II.'de verilen devletin kurulma- sına zemin hazırlamamıştır? A) Büyük Selçuklular B) Akkoyunlular C) Çağatay D) Anadolu Selçukluları E) Karahanlılar II. Harzemşahlar Safeviler Timur Osmanlı Memlükler 8.
2.
İslam mimarisinde görselde yer alan eser-
lerin yapımı Türklerin Islamiyet'e girmesin-
den sonra ortaya çıkmıştır.
Kümbet
Kümbetlerin mimari alanda görülmeye başlamasında
aşağıdakilerin hangisinin etkisi olmuştur?
A) Müslüman sanatçıların insan resmini yapmaktan kaçın-
masının
B) Türklerin ölü gömme âdetlerinden ve çadırlarından esin-
lenmesinin
C) Çin kültürünün Türklerle birlikte Islam coğrafyasına ta-
şınmasının
D) Endülüs Emevileri ile birlikte Avrupa mimarisinin tanın-
masının
E) Türklerin Anadolu'da Bizans kültüründen etkilenmesinin
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
2. İslam mimarisinde görselde yer alan eser- lerin yapımı Türklerin Islamiyet'e girmesin- den sonra ortaya çıkmıştır. Kümbet Kümbetlerin mimari alanda görülmeye başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi olmuştur? A) Müslüman sanatçıların insan resmini yapmaktan kaçın- masının B) Türklerin ölü gömme âdetlerinden ve çadırlarından esin- lenmesinin C) Çin kültürünün Türklerle birlikte Islam coğrafyasına ta- şınmasının D) Endülüs Emevileri ile birlikte Avrupa mimarisinin tanın- masının E) Türklerin Anadolu'da Bizans kültüründen etkilenmesinin
25. . Karahanlılar
Gazneliler
• Büyük Selçuklular
Aşağıdakilerden hangisi bu Türk devletlerinin ortak
özelliklerinden birisidir?
A) Türkçeyi resmî yazışmalarda kullanmaları
B) Hükümdarlarının "sultan" unvanını kullanması
C) Anadolu'ya yerleşme amaçlı akınlar düzenlemeleri
D) İslamiyet'i yeni coğrafyalara yaymaları
E) Abbasi halifelerini baskıdan kurtarmaları
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
25. . Karahanlılar Gazneliler • Büyük Selçuklular Aşağıdakilerden hangisi bu Türk devletlerinin ortak özelliklerinden birisidir? A) Türkçeyi resmî yazışmalarda kullanmaları B) Hükümdarlarının "sultan" unvanını kullanması C) Anadolu'ya yerleşme amaçlı akınlar düzenlemeleri D) İslamiyet'i yeni coğrafyalara yaymaları E) Abbasi halifelerini baskıdan kurtarmaları
SOSYAL BİLİMLER
HR
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) ve
soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kıs
3.
you
Mısır merkezli Türk İslam devleti olan Memlüklularda yöneti-
min başında ve kilit noktalarda yüksek dereceli emirler bulu-
nurdu Sultan da bu emirlerden biri olurdu. Genel olarak
Memlüklularda hükümdarlık babadan oğula geçmezdi. Sallegt
Buna göre Memlükluların Türk-İslam devlet geleneğinde
aşağıdakilerden hangisini uygulamadıkları söylenebilir?
A) Hükümdarların Arapça unvan kullanma geleneğini
B) Hükümdar adına hutbe okutma geleneğini
C)Yönetimde divan teşkilatını kullanmayı
D) Hükümdar adına para bastırma geleneğini
E) Hanedana mensup olanların hükümdar olmasını
1.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
SOSYAL BİLİMLER HR 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) ve soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kıs 3. you Mısır merkezli Türk İslam devleti olan Memlüklularda yöneti- min başında ve kilit noktalarda yüksek dereceli emirler bulu- nurdu Sultan da bu emirlerden biri olurdu. Genel olarak Memlüklularda hükümdarlık babadan oğula geçmezdi. Sallegt Buna göre Memlükluların Türk-İslam devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisini uygulamadıkları söylenebilir? A) Hükümdarların Arapça unvan kullanma geleneğini B) Hükümdar adına hutbe okutma geleneğini C)Yönetimde divan teşkilatını kullanmayı D) Hükümdar adına para bastırma geleneğini E) Hanedana mensup olanların hükümdar olmasını 1.
1.
"Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız din üzerinde sağlampa
durur. Öteki ayağımız yetmiş iki milleti dolaşır.”"
Mevlâna bu sözü ile;
1.
öğretilerinin kaynağının Kuran ve sünnet olduğu,
II. tüm insanlığı hoşgörüle kucaklayabileceği,
III. İslamiyet'in Anadolu yayıldığı
unsurlarından hangilerini ifade etmek istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
1. "Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız din üzerinde sağlampa durur. Öteki ayağımız yetmiş iki milleti dolaşır.”" Mevlâna bu sözü ile; 1. öğretilerinin kaynağının Kuran ve sünnet olduğu, II. tüm insanlığı hoşgörüle kucaklayabileceği, III. İslamiyet'in Anadolu yayıldığı unsurlarından hangilerini ifade etmek istemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına
1. Abbasiler Dönemi'ndeki bilimsel gelişmeleri örnekler
vererek açıklayan tarih öğretmeni, tahtaya aşağıda yer
alan tabloyu çizmiştir.
Endülüs
Havzası
Kurtuba
Medresesi
İbn-i Haldun
Horasan Havzası
Beytü'l Hikme
Er-Razi
D) II ve III
Bağdat
Havzası
Sadece bu tablo dikkate alınarak;
İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaların Orta Do-
ğu'da yoğunlaştığı,
Nişabur
Bimaristanı
Farabi
H. Avrupa'nın, İslam kültürünün etki sahasına girdiği,
III Müslüman bilim insanlarının yaptığı çalışmaların,
Batı kültürü üzerinde etkili olduğu
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına 1. Abbasiler Dönemi'ndeki bilimsel gelişmeleri örnekler vererek açıklayan tarih öğretmeni, tahtaya aşağıda yer alan tabloyu çizmiştir. Endülüs Havzası Kurtuba Medresesi İbn-i Haldun Horasan Havzası Beytü'l Hikme Er-Razi D) II ve III Bağdat Havzası Sadece bu tablo dikkate alınarak; İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaların Orta Do- ğu'da yoğunlaştığı, Nişabur Bimaristanı Farabi H. Avrupa'nın, İslam kültürünün etki sahasına girdiği, III Müslüman bilim insanlarının yaptığı çalışmaların, Batı kültürü üzerinde etkili olduğu yargılarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
13) Aşağıdaki olaylardan hangileri arasında neden-so-
nuç ilişkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
Talas Savaşı
Malazgirt
Savaşı
Dandanakan
Savaşı
Pasinler Savaşı
E) Hittin Savaşı
Türk-Arap ilişkilerinin güç-
lenmesi
Anadolu'da Bizans diren-
cinin kırılması
Gazneli Devleti'nin yıkılış
sürecine girmesi
Türklerin Anadolu'ya ke-
sin olarak yerleşmesi
Haçlıların yenilgiye uğra-
tılması
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
13) Aşağıdaki olaylardan hangileri arasında neden-so- nuç ilişkisi yoktur? A) B) C) D) Talas Savaşı Malazgirt Savaşı Dandanakan Savaşı Pasinler Savaşı E) Hittin Savaşı Türk-Arap ilişkilerinin güç- lenmesi Anadolu'da Bizans diren- cinin kırılması Gazneli Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi Türklerin Anadolu'ya ke- sin olarak yerleşmesi Haçlıların yenilgiye uğra- tılması
ri
16
söyler.
E) Otoritelerin görüşlerinin temellendirilmesi
savunur
12. Bazı kaynaklarda yaklaşık 1100 yıl süren Orta Çağ'ın
"karanlık" dönem olarak adlandırıldığını görürüz. Bu bilgi,
yıllarca aktarılagelmiş yanlış bir bilgidir. Önce Abbasi,
ardından Selçuklu yönetimindeki bölgede başta Bağdat
olmak üzere ilim merkezleri bulunurken; İbn Sina, İbn Rüşd,
İbn Heysem gibi isimler dünyada yankı uyandırmışken
İslam medeniyeti bilim ve felsefede altın çağını yaşamış,
bu çalışmalar Rönesans'ın tetikleyicisi olmuşken "Orta Çağ
karanlık bir donemdir." demek "Felsefe tarihini bilmiyorum."
demektir.
Parçadaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden
hangisini eleştirmektedir?
A) Islam âlimlerinin bilinirliğinin dar bir alanda kaldığını
Orta Çağ felsefesinin antik düşünceden
yararlanmamasını
İslam felsefesinin yeteri kadar etkili olamadığını
Felsefe tarihi bilmeyenlerin yanlış bilgiler sunmalarını
Orta Çağ'ın uzun bir dönem oluşunun göz önünde
bulundurulmadığını
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
ri 16 söyler. E) Otoritelerin görüşlerinin temellendirilmesi savunur 12. Bazı kaynaklarda yaklaşık 1100 yıl süren Orta Çağ'ın "karanlık" dönem olarak adlandırıldığını görürüz. Bu bilgi, yıllarca aktarılagelmiş yanlış bir bilgidir. Önce Abbasi, ardından Selçuklu yönetimindeki bölgede başta Bağdat olmak üzere ilim merkezleri bulunurken; İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Heysem gibi isimler dünyada yankı uyandırmışken İslam medeniyeti bilim ve felsefede altın çağını yaşamış, bu çalışmalar Rönesans'ın tetikleyicisi olmuşken "Orta Çağ karanlık bir donemdir." demek "Felsefe tarihini bilmiyorum." demektir. Parçadaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? A) Islam âlimlerinin bilinirliğinin dar bir alanda kaldığını Orta Çağ felsefesinin antik düşünceden yararlanmamasını İslam felsefesinin yeteri kadar etkili olamadığını Felsefe tarihi bilmeyenlerin yanlış bilgiler sunmalarını Orta Çağ'ın uzun bir dönem oluşunun göz önünde bulundurulmadığını Diğer sayfaya geçiniz.
(D
12. 721-815 arasında yaşamış, teorik ve deneysel ça-
lışmalarıyla kimyanın gelişmesinde önemli rol oy-
namıştır.
.
Birçok kimyasal bileşiğin, aktin ve sürecin uygulayı-
cısıdır.
Modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilmekte-
dir.
Hakkında bazı bilgiler verilen bu İslam âlimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Cabir ibn Hayyan
B) Harizmi
C) İbn-i Rüşd
D) Ibn-i Haldun
E) Ömer Hayyam
163
>
C
en pre
p
in
a
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
(D 12. 721-815 arasında yaşamış, teorik ve deneysel ça- lışmalarıyla kimyanın gelişmesinde önemli rol oy- namıştır. . Birçok kimyasal bileşiğin, aktin ve sürecin uygulayı- cısıdır. Modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilmekte- dir. Hakkında bazı bilgiler verilen bu İslam âlimi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Cabir ibn Hayyan B) Harizmi C) İbn-i Rüşd D) Ibn-i Haldun E) Ömer Hayyam 163 > C en pre p in a
1.
Türk-İslam devletlerinde hukuk sistemi şer'i ve örfi olmak üzere
iki ana unsurdan meydana gelirdi.
Buna göre Türk-İslam devletlerinde hukuk sisteminin oluş-
turulmasında;
1. gelenek, V
II. coğrafya,
III. din ✓
unsurlarından hangilerinin esas alındığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Yalnız
4.
A
y
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
1. Türk-İslam devletlerinde hukuk sistemi şer'i ve örfi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Buna göre Türk-İslam devletlerinde hukuk sisteminin oluş- turulmasında; 1. gelenek, V II. coğrafya, III. din ✓ unsurlarından hangilerinin esas alındığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III Yalnız 4. A y
25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına
1.
Türk-İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden olan Kutadgu
Bilig'de devletin ayakta kalması için orduya, mala-serve-
te, halkın zenginliğine ve kanunlara ihtiyaç olduğu, bun-
lardan birisi ihmal edildiğinde devletin çözüleceği vurgu-
lanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Devlet teşkilatının bir bütün olduğuna
B) Kağanın ülkeyi bütünleştireceğine
C) Boylararası birlikteliğin önemli oluduğuna
D) Törenin vazgeçilmezliğine
E) Ordu-millet anlayışının benimsendiğine
4. Os
lik
la
a
k
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına 1. Türk-İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden olan Kutadgu Bilig'de devletin ayakta kalması için orduya, mala-serve- te, halkın zenginliğine ve kanunlara ihtiyaç olduğu, bun- lardan birisi ihmal edildiğinde devletin çözüleceği vurgu- lanmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Devlet teşkilatının bir bütün olduğuna B) Kağanın ülkeyi bütünleştireceğine C) Boylararası birlikteliğin önemli oluduğuna D) Törenin vazgeçilmezliğine E) Ordu-millet anlayışının benimsendiğine 4. Os lik la a k