Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türklerin İslamiyet'i Kabulü Soruları

7.
31 Mart Vakası sonrası Kanuni Esasi'de yapılan anayasal
değişiklik sonrasında padişahın yasama, yürütme ve yargı
üzerindeki gücü kırılmış ve Mebusan Meclisi üzerindeki baskı
büyük oranda sona ermiştir.
Buna göre Kanuni Esasi'de yapılan değişiklikler,
I. Saray, devlet yönetiminde ikinci plana düşmüştür.
II. Halkın yönetime etkisi anayasal güvence altına alınmıştır.
III. Siyasi işlerde din, belirleyici olmaya başlamıştır.
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
AYT Altın Karma Deneme Sınavı
E) II ve III
32
10.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
7. 31 Mart Vakası sonrası Kanuni Esasi'de yapılan anayasal değişiklik sonrasında padişahın yasama, yürütme ve yargı üzerindeki gücü kırılmış ve Mebusan Meclisi üzerindeki baskı büyük oranda sona ermiştir. Buna göre Kanuni Esasi'de yapılan değişiklikler, I. Saray, devlet yönetiminde ikinci plana düşmüştür. II. Halkın yönetime etkisi anayasal güvence altına alınmıştır. III. Siyasi işlerde din, belirleyici olmaya başlamıştır. durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II AYT Altın Karma Deneme Sınavı E) II ve III 32 10.
özel-
kler
az.
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLER
ve
ur.
gö-
rek
Bu
4. Bir tarihçi, "Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri birçok alanda
değişikliğe yol açmıştır." demiştir.
Tarihçinin bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine da-
yandırdığı savunulamaz?
A) Bazı hükümdarların emir ve sultan gibi unvanlar kullan-
masi
B) Hakimiyetin kaynağının tanrıdan geldiğine inanılması
C) Hükümdarların tıraz denilen süslemeli özel giysiler giymesi
D) Halife adına hutbeler okunması
E) Hukuk sisteminde törenin yanında şer'i hukukun da ge-
çerli olması
7.
S
8.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
özel- kler az. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLER ve ur. gö- rek Bu 4. Bir tarihçi, "Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri birçok alanda değişikliğe yol açmıştır." demiştir. Tarihçinin bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine da- yandırdığı savunulamaz? A) Bazı hükümdarların emir ve sultan gibi unvanlar kullan- masi B) Hakimiyetin kaynağının tanrıdan geldiğine inanılması C) Hükümdarların tıraz denilen süslemeli özel giysiler giymesi D) Halife adına hutbeler okunması E) Hukuk sisteminde törenin yanında şer'i hukukun da ge- çerli olması 7. S 8.
2.
Memlükler, kut inancını benimsememiş ve buna bağlı ola-
rak "devlet hükümdar ailesinin ortak mali" kabul edilmemiş
ve her Emir'e sultan olabilme hakkı verilmiştir. Bu durum
yönetimde sık sık taht kavgalarına yol açmış, saltanat ve
hanedanlık kültürü oluşmamıştır.
Bu durum ile ilgili yapılabilecek en genel yorum aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Her emirin sultan olabilme hakkı vardır.
B) Memlükler, kendinden önce kurulan Türk ve Türk-İslam
devletlerinden farklı bir yönetim anlayışı benimsemişler-
dir.
g
C) Abbasî halifeliğini Mısır'da sürdürme politikası izlemiş-
lerdir.
D) Avrupa'nın Moğol istilâsı altına girmesini önlemişlerdir.
E) Egemenliğin belirli bir hanedana bağlı kalmaması dev-
letin ömrünün kısa olmasında etkili olmuştur.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. Memlükler, kut inancını benimsememiş ve buna bağlı ola- rak "devlet hükümdar ailesinin ortak mali" kabul edilmemiş ve her Emir'e sultan olabilme hakkı verilmiştir. Bu durum yönetimde sık sık taht kavgalarına yol açmış, saltanat ve hanedanlık kültürü oluşmamıştır. Bu durum ile ilgili yapılabilecek en genel yorum aşağı- dakilerden hangisidir? A) Her emirin sultan olabilme hakkı vardır. B) Memlükler, kendinden önce kurulan Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı bir yönetim anlayışı benimsemişler- dir. g C) Abbasî halifeliğini Mısır'da sürdürme politikası izlemiş- lerdir. D) Avrupa'nın Moğol istilâsı altına girmesini önlemişlerdir. E) Egemenliğin belirli bir hanedana bağlı kalmaması dev- letin ömrünün kısa olmasında etkili olmuştur.
2. XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulan
ve Türkiye Selçuklularında önemli bir yere
sahip olan ahiliğin temeli fütüvvet teşkilatına
dayanıyordu. Esnaf ve zaanatkârlar arasında
güvenliği, yardımlaşmayı, mesleki dayanışmayı
ilke edinen bu örgüte gayrimüslimler üye
olamazlardı.
Buna göre ahilikle ilgili;
1. sosyal ve ekonomik teşkilatlanmada önemli
bir rolü olduğu,
omiky
II. dinî özellik taşıyan bir örgütlenme olduğu,
III. Anadolu'da etnik birliği sağladığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E), II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulan ve Türkiye Selçuklularında önemli bir yere sahip olan ahiliğin temeli fütüvvet teşkilatına dayanıyordu. Esnaf ve zaanatkârlar arasında güvenliği, yardımlaşmayı, mesleki dayanışmayı ilke edinen bu örgüte gayrimüslimler üye olamazlardı. Buna göre ahilikle ilgili; 1. sosyal ve ekonomik teşkilatlanmada önemli bir rolü olduğu, omiky II. dinî özellik taşıyan bir örgütlenme olduğu, III. Anadolu'da etnik birliği sağladığı yorumlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E), II ve III
2. XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulan
ve Türkiye Selçuklularında önemli bir yere
sahip olan ahiliğin temeli fütüvvet teşkilatına
dayanıyordu. Esnaf ve zaanatkârlar arasında
güvenliği, yardımlaşmayı, mesleki dayanışmayı
ilke edinen bu örgüte gayrimüslimler üye
olamazlardı.
Buna göre ahilikle ilgili;
4. sosyal ve ekonomik teşkilatlanmada önemli
bir rolü olduğu,
II. dinî özellik taşıyan bir örgütlenme olduğu,
III. Anadolu'da etnik birliği sağladığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
23_TYT-1211
D) I ve II
IS
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından oluşturulan ve Türkiye Selçuklularında önemli bir yere sahip olan ahiliğin temeli fütüvvet teşkilatına dayanıyordu. Esnaf ve zaanatkârlar arasında güvenliği, yardımlaşmayı, mesleki dayanışmayı ilke edinen bu örgüte gayrimüslimler üye olamazlardı. Buna göre ahilikle ilgili; 4. sosyal ve ekonomik teşkilatlanmada önemli bir rolü olduğu, II. dinî özellik taşıyan bir örgütlenme olduğu, III. Anadolu'da etnik birliği sağladığı yorumlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I 23_TYT-1211 D) I ve II IS C) Yalnız III E) I, II ve III
t'i Kabulü ve
vletleri
10 Eyyubiler, 1174-1250 yılları arasında Mısır'da hüküm sür-
müş bir Türk İslam devletidir. Bu devlet Selahaddin Eyyu-
bi tarafından Kıpçak Türkleri nüfusunun Kafkaslar'dan ge-
tirilmesiyle oluşturulmuştur. Eyyubiler, Hittin Savaşı ile
Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başarmıştır. Eyyubilere,
Memlüklüler son vermiştir.
Mayimolal
Buna göre;
Msan 1. cihat politikası,Ya
II. ülke çıkarları, +
III. veraset anlayışı
kavramlarından hangilerinin Eyyubiler'in yıkılmasında
etkisinin olmadığı savunulur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
G
E I ve Ill
C) Yalnız III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
t'i Kabulü ve vletleri 10 Eyyubiler, 1174-1250 yılları arasında Mısır'da hüküm sür- müş bir Türk İslam devletidir. Bu devlet Selahaddin Eyyu- bi tarafından Kıpçak Türkleri nüfusunun Kafkaslar'dan ge- tirilmesiyle oluşturulmuştur. Eyyubiler, Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başarmıştır. Eyyubilere, Memlüklüler son vermiştir. Mayimolal Buna göre; Msan 1. cihat politikası,Ya II. ülke çıkarları, + III. veraset anlayışı kavramlarından hangilerinin Eyyubiler'in yıkılmasında etkisinin olmadığı savunulur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II G E I ve Ill C) Yalnız III
8.
Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerinden ve Avrupalı dev-
letlerle kurduğu ittifaklardan dolayı Fatih Sultan Mehmet, Ak-
koyunlular üzerine sefer düzenlemiştir/Erzincan yakınlarında
yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazanmış ve Doğu Anadolu'nun
güvenliği sağlanmıştır.
Yukarıda sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otlukbeli
Ankara
B) Çaldıran
E) Ridaniye
C) Turnadağ
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
8. Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerinden ve Avrupalı dev- letlerle kurduğu ittifaklardan dolayı Fatih Sultan Mehmet, Ak- koyunlular üzerine sefer düzenlemiştir/Erzincan yakınlarında yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazanmış ve Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır. Yukarıda sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Otlukbeli Ankara B) Çaldıran E) Ridaniye C) Turnadağ
2. Anadolu Selçukluları'nda meydana gelen aşağı-
ndaki durumlardan hangisi, ülkede teokratik bir
anlayışın bulunduğuna kanıt oluşturur?
A
A Devletin din adamları üzerinde herhangi bir bas-
kı veya etkisinin olmaması -
B) Halkın çeşitli tarikatlara bağlı olması
C) Töre hukukunun geçerli olması
DY Kadıların kararlarını dini hükümlere göre verme-
leri
E) Dini hoşgörüye sahip olunması
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. Anadolu Selçukluları'nda meydana gelen aşağı- ndaki durumlardan hangisi, ülkede teokratik bir anlayışın bulunduğuna kanıt oluşturur? A A Devletin din adamları üzerinde herhangi bir bas- kı veya etkisinin olmaması - B) Halkın çeşitli tarikatlara bağlı olması C) Töre hukukunun geçerli olması DY Kadıların kararlarını dini hükümlere göre verme- leri E) Dini hoşgörüye sahip olunması
1. Karahanlılar Devleti'ne ait aşağıdaki özelliklerden
hangisi Karahanlılarda "ulus devlet" anlayışı olduğuna
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yöneticileri, halkı ve ordusu Türk resmî dilinin Türkçe
olması
B) Eski Türk geleneğine uygun olarak ikili teşkilat siste-
mini uygulamaları
O
C) Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının benimsen-
mesi
D) Orta Asya'da kurulan ilk müslüman Türk Devleti olması
E) Orta Asya Türk kültürünü Selçuklulara taşımada köprü
görevi yapmaları
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
1. Karahanlılar Devleti'ne ait aşağıdaki özelliklerden hangisi Karahanlılarda "ulus devlet" anlayışı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) Yöneticileri, halkı ve ordusu Türk resmî dilinin Türkçe olması B) Eski Türk geleneğine uygun olarak ikili teşkilat siste- mini uygulamaları O C) Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının benimsen- mesi D) Orta Asya'da kurulan ilk müslüman Türk Devleti olması E) Orta Asya Türk kültürünü Selçuklulara taşımada köprü görevi yapmaları
2. Mısır'da Tolunoğlu Devleti'nin 905 yılında
yıkılmasından bir süre sonra Abbasi valisi olarak
görevlendirilen Togaç oğlu Muhammed'in kurmuş
olduğu devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhşidiler
BFâtimîler
C) Büveyhiler
D) Samaniler
E) Eyyubiler
arı Ös
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. Mısır'da Tolunoğlu Devleti'nin 905 yılında yıkılmasından bir süre sonra Abbasi valisi olarak görevlendirilen Togaç oğlu Muhammed'in kurmuş olduğu devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) İhşidiler BFâtimîler C) Büveyhiler D) Samaniler E) Eyyubiler arı Ös
2.
TYT
1025 yılında Karahanlı ve Gazneli devletlerinin hüküm-
darları arasında tarihi Maveraünnehir görüşmeleri
yapıldı. Bu görüşmelerde kalabalık Türkmen topluluk-
larını bir araya getiren Selçukluların, bir an önce etkisiz
hâle getirilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda
Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, Selçuklu lideri
Arslan Yabgu'yu hile ile yakalayıp hapsetti.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Selçukulların Karahanlı ve Gaznelilerin çağdaşı olduğuna
B) Gazneli Devleti için Selçukluların tehdit oluşturduğuna
C) Selçukluların Gazneli Devleti tarafından yıkıldığına
D) Arslan Yabgu'nun esir edilmesinin Selçukluları zor duruma
düşürdüğüne
E) Karahanlive Gazneli devletlerinin ittifak oluşturduğuna
4.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. TYT 1025 yılında Karahanlı ve Gazneli devletlerinin hüküm- darları arasında tarihi Maveraünnehir görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelerde kalabalık Türkmen topluluk- larını bir araya getiren Selçukluların, bir an önce etkisiz hâle getirilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, Selçuklu lideri Arslan Yabgu'yu hile ile yakalayıp hapsetti. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Selçukulların Karahanlı ve Gaznelilerin çağdaşı olduğuna B) Gazneli Devleti için Selçukluların tehdit oluşturduğuna C) Selçukluların Gazneli Devleti tarafından yıkıldığına D) Arslan Yabgu'nun esir edilmesinin Selçukluları zor duruma düşürdüğüne E) Karahanlive Gazneli devletlerinin ittifak oluşturduğuna 4.
2.
Islam öncesi Türk toplumlarında aile birliklerinin
oluşturduğu siyasi yapıya boy denirdi. Boylanın
kendilerine ait topraklan olur, başlarında boy beyleri
bulunurdu. Boy beylerini ise aile ve urug temsilcileri
seçerdi.
Bu durum Türk topluluklarında,
1. teşkilatçılık.
II. demokratik tutum. +
ill. bağımsızlık
özelliklerinden hangilerinin varlığını kanıtlar?
At Yainiz T
B) Yalniz
GF Yalnız III
Det
Eyl ve Ti
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. Islam öncesi Türk toplumlarında aile birliklerinin oluşturduğu siyasi yapıya boy denirdi. Boylanın kendilerine ait topraklan olur, başlarında boy beyleri bulunurdu. Boy beylerini ise aile ve urug temsilcileri seçerdi. Bu durum Türk topluluklarında, 1. teşkilatçılık. II. demokratik tutum. + ill. bağımsızlık özelliklerinden hangilerinin varlığını kanıtlar? At Yainiz T B) Yalniz GF Yalnız III Det Eyl ve Ti
com can
di
13. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Veraset geleneğinin taht kavgalarına neden olması
B) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri Te
C) Abbasi halifelerinin eski siyasi güçlerini yeniden ka-
zanmak istemeleri
flus
J
are
D) Türkmen ayaklanmalarının devleti yıkmaya yönelme-
si
E) Haçlılarla doğrudan çatışmaya girilmemesi
2.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
com can di 13. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Veraset geleneğinin taht kavgalarına neden olması B) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri Te C) Abbasi halifelerinin eski siyasi güçlerini yeniden ka- zanmak istemeleri flus J are D) Türkmen ayaklanmalarının devleti yıkmaya yönelme- si E) Haçlılarla doğrudan çatışmaya girilmemesi 2.
A) Yalnız I
16
D) I ve III
B) Yalnız II
2. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Süleymanşah'ın
ölümünden sonra çocukları Büyük Selçuklu
Sultanı Melikşah'ın sarayına getirilmişti.
Melikşah'ın ölümünden sonra Süleymanşah'ın
oğullarından I. Kılıç Arslan Anadolu'ya dönerek
Türkiye Selçuklularının tahtına oturmuştu.
E) ve
Bu bilgi değerlendirildiğinde;
✓
I. Türkiye Selçuklularının, Büyük Selçuklu
Devleti'nin siyasi baskısı altında olduğu,
C) Yalnız III
II. Türkiye Selçuklularında siyasi istikrarın
bozulduğu,
A
A) Yalnız I
III. Sultan Melikşah'ın Anadolu üzerinde
nüfuzunu korumaya yönelik hareket ettiği
yorumlarından hangilerinin doğru olduğu
söylenebilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
4.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
A) Yalnız I 16 D) I ve III B) Yalnız II 2. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Süleymanşah'ın ölümünden sonra çocukları Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın sarayına getirilmişti. Melikşah'ın ölümünden sonra Süleymanşah'ın oğullarından I. Kılıç Arslan Anadolu'ya dönerek Türkiye Selçuklularının tahtına oturmuştu. E) ve Bu bilgi değerlendirildiğinde; ✓ I. Türkiye Selçuklularının, Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi baskısı altında olduğu, C) Yalnız III II. Türkiye Selçuklularında siyasi istikrarın bozulduğu, A A) Yalnız I III. Sultan Melikşah'ın Anadolu üzerinde nüfuzunu korumaya yönelik hareket ettiği yorumlarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 4.
Orta Çağ'da Dünya
10. Orta Çağ Avrupası'nda derebeylik ve skolastik düşünce
hâkimken Doğu; siyasi, sosyal, ekonomik yönden en par-
lak dönemini yaşamaktaydı.
Bu durum;
1. Avrupa'da düşünce özgürlüğü önünde kısıtlamalar vardır.
II. Doğu, politik ve toplumsal bakımdan rahat durumdadır.
III. Avrupa'da merkezî otorite güç kazanmıştır.
değerlendirmelerinden hangilerini doğrulamaktadır?
Inic C) I ve II
A) Yalnız I
llam B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
Orta Çağ'da Dünya 10. Orta Çağ Avrupası'nda derebeylik ve skolastik düşünce hâkimken Doğu; siyasi, sosyal, ekonomik yönden en par- lak dönemini yaşamaktaydı. Bu durum; 1. Avrupa'da düşünce özgürlüğü önünde kısıtlamalar vardır. II. Doğu, politik ve toplumsal bakımdan rahat durumdadır. III. Avrupa'da merkezî otorite güç kazanmıştır. değerlendirmelerinden hangilerini doğrulamaktadır? Inic C) I ve II A) Yalnız I llam B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
SE DENİZİ
TORLUĞU
Manisa
Izmir
Aydin.
Muğla
Upa
Antalya
www.sosyalciniz.net
AKDENİZ
TYT TARİH FULL TEKRAR I
ANA
ELÇUK
SELÇ
I. Gıyaseddin
Keyhüsrev
(1205-1211)
Antalya'nın
Fethi
TYT TARİH FULL TEKRAR I
● Konya
Konu
Tarih ve Zaman
Uygarlık Tarihi
Orta Çağ'da Dünya
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Kirşehir
Nigde
Mersine
Kayseri
Adana
●Maraş
Kilis
Antakya
I. İzzettin
Keykavus
(1211-1220)
Sinop'un Fethi
Kemah
Arapkir Çemisgezek
Harpu
Malatya
Halep
Sosyal Hocam Ⓒ
Urfa
M
Sosyal Hocam
Mus
Diyarbak
I. Alaeddin
Keykubat
(1220-1237)
Alanya'nın
Fethi
için
Yukarıda verilen Türkiye Selçukluları döneminde
yer alan bazı fetih hareketleri
söylenebilecek ortak yargı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açık denizlere seferler düzenlenmiştir.
B) Akdeniz ticareti canlandırılmak istenmiştir.
C) Ticareti geliştirmeye yönelik fetih hareketleri
izlenmiştir.
D) Sömürgecilik faaliyetleri desteklenmiştir.
E) Anadolu eyaletlere ayrılmıştır.
Mardin Musaybin
Bris
Sirt
21
Hasankeyf
Artuklular
Çaka Beyliği
Danişmentliler
Malazgirt bayagit
Erciş
Ablat
•
Sincar Musul Erbil
2
Vag
Mengucekler
Saltuklular
Sınavda nasıl bir
soru çıkabilir?
TYT TARIH
Anlatan
İbrahim Ulaş BALDEMİR
O
instagram.com/sosyalhocamm
uitter.com/com/bon
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
SE DENİZİ TORLUĞU Manisa Izmir Aydin. Muğla Upa Antalya www.sosyalciniz.net AKDENİZ TYT TARİH FULL TEKRAR I ANA ELÇUK SELÇ I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211) Antalya'nın Fethi TYT TARİH FULL TEKRAR I ● Konya Konu Tarih ve Zaman Uygarlık Tarihi Orta Çağ'da Dünya İslam Öncesi Türk Tarihi İslam Tarihi Türk İslam Tarihi Kirşehir Nigde Mersine Kayseri Adana ●Maraş Kilis Antakya I. İzzettin Keykavus (1211-1220) Sinop'un Fethi Kemah Arapkir Çemisgezek Harpu Malatya Halep Sosyal Hocam Ⓒ Urfa M Sosyal Hocam Mus Diyarbak I. Alaeddin Keykubat (1220-1237) Alanya'nın Fethi için Yukarıda verilen Türkiye Selçukluları döneminde yer alan bazı fetih hareketleri söylenebilecek ortak yargı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık denizlere seferler düzenlenmiştir. B) Akdeniz ticareti canlandırılmak istenmiştir. C) Ticareti geliştirmeye yönelik fetih hareketleri izlenmiştir. D) Sömürgecilik faaliyetleri desteklenmiştir. E) Anadolu eyaletlere ayrılmıştır. Mardin Musaybin Bris Sirt 21 Hasankeyf Artuklular Çaka Beyliği Danişmentliler Malazgirt bayagit Erciş Ablat • Sincar Musul Erbil 2 Vag Mengucekler Saltuklular Sınavda nasıl bir soru çıkabilir? TYT TARIH Anlatan İbrahim Ulaş BALDEMİR O instagram.com/sosyalhocamm uitter.com/com/bon