Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Abdülhamid Dönemi Soruları

boyunca
im eden
akkında
sidir?
1876 Balkan ayaklanmaları sırasında İngiltere'nin talebi üze-
rine İstanbul'da Tersane (Haliç) Konferansı toplanmış ve bu
konferansta Osmanlı Devleti, hem Balkanlardaki isyanları
önlemek ve hem de Avrupalıların Osmanlı aleyhinde karar
almalarını engellemek düşüncesiyle konferansın toplandığı
gün olan 23 Aralık 1876'da I. Meşrutiyet'i ve Kanunuesasi'yi
ilan etmiştir.
Bu gelişme Osmanlı Devleti'nde,
I. anayasal yönetim,
II. parlamenter yönetim,
III. demokratik yönetim
uygulamalarından hangilerine geçildiğini kanıtlar?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
boyunca im eden akkında sidir? 1876 Balkan ayaklanmaları sırasında İngiltere'nin talebi üze- rine İstanbul'da Tersane (Haliç) Konferansı toplanmış ve bu konferansta Osmanlı Devleti, hem Balkanlardaki isyanları önlemek ve hem de Avrupalıların Osmanlı aleyhinde karar almalarını engellemek düşüncesiyle konferansın toplandığı gün olan 23 Aralık 1876'da I. Meşrutiyet'i ve Kanunuesasi'yi ilan etmiştir. Bu gelişme Osmanlı Devleti'nde, I. anayasal yönetim, II. parlamenter yönetim, III. demokratik yönetim uygulamalarından hangilerine geçildiğini kanıtlar? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
201am hale gelmesi
B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi
D) Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
E) Evlilikte yaş sınırı getirilmesi
27. Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber
hareket edebilmesidir. Osmanlı'nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce
farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti-
rilmiştir?
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
C) Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü
D) Soyadı Kanunu'nun kabulü
E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
201am hale gelmesi B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi D) Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması E) Evlilikte yaş sınırı getirilmesi 27. Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı'nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti- rilmiştir? A) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü B) Çok partili hayata geçiş denemeleri C) Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü D) Soyadı Kanunu'nun kabulü E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
2. XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarında Avusturya Bal-
kanlar'da, Rusya Doğu Anadolu'da, İngiltere Mısır'da ve Fran-
sa Suriye ve Lübnan'da demir yolu yapmıştır.
Bu durumun, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi-
ne neden olduğu savunulamaz?
A) Avrupalı devletlerin kendilerine nüfuz bölgeleri oluşturmalarına
B) Uluslararası ticaretin gelişmesine
C) Egemenlik haklarının sınırlanmasına
D) Dış politikada denge siyasetinin uygulanmasına
E) Ticarete tarımdan daha çok önem verilmesine
5
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
2. XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarında Avusturya Bal- kanlar'da, Rusya Doğu Anadolu'da, İngiltere Mısır'da ve Fran- sa Suriye ve Lübnan'da demir yolu yapmıştır. Bu durumun, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi- ne neden olduğu savunulamaz? A) Avrupalı devletlerin kendilerine nüfuz bölgeleri oluşturmalarına B) Uluslararası ticaretin gelişmesine C) Egemenlik haklarının sınırlanmasına D) Dış politikada denge siyasetinin uygulanmasına E) Ticarete tarımdan daha çok önem verilmesine 5
7-93 Herbi srasında imzalanmasına rağmen geç.
8-1826 yılındeniçeri teşkilatının kaldırılması ole
9- Osmanlı Devlenin borçlarını tahsil etmek amac
3.Selim döneminde batı tarzında
5.Padişahın yetkilerini kısıtlayan 4 olayı yazını
1-
C
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
7-93 Herbi srasında imzalanmasına rağmen geç. 8-1826 yılındeniçeri teşkilatının kaldırılması ole 9- Osmanlı Devlenin borçlarını tahsil etmek amac 3.Selim döneminde batı tarzında 5.Padişahın yetkilerini kısıtlayan 4 olayı yazını 1- C
12. Rusya, 1876'da Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda gü-
venlik sorunlarını çözememesi ve buralardaki Hristi-
yanlara yeni ayrıcalıklar verme konusunda Avrupa-
li devletlerin isteklerini yerine getirmemesini gerek-
çe göstererek,
1. 93 Harbi'nin başlatılması,
calir
II. Boğazların ele geçirilmesi,
III. Osmanlı donanmasının yakılması
faaliyetlerinin hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
12. Rusya, 1876'da Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda gü- venlik sorunlarını çözememesi ve buralardaki Hristi- yanlara yeni ayrıcalıklar verme konusunda Avrupa- li devletlerin isteklerini yerine getirmemesini gerek- çe göstererek, 1. 93 Harbi'nin başlatılması, calir II. Boğazların ele geçirilmesi, III. Osmanlı donanmasının yakılması faaliyetlerinin hangilerini gerçekleştirmiştir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
1.
XIX. yüzyıla kadar uluslararası politikada kendi kendi-
ne yeterlilik ilkesiyle hareket eden Osmanlı Devleti, XIX.
yüzyıldan itibaren değişen dünya dengeleri karşısında,
1. denge siyaseti izlenmesi,
II. askerî ve teknik alanlarda islahat yapılması, X
III. Batı'daki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi
tedbirlerinden hangilerine başvurmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
Osmanlı Devleti'nin Siy
Yönelik Tehditl
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
a
C
R
ka
L
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
1. XIX. yüzyıla kadar uluslararası politikada kendi kendi- ne yeterlilik ilkesiyle hareket eden Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıldan itibaren değişen dünya dengeleri karşısında, 1. denge siyaseti izlenmesi, II. askerî ve teknik alanlarda islahat yapılması, X III. Batı'daki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi tedbirlerinden hangilerine başvurmuştur? A) Yalnız I D) I ve III Osmanlı Devleti'nin Siy Yönelik Tehditl B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II a C R ka L
yrılmış
geçin-
oluş
nda
Devleti'nde dirlik sistemindeki aksaklıların sonu-
Osmanlı
cunda vergi gelirleri azalmıştır.
Buna karşı hazinenin gelir ihtiyacının karşılanmasını
zorunluluğu olması;
1. esham,
8
2
II. iltizam,
III. malikâne
?
D) II ve III
O
uygulamalarından hangilerinin ortaya çıkmasına veya
genişletilmesine sebep olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Os
gr
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
yrılmış geçin- oluş nda Devleti'nde dirlik sistemindeki aksaklıların sonu- Osmanlı cunda vergi gelirleri azalmıştır. Buna karşı hazinenin gelir ihtiyacının karşılanmasını zorunluluğu olması; 1. esham, 8 2 II. iltizam, III. malikâne ? D) II ve III O uygulamalarından hangilerinin ortaya çıkmasına veya genişletilmesine sebep olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 5. Os gr
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
fya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din
larak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
soru vardır.
1 Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
emleket,
ldurup her
1. Bu testte 40 soru
2. Cevaplarınızı,
klerin
3. II. Abdülhamit'in Almanya ile yakınlaşma siyaseti
izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
söylenemez?
Ingiltere ve Fransa'nın Rusya ile yakınlaşması
B) Ingiltere'nin Kıbrıs'ı işgal etmesi
U
G) Italya'nın Trablusgarb'ı işgal etmesi
Dingiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi
ETFransa'nın Tunus'u işgal etmesi
COV
'n Çivisi a
1 Sınırlar
denevim
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
SOSYAL BİLİMLER TESTİ fya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din larak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için soru vardır. 1 Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. emleket, ldurup her 1. Bu testte 40 soru 2. Cevaplarınızı, klerin 3. II. Abdülhamit'in Almanya ile yakınlaşma siyaseti izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Ingiltere ve Fransa'nın Rusya ile yakınlaşması B) Ingiltere'nin Kıbrıs'ı işgal etmesi U G) Italya'nın Trablusgarb'ı işgal etmesi Dingiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi ETFransa'nın Tunus'u işgal etmesi COV 'n Çivisi a 1 Sınırlar denevim
yüz-
ÇÖZ-ÖĞREN
II. Abdülhamit döneminde sağlık alanında oldukça önemli çalışmalar yürütülmüştür ve bu çalışmalar sayesinde birçok kurum
ve kuruluş açılmıştır.
biti
Aşağıdakilerin hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde sağlık alanında açılan kurumlardan biri değildir?
A) Darülaceze men tolve
D) Gülhane Askeri Tıp Akademisi
med plan
ÇÖZ-ÖĞREN
mutu levance 60 Ino obnlenen trois
A) Hamidiye Alaylarının kurulması
C) Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulmas
tiek
B) Hamidiye Etfal Hastanesi
Qabeyouf
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19.yy'da yaşanan gelişmelerden biri değildir?
dret av mot Tinson
me iba
got name orecar
empe in
ÇÖZ-ÖĞREN
E) Ermeni Sorununun ortaya çıkması
ilgay alylalva
08A nebo able nahi
habhleonye ighov
nalo uluxo dilni
NOTLAR
Bu duruma göre,
whumlise ulu to
I. Klasik eğitim anlayışı etkisini yitirmiştir.
II. Eğitimde, sınırlı da olsa millilik göze çarpmaktadır.
III. Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
iha bırakmıştır.
leug
gimibe nell abgest ) & obaly
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II. Abdülhamit, tahtta kaldığı süre içinde eğitime büyük bir önem verdi. Modern eğitimin yerleştiği bu dönemde yeni okullara
devlet bütçe ayırdı. II. Abdülhamit eğitim faaliyetlerinde Türklerin yoğun yaşadığı Anadolu'ya ağırlık verdi. Azınlık ve yabancı
okullara Türk öğretmenler atanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı.
E) Üsküdar Akıl Hastanesi
C) Yalnız III
C) İstanbul Kuduz Hastanesi
B) İzmir-Aydın Demiryolu hattının açılması
D) Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması
D) I ve II
D) I, II ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
yüz- ÇÖZ-ÖĞREN II. Abdülhamit döneminde sağlık alanında oldukça önemli çalışmalar yürütülmüştür ve bu çalışmalar sayesinde birçok kurum ve kuruluş açılmıştır. biti Aşağıdakilerin hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde sağlık alanında açılan kurumlardan biri değildir? A) Darülaceze men tolve D) Gülhane Askeri Tıp Akademisi med plan ÇÖZ-ÖĞREN mutu levance 60 Ino obnlenen trois A) Hamidiye Alaylarının kurulması C) Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulmas tiek B) Hamidiye Etfal Hastanesi Qabeyouf Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19.yy'da yaşanan gelişmelerden biri değildir? dret av mot Tinson me iba got name orecar empe in ÇÖZ-ÖĞREN E) Ermeni Sorununun ortaya çıkması ilgay alylalva 08A nebo able nahi habhleonye ighov nalo uluxo dilni NOTLAR Bu duruma göre, whumlise ulu to I. Klasik eğitim anlayışı etkisini yitirmiştir. II. Eğitimde, sınırlı da olsa millilik göze çarpmaktadır. III. Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? iha bırakmıştır. leug gimibe nell abgest ) & obaly A) Yalnız I B) Yalnız II II. Abdülhamit, tahtta kaldığı süre içinde eğitime büyük bir önem verdi. Modern eğitimin yerleştiği bu dönemde yeni okullara devlet bütçe ayırdı. II. Abdülhamit eğitim faaliyetlerinde Türklerin yoğun yaşadığı Anadolu'ya ağırlık verdi. Azınlık ve yabancı okullara Türk öğretmenler atanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı. E) Üsküdar Akıl Hastanesi C) Yalnız III C) İstanbul Kuduz Hastanesi B) İzmir-Aydın Demiryolu hattının açılması D) Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması D) I ve II D) I, II ve III
Sira-
iğini
12. 1876 yılında ilan edilen Kanuniesasi'de yer alan aşa-
ğıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin
monarşik yapısının devam ettiğine kanıt olamaz?
A) Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha ait olması
B) Meclisin padişaha karşı sorumlu olması
C) Mebusan Meclisi üyelerini halkın seçmesi
D) Padişahın sürgüne gönderme yetkisinin olması
E) Yasaların padişahın onayından sonra yürürlüğe gir-
mesi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Sira- iğini 12. 1876 yılında ilan edilen Kanuniesasi'de yer alan aşa- ğıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin monarşik yapısının devam ettiğine kanıt olamaz? A) Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha ait olması B) Meclisin padişaha karşı sorumlu olması C) Mebusan Meclisi üyelerini halkın seçmesi D) Padişahın sürgüne gönderme yetkisinin olması E) Yasaların padişahın onayından sonra yürürlüğe gir- mesi
3. Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve
Piyomente'nin vermiş olduğu destek sayesinde
Rusya'ya karşı Kırım Savaşı'nda başarılı olmuş
ve Rusya barış talep etmek zorunda kalmıştır..
Kırım Savaşı sonucunda imzalanan
Paris Barış Antlaşması'nın aşağıdaki
maddelerinden hangisinin Osmanlı Devleti'ni
galip iken mağlup durumuna düşürdüğü
söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak
ve Avrupa hukukundan faydalanacak.
B) Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de
savaş gemisi bulunduramayacak.
C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı
devletlerin garantisi altında olacak.
D) Boğazlar konusunda 1841 Londra Boğazlar
Sözleşmesi geçerliliğini koruyacak.
E) Karadeniz uluslararası ticarete açık olacak.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Piyomente'nin vermiş olduğu destek sayesinde Rusya'ya karşı Kırım Savaşı'nda başarılı olmuş ve Rusya barış talep etmek zorunda kalmıştır.. Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Osmanlı Devleti'ni galip iken mağlup durumuna düşürdüğü söylenebilir? A) Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan faydalanacak. B) Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulunduramayacak. C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. D) Boğazlar konusunda 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi geçerliliğini koruyacak. E) Karadeniz uluslararası ticarete açık olacak.
5.
Yeni buluşlarla birlikte İngiltere'nin 1782 yılında 11 bin 280
ton olan ham ipek ithalatı, 1820 yılında %1200 artışla 144
bin 818 tona ulaşmıştır. 1860'lı yılların başında ise 5 mil-
yon ton olmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
AD Sanayi alanındaki tecrübeler teknolojiye yansımıştır.
B) Tekstil sanayi İngiltere'de en hızlı gelişen sektördür.
C) Teknolojik gelişmeler ham madde ihtiyacını artırmıştır.
D) Üretimin artması pazar sorununu ortaya çıkarmıştır.
E) İngiltere ipek üretiminde dünyaya yön vermektedir.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5. Yeni buluşlarla birlikte İngiltere'nin 1782 yılında 11 bin 280 ton olan ham ipek ithalatı, 1820 yılında %1200 artışla 144 bin 818 tona ulaşmıştır. 1860'lı yılların başında ise 5 mil- yon ton olmuştur. Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? AD Sanayi alanındaki tecrübeler teknolojiye yansımıştır. B) Tekstil sanayi İngiltere'de en hızlı gelişen sektördür. C) Teknolojik gelişmeler ham madde ihtiyacını artırmıştır. D) Üretimin artması pazar sorununu ortaya çıkarmıştır. E) İngiltere ipek üretiminde dünyaya yön vermektedir.
eler ve
Köleler
hal ko-
yok-
le et-
3
SOR
XVIII. yüzyıla kadar devlet, timar dışında kalan toprak-
ların gelirini iltizam (açık artırma) yoluyla ve yıllık peşin
bedelle mültezim denilen kimselere kiralıyordu. Bu yüz-
yıldan sonra iltizam sisteminden vazgeçilerek, vergi kay-
naklarının bir kez alınan satış bedeli karşılığında ömür
boyu kiralandığı yeni bir sisteme geçildi.
Malikâne olarak adlandırılan bu sistemin zamanla
Osmanlı Devleti'nde;
I. feodal yapının oluşması,
II. şehzadelerin güç kazanması,
III. ayanların merkezî otoriteye baş kaldırması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve III
E)
C) I ve II
Il ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
eler ve Köleler hal ko- yok- le et- 3 SOR XVIII. yüzyıla kadar devlet, timar dışında kalan toprak- ların gelirini iltizam (açık artırma) yoluyla ve yıllık peşin bedelle mültezim denilen kimselere kiralıyordu. Bu yüz- yıldan sonra iltizam sisteminden vazgeçilerek, vergi kay- naklarının bir kez alınan satış bedeli karşılığında ömür boyu kiralandığı yeni bir sisteme geçildi. Malikâne olarak adlandırılan bu sistemin zamanla Osmanlı Devleti'nde; I. feodal yapının oluşması, II. şehzadelerin güç kazanması, III. ayanların merkezî otoriteye baş kaldırması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve III E) C) I ve II Il ve III
RİH
Gİ
3:
makineye uygulan-
akılabi başlamıştır.
werini fabrika sis-
lece atölye üreti-
e geçilmiştir. Yeni
ak artan bilimsel
meler ve sermaye
Inkilabına ortam
larak İngiltere'de
e başlayan bu in-
'nın diğer ülkele-
nucunda Avrupa'
ygınlaşmış,
e pazar ihtiyacı
amış,
uş ve bu durum
grev, çalışma
lilik gibi sorun-
getirerek 1848
aluşturmuş,
olduğu yerlerde
FRANSIZ İHTILALI VE SANAYI INKILABI
Soru 1
Sanayi Devrimi'nin sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Seri üretime geçilmesi
B) İşçi sınıfının oluşması
C) Sömürgeciliğin başlaması
D) Sendikal hareketlerin oluşması
E) Büyük şirketlerin kurulması
Soru 4
Aşağın
masin
Devri
Soru 2
Fransa'da meşruti krallığın kurulduğu
ve Fransız liberallerin iktidarı ele geçir-
diği olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Viyana Kongresi
B) 1830 İhtilalleri
A) M
C) T
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
RİH Gİ 3: makineye uygulan- akılabi başlamıştır. werini fabrika sis- lece atölye üreti- e geçilmiştir. Yeni ak artan bilimsel meler ve sermaye Inkilabına ortam larak İngiltere'de e başlayan bu in- 'nın diğer ülkele- nucunda Avrupa' ygınlaşmış, e pazar ihtiyacı amış, uş ve bu durum grev, çalışma lilik gibi sorun- getirerek 1848 aluşturmuş, olduğu yerlerde FRANSIZ İHTILALI VE SANAYI INKILABI Soru 1 Sanayi Devrimi'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Seri üretime geçilmesi B) İşçi sınıfının oluşması C) Sömürgeciliğin başlaması D) Sendikal hareketlerin oluşması E) Büyük şirketlerin kurulması Soru 4 Aşağın masin Devri Soru 2 Fransa'da meşruti krallığın kurulduğu ve Fransız liberallerin iktidarı ele geçir- diği olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Viyana Kongresi B) 1830 İhtilalleri A) M C) T
11. Abdülhamit Avrupa sermayesini borç olarak değil, yap-işlet
modeliyle yatırım olarak ülkeye gelmesini teşvik etmiştir.
Bu durumun Osmanlı Devleti'ni ham madde ve pazar kayna-
ğı olarak gören Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarında;
I. ulaşım,
II. madencilik,
III. eğitim,
alanlarından hangilerinde yatırım yapmasına neden oldu-
ğu savunulabilir?
A) Yalnız !
D) I ve II
B) Yalnız II
E) Il ye ill
C)Yalnız III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
11. Abdülhamit Avrupa sermayesini borç olarak değil, yap-işlet modeliyle yatırım olarak ülkeye gelmesini teşvik etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti'ni ham madde ve pazar kayna- ğı olarak gören Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarında; I. ulaşım, II. madencilik, III. eğitim, alanlarından hangilerinde yatırım yapmasına neden oldu- ğu savunulabilir? A) Yalnız ! D) I ve II B) Yalnız II E) Il ye ill C)Yalnız III
Devletin bağımsızlığını sürekli güçlü kılma
D) Tabt kavgalarının genişlemesini önleme
E) Şehzadeler arasında yönetimde rekabeti arttırma
5. I. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar devlet ve memleket
işterinin görüşüldüğü yerdivandır. Bu kurumun üyele-
ri padişah tarafından atandırdı. Divan kararlarının
yasalaşması padişahın onayına bağlıydı.
II. XIX yüzyılın son çeyreğinde ise devlet ve memleket
işlerinin görüşüldüğü yer Mebusan Meclis oldu. Bu
meclis halkın oylarıyla belirlendi.
Bu gelişmelerden dikkate alındığında aşağıdaki yar-
gilardan hangisine ulaşılamaz?
91
A) Yasamayı temsil eden organın niteliği değişmiştir.
B) Halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur.
C) Divan kurumu danışma organı olarak görev yapmıştır.
D) Mutlakiyet rejiminde anayasal devlet olgusu yaşan-
mıştır.
E) Egemenliğin kaynağı olarak görülen güç değişmiştir.
TYT Tarih
CAP
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Devletin bağımsızlığını sürekli güçlü kılma D) Tabt kavgalarının genişlemesini önleme E) Şehzadeler arasında yönetimde rekabeti arttırma 5. I. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar devlet ve memleket işterinin görüşüldüğü yerdivandır. Bu kurumun üyele- ri padişah tarafından atandırdı. Divan kararlarının yasalaşması padişahın onayına bağlıydı. II. XIX yüzyılın son çeyreğinde ise devlet ve memleket işlerinin görüşüldüğü yer Mebusan Meclis oldu. Bu meclis halkın oylarıyla belirlendi. Bu gelişmelerden dikkate alındığında aşağıdaki yar- gilardan hangisine ulaşılamaz? 91 A) Yasamayı temsil eden organın niteliği değişmiştir. B) Halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur. C) Divan kurumu danışma organı olarak görev yapmıştır. D) Mutlakiyet rejiminde anayasal devlet olgusu yaşan- mıştır. E) Egemenliğin kaynağı olarak görülen güç değişmiştir. TYT Tarih CAP