Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İlk Çağ Uygarlıkları Soruları

3) Yunan Medeniyeti'nin
ortaya çıktığı coğrafyanın, dar
bir sahil şeridi olup dağlık bir
yapısı vardır.
Bu durumun;
Kolonizasyon faaliyetlerine
yönelmesine,
ll. Merkezî devletler
kurulamamasına,
III. Çok tanrılı dinî inanca sahip
olunmasına
gelişmelerinden hangilerine
zemin hazırladığı söylenebilir?
Yalnız I
I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Covan: C
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
3) Yunan Medeniyeti'nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır. Bu durumun; Kolonizasyon faaliyetlerine yönelmesine, ll. Merkezî devletler kurulamamasına, III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? Yalnız I I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III Covan: C
2. İran merkez olmak üzere kurulan Sasaniler, İran baş-
ta olmak üzere Mezopotamya ve Kafkaslara egemen
oldular. Kendilerinden önceki Perslerin devlet gelene-
ğinden büyük ölçüde etkilendiler. Saltanat sistemine
göre başa geçen Sasani kralları Tanrı Ahuramazda'nın
yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildi.
Bu bilgiye göre Sasani İmparatorluğu ile ilgili,
1. Pers kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamıştık
II. Krallar Tanrı-kral olarak görülmüştür.
III. Teokratik bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
eis
Yayınlanı
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
2. İran merkez olmak üzere kurulan Sasaniler, İran baş- ta olmak üzere Mezopotamya ve Kafkaslara egemen oldular. Kendilerinden önceki Perslerin devlet gelene- ğinden büyük ölçüde etkilendiler. Saltanat sistemine göre başa geçen Sasani kralları Tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildi. Bu bilgiye göre Sasani İmparatorluğu ile ilgili, 1. Pers kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamıştık II. Krallar Tanrı-kral olarak görülmüştür. III. Teokratik bir yönetim anlayışı benimsemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III D) II ve III B) ve II E) I, II ve III C) I ve III eis Yayınlanı
APOIEMI
SOSYAL BİLİM
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), D
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfreda
vardır.
1.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k
1
Mısırlılar, Nil'in akış yönüne göre bir yılı dörder aylık üç bö-
lüme (taşma - ekme - biçme) ayırmışlar ve bir yılı 365 gün
ve bir ayı da 30 gün olarak hesaplamışlardır. Böylece güneş
yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir.
Mısırlıların takvimi icadında aşağıdaki faktörlerden han-
gisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Tarih yazıcılığının başlaması
B Ekonomik faaliyetler
Toplumlar arası etkileşim
Devlet adamlarının teşviki
E) Mimarinin gelişimi
2. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda paralı asker olarak
bulunan Peçenek ve Uz Türkleri, Selçuklu komutanlarının
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
APOIEMI SOSYAL BİLİM 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), D dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfreda vardır. 1. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k 1 Mısırlılar, Nil'in akış yönüne göre bir yılı dörder aylık üç bö- lüme (taşma - ekme - biçme) ayırmışlar ve bir yılı 365 gün ve bir ayı da 30 gün olarak hesaplamışlardır. Böylece güneş yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir. Mısırlıların takvimi icadında aşağıdaki faktörlerden han- gisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Tarih yazıcılığının başlaması B Ekonomik faaliyetler Toplumlar arası etkileşim Devlet adamlarının teşviki E) Mimarinin gelişimi 2. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda paralı asker olarak bulunan Peçenek ve Uz Türkleri, Selçuklu komutanlarının
1
1
1
1
1
1
1
S
8
1
10. Akad kralları hakkındaki bilgilerin çoğu, en önemli
Sümer tapınağına armağan olarak sunulmuş heykel
ve kabartmalarda bulunan yazıtlar ve mühürlerle
birlikte ülkenin değişik yerlerine yapılmış seferlerin
anısına dikilmiş stellerden elde edilmektedir.
AVENIRE
Buna göre Akadlarla ilgili; Y
C
1. Sümerlerle ilişki içindedirler.
II. Yazılı kültürleri vardır.
III. Kralları Sümerlerin kontrolündedir.
ASUNT 180102
PEDA
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) ve 11
RE
B) Yalnız II
Yalnız III
E) I, II ve III
Alfabetik
Sözlük
Budizm
Siddhartha Gau
düşünürün düş
dayanan, düny
dolu olduğunu
berinden kurt
doğarak mar
ulaşılacağını
inanışlar bü
Buzul Çağı
Geçmişte
yaşanmış
havaküre
uzun süre
düşmesi
kutupla
lerinin
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
1 1 1 1 1 1 1 S 8 1 10. Akad kralları hakkındaki bilgilerin çoğu, en önemli Sümer tapınağına armağan olarak sunulmuş heykel ve kabartmalarda bulunan yazıtlar ve mühürlerle birlikte ülkenin değişik yerlerine yapılmış seferlerin anısına dikilmiş stellerden elde edilmektedir. AVENIRE Buna göre Akadlarla ilgili; Y C 1. Sümerlerle ilişki içindedirler. II. Yazılı kültürleri vardır. III. Kralları Sümerlerin kontrolündedir. ASUNT 180102 PEDA yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) ve 11 RE B) Yalnız II Yalnız III E) I, II ve III Alfabetik Sözlük Budizm Siddhartha Gau düşünürün düş dayanan, düny dolu olduğunu berinden kurt doğarak mar ulaşılacağını inanışlar bü Buzul Çağı Geçmişte yaşanmış havaküre uzun süre düşmesi kutupla lerinin
7. Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel et-
(kiteşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri
değildir?
A Mısırlıların, Mezopotamya ile yaptıkları ticaret
sonucunda hiyeroglif yazısını bulması
B) Kâğıt, matbaa, barut ve pusulanın birçok millet
tarafından kullanılması
C) Dünyanın birçok bölgesinde devletler tarafın-
dan kanunlar oluşturulması
D) Fenikelilerin hiyeroglif yazısından etkilenerek
bugünkü alfabenin temelini atması
EX Gılgamış ve Yaratılış destanlarının Hititler ta-
rafından tercüme edilmesi
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
7. Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel et- (kiteşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir? A Mısırlıların, Mezopotamya ile yaptıkları ticaret sonucunda hiyeroglif yazısını bulması B) Kâğıt, matbaa, barut ve pusulanın birçok millet tarafından kullanılması C) Dünyanın birçok bölgesinde devletler tarafın- dan kanunlar oluşturulması D) Fenikelilerin hiyeroglif yazısından etkilenerek bugünkü alfabenin temelini atması EX Gılgamış ve Yaratılış destanlarının Hititler ta- rafından tercüme edilmesi
10. "Uygarlıklar beşiği” adıyla anılan Anadolu'da İlk
Çağ'ın önemli uygarlıkları kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklara ait ge-
lişmelerden biri değildir?
nsbu
Kütüphanecilik faaliyetlerinin başlatılması
B) Hayvan hikâyelerinin edebiyata kazandırılması
C Paranın değişim aracı olarak kullanılması
D Tapates denilen kilimlerin yapılması
E) İlk meşruti yönetimin oluşturulması
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
10. "Uygarlıklar beşiği” adıyla anılan Anadolu'da İlk Çağ'ın önemli uygarlıkları kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklara ait ge- lişmelerden biri değildir? nsbu Kütüphanecilik faaliyetlerinin başlatılması B) Hayvan hikâyelerinin edebiyata kazandırılması C Paranın değişim aracı olarak kullanılması D Tapates denilen kilimlerin yapılması E) İlk meşruti yönetimin oluşturulması
saray inşa etmişlerdir.
Cağ toplumlarının aşa-
deki faaliyetlere önem
sterilebilir?
K
C) Eğitim
Ticaret
9. Konargöçerler, yerleşik toplumların barışçıl yaşam
biçimine karşın daha savaşçı bir özelliğe sahip ol-
muştur.
Bu duruma konargöçerlerin aşağıdaki özellik-
Terinden hangisinin katkı sağladığı söylene-
mez?
A) Geçimlerini genellikle yağmayla sağlamalarının
D) Yaşam tarzlarının askerliğe uygun olmasının
ef
Yerleşikler gibi kale ve surlar inşa edememele-
rinin
Süvari (atlı) birliklere sahip olmalarının
EÖzel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olmasının
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
saray inşa etmişlerdir. Cağ toplumlarının aşa- deki faaliyetlere önem sterilebilir? K C) Eğitim Ticaret 9. Konargöçerler, yerleşik toplumların barışçıl yaşam biçimine karşın daha savaşçı bir özelliğe sahip ol- muştur. Bu duruma konargöçerlerin aşağıdaki özellik- Terinden hangisinin katkı sağladığı söylene- mez? A) Geçimlerini genellikle yağmayla sağlamalarının D) Yaşam tarzlarının askerliğe uygun olmasının ef Yerleşikler gibi kale ve surlar inşa edememele- rinin Süvari (atlı) birliklere sahip olmalarının EÖzel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olmasının
eri-
uria
gili
mış-
Öncüllü Soru
Anadolu'da kurulan uygarlıklardan olan
Frigyalıların;
1. Saban kıran, ölümle cezalandırılmıştır.
10
II. Yaptıkları heykellerde bereket tanrıçası
Kibele motifleri kullanmışlardır.
III. Fabl denilen, hayvanları konuşturma sa-
natının öncüsü olmuşlardır.
özelliklerinden hangileri tarıma önem ver-
diklerinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A Yalnız I
CI ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) II ve III
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
eri- uria gili mış- Öncüllü Soru Anadolu'da kurulan uygarlıklardan olan Frigyalıların; 1. Saban kıran, ölümle cezalandırılmıştır. 10 II. Yaptıkları heykellerde bereket tanrıçası Kibele motifleri kullanmışlardır. III. Fabl denilen, hayvanları konuşturma sa- natının öncüsü olmuşlardır. özelliklerinden hangileri tarıma önem ver- diklerinin kanıtı olarak gösterilebilir? A Yalnız I CI ve II E) I, II ve III B) Yalnız III D) II ve III
8.
en caden
Mısır Uygarlığı hakkında yapılacak bir çalışma-
da aşağıdaki kavramlardan hangisine rastlana-
maz?
A) Hiyeroglif
Parşömen
Piramit
DY Güneş takvimi
Pi sayısı
Merved 01x62
Tarih Soru Bankası
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
8. en caden Mısır Uygarlığı hakkında yapılacak bir çalışma- da aşağıdaki kavramlardan hangisine rastlana- maz? A) Hiyeroglif Parşömen Piramit DY Güneş takvimi Pi sayısı Merved 01x62 Tarih Soru Bankası
31. İlk Çağ'da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi
"kendi alanında ilk olma" özelliği taşımamaktadır?
A) Fenikelilerin harf yazısını kullanmaları
B) İbranilerin tek tanrılı dine inanmaları
Sümerlerin yazılı kanunlar oluşturmaları
D) Hititlerin hiyeroglif yazıyı kullanmaları
E)
E) Çinlilerin kâğıt ve matbaayı kullanmaları
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
31. İlk Çağ'da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi "kendi alanında ilk olma" özelliği taşımamaktadır? A) Fenikelilerin harf yazısını kullanmaları B) İbranilerin tek tanrılı dine inanmaları Sümerlerin yazılı kanunlar oluşturmaları D) Hititlerin hiyeroglif yazıyı kullanmaları E) E) Çinlilerin kâğıt ve matbaayı kullanmaları
25. Mezopotamya Uygarlığı, Anadolu'yu sanat, hukuk, yazı ve
ekonomik alanlarda etkilemiş, böylece iki uygarlık arasında
hızlı bir kültür alışverişi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Anadolu kültürüne ait aşağıdakilerden
hangisinin bu etkileşimin bir sonucu olduğu
savunulamaz?
A) Gılgamış ve Yaratılış destanlarının tercüme edilmesi
B) Çivi yazısının kullanılması
C) Silindir mühürlerin kullanılması
D) Fidye esasına dayalı kanunlar yapılması
E) Ticarette paranın kullanılması
2
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
25. Mezopotamya Uygarlığı, Anadolu'yu sanat, hukuk, yazı ve ekonomik alanlarda etkilemiş, böylece iki uygarlık arasında hızlı bir kültür alışverişi ortaya çıkmıştır. Buna göre Anadolu kültürüne ait aşağıdakilerden hangisinin bu etkileşimin bir sonucu olduğu savunulamaz? A) Gılgamış ve Yaratılış destanlarının tercüme edilmesi B) Çivi yazısının kullanılması C) Silindir mühürlerin kullanılması D) Fidye esasına dayalı kanunlar yapılması E) Ticarette paranın kullanılması 2
CIX
el
3.
Tarih boyunca toplumlar farklı takvimler kullanmışlardır. İlk ve
Orta Çağda Çinlilerin, Türklerin, Arapların, Romalıların, Hris-
tiyanların ve Müslümanların kullandığı takvimler birbirinden
farklı olmuştur. Günümüzde ise tüm dünyada ortak bir takvi-
min kullanılmasına özen gösterilmekte, bu durum bir ihtiyaç
olarak kabul edilmektedir.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
1. toplumlar arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin
gelişmesi,
II. eski toplumların kullandığı takvimlerin başlangıç tarihle-
rinin birbirinden farklı olması,
III. astronomi biliminde önemli ilerlemelerin yaşanması
gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız
D) ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
CIX el 3. Tarih boyunca toplumlar farklı takvimler kullanmışlardır. İlk ve Orta Çağda Çinlilerin, Türklerin, Arapların, Romalıların, Hris- tiyanların ve Müslümanların kullandığı takvimler birbirinden farklı olmuştur. Günümüzde ise tüm dünyada ortak bir takvi- min kullanılmasına özen gösterilmekte, bu durum bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında, 1. toplumlar arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, II. eski toplumların kullandığı takvimlerin başlangıç tarihle- rinin birbirinden farklı olması, III. astronomi biliminde önemli ilerlemelerin yaşanması gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız D) ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
3.
18
Hititlerin; tanrılarına hesap vermek amacıyla kral tarafın-
dan hazırlatılan, anal denilen yıllıkları aşağıdakilerden han-
gisine örnek oluşturmuştur?
A) Yazılı kanunlar
C) Sanat anlayışı
B) Objektif tarihçilik
D) Ticari doküman
E) İbadet kuralları
6.
Tar
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
3. 18 Hititlerin; tanrılarına hesap vermek amacıyla kral tarafın- dan hazırlatılan, anal denilen yıllıkları aşağıdakilerden han- gisine örnek oluşturmuştur? A) Yazılı kanunlar C) Sanat anlayışı B) Objektif tarihçilik D) Ticari doküman E) İbadet kuralları 6. Tar
ların;
iz III
9. Hititlerde krallık babadan oğla geçmekteydi. Kral aynı za-
manda başkomutan, başyargıç ve başrahipti. Kralların ya-
nında devlet işlerini yürüten kalabalık bir memurlar sınıfı ile
asillerden oluşan Pankuş denilen danışma meclisleri mev-
cuttu. Eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yö-
netilmekteydi.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Merkezî otoritenin güçlü tutulmasına önem verilmiştir.
B) Yönetim şekli monarşik teokrasidir.
C) Bürokrasi sınıfı mevcuttur.
D) Saltanat sistemi geçerlidir.
E) Kralların yetkileri meclis tarafından kısıtlanmaktadır.
12. Anadolu
kalmıştır
fazla etk
Perslerin
sebebi a
A) Anac
B) Anac
C) Persi
D) Pers
leri
E) Anad
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
ların; iz III 9. Hititlerde krallık babadan oğla geçmekteydi. Kral aynı za- manda başkomutan, başyargıç ve başrahipti. Kralların ya- nında devlet işlerini yürüten kalabalık bir memurlar sınıfı ile asillerden oluşan Pankuş denilen danışma meclisleri mev- cuttu. Eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yö- netilmekteydi. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Merkezî otoritenin güçlü tutulmasına önem verilmiştir. B) Yönetim şekli monarşik teokrasidir. C) Bürokrasi sınıfı mevcuttur. D) Saltanat sistemi geçerlidir. E) Kralların yetkileri meclis tarafından kısıtlanmaktadır. 12. Anadolu kalmıştır fazla etk Perslerin sebebi a A) Anac B) Anac C) Persi D) Pers leri E) Anad
ME
I
1
He
6. Doğu Roma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?
A) Istanbul'daki Ayasofya, Roma dönemine aittir.
B) Justinianus dönemi en parlak dönemleridir.
C) Büyük Selçuklular ile yapılan Malazgirt Savaşı'nda
Anadolu'nun doğusunu kaybettiler.
D) Türkiye Selçukluları ile yaptıkları Miryokefalon Sava-
şı'nda Anadolu'yu geri alma ümidini yitirdiler.
E) Emevi ve Abbasi saldırıları sonucu yıkılmıştır.
eb.gov.tr/kurslari
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
ME I 1 He 6. Doğu Roma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi- si yanlıştır? A) Istanbul'daki Ayasofya, Roma dönemine aittir. B) Justinianus dönemi en parlak dönemleridir. C) Büyük Selçuklular ile yapılan Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'nun doğusunu kaybettiler. D) Türkiye Selçukluları ile yaptıkları Miryokefalon Sava- şı'nda Anadolu'yu geri alma ümidini yitirdiler. E) Emevi ve Abbasi saldırıları sonucu yıkılmıştır. eb.gov.tr/kurslari
5.
Sümerler; şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.
Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular nitelik-
tedir?
A) Siyasi birliğin olmadığı
B) Demokratik yönetim anlayışının benimsendiği
C) Bilimsel çalışmaların yapıldığı
D) Şehir devletleri arasında işbirliği yapıldığı
E) Halkın devlet yönetimine katıldığı
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
5. Sümerler; şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular nitelik- tedir? A) Siyasi birliğin olmadığı B) Demokratik yönetim anlayışının benimsendiği C) Bilimsel çalışmaların yapıldığı D) Şehir devletleri arasında işbirliği yapıldığı E) Halkın devlet yönetimine katıldığı