Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Beylikten Devlete (1300-1453) Soruları

2.
Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Ga-
zi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alp-
lar ve gaziler oluşturmuştur. Osman Bey'in gazileri ile
yaptığı başarılı askerî faaliyetler sonrasında ganimetin
ve fethedilen yerlerin paylaşımı diğer aşiret Türkmen-
lerinin de onlara katılmalarını sağlamıştır.
Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin askeri
sistemi hakkında;
I. kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine
ganimetlerden pay vererek bağlılığı arttırdığı,
II. ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanı-
dığı,
III. egemenlik hakkının alp ve gaziler ile paylaşıl-
dığı
ifadelerinden hangisi söylenemez?
A) Yalniz I
B) Yalniz II
D) I ve II
E) I ve Ill
C) Yalnız III
3
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
2. Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Ga- zi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alp- lar ve gaziler oluşturmuştur. Osman Bey'in gazileri ile yaptığı başarılı askerî faaliyetler sonrasında ganimetin ve fethedilen yerlerin paylaşımı diğer aşiret Türkmen- lerinin de onlara katılmalarını sağlamıştır. Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi hakkında; I. kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vererek bağlılığı arttırdığı, II. ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanı- dığı, III. egemenlik hakkının alp ve gaziler ile paylaşıl- dığı ifadelerinden hangisi söylenemez? A) Yalniz I B) Yalniz II D) I ve II E) I ve Ill C) Yalnız III 3
4.
Paul
Wittek
Fuat
Köprülü
Halil
inalcık
Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak
ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza dū-
şüncesiyle hareket etmelerine bağlar.
Türklerin etnik özelliklerinin; Gâziyân-ı Rum,
Âhiyân-ı Rum, Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-Rum
zümrelerinin gaza ruhuyla hareket etmelerinin
beyliğin büyüyüp gelişmesinde etkili olduğu-
nu vurgular.
Moğolların doğrudan yönetiminden kaçan
Türkmen topluluklarının Bizans sınırlarına doğ-
ru yönelip gaza ideolojisi ile hareket etmeleri-
nin Osmanlı Beyliği'nin büyümesindeki etkisi-
ni vurgular.
Tabloda verilen değerlendirmelerden hareketle;
I. dinî,
II. jeopolitik,
III. demografik →
+
faktörlerden hangilerinin Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve
gelişmesi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
4. Paul Wittek Fuat Köprülü Halil inalcık Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza dū- şüncesiyle hareket etmelerine bağlar. Türklerin etnik özelliklerinin; Gâziyân-ı Rum, Âhiyân-ı Rum, Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-Rum zümrelerinin gaza ruhuyla hareket etmelerinin beyliğin büyüyüp gelişmesinde etkili olduğu- nu vurgular. Moğolların doğrudan yönetiminden kaçan Türkmen topluluklarının Bizans sınırlarına doğ- ru yönelip gaza ideolojisi ile hareket etmeleri- nin Osmanlı Beyliği'nin büyümesindeki etkisi- ni vurgular. Tabloda verilen değerlendirmelerden hareketle; I. dinî, II. jeopolitik, III. demografik → + faktörlerden hangilerinin Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve gelişmesi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve Ill B Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
Test
2
7.
6.
İlk Çağ toplumlarında genel olarak çok tanrılı inanç siste-
mi hâkimdir. Birçok toplumda ölümden sonraki yaşama
inanılmaz. Bazı toplumlarda ise ahiret inancinin var oldu-
ğuna dair somut delillere rastlanmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda;
I. mezar kültürleri,
II. cenaze merasimleri,
III. savaş taktikleri
özelliklerinden hangilerine bakılarak ahiret inancının
varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapılabilir?
Tan
A) Yalnız I
umulqot n
İnsanlığın İlk Dönemleri
D) II ve Ill
Al Tak tan
B) Yalnız II
E), H ve III
C) I ve
oluline Analo
Türklerde hükümdarların devlet meclisine sundukları
her teklif kabul edilmemiştir.
• Hititlerde pankuş meclisi bazı durumlarda hükümdar-
ları denetleme yetkisini kullanmıştır.
Bu iki duruma bakıldığında ortak sonuç olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenir?
9.
YAYINLARI
T
Hititle
neyde
mışla
Bu d
1.
II.
III.
ala
lir
A)
10.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Test 2 7. 6. İlk Çağ toplumlarında genel olarak çok tanrılı inanç siste- mi hâkimdir. Birçok toplumda ölümden sonraki yaşama inanılmaz. Bazı toplumlarda ise ahiret inancinin var oldu- ğuna dair somut delillere rastlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; I. mezar kültürleri, II. cenaze merasimleri, III. savaş taktikleri özelliklerinden hangilerine bakılarak ahiret inancının varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapılabilir? Tan A) Yalnız I umulqot n İnsanlığın İlk Dönemleri D) II ve Ill Al Tak tan B) Yalnız II E), H ve III C) I ve oluline Analo Türklerde hükümdarların devlet meclisine sundukları her teklif kabul edilmemiştir. • Hititlerde pankuş meclisi bazı durumlarda hükümdar- ları denetleme yetkisini kullanmıştır. Bu iki duruma bakıldığında ortak sonuç olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenir? 9. YAYINLARI T Hititle neyde mışla Bu d 1. II. III. ala lir A) 10.
17 Osmanlı Devleti'nin Beylikten Dev-
lete geçiş sürecinde (1302-1453)
Batı'ya yönelik politikaları ile ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Orhan Bey Dönemi'nde Çimpe Ka-
lesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk
adım atılmış oldu.
B) Yıldırım Bayezid Dönemi'nde ger-
çekleşen Sırpsındığı Savaşı Os-
manlı'nın Haçlılara karşı kazandığı
ilk zaferdir.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki
itibarını sarsan ve Haçlılarla Batı'da
imzalanan ilk antlaşma Edirne-Se-
gedin Antlaşması'dır.
D) Çelebi Mehmet zamanında ilk de-
niz savaşı Venediklilerle yapıldı.
E) Balkanlarda sarsılan Osmanlı haki-
miyetinin yeniden kurulmasını sağ-
layan savaş Varna Savaşı'dır.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
17 Osmanlı Devleti'nin Beylikten Dev- lete geçiş sürecinde (1302-1453) Batı'ya yönelik politikaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Orhan Bey Dönemi'nde Çimpe Ka- lesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk adım atılmış oldu. B) Yıldırım Bayezid Dönemi'nde ger- çekleşen Sırpsındığı Savaşı Os- manlı'nın Haçlılara karşı kazandığı ilk zaferdir. C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki itibarını sarsan ve Haçlılarla Batı'da imzalanan ilk antlaşma Edirne-Se- gedin Antlaşması'dır. D) Çelebi Mehmet zamanında ilk de- niz savaşı Venediklilerle yapıldı. E) Balkanlarda sarsılan Osmanlı haki- miyetinin yeniden kurulmasını sağ- layan savaş Varna Savaşı'dır.
10. Osman Bey Dönemi'ndeki gönüllü veya aşiret kuvvet-
lerine dayalı askerî yapının zamanla değişmesinde;
V. sınırların genişlemesi,
L
fetih hareketlerine ağırlık verilmesi,
Ahi ve Gazıyan-ı Rum gibi grupların desteğinin kay-
bedilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
H.
A)Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
10. Osman Bey Dönemi'ndeki gönüllü veya aşiret kuvvet- lerine dayalı askerî yapının zamanla değişmesinde; V. sınırların genişlemesi, L fetih hareketlerine ağırlık verilmesi, Ahi ve Gazıyan-ı Rum gibi grupların desteğinin kay- bedilmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? H. A)Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
Osmanlı Devleti savaşlarda yararlılık gösteren halkına ki-
mi zaman toprak vererek onları yöneten sınıfına çıkartmış-
tır. Bu kimseler kendilerine bırakılan toprakta vergi toplar,
asker yetiştirir ve bölgenin asayişini sağlarlardı.
Buna göre,
M. Devlet kademelerine atanmalarında faydalılık esası
gözetilmiştir.
Toprak idarecileri bölgenin askerî ve mali işlerini de
yürütmüşlerdir.
U. Devlet hakettiğine inandığı fetleri yöneten sınıfına çı-
karabilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabileceği savunulur?
A) Yalnız I
D) Il ve III
B) Yalnız II
E), I ve III
Cve Il
Tarih Soru Bankacı
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
Osmanlı Devleti savaşlarda yararlılık gösteren halkına ki- mi zaman toprak vererek onları yöneten sınıfına çıkartmış- tır. Bu kimseler kendilerine bırakılan toprakta vergi toplar, asker yetiştirir ve bölgenin asayişini sağlarlardı. Buna göre, M. Devlet kademelerine atanmalarında faydalılık esası gözetilmiştir. Toprak idarecileri bölgenin askerî ve mali işlerini de yürütmüşlerdir. U. Devlet hakettiğine inandığı fetleri yöneten sınıfına çı- karabilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabileceği savunulur? A) Yalnız I D) Il ve III B) Yalnız II E), I ve III Cve Il Tarih Soru Bankacı
7.
Kayı Boyu'nun beyi Ertuğrul Bey oğlu Osman'a bir ...A...
Osman Bey ise oğlu Orhan'a bir ...B... Orhan Bey'de oğ-
lu Murat'a bir ...C... miras bırakmıştır.
Böyle diyen bir tarihçinin bu yorumundan boş bırakı-
lan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin yazılması doğ-
ru olur?
A)
B)
C)
D)
E)
A
devlet
beylik
uç beyliği
devlet
beylik
B
beylik
uç beyliği
beylik
uç beyliği
devlet
C
uç beyliği
devlet
devlet
beylik
uç beyliği
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
7. Kayı Boyu'nun beyi Ertuğrul Bey oğlu Osman'a bir ...A... Osman Bey ise oğlu Orhan'a bir ...B... Orhan Bey'de oğ- lu Murat'a bir ...C... miras bırakmıştır. Böyle diyen bir tarihçinin bu yorumundan boş bırakı- lan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin yazılması doğ- ru olur? A) B) C) D) E) A devlet beylik uç beyliği devlet beylik B beylik uç beyliği beylik uç beyliği devlet C uç beyliği devlet devlet beylik uç beyliği
3. Durum 1: Osman ve Orhan Bey zamanlarında Bal-
kanlarda fethedilen topraklardan bir kısmı
gazilere verilmiştir.
Sonuç: Zamanla bu gaziler, bulundukları bölge-
lerde güçlenerek toprak sahibi önemli bir
askeri güç haline gelmiştir.
Durum II: Vezir Çandarlı Halil Paşa, makamını ken-
dinden sonra oğluna ve ailesine geçirme-
yi padişaha kabul ettirmiştir.
Bu gelişmelere bakıldığında Osmanlı Devleti'nin
merkezi otoriteyi korumak amacıyla aşağıdaki-
lerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Devşirme sistemine
B) Timar sistemine
C) İstimalet politikasına
D) işkân siyasetine
E) Gaza ve cihat anlayışına
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
3. Durum 1: Osman ve Orhan Bey zamanlarında Bal- kanlarda fethedilen topraklardan bir kısmı gazilere verilmiştir. Sonuç: Zamanla bu gaziler, bulundukları bölge- lerde güçlenerek toprak sahibi önemli bir askeri güç haline gelmiştir. Durum II: Vezir Çandarlı Halil Paşa, makamını ken- dinden sonra oğluna ve ailesine geçirme- yi padişaha kabul ettirmiştir. Bu gelişmelere bakıldığında Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi korumak amacıyla aşağıdaki- lerden hangisine önem verdiği söylenebilir? A) Devşirme sistemine B) Timar sistemine C) İstimalet politikasına D) işkân siyasetine E) Gaza ve cihat anlayışına
6.
Osmanlı Devleti kurulduğu ilk yıllarda genişleme yönünü
batıya çevirmiş daha çok Bizansla mücadele etmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı
savunulamaz?
A) Gaza fikri ile savaşması
B) Ahi teşkilatının desteğini alması
C) Türkmen akıncılarının fetihleri desteklemesi
D) Anadolu beyliklerinin mücadelelerinde yıpranma-
masi
E Donanmasının güçlü olması
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
6. Osmanlı Devleti kurulduğu ilk yıllarda genişleme yönünü batıya çevirmiş daha çok Bizansla mücadele etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz? A) Gaza fikri ile savaşması B) Ahi teşkilatının desteğini alması C) Türkmen akıncılarının fetihleri desteklemesi D) Anadolu beyliklerinin mücadelelerinde yıpranma- masi E Donanmasının güçlü olması
3.
Ankara Savaşı'nın kaybedilmesinin Anadolu'da or-
taya çıkardığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur.
B) Balkanlara yönelik fetihler durmuştur.
C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
D) Anadolu ticareti olumsuz etkilenmiştir.
E) Bizans'ın Anadolu'daki gücü artmıştır.
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
3. Ankara Savaşı'nın kaybedilmesinin Anadolu'da or- taya çıkardığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakiler- den hangisidir? A) Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur. B) Balkanlara yönelik fetihler durmuştur. C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. D) Anadolu ticareti olumsuz etkilenmiştir. E) Bizans'ın Anadolu'daki gücü artmıştır.
- BİLİMLER TESTİ
elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
5 soru vardır.
ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
YAYINLARI
4.
LY 12805021-002
Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde haremden yetişen
cariyeler veziriazam, beylerbeyi ve sancakbeyi gibi üst
düzey görevlilerle evlendirilmişlerdir. Saray dışı
evlenme yasağı sadece devlet görevlilerine
getirilmemiş bu dönemden sonra padişah ve
şehzadelerin haremden evlenmeleri gelenek hâline
getirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Padişah otoritesini sarsacak zümrelerin ortaya
çıkması engellenmiştir.
B) Gayrimüslimlerin müslümanlarla evlenmelerinin
önüne geçilmiştir.
C) Evliliklerde ekonomik kaygılar ön planda
tutulmuştur.
D) Halkın yönetime katılması sağlanmıştır.
E
Padişahtan bağımsız aristokratik sınıflar ortaya
çıkmıştır.
İtilaf devletleri 23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
- BİLİMLER TESTİ elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile 5 soru vardır. ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. YAYINLARI 4. LY 12805021-002 Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde haremden yetişen cariyeler veziriazam, beylerbeyi ve sancakbeyi gibi üst düzey görevlilerle evlendirilmişlerdir. Saray dışı evlenme yasağı sadece devlet görevlilerine getirilmemiş bu dönemden sonra padişah ve şehzadelerin haremden evlenmeleri gelenek hâline getirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Padişah otoritesini sarsacak zümrelerin ortaya çıkması engellenmiştir. B) Gayrimüslimlerin müslümanlarla evlenmelerinin önüne geçilmiştir. C) Evliliklerde ekonomik kaygılar ön planda tutulmuştur. D) Halkın yönetime katılması sağlanmıştır. E Padişahtan bağımsız aristokratik sınıflar ortaya çıkmıştır. İtilaf devletleri 23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da
7.
Osmanlı Devleti, toplumu huzur ve barış içerisin-Rr
de yönetmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini
sürekli bir devlet siyaseti hâline getirmemiştir?
B) İskân
A) Adalet
D) Müsamaha
C) Vicdan
E) İstimalet
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
7. Osmanlı Devleti, toplumu huzur ve barış içerisin-Rr de yönetmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini sürekli bir devlet siyaseti hâline getirmemiştir? B) İskân A) Adalet D) Müsamaha C) Vicdan E) İstimalet
klılıklar dik-
emel unsur
unsurlara
ur.
İslam hu-
ve ibadet
yrimüslim-
u çerçeve-
nlı Devle-
AYDIN YAYINLARI
4. "Kabul eyledim ki ayinlerini, yani ibadetlerini, daha
önceki adetleri üzere yapalar. Gümrük vergilerini
adet üzere vereler, onlara kimse düşmanlık etmeye."
İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Meh-
met'in, Galata gayrimüslimlerine verdiği ahid-
namede yer alan bu bilgilere dayanarak;
1. Gayrimüslimlere hoşgörü ile yaklaşılmıştır. J
II. Ticaret, Galata'daki gayrimüslimlerin ekonomik
uğraşlarından biridir.
III. Ortodoks Kilisesi, Osmanlı Devleti'ne bağlan-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
klılıklar dik- emel unsur unsurlara ur. İslam hu- ve ibadet yrimüslim- u çerçeve- nlı Devle- AYDIN YAYINLARI 4. "Kabul eyledim ki ayinlerini, yani ibadetlerini, daha önceki adetleri üzere yapalar. Gümrük vergilerini adet üzere vereler, onlara kimse düşmanlık etmeye." İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Meh- met'in, Galata gayrimüslimlerine verdiği ahid- namede yer alan bu bilgilere dayanarak; 1. Gayrimüslimlere hoşgörü ile yaklaşılmıştır. J II. Ticaret, Galata'daki gayrimüslimlerin ekonomik uğraşlarından biridir. III. Ortodoks Kilisesi, Osmanlı Devleti'ne bağlan- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III A) Yalnız I D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
3. Osmanlı Devleti'nin, Kuruluş Dönemi'ndeki geliş-
meler ile bu gelişmeleri yaşama geçiren Osmanlı
Padişahları aşağıdakilerden hangisinde doğru
eşleştirilmemiştir?
Gelişme, süreç
A) Divan örgütünün oluşturul-
maya başlanması
B) Devşirme sistemi ile Kapı-
kulu Ordusu'nun kurulması
C) İstanbul'un ilk kez kuşa-
tılması
D) Balkanlarda Türk egemen-
liğinin kesinleşmesi
E) Bizans'a karşı Koyunhisar
Savaşı'nın kazanılması
Padişah
Orhan Bey
I. Murat
1. Mehmet
II. Murat
Osman Bey
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
3. Osmanlı Devleti'nin, Kuruluş Dönemi'ndeki geliş- meler ile bu gelişmeleri yaşama geçiren Osmanlı Padişahları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmemiştir? Gelişme, süreç A) Divan örgütünün oluşturul- maya başlanması B) Devşirme sistemi ile Kapı- kulu Ordusu'nun kurulması C) İstanbul'un ilk kez kuşa- tılması D) Balkanlarda Türk egemen- liğinin kesinleşmesi E) Bizans'a karşı Koyunhisar Savaşı'nın kazanılması Padişah Orhan Bey I. Murat 1. Mehmet II. Murat Osman Bey
iyle; # 12. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Çelebi'nin
anla-
Anadolu'da siyasi birliği sağlarken belirlediği
çalışmalardan biri değildir?
A Karamanoğulları topraklarının bir kısmının alın-
inda E
tir.
laş-
H-N VE RENK
lan-
52
masi
C
B) Samsun bölgesinin yönetim altına alınması
Bizans'la anlaşma yoluna gidip Anadolu'ya
Bizans
yönelmesi
D Bazı Türk topluluklarının Balkanlara yerleştiril-
mesi
E) Saruhanoğullarının varlığına son verilmesi
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
iyle; # 12. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Çelebi'nin anla- Anadolu'da siyasi birliği sağlarken belirlediği çalışmalardan biri değildir? A Karamanoğulları topraklarının bir kısmının alın- inda E tir. laş- H-N VE RENK lan- 52 masi C B) Samsun bölgesinin yönetim altına alınması Bizans'la anlaşma yoluna gidip Anadolu'ya Bizans yönelmesi D Bazı Türk topluluklarının Balkanlara yerleştiril- mesi E) Saruhanoğullarının varlığına son verilmesi
I
I
I
I
1
4.
YNS
5.
I. Murat'ın Sazlıdere Savaşı'yla Bizans İmparatorlu-
ğu'ndan Edirne'yi alması, Balkan Haçlıları'nın ittifak H
yaparak, Osmanlı Devleti'ne saldırmasına neden ol-
S
muştur.
Yalnız bu bilgiye bakılarak Balkan Haçlıları'nın Os-
manlı Devleti'ne saldırmasında;
1. Osmanlıların Rumeli'deki fetih hareketleri,
IV. Edirne'nin Hristiyanlarca kutsal bir mekân olması,
III. Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlılar karşısında
yetersiz kalması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
1
B ve Il
E) I, II ve III
QTV
ve III
1
1
1
Tarih
Beylikten Devlete (1300-1453)
I I I I 1 4. YNS 5. I. Murat'ın Sazlıdere Savaşı'yla Bizans İmparatorlu- ğu'ndan Edirne'yi alması, Balkan Haçlıları'nın ittifak H yaparak, Osmanlı Devleti'ne saldırmasına neden ol- S muştur. Yalnız bu bilgiye bakılarak Balkan Haçlıları'nın Os- manlı Devleti'ne saldırmasında; 1. Osmanlıların Rumeli'deki fetih hareketleri, IV. Edirne'nin Hristiyanlarca kutsal bir mekân olması, III. Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlılar karşısında yetersiz kalması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II D) II ve III 1 B ve Il E) I, II ve III QTV ve III 1 1 1