Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yönetim Biçimleri Soruları

3. İlk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi böl-
gelerde geniş alanlara hükmeden siyasi oluşumların
çoğu monarşi ile yönetilmiş ve krallar, yönetimdeki
meşruluklarını dine dayandırmışlardır.
İlk Çağ'da kralların bu tutumunun;
I. halkın saygınlığını kazanma,
II. merkezî otoriteyi güçlü tutma,
III. federatif yönetim anlayışını uygulama
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
1
Tarih
Yönetim Biçimleri
3. İlk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi böl- gelerde geniş alanlara hükmeden siyasi oluşumların çoğu monarşi ile yönetilmiş ve krallar, yönetimdeki meşruluklarını dine dayandırmışlardır. İlk Çağ'da kralların bu tutumunun; I. halkın saygınlığını kazanma, II. merkezî otoriteyi güçlü tutma, III. federatif yönetim anlayışını uygulama amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1
8. Siyasal rejim veya hükümetin halk tarafından tanınma
sı, kabullenilmesi ve bunun da zorla değil rıza ile ortaya
çıkmasına siyasi meşruiyet denir. Mesela insanlara korku
salarak ve sindirerek yönetimde kalan bir zorbanın yöneti-
ciliği ve yönetimi meşru değildir. Zira meşruiyetin en önemli
unsuru "riza”dır. Eğer ortada rıza göstererek bir kabullen-
me ve tâbi olma durumu yoksa söz konusu yönetim gayri
meşrudur ve toplum, bulacağı ilk fırsatta bu zorbadan kur-
tulmaya çalışacaktır.
Buna göre;
1.2 Büyük İskender'in Mısır'da tanrı kral ilan edilmesi,
II. Çin imparatorlarının kendilerini "Göklerin Vekili" olarak
görmesi,
III. Sasani krallarının Ahuramazda'nın yeryüzündeki tem-
silcisi olarak kabul edilmesi
durumlarından hangileri yöneticilerin kendilerini meş-
ru kılma gayesinin bir sonucudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) Live III
C) I ve II
E) I, II ve III
Hammurabi Kanunları
Tarih
Yönetim Biçimleri
8. Siyasal rejim veya hükümetin halk tarafından tanınma sı, kabullenilmesi ve bunun da zorla değil rıza ile ortaya çıkmasına siyasi meşruiyet denir. Mesela insanlara korku salarak ve sindirerek yönetimde kalan bir zorbanın yöneti- ciliği ve yönetimi meşru değildir. Zira meşruiyetin en önemli unsuru "riza”dır. Eğer ortada rıza göstererek bir kabullen- me ve tâbi olma durumu yoksa söz konusu yönetim gayri meşrudur ve toplum, bulacağı ilk fırsatta bu zorbadan kur- tulmaya çalışacaktır. Buna göre; 1.2 Büyük İskender'in Mısır'da tanrı kral ilan edilmesi, II. Çin imparatorlarının kendilerini "Göklerin Vekili" olarak görmesi, III. Sasani krallarının Ahuramazda'nın yeryüzündeki tem- silcisi olarak kabul edilmesi durumlarından hangileri yöneticilerin kendilerini meş- ru kılma gayesinin bir sonucudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) Live III C) I ve II E) I, II ve III Hammurabi Kanunları
10. İyonya'da şehir devletleri önce "tiranlık" adı verilen mutlakiyetle
din yönetilmiş, daha sonra özgür yurttaşların eşit siyasal haklara
nebo sahip olduğu yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır.
XD10
Tulo
Buna göre, İyonya'da yönetim şeklinde görülen gelişme
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
bulgimqay
minal oög snuß
A) Oligarşiden monarşiye geçiş
B) Krallıktan meşrutiyete geçiş
CMonarşiden demokrasiye geçiş
D) İmparatorluktan cumhuriyete geçiş
E) Teokrasiden demokrasiye geçiş
Tarih
Yönetim Biçimleri
10. İyonya'da şehir devletleri önce "tiranlık" adı verilen mutlakiyetle din yönetilmiş, daha sonra özgür yurttaşların eşit siyasal haklara nebo sahip olduğu yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. XD10 Tulo Buna göre, İyonya'da yönetim şeklinde görülen gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? bulgimqay minal oög snuß A) Oligarşiden monarşiye geçiş B) Krallıktan meşrutiyete geçiş CMonarşiden demokrasiye geçiş D) İmparatorluktan cumhuriyete geçiş E) Teokrasiden demokrasiye geçiş
K
biabeto
12. Roma İmparatorluğu, krallık döneminde krallarca, cumhuriyet
döneminde "senato" adı verilen bir meclise karşı sorumlu olan
konsüllerce yönetilmiş ve MÖ 27'de Oktavianus'a Agustus
unvanı verilmesiyle de imparatorluk dönemine geçilmiştir.
The Stree
Bu bilgiye göre, Roma tarihinin aşağıdakilerden hangisi
ölçüt alınarak dönemlendirildiği söylenebilir?
A) Egemenlik alanı
C) Etnik çeşitlilik
B) Ekonomik durum
D) Dinsel inançlar
E) Egemenlik anlayışı
Tarih
Yönetim Biçimleri
K biabeto 12. Roma İmparatorluğu, krallık döneminde krallarca, cumhuriyet döneminde "senato" adı verilen bir meclise karşı sorumlu olan konsüllerce yönetilmiş ve MÖ 27'de Oktavianus'a Agustus unvanı verilmesiyle de imparatorluk dönemine geçilmiştir. The Stree Bu bilgiye göre, Roma tarihinin aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınarak dönemlendirildiği söylenebilir? A) Egemenlik alanı C) Etnik çeşitlilik B) Ekonomik durum D) Dinsel inançlar E) Egemenlik anlayışı
8.
1478-1535 yılları arasında yaşamış Thomas More
Utubia eserinde "Yönetici, seçimle işbaşına gelmeli ve
görevini kötüye kullanmadığı sürece işbaşında kalmalı-
dır." demiştir.
Buna göre Thomas More'un devlet yönetim anla-
yışı;
1. faşizm,
II. meşrutiyet,
III cumhuriyet
rejimlerinden hangilerine benzemektedir?
A) Yaln
B) Yalnız II
DI ve II
(C) Yalnız III
E) I, II ve III
YAYIN DENİZİ
Tarih
Yönetim Biçimleri
8. 1478-1535 yılları arasında yaşamış Thomas More Utubia eserinde "Yönetici, seçimle işbaşına gelmeli ve görevini kötüye kullanmadığı sürece işbaşında kalmalı- dır." demiştir. Buna göre Thomas More'un devlet yönetim anla- yışı; 1. faşizm, II. meşrutiyet, III cumhuriyet rejimlerinden hangilerine benzemektedir? A) Yaln B) Yalnız II DI ve II (C) Yalnız III E) I, II ve III YAYIN DENİZİ
2.
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1896 yılına kadar
kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Farklı irka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir
B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağla-
yan demiryollarına sahiptir.
Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şe-
hirdir.
-
Avrupa'dan yayılan yenilik-akımlarına ilk olumsuz tepkile-
rin verildiği yerdir.
E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte ya-
şamışlardır. V
5.
Tarih
Yönetim Biçimleri
2. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Farklı irka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağla- yan demiryollarına sahiptir. Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şe- hirdir. - Avrupa'dan yayılan yenilik-akımlarına ilk olumsuz tepkile- rin verildiği yerdir. E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte ya- şamışlardır. V 5.
3. Hitit Devleti'nde dini törenleri, baş rahip sıfatı ile krallar
yönetirdi. Bu törenlerde, kraliçe (tavanarna), veliaht
prens ve önemli devlet adamları da kralın yanında
bulunurdu.
Buna göre,
Yö
Yönetimde teokratik anlayış etkili olmuştur.
I.
II. Feodal bir idari orgütlenme görülmüştür.
III. Saltanat sistemi uygulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
mrkzYAYINLARI
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
6. ilk Çağ'd
ğuna,
1. Asur
rinir
II. Frig
da
III. Li
IV. S
geli
A)
Tarih
Yönetim Biçimleri
3. Hitit Devleti'nde dini törenleri, baş rahip sıfatı ile krallar yönetirdi. Bu törenlerde, kraliçe (tavanarna), veliaht prens ve önemli devlet adamları da kralın yanında bulunurdu. Buna göre, Yö Yönetimde teokratik anlayış etkili olmuştur. I. II. Feodal bir idari orgütlenme görülmüştür. III. Saltanat sistemi uygulanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III mrkzYAYINLARI B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 6. ilk Çağ'd ğuna, 1. Asur rinir II. Frig da III. Li IV. S geli A)
11. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda bulunan
1. tahıl öğütme taşları,
II. orak ve saban,
III. buğday taneleri
kalıntılarından hangileri bölgede tarımsal üret
min yapıldığının doğrudan kanıtıdır?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
re
BYalnız II
C) I ve II
2.
E) II ve IN
Tarih
Yönetim Biçimleri
11. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda bulunan 1. tahıl öğütme taşları, II. orak ve saban, III. buğday taneleri kalıntılarından hangileri bölgede tarımsal üret min yapıldığının doğrudan kanıtıdır? A) Yalnız I D) I ve Ill re BYalnız II C) I ve II 2. E) II ve IN
17. II. Meşrutiyet Dönemi'nin en büyük muhalif ha-
reketi olan Hürriyet ve İtilaf Fırkasının İttihat ve
Terakkiye karşı kullandığı askeri kolu aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Nizam-ı Cedit
B) Hareket Ordusu
C) Milli Birlik Komitesi
D) Hürriyet Taburu
E) Halaskar-i Zabitan
Tarih
Yönetim Biçimleri
17. II. Meşrutiyet Dönemi'nin en büyük muhalif ha- reketi olan Hürriyet ve İtilaf Fırkasının İttihat ve Terakkiye karşı kullandığı askeri kolu aşağıda- kilerden hangisidir? A) Nizam-ı Cedit B) Hareket Ordusu C) Milli Birlik Komitesi D) Hürriyet Taburu E) Halaskar-i Zabitan
00
I. Feodalizm
II. Kapitalizm
I Sosyalizm
yukarıdakilerden hangileri ile özdeşleştiği söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve I
B) Yalnız II
Buna dayanarak;
I. komprador burjuvazi
II. tefeci bezirgan
III. ulusal burjuvazi
E) II ve HI
D) I ve II
İttihat ve Terakki yönetimi siyasal milliyetçiliğe koşut olarak
ekonomik alanda da milliyetçilik fikrini geliştirdi.
C) Yalnız III
kesimlerinden hangilerinin, yaratılması düşüncesi İtti-
hat ve Terakki'nin temel politikası olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
Palme Yayınevi
C) Yalnız III
Tarih
Yönetim Biçimleri
00 I. Feodalizm II. Kapitalizm I Sosyalizm yukarıdakilerden hangileri ile özdeşleştiği söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve I B) Yalnız II Buna dayanarak; I. komprador burjuvazi II. tefeci bezirgan III. ulusal burjuvazi E) II ve HI D) I ve II İttihat ve Terakki yönetimi siyasal milliyetçiliğe koşut olarak ekonomik alanda da milliyetçilik fikrini geliştirdi. C) Yalnız III kesimlerinden hangilerinin, yaratılması düşüncesi İtti- hat ve Terakki'nin temel politikası olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III Palme Yayınevi C) Yalnız III
2.
Memlüklülerde hükümdarlık babadan oğula geçmemiş,
genellikle ordu ileri gelenleri tarafından seçilen veya des-
teklenen komutanlar sultan olmuştur. Bazıları da yöneti-
mi kuvvet kullanarak ele geçirmiştir.
Bu durum Memlüklüler hakkında aşağıdaki yargılar-
dan hangisini doğrulamaktadır?
A) Askeri nitelikli bir devlet olduğunu
B) Halkın yönetinde etkili olduğunu
C) Merkezî otoritenin güçlendirilmesine çalışıldığını
D) Geleneksel Türk veraset anlayışının uygulandığını
E) Ülkenin yönetimi birimlerine ayrıldığını
5.
LİMİT YAYINLARI
"Kara
Türk
Bu
L
IL
Tarih
Yönetim Biçimleri
2. Memlüklülerde hükümdarlık babadan oğula geçmemiş, genellikle ordu ileri gelenleri tarafından seçilen veya des- teklenen komutanlar sultan olmuştur. Bazıları da yöneti- mi kuvvet kullanarak ele geçirmiştir. Bu durum Memlüklüler hakkında aşağıdaki yargılar- dan hangisini doğrulamaktadır? A) Askeri nitelikli bir devlet olduğunu B) Halkın yönetinde etkili olduğunu C) Merkezî otoritenin güçlendirilmesine çalışıldığını D) Geleneksel Türk veraset anlayışının uygulandığını E) Ülkenin yönetimi birimlerine ayrıldığını 5. LİMİT YAYINLARI "Kara Türk Bu L IL
22.
1. Osmanlı
II. Memluk
III. Selçuklu
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı
içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız 1
C) Yalnız III
D) I ve II
E) IL vett
(2008- KPSS)
WI
7.
TU YAYIN
Tarih
Yönetim Biçimleri
22. 1. Osmanlı II. Memluk III. Selçuklu Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız 1 C) Yalnız III D) I ve II E) IL vett (2008- KPSS) WI 7. TU YAYIN
9. Islamiyet öncesi Türk topluluklarında "töre" olarak
adlandırılan sözlü hukuk. halkın olduğu kadar
yönetenlerin de uymak zorunda olduğu kurallardan
oluşmuştur.
Bu durumun,
I. hukuk devleti,
II. aristokratik yönetim,
III. teokratik devlet
olgularından hangilerinin gelişmesinde etkili ol-
duğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve il
C) I ve III
D) li ve III
E) III ve III
12.1
Tarih
Yönetim Biçimleri
9. Islamiyet öncesi Türk topluluklarında "töre" olarak adlandırılan sözlü hukuk. halkın olduğu kadar yönetenlerin de uymak zorunda olduğu kurallardan oluşmuştur. Bu durumun, I. hukuk devleti, II. aristokratik yönetim, III. teokratik devlet olgularından hangilerinin gelişmesinde etkili ol- duğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve il C) I ve III D) li ve III E) III ve III 12.1
yeniliklerde
aha çok ör-
c) Fransa
da
6/LYS
arak bi-
ngisine
6
Düşünce
Azınlık İsyanları
imparatorlukların
dağılması
Ulusal devletlerin
VI
kurulması
Bu sıralamada, neden-sonuç ilişkisini bo-
zan gelişme, kaç numaralı alanda gösteril-
miştir?
B) III
A) II
D) EVI
2017/LYS
3.
II. Meşrutiyet'in ilanının ardından çeşitli hedef-
lere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır.
Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun
Kamu Toplantıları Kanunu
Grevleri Önleme Kanunu
Müslüman Olmayan Vatandaşların As-
kere Alınmaları ile İlgili Kanun
Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleş-
tirilmesi düşünülen hedefler arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Şahsi eylemlere smırlama getirmek
B) Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak
Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak
D) İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini
önlemek
unsurlarını ülke bünyesine
unsurlarin
E) Devletin farklı
2016/LYS
bağlamak
IV
V
hükümet ele
ende it
Aj Birinci Balkan Sava
C) Kinm Savaş
Dy Birtinol Dünya Sav
E) Kurtuluş Savaş
5. Aşağıdaki padişa
den hangisi yanl
A) Abdülaziz-Isl
masi
B) III. Selim-Niz
masi
C) IL Mahmut-
çıkanılması
D) Abdülmecit
edilmesi
E) II. Abdülham
masi
6. Tanzimat ve
man-Hristiyan
lacağı ve as
halk arasınd
sizin herkes
na alınacağ
ği, herkeste
ve padişah
mıştır.
Buna gör
hangisind
A) Yönetir
C) Askerli
Tarih
Yönetim Biçimleri
yeniliklerde aha çok ör- c) Fransa da 6/LYS arak bi- ngisine 6 Düşünce Azınlık İsyanları imparatorlukların dağılması Ulusal devletlerin VI kurulması Bu sıralamada, neden-sonuç ilişkisini bo- zan gelişme, kaç numaralı alanda gösteril- miştir? B) III A) II D) EVI 2017/LYS 3. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından çeşitli hedef- lere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır. Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun Kamu Toplantıları Kanunu Grevleri Önleme Kanunu Müslüman Olmayan Vatandaşların As- kere Alınmaları ile İlgili Kanun Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleş- tirilmesi düşünülen hedefler arasında aşa- ğıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Şahsi eylemlere smırlama getirmek B) Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak D) İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini önlemek unsurlarını ülke bünyesine unsurlarin E) Devletin farklı 2016/LYS bağlamak IV V hükümet ele ende it Aj Birinci Balkan Sava C) Kinm Savaş Dy Birtinol Dünya Sav E) Kurtuluş Savaş 5. Aşağıdaki padişa den hangisi yanl A) Abdülaziz-Isl masi B) III. Selim-Niz masi C) IL Mahmut- çıkanılması D) Abdülmecit edilmesi E) II. Abdülham masi 6. Tanzimat ve man-Hristiyan lacağı ve as halk arasınd sizin herkes na alınacağ ği, herkeste ve padişah mıştır. Buna gör hangisind A) Yönetir C) Askerli
16-20), Din
k zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Fel.
Felsefe (11-15), Din
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
getiren Tanzimat Dönemi aydınları, Batı uygarlığının üs
Parlamentolu meşruti bir yönetim kurulması fikrini dile
3.
ve par
tünlüğünü, halkın sahip olduğu geniş hürriyetlere v
lamentolu demokratik sivasi rejimlere bağlamışlardır.
Buna göre Tanzimat Dönemi aydınlarının, Osman-
li Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtul-
ması için aşağıdakilerden hangisini önerdikleri s
vunulabilir?
A Egemenlik anlayışının değiştirilmesini
B) Merkezi otoritenin güçlendirilmesini
C) Azınlık haklarının genişletilmesini
DSaltanat yönetimine son verilmesini
E) Dış politikada denge stratejisinin uygulanmasını
Sosyal
6. Aş
or
Tarih
Yönetim Biçimleri
16-20), Din k zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Fel. Felsefe (11-15), Din sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. getiren Tanzimat Dönemi aydınları, Batı uygarlığının üs Parlamentolu meşruti bir yönetim kurulması fikrini dile 3. ve par tünlüğünü, halkın sahip olduğu geniş hürriyetlere v lamentolu demokratik sivasi rejimlere bağlamışlardır. Buna göre Tanzimat Dönemi aydınlarının, Osman- li Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtul- ması için aşağıdakilerden hangisini önerdikleri s vunulabilir? A Egemenlik anlayışının değiştirilmesini B) Merkezi otoritenin güçlendirilmesini C) Azınlık haklarının genişletilmesini DSaltanat yönetimine son verilmesini E) Dış politikada denge stratejisinin uygulanmasını Sosyal 6. Aş or
1-)Aşağıdakilerden
hangisi başkanlık sisteminin
özelliklerinden biri değildir?
A)Güçlü bir güçler ayrılığı vardır
B) Başkan yasama organının çalışmalarına katılmaz
C) Yürütme yasa teklifi verebilir
1
D) Yürütmenin başı başkandır
E) Hükümet üyeleri meclisin içinden seçildiğinde istifa eder
8
C
F
E
C
C
E
D
Tarih
Yönetim Biçimleri
1-)Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin özelliklerinden biri değildir? A)Güçlü bir güçler ayrılığı vardır B) Başkan yasama organının çalışmalarına katılmaz C) Yürütme yasa teklifi verebilir 1 D) Yürütmenin başı başkandır E) Hükümet üyeleri meclisin içinden seçildiğinde istifa eder 8 C F E C C E D