Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

2. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde uygulanan ikta sis-
temiyle çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilmek-
teydi. Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar ekilip biçil-
diği sürece miras bırakılabilirdi.
Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti'nde uygulanan
toprak sisteminin aşağıdakilerden hangisini engel-
lediği savunulabilir?
A) Devlete karşı ayaklanmaların çıkması
B) Feodal beyliklerin oluşması
C) Üretimin artması
D) Ticaretin gelişmesi
E) Yöneticilerin aynı aileden seçilmesi
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde uygulanan ikta sis- temiyle çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilmek- teydi. Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar ekilip biçil- diği sürece miras bırakılabilirdi. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti'nde uygulanan toprak sisteminin aşağıdakilerden hangisini engel- lediği savunulabilir? A) Devlete karşı ayaklanmaların çıkması B) Feodal beyliklerin oluşması C) Üretimin artması D) Ticaretin gelişmesi E) Yöneticilerin aynı aileden seçilmesi
fam
acid
24
dif
you
Br?
Al Yathee f
D) Il ve Ill
B) Yalniz II
C) Ive ll
E) Il ve Ill
2.
1. Hach seferinin coşkusu Batı'da çok uzun sürmemişti.
Musul ve Halep'e egemen olan Imameddin Zengi'nin 24
Aralik 1144'te Urfa'yı fethetmesiyle doğu topraklarında
kurulan ilk Haçlı devleti son bulmuştu. İslam dünyasını
sevince boğan bu zafer, Kudüs, Antakya ve Trablus'taki
diğer Haçlı devletlerinde endişeye yol açmıştı. Papa, III.
Eugenius'un yeni bir haçlı seferi için çağrıda bulunmasını
Fransa Kral VII, Luis coşku ile karşılamış ancak halk bu
çağrıya çok istekli yaklaşmamıştır. Artık Avrupa'da doğu
denilince kutsal topraklara duyulan özlemden ziyade o
topraklarda yaşadıkları zorluklar ve I. Kiliçarslan'ın Haç-
lilara karşı kazandığı başarılar akıllara gelmekte idi. Yeni
bir haçlı seferi Bizans için de yeni sorunlar ve sıkıntılar
anlamına gelmekteydi. Bizans imparatoru Manuel, Haçlı-
lanın gelişinden önce Sultan I. Mesut ile barış yapma ge-
reği duymuştur.
Bu metne göre Haçlı seferleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
All. Haçlı Seferi Bizans'in yardım isteğine karşılık ya-
pılmıştır.
B) Haçlı Seferleri Bizans'ta sorunlar yaşanmasına sebep
olmuştur.
C) Seferlere krallar da katilmiştir.
D) Anadolu'da Haçi krallıklan kurulmuştur
E) Haçlılar öncelikle Hıristiyanlığı yaymayı amaçlamışlar.
dir
4.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
fam acid 24 dif you Br? Al Yathee f D) Il ve Ill B) Yalniz II C) Ive ll E) Il ve Ill 2. 1. Hach seferinin coşkusu Batı'da çok uzun sürmemişti. Musul ve Halep'e egemen olan Imameddin Zengi'nin 24 Aralik 1144'te Urfa'yı fethetmesiyle doğu topraklarında kurulan ilk Haçlı devleti son bulmuştu. İslam dünyasını sevince boğan bu zafer, Kudüs, Antakya ve Trablus'taki diğer Haçlı devletlerinde endişeye yol açmıştı. Papa, III. Eugenius'un yeni bir haçlı seferi için çağrıda bulunmasını Fransa Kral VII, Luis coşku ile karşılamış ancak halk bu çağrıya çok istekli yaklaşmamıştır. Artık Avrupa'da doğu denilince kutsal topraklara duyulan özlemden ziyade o topraklarda yaşadıkları zorluklar ve I. Kiliçarslan'ın Haç- lilara karşı kazandığı başarılar akıllara gelmekte idi. Yeni bir haçlı seferi Bizans için de yeni sorunlar ve sıkıntılar anlamına gelmekteydi. Bizans imparatoru Manuel, Haçlı- lanın gelişinden önce Sultan I. Mesut ile barış yapma ge- reği duymuştur. Bu metne göre Haçlı seferleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? All. Haçlı Seferi Bizans'in yardım isteğine karşılık ya- pılmıştır. B) Haçlı Seferleri Bizans'ta sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. C) Seferlere krallar da katilmiştir. D) Anadolu'da Haçi krallıklan kurulmuştur E) Haçlılar öncelikle Hıristiyanlığı yaymayı amaçlamışlar. dir 4.
alması
a
Soru 5
Danişmendliler, Selçuklular ile birlikte Haç
lilara karşı mücadele etmişlerdir. Ayrıca
Anadolu Selçuklu Devleti içerisindeki taht
mücadelesinde etkili olarak Sultan Mesut'un
hükümdar olmasını desteklemişlerdir.
Buna göre Danişmendliler ile ilgili;
I. Anadolu'nun savunulmasına önem ver-
dikleri,
II. çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri,
III. Anadolu'nun Türkleşmesini tamamladık-
ları
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve ll
E) I, II ve III
A)
B)
C)
D)
E)
So
Aş-
vas
Tü
A)
B)
E)
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
alması a Soru 5 Danişmendliler, Selçuklular ile birlikte Haç lilara karşı mücadele etmişlerdir. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti içerisindeki taht mücadelesinde etkili olarak Sultan Mesut'un hükümdar olmasını desteklemişlerdir. Buna göre Danişmendliler ile ilgili; I. Anadolu'nun savunulmasına önem ver- dikleri, II. çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, III. Anadolu'nun Türkleşmesini tamamladık- ları yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve ll E) I, II ve III A) B) C) D) E) So Aş- vas Tü A) B) E)
TEST 2
MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN SONRA ANAD
Soru 7
Danişmendliler ile ilgili aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?
A Sivas merkez olmak üzere kuruldukları
B) Haçlılara ve Bizanslılara karşı savaştıkları
(C) Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı diren-
dikleri
D) Tokat taraflarına hakim olmak için Kara-
manoğulları ile savaştıkları
E) Anadolu'da ilk medreseyi açtıkları
By Soh
Soru
Ilk Tü
1. ku
II. ku
III. etm
unsuri
A) Yaln
Soru 11
1. Saltu
II. Meng
III. Çaka
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TEST 2 MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN SONRA ANAD Soru 7 Danişmendliler ile ilgili aşağıda verilenler- den hangisi yanlıştır? A Sivas merkez olmak üzere kuruldukları B) Haçlılara ve Bizanslılara karşı savaştıkları (C) Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı diren- dikleri D) Tokat taraflarına hakim olmak için Kara- manoğulları ile savaştıkları E) Anadolu'da ilk medreseyi açtıkları By Soh Soru Ilk Tü 1. ku II. ku III. etm unsuri A) Yaln Soru 11 1. Saltu II. Meng III. Çaka
7. 1. Sultan
II. Tigin
III. Rükneddin
IV. Keykubat
Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları yukarıdaki un-
vanlardan hangilerini kullanmışlardır?
A) I ve II
B) Ive III
D) I, III ve IV
C) II ve III
E) II, III ve IV
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
7. 1. Sultan II. Tigin III. Rükneddin IV. Keykubat Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları yukarıdaki un- vanlardan hangilerini kullanmışlardır? A) I ve II B) Ive III D) I, III ve IV C) II ve III E) II, III ve IV
OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU
• Anadolu'da VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans İmparatorlukları arasında mücadeleler yaşanmış ve bu
mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur. Daha sonra başlayan Bizans-Arap mücadeleri de
şehir ve kasabalanı ....................... çevirmiş, bölgede nüfus oldukça seyrekleşmiştir.
• XI. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlarda; Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan
İmparatorluğu, içerde de sık sık imparator değişiklikleri yaşamıştır. Bunun sonucunda Bizans'ta
devlet düzeni bozulmuş ve halkın devlete olan güveni sarsılmıştır.
• Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan
..... İmparatorluğu, büyük bir orduya ihti-
yaç duymuştur. Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak
için halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır.
• Bizans
zamanla halkı daha da yıpratan gemi, köprü, yol ve müstahkem mevkilerin inşası
gibi zorunlu çalışma görevleri de eklemiştir. Bütün bunların yanında imparatorluk memurların ve orda mensup-
larının her türlü masraflarını da halk karşılamıştır.
● Vergi sistemindeki
●
Bizans'ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanlar, halkı daha
da (Bizans valileri) halka her türlü zulmü yapmaya başlamıştır.
da perişan etmiştir. Anadolu'daki
• XI. yüzyılda Doğu Anadolu'da Ermeni ve Süryaniler ile Orta Anadolu'da yaşayan halk, Bizans'ın adaletsiz
idaresi nedeniyle Selçuklu Türklerinin akınlarına direnmiştir. Bu yüzden Bizans, Doğu Anadolu'daki Ermeni
prensliklerini yıkıp buradaki halkı kitleler halinde Orta Anadolu'ya sürmüştür.
• Bizans'ın Ortadoks mezhebini Ermeni ve Süryanilere dayatması, ve zorla Rumlaştırma siyaseti izlemesi
de bu halkları
daha da yakınlaştırmıştır.
Selçuklular, bu durumu avantaja dönüştürmeyi bilmiş ve Anadolu'yu yurt edinmek için harekete geçmiş-
lerdir. Türkler,
yaşayan halkın kültür ve inançlarına saygı göstermiştir. Bunun sonucunda da
Bizans'ın baskısından bıkan Anadolu halkı, Türkleri kurtarıcı gibi görmüş ve kolaylıkla benimsemiştir.
• Malazgirt Meydan Muharebesi, Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti'nin büyük ölçüde kırıldığı önemli bir
gelişme olmuştur. Bu savaştan sonra Selçuklular, Anadolu'yu yurt edinme politikasını uygulama fırsatı bul-
muştur.
**********
*********
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU • Anadolu'da VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans İmparatorlukları arasında mücadeleler yaşanmış ve bu mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur. Daha sonra başlayan Bizans-Arap mücadeleri de şehir ve kasabalanı ....................... çevirmiş, bölgede nüfus oldukça seyrekleşmiştir. • XI. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlarda; Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan İmparatorluğu, içerde de sık sık imparator değişiklikleri yaşamıştır. Bunun sonucunda Bizans'ta devlet düzeni bozulmuş ve halkın devlete olan güveni sarsılmıştır. • Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan ..... İmparatorluğu, büyük bir orduya ihti- yaç duymuştur. Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak için halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır. • Bizans zamanla halkı daha da yıpratan gemi, köprü, yol ve müstahkem mevkilerin inşası gibi zorunlu çalışma görevleri de eklemiştir. Bütün bunların yanında imparatorluk memurların ve orda mensup- larının her türlü masraflarını da halk karşılamıştır. ● Vergi sistemindeki ● Bizans'ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanlar, halkı daha da (Bizans valileri) halka her türlü zulmü yapmaya başlamıştır. da perişan etmiştir. Anadolu'daki • XI. yüzyılda Doğu Anadolu'da Ermeni ve Süryaniler ile Orta Anadolu'da yaşayan halk, Bizans'ın adaletsiz idaresi nedeniyle Selçuklu Türklerinin akınlarına direnmiştir. Bu yüzden Bizans, Doğu Anadolu'daki Ermeni prensliklerini yıkıp buradaki halkı kitleler halinde Orta Anadolu'ya sürmüştür. • Bizans'ın Ortadoks mezhebini Ermeni ve Süryanilere dayatması, ve zorla Rumlaştırma siyaseti izlemesi de bu halkları daha da yakınlaştırmıştır. Selçuklular, bu durumu avantaja dönüştürmeyi bilmiş ve Anadolu'yu yurt edinmek için harekete geçmiş- lerdir. Türkler, yaşayan halkın kültür ve inançlarına saygı göstermiştir. Bunun sonucunda da Bizans'ın baskısından bıkan Anadolu halkı, Türkleri kurtarıcı gibi görmüş ve kolaylıkla benimsemiştir. • Malazgirt Meydan Muharebesi, Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti'nin büyük ölçüde kırıldığı önemli bir gelişme olmuştur. Bu savaştan sonra Selçuklular, Anadolu'yu yurt edinme politikasını uygulama fırsatı bul- muştur. ********** *********
11
4. Asur ticaret kolonileri olan karumlar, Asurlu tüccarların
toplandığı semtlerdir. Karum; şehrin hemen dışında ti-
cari işlerin görüldüğü, kendine özgü siyasi ve yönetim
statüsü bulunan yerleşimlerdir. Asurlu tüccarların Ana-
dolu'daki en büyük karumu, Kaniş (Kayseri-Kültepe)
şehrinde bulunurdu.
Bu parçaya göre Asur medeniyeti ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sosyo-ekonomik hayat statüleri yüksektir.
B)) Sosyal sorunlar yaşamışlardır.
C) Ticarete büyük önem vermişlerdir
D) Devlet gelirlerini artırmışlardır
E) Siyasi güçleri Anadolu'ya kadar ulaşmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
11 4. Asur ticaret kolonileri olan karumlar, Asurlu tüccarların toplandığı semtlerdir. Karum; şehrin hemen dışında ti- cari işlerin görüldüğü, kendine özgü siyasi ve yönetim statüsü bulunan yerleşimlerdir. Asurlu tüccarların Ana- dolu'daki en büyük karumu, Kaniş (Kayseri-Kültepe) şehrinde bulunurdu. Bu parçaya göre Asur medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sosyo-ekonomik hayat statüleri yüksektir. B)) Sosyal sorunlar yaşamışlardır. C) Ticarete büyük önem vermişlerdir D) Devlet gelirlerini artırmışlardır E) Siyasi güçleri Anadolu'ya kadar ulaşmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.
2.
1015
ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN GELİŞMELER
1048
1064
+
1071
1072
a) Pasinler Savaşı
b) Ani Kalesi'nin fethedilmesi
c) Çağrı Bey'in Anadolu'ya yönelik keşif akınlarının başlaması
d) Malazgirt Savaşı
e) Miryokefalon Savaşı
f) Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması
1176
Anadolu'nun Türkleşme süreciyle ilgili gelişmeleri kronolojik olarak yukarıda verilen zaman doğrusuna yer-
leştiriniz.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. 1015 ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN GELİŞMELER 1048 1064 + 1071 1072 a) Pasinler Savaşı b) Ani Kalesi'nin fethedilmesi c) Çağrı Bey'in Anadolu'ya yönelik keşif akınlarının başlaması d) Malazgirt Savaşı e) Miryokefalon Savaşı f) Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması 1176 Anadolu'nun Türkleşme süreciyle ilgili gelişmeleri kronolojik olarak yukarıda verilen zaman doğrusuna yer- leştiriniz.
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'nun Türk
yurdu olmasını kesinleştiren zaferidir?
A) Miryokefalon Zaferi
C) Malazgirt Zaferi
B) Pasinler Zaferi
D) Haçova Zaferi
Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Muharebesi'nin sonuçlarındandır?
A) Baba İshak isvanının çıkması
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştiren zaferidir? A) Miryokefalon Zaferi C) Malazgirt Zaferi B) Pasinler Zaferi D) Haçova Zaferi Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Muharebesi'nin sonuçlarındandır? A) Baba İshak isvanının çıkması
1. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenler nelerdir?
2. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beylikleri
hangileridir?
3. Danişmentliler, Saltuklular. Mengüçekliler. Artuklular Caka Beyliği
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenler nelerdir? 2. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beylikleri hangileridir? 3. Danişmentliler, Saltuklular. Mengüçekliler. Artuklular Caka Beyliği
1. XI. yüzyılda Balkanlarda; Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan Bizans İmparatorluğu, içerde
de sık sık hükümdar değişiklikleri yaşamıştır. Bizans İmparatorluğu'nda 1042'den 1081'e kadar 11 imparator de-
ğişmiştir. Bu dönemde Anadolu'da; Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmuştur. Ana-
dolu'da yaşayan bu halklar, ekonomik olarak çok zor durumda olsalar da kendi yaşadıkları bölgelerde eski dillerini,
adetlerini ve yaşayışlarını koruyabilmişlerdir. Özellikle mezhep farklılıklarından dolayı Bizans tarafından büyük bas-
kı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler, Türk akınlarına direniş göstermemişlerdir.
Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan Bizans İmparatorluğu, büyük bir orduya ihtiyaç duymuştur.
Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak için zaten zor du-
rumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır.
Bu bilgilere göre Selçukluların Anadolu'daki ilerleyişini kolaylaştıran etkenleri belirtiniz.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1. XI. yüzyılda Balkanlarda; Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan Bizans İmparatorluğu, içerde de sık sık hükümdar değişiklikleri yaşamıştır. Bizans İmparatorluğu'nda 1042'den 1081'e kadar 11 imparator de- ğişmiştir. Bu dönemde Anadolu'da; Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmuştur. Ana- dolu'da yaşayan bu halklar, ekonomik olarak çok zor durumda olsalar da kendi yaşadıkları bölgelerde eski dillerini, adetlerini ve yaşayışlarını koruyabilmişlerdir. Özellikle mezhep farklılıklarından dolayı Bizans tarafından büyük bas- kı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler, Türk akınlarına direniş göstermemişlerdir. Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan Bizans İmparatorluğu, büyük bir orduya ihtiyaç duymuştur. Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak için zaten zor du- rumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır. Bu bilgilere göre Selçukluların Anadolu'daki ilerleyişini kolaylaştıran etkenleri belirtiniz.
4.
BIZANS IMPARATORLUĞU
İstanbul
ÇAKA BEYLİĞİ
Izmir
120 km
cznik
Eskişehir
4
AKDENİZ
KARADENİZ
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
Konya
DANİŞMENTLILER
Alanya
Sinop
Karaman
Aksaray
Tokat
Sivas
Kayseri
Maraş
Antakya
MENGUCEKLİLER
Kemah. Erzincan
Divriği
Malatya
Urfa
Erzurum
SALTUKLULAR
Diyarbakır
Van
Bitlis-AHLATSAHLAR
(SOKMENLILER)
DILMAÇOĞULLARI
Sankeyf
Ahla
ARTUKLULAR
Mardin
Erciş'
BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLET!
Yukarıda verilen XI. yüzyıl Anadolu siyasi haritasını dikkate alarak Anadolu'nun siyasi yapısı hakkında ge-
nel bilgi veriniz.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
4. BIZANS IMPARATORLUĞU İstanbul ÇAKA BEYLİĞİ Izmir 120 km cznik Eskişehir 4 AKDENİZ KARADENİZ TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ Konya DANİŞMENTLILER Alanya Sinop Karaman Aksaray Tokat Sivas Kayseri Maraş Antakya MENGUCEKLİLER Kemah. Erzincan Divriği Malatya Urfa Erzurum SALTUKLULAR Diyarbakır Van Bitlis-AHLATSAHLAR (SOKMENLILER) DILMAÇOĞULLARI Sankeyf Ahla ARTUKLULAR Mardin Erciş' BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET! Yukarıda verilen XI. yüzyıl Anadolu siyasi haritasını dikkate alarak Anadolu'nun siyasi yapısı hakkında ge- nel bilgi veriniz.
1.2.2. TÜRKLERİN ANADOLU'YA YERLEŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER
ETKİNLİK
ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI
Müslüman Türklerin Anadolu'ya akınlar düzenledikleri dönemlerde, Anadolu'nun Hristiyan halkı dinîy
sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu'nun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti
öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu'daki Süryani ve Ermeniler
Orta Anadolu'daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans'a destek olmadılar.
Türklerin Anadolu'ya yapmış olduğu fetih hareketleri başıboş, gelişigüzel akınlar niteliğinde değildi.
Anadolu'yu vatan toprağı yapabilmek için kendilerini adadılar.
Oğuz Türkleri, Anadolu'ya yerleştikleri zaman, İslam âlemindeki tasavvuf cereyanı değişik bir şekil
almıştı. Yine Türkler beraberinde bol miktarda hububat ve sayısız küçükbaş hayvanları getirmişlerdi.
Türkler bir yandan Anadolu'da şehir ve kasabalar kurarken diğer yandan İslam geleneklerine uyarak tekke
ve zaviyeler inşa ettiler. Etraftan gelen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli bir tasavvuf cere-
yanı uyandırmaya muvaffak oldular. Aynı zamanda ana yollar boyunca ulaşım ve ticaret emniyetinin temi-
ni için menzillerde hanlar inşa ettiler.
Mehmet ŞEKER, Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, s. 21, 121, 130
(Düzenlenmiştir.)
Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Bizans İmparatorluğu Anadolu'ya yönelik nasıl bir politika izlemektedir?
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1.2.2. TÜRKLERİN ANADOLU'YA YERLEŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER ETKİNLİK ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI Müslüman Türklerin Anadolu'ya akınlar düzenledikleri dönemlerde, Anadolu'nun Hristiyan halkı dinîy sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu'nun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu'daki Süryani ve Ermeniler Orta Anadolu'daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans'a destek olmadılar. Türklerin Anadolu'ya yapmış olduğu fetih hareketleri başıboş, gelişigüzel akınlar niteliğinde değildi. Anadolu'yu vatan toprağı yapabilmek için kendilerini adadılar. Oğuz Türkleri, Anadolu'ya yerleştikleri zaman, İslam âlemindeki tasavvuf cereyanı değişik bir şekil almıştı. Yine Türkler beraberinde bol miktarda hububat ve sayısız küçükbaş hayvanları getirmişlerdi. Türkler bir yandan Anadolu'da şehir ve kasabalar kurarken diğer yandan İslam geleneklerine uyarak tekke ve zaviyeler inşa ettiler. Etraftan gelen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli bir tasavvuf cere- yanı uyandırmaya muvaffak oldular. Aynı zamanda ana yollar boyunca ulaşım ve ticaret emniyetinin temi- ni için menzillerde hanlar inşa ettiler. Mehmet ŞEKER, Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, s. 21, 121, 130 (Düzenlenmiştir.) Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Bizans İmparatorluğu Anadolu'ya yönelik nasıl bir politika izlemektedir?
, II ve III
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E
A) Miryakefalon
C) Malazgirt
altına almistir
C) Yalniz II
II ve III
E) Pasinler
yarglardan hangilerine ulayabil
2. Türkler XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ana-
dolu'ya yerleşmelerine rağmen Avrupalılar, XII.
yüzyılın ikinci yarısından sonra Anadolu'ya
"Türkiye" adını vermişlerdir. Anadolu için "Tür-
kiye" ifadesinin kullanılmasını sağlayan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
5. Malazgirt Savagindan sonra kurulan Cakes
di Istanbulu ele gegrmek amaciyla Peçem
Türkiye Selçuklulan le tak kurmur
Buna göre
B) Kösedağ
D) Dandanakan
AYDIN Y
Anadolu'da federatif bir yapı olum
-Anadolu'da siyasi birliğin sagla
Türk devletleri arasında ittifa
yargılardan hangilerine ulaga
Yalnız
B) Yalniz
6.
popra baslayan
Tivell
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
, II ve III yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E A) Miryakefalon C) Malazgirt altına almistir C) Yalniz II II ve III E) Pasinler yarglardan hangilerine ulayabil 2. Türkler XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ana- dolu'ya yerleşmelerine rağmen Avrupalılar, XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Anadolu'ya "Türkiye" adını vermişlerdir. Anadolu için "Tür- kiye" ifadesinin kullanılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? 5. Malazgirt Savagindan sonra kurulan Cakes di Istanbulu ele gegrmek amaciyla Peçem Türkiye Selçuklulan le tak kurmur Buna göre B) Kösedağ D) Dandanakan AYDIN Y Anadolu'da federatif bir yapı olum -Anadolu'da siyasi birliğin sagla Türk devletleri arasında ittifa yargılardan hangilerine ulaga Yalnız B) Yalniz 6. popra baslayan Tivell
Türkler, Anadolu'ya geldiklerinde Süryani, Rum, Er
meni halklarıyla karşılaştılar. Selçuklu egemenliğin
de Ermeniler, Kayseri, Malatya, Sivas ve Niksar'da
Ermeni piskoposlarının önderliğinde kilise toplanti-
ları düzenlemişler, zaman zaman sultanlardan dis
yardım görmüşlerdir.
Buna göre;
1. Ermenilerin azınlık sayılmadığına
II. Selçukluların hoşgörülü bir politika izlediğine
L. Ermenilerin siyasi açıdan güçlendiklerine
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
Yalnız III
E) III ve III
Türkmenler önem
mek
verilenlerden ha
A) Yalnız
D
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Türkler, Anadolu'ya geldiklerinde Süryani, Rum, Er meni halklarıyla karşılaştılar. Selçuklu egemenliğin de Ermeniler, Kayseri, Malatya, Sivas ve Niksar'da Ermeni piskoposlarının önderliğinde kilise toplanti- ları düzenlemişler, zaman zaman sultanlardan dis yardım görmüşlerdir. Buna göre; 1. Ermenilerin azınlık sayılmadığına II. Selçukluların hoşgörülü bir politika izlediğine L. Ermenilerin siyasi açıdan güçlendiklerine yargılardan hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II Yalnız III E) III ve III Türkmenler önem mek verilenlerden ha A) Yalnız D
10. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti'nin
sürekli mücadele etmesinde Safevile-
rin;
1. Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
II. İpek Yolu üzerinde denetim kurması
III. Anadolu'da Şiilik propagandası yap-
masi
politikalarından hangileri etkili olmuş-
tur?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
10. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti'nin sürekli mücadele etmesinde Safevile- rin; 1. Osmanlı şehzadelerini kışkırtması II. İpek Yolu üzerinde denetim kurması III. Anadolu'da Şiilik propagandası yap- masi politikalarından hangileri etkili olmuş- tur? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III