Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Mahmut Dönemi Soruları

dil-
"T)
A
YAYINLARI.
43..
3.
E) I, II ve III
(2016-YGS)
Q
Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı
Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk
yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Mec-
lisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetle-
rin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür.
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden
hangisine yaptığı söylenebilir?
(2014-YGS)
A
YUNUAR
Tarih
II. Mahmut Dönemi
dil- "T) A YAYINLARI. 43.. 3. E) I, II ve III (2016-YGS) Q Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Mec- lisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetle- rin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür. A) Tanzimat Dönemi B) II. Mahmut Devri C) Lale Devri D) I. Meşrutiyet E) II. Meşrutiyet Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir? (2014-YGS) A YUNUAR
Fransa'nın, 1846'da Kudüs üzerinde yeni ayrıcalıklar ta-
lep etmesi, Rusya'yı harekete geçirmiş ve Rusya Os-
manlı Devleti'ne baskı yaparak sorunun çözümü için
karma bir komisyonun kurulmasını sağlamıştır. Osman-
li Devleti, bu baskılar karşısında yeni fermanlar ve men-
şurlar hazırlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu fermanlarda aldığı kararla-
rin daha çok Ortodoksların çıkarlarına uygun olma-
si aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?
A) Balkan Ortodokslarında Ruslara olan bağlılığın art-
masında
B) Osmanlı Devleti'nin, Ortodokslar üzerinde birleştiri-
ci güç olma niteliğini sürdürmesinde
C) Rusya'nın Avrupa siyasetindeki etkisini artırmasında
D) Fransa'nın Osmanlı üzerindeki yaptırım gücünün
azalmasında
E) Kutsal yerlerin Avrupa'da sorun oluşturmaya devam
etmesinde
Tarih
II. Mahmut Dönemi
Fransa'nın, 1846'da Kudüs üzerinde yeni ayrıcalıklar ta- lep etmesi, Rusya'yı harekete geçirmiş ve Rusya Os- manlı Devleti'ne baskı yaparak sorunun çözümü için karma bir komisyonun kurulmasını sağlamıştır. Osman- li Devleti, bu baskılar karşısında yeni fermanlar ve men- şurlar hazırlamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu fermanlarda aldığı kararla- rin daha çok Ortodoksların çıkarlarına uygun olma- si aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır? A) Balkan Ortodokslarında Ruslara olan bağlılığın art- masında B) Osmanlı Devleti'nin, Ortodokslar üzerinde birleştiri- ci güç olma niteliğini sürdürmesinde C) Rusya'nın Avrupa siyasetindeki etkisini artırmasında D) Fransa'nın Osmanlı üzerindeki yaptırım gücünün azalmasında E) Kutsal yerlerin Avrupa'da sorun oluşturmaya devam etmesinde
II. Murat
10. Osmanlı Devleti'nde çiftçiye kredi vermek amacıyla;
1.
Enderun,
II. Ziraat Bankası,
III. Memleket Sandıkları
kurumlarından hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
III. Selim
11. Aşağıdakilerden
C) Yalnız III
E) II ve III
14. I
Tarih
II. Mahmut Dönemi
II. Murat 10. Osmanlı Devleti'nde çiftçiye kredi vermek amacıyla; 1. Enderun, II. Ziraat Bankası, III. Memleket Sandıkları kurumlarından hangileri kurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II III. Selim 11. Aşağıdakilerden C) Yalnız III E) II ve III 14. I
-S-
e
1
0
7. Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olma-
dan Tanzimat Fermanı'yla tebaasina can, mal
ve namus güvenliğinin sağlanacağını, vergi-
lerin herkesin gelirine göre alınacağını duyur-
muştur.
Bu duyuru, Osmanlı Devleti'nde aşağıda-
kilerden hangisi yönünde bir gelişmedir?
A) Avrupa devletlerinden biri olması
B) Ozerk yönetimlerin yaygınlaşması
Yeniliklerin halktan gelmesi
D) Halkın yönetime katılması
E) Temel hakların tanınması
1 F 2R 3 E 4 E 5 C6 A7 E
7. XI
Tarih
II. Mahmut Dönemi
-S- e 1 0 7. Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olma- dan Tanzimat Fermanı'yla tebaasina can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağını, vergi- lerin herkesin gelirine göre alınacağını duyur- muştur. Bu duyuru, Osmanlı Devleti'nde aşağıda- kilerden hangisi yönünde bir gelişmedir? A) Avrupa devletlerinden biri olması B) Ozerk yönetimlerin yaygınlaşması Yeniliklerin halktan gelmesi D) Halkın yönetime katılması E) Temel hakların tanınması 1 F 2R 3 E 4 E 5 C6 A7 E 7. XI
18.01.2023
8. Deneme
MLER TESTİ
10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
miş optik form üzerinde işaretleyebilirsiniz.
3.
Osmanlı Devleti'nin Avrupalı büyük devletlerle yaptığı
anlaşmalar zaman zaman yeni sorunların çıkmasına
neden olmuştur.
Rusya ile imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması aşa-
ğıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasında etkili
olduğu savunulabilir?
A) Yunanistan'ın bağımsızlığına
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın çıkmasına
C) Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına
D) Şark meselesinin Rusya tarafından gündeme getiril-
mesine
E) Restorasyon Dönemi'nin sona ermesine
Tarih
II. Mahmut Dönemi
18.01.2023 8. Deneme MLER TESTİ 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru miş optik form üzerinde işaretleyebilirsiniz. 3. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı büyük devletlerle yaptığı anlaşmalar zaman zaman yeni sorunların çıkmasına neden olmuştur. Rusya ile imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması aşa- ğıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yunanistan'ın bağımsızlığına B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın çıkmasına C) Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına D) Şark meselesinin Rusya tarafından gündeme getiril- mesine E) Restorasyon Dönemi'nin sona ermesine
2.
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda Avrupa tarzı öğ-
retim yapan okulların yanında mahalle mekteple-
ri ve medreselerin de varlıklarını sürdürmeleri;
1. Okur-yazar sayısının azalması,
II. Mezhep kavgalarının artması,
III. Kültür çatışmalarının ortaya çıkması
durumlarından hangilerine neden olduğu söy-
lenilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
II. Mahmut Dönemi
2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda Avrupa tarzı öğ- retim yapan okulların yanında mahalle mekteple- ri ve medreselerin de varlıklarını sürdürmeleri; 1. Okur-yazar sayısının azalması, II. Mezhep kavgalarının artması, III. Kültür çatışmalarının ortaya çıkması durumlarından hangilerine neden olduğu söy- lenilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
3. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet idaresine geçil-
mesinde;
I. Osmanlıcılık,
II. Baticilik,
III. Türkçülük
düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız f
B) Yalnız II
D) I've III
C)I've Il
E) I ve III
Tarih
II. Mahmut Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet idaresine geçil- mesinde; I. Osmanlıcılık, II. Baticilik, III. Türkçülük düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız f B) Yalnız II D) I've III C)I've Il E) I ve III
3.
11.07
CEVAP
ALAN YE
A
BİLİMLER TESTİ
sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
ardır.
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
A
dir?
A
Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesin-
de birçok unsur etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değil-
A) 1876'da Kanunuesasi'nin ilk kez ilan edilmesi
B) Balkan Savaşları sonunda Balkan topraklarının kay-
bedilmesi
C) Gayrimüslimlerin ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi
D) Türk aydınlarının Fransız İhtilali'nden etkilenmesi
E) V. Mehmet Reşat'ın 1914'te yaptığı cihat çağrısı-
na Müslüman Arapların uymaması
Tarih
II. Mahmut Dönemi
3. 11.07 CEVAP ALAN YE A BİLİMLER TESTİ sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için ardır. için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A dir? A Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesin- de birçok unsur etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değil- A) 1876'da Kanunuesasi'nin ilk kez ilan edilmesi B) Balkan Savaşları sonunda Balkan topraklarının kay- bedilmesi C) Gayrimüslimlerin ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi D) Türk aydınlarının Fransız İhtilali'nden etkilenmesi E) V. Mehmet Reşat'ın 1914'te yaptığı cihat çağrısı- na Müslüman Arapların uymaması
dönüşümde
likte İstanbul'a
baylardan
nde
eniçerilerden
şlı başına
ni olsun.
bu ocağın
kurmaya
adıyla
h"
Selim
6
29. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Rusya'nın baskılarına
bağlı olarak Kırım Kafkasya ve Hazar Denizi civarında
yaşayan Müslüman toplulukları; Macaristan, Bohemya ve
Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden siyasi nedenlerle
aynılan göçmen toplulukları Osmanlı Devleti'ne iltica
etmişlerdir. Osmanlı Devleti genel olarak dışarıdan
kaynaklanan bu göç hareketini destekleyen bir politika
izlemiştir. Hatta 1857'de çıkarılan bir kanunla devlet,
göçmen ailelerine toprak vererek onları belli bir süre vergi
ve askerlik yükümlülüklerinden muaf tutmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu
yöndeki tutumunun gerekçelerinden biri olamaz?
A) Ülkedeki nitelikli insan gücü açığının göçmenlerle
giderilmek istenmesi
B) Anadolu'daki boş arazilerin ekonomiye kazandırılmak
istenmesi
C) Azınlık isyanlarının sonlandırılmak istenmesi
D) Devletin her milletten insana karşı hoşgörü anlayışını
benimsemesi
E) Padişahların halife olarak Müslümanları koruyup
onlara sahip çıkılması anlayışını benimsemesi
Tarih
II. Mahmut Dönemi
dönüşümde likte İstanbul'a baylardan nde eniçerilerden şlı başına ni olsun. bu ocağın kurmaya adıyla h" Selim 6 29. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Rusya'nın baskılarına bağlı olarak Kırım Kafkasya ve Hazar Denizi civarında yaşayan Müslüman toplulukları; Macaristan, Bohemya ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden siyasi nedenlerle aynılan göçmen toplulukları Osmanlı Devleti'ne iltica etmişlerdir. Osmanlı Devleti genel olarak dışarıdan kaynaklanan bu göç hareketini destekleyen bir politika izlemiştir. Hatta 1857'de çıkarılan bir kanunla devlet, göçmen ailelerine toprak vererek onları belli bir süre vergi ve askerlik yükümlülüklerinden muaf tutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu yöndeki tutumunun gerekçelerinden biri olamaz? A) Ülkedeki nitelikli insan gücü açığının göçmenlerle giderilmek istenmesi B) Anadolu'daki boş arazilerin ekonomiye kazandırılmak istenmesi C) Azınlık isyanlarının sonlandırılmak istenmesi D) Devletin her milletten insana karşı hoşgörü anlayışını benimsemesi E) Padişahların halife olarak Müslümanları koruyup onlara sahip çıkılması anlayışını benimsemesi
& Apa soruları cevaplay
a
Fans imparatorluklara etkisini değerlend
Osmanh Devleti'nde çikan azinhk layanlarını kronolojik
olarak sıralayınız.
Navarin Olayı nedir? Açıklayınız.
d. Avrupa'da yaşanan 1830 ve 1848 Ihtilalleri'nin sebepleri
nelerdir?
e Liberalizm nedir? Araştırınız.
NOTLAR
Kapitalem ile scayalet arasindaki farklar nela)
Açıklayınız.
g. Nizam- Cedit ordusunun özellikleri nelerdir? Yazınız
h. Yeniçeri Ocağı'nı hangi padişah kaldırmıştır?
1.
k Yeniçeri Ocağı'nı kaldırılmasının nedenleri nelerdir?
Açıklayınız.
Osmanlı ordusu modernleşme sürecinde hangl Batılı
devleti örnek almıştır?
Tarih
II. Mahmut Dönemi
& Apa soruları cevaplay a Fans imparatorluklara etkisini değerlend Osmanh Devleti'nde çikan azinhk layanlarını kronolojik olarak sıralayınız. Navarin Olayı nedir? Açıklayınız. d. Avrupa'da yaşanan 1830 ve 1848 Ihtilalleri'nin sebepleri nelerdir? e Liberalizm nedir? Araştırınız. NOTLAR Kapitalem ile scayalet arasindaki farklar nela) Açıklayınız. g. Nizam- Cedit ordusunun özellikleri nelerdir? Yazınız h. Yeniçeri Ocağı'nı hangi padişah kaldırmıştır? 1. k Yeniçeri Ocağı'nı kaldırılmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız. Osmanlı ordusu modernleşme sürecinde hangl Batılı devleti örnek almıştır?
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ
ÇÖZ-ÖĞREN
Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasının ardından kurulan orduya II. Mahmut tarafından Asakir-i Mansure-
adı verilmiş ardından Asakir-i Nizamiye ismine geçilmiştir.
Böyle bir uygulamaya gidilmesinde;
I. Kurulan orduda halk desteğini artırmak
II. Zamanın şartlarına göre hareket etmek
III. Avrupa'nın desteğini sağlamak
amaçlarından hangileri gerekçe gösterilebilir?
A) Yalnız I
24
SIRA SENDE
B) Yalnız II
BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
Asakir-i Nizamiye ismindeki nizamiye, günümüzde askeri üslerin giriş kapılarının ismi olarak yaşatılmaktadır.
C) I ve II
NOTLAR
D) I ve III
Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu Avrupa tarzı orduları ve hangi padişahlar döneminde açıldığını sırasıyla yazınız
Osmanlı Ordusunda Gelişimi Gösteren Resimler
Os
A)
C)
3.
a.
Tarih
II. Mahmut Dönemi
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ÇÖZ-ÖĞREN Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasının ardından kurulan orduya II. Mahmut tarafından Asakir-i Mansure- adı verilmiş ardından Asakir-i Nizamiye ismine geçilmiştir. Böyle bir uygulamaya gidilmesinde; I. Kurulan orduda halk desteğini artırmak II. Zamanın şartlarına göre hareket etmek III. Avrupa'nın desteğini sağlamak amaçlarından hangileri gerekçe gösterilebilir? A) Yalnız I 24 SIRA SENDE B) Yalnız II BUNLARI BİLİYOR MUSUN? Asakir-i Nizamiye ismindeki nizamiye, günümüzde askeri üslerin giriş kapılarının ismi olarak yaşatılmaktadır. C) I ve II NOTLAR D) I ve III Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu Avrupa tarzı orduları ve hangi padişahlar döneminde açıldığını sırasıyla yazınız Osmanlı Ordusunda Gelişimi Gösteren Resimler Os A) C) 3. a.
1. Aşağıdaki soruları doğru "D" ya da yanlış "Y" olarak cevaplayınız.
Avrupalı devletlerin aksine Osmanlı Devleti'nde
komutanlıklara soylu ailelerin bireyleri değil yete-
nekli kişiler getirilmiştir.
Fransızların, vatandaşları ordu saflarına katılmak
için ülkeye bağlılık ve sadakat gibi kavramları öne
çıkarmaları, milli bilincin artmasını sağlamış ve bu
durum da Fransa'da milliyetçiliğin ortaya çıkma-
sında etkili olmuştur.
XVIII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devle-
ti'nin toprak kayıpları yaşaması, askeri yapı
olmak üzere birçok alanda ilk kez ıslahat yapma
düşüncesini ortaya çıkarmıştır.
III. Selim Dönemi'nde askeri alandaki islahatların
en önemli ayağı Yeniçerilere alternatif olarak oluş-
turulan Sekban-ı Cedit Ocağı'nın kurulmasıdır.
III. Selim, tahta çıktığı sıralarda yenileşme düşün-
cesini benimsemiş olduğundan yenilik taraftarı bir
ekip oluşturmuş ve bu kişileri Meşveret Meclisi
adıyla bir toplantıda bir araya getirmiştir.
III. Selim döneminde, daha önceden kurulmuş
olan Kara ve Deniz Mühendishaneleri yeniden
düzenlenmiş hafif topçu ocağı geliştirilmiş, Avru-
pa'dan subaylar getirilmiştir.
1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sırasında ise
bul'da bir grup yeniçeri güvenlik amacıyla bira
miş ve teniçeriler ayaklanarak III. Selimi taha
indirmişler, yeğeni IV. Mustafa'yı tahta çıkarara
Nizam-ı Cedit ordusunu kaldırtmışlardır.
Alemdar Mustafa Paşa, II. Mahmud'u tahta çıkar
diktan sonra Eşkinci Ocağı'nı kurmuş, ancak bu
ordunun da yeniçeri isyanıyla kaldırılması üzerine
Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu'nu kur-
muştur.
II. Mahmud, harp okulunun yanı sıra, ordunun
eğitimli subay, doktor ve veteriner ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla da Askeri Tibbiye'yi kurmuştur.
II. Mahmud, sürekli isyanlarla islahatların önünü
tikayan asiler ortadan kaldırmak için ulemanın da
devlet adamlarının onaylarını almış ve bu girişim-
lerinin ardından Vaka-yı Harbiye ile Yeniçeri Oca-
ğı'nı kaldırtmıştır.
XIX. yüzyılda II. Mahmud Devri islahatlarının III.
Selim Dönemi'ne göre daha köklü bir niteliğe sahip
olmasında, II. Mahmud'un bir yeniçeri isyanıyla
tahttan indirilmemiş olması etkilidir.
Osmanlı Devleti, 1821'de başlayan Sırp isyanı s
rasında, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı başarmış ve
kısa bir süre sonra Sırp isyanını bastırmıştır.
2
3
10
Os
10
Ba
du
IT
O
H
00
9
10
Tarih
II. Mahmut Dönemi
1. Aşağıdaki soruları doğru "D" ya da yanlış "Y" olarak cevaplayınız. Avrupalı devletlerin aksine Osmanlı Devleti'nde komutanlıklara soylu ailelerin bireyleri değil yete- nekli kişiler getirilmiştir. Fransızların, vatandaşları ordu saflarına katılmak için ülkeye bağlılık ve sadakat gibi kavramları öne çıkarmaları, milli bilincin artmasını sağlamış ve bu durum da Fransa'da milliyetçiliğin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devle- ti'nin toprak kayıpları yaşaması, askeri yapı olmak üzere birçok alanda ilk kez ıslahat yapma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. III. Selim Dönemi'nde askeri alandaki islahatların en önemli ayağı Yeniçerilere alternatif olarak oluş- turulan Sekban-ı Cedit Ocağı'nın kurulmasıdır. III. Selim, tahta çıktığı sıralarda yenileşme düşün- cesini benimsemiş olduğundan yenilik taraftarı bir ekip oluşturmuş ve bu kişileri Meşveret Meclisi adıyla bir toplantıda bir araya getirmiştir. III. Selim döneminde, daha önceden kurulmuş olan Kara ve Deniz Mühendishaneleri yeniden düzenlenmiş hafif topçu ocağı geliştirilmiş, Avru- pa'dan subaylar getirilmiştir. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sırasında ise bul'da bir grup yeniçeri güvenlik amacıyla bira miş ve teniçeriler ayaklanarak III. Selimi taha indirmişler, yeğeni IV. Mustafa'yı tahta çıkarara Nizam-ı Cedit ordusunu kaldırtmışlardır. Alemdar Mustafa Paşa, II. Mahmud'u tahta çıkar diktan sonra Eşkinci Ocağı'nı kurmuş, ancak bu ordunun da yeniçeri isyanıyla kaldırılması üzerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu'nu kur- muştur. II. Mahmud, harp okulunun yanı sıra, ordunun eğitimli subay, doktor ve veteriner ihtiyacını kar- şılamak amacıyla da Askeri Tibbiye'yi kurmuştur. II. Mahmud, sürekli isyanlarla islahatların önünü tikayan asiler ortadan kaldırmak için ulemanın da devlet adamlarının onaylarını almış ve bu girişim- lerinin ardından Vaka-yı Harbiye ile Yeniçeri Oca- ğı'nı kaldırtmıştır. XIX. yüzyılda II. Mahmud Devri islahatlarının III. Selim Dönemi'ne göre daha köklü bir niteliğe sahip olmasında, II. Mahmud'un bir yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmemiş olması etkilidir. Osmanlı Devleti, 1821'de başlayan Sırp isyanı s rasında, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı başarmış ve kısa bir süre sonra Sırp isyanını bastırmıştır. 2 3 10 Os 10 Ba du IT O H 00 9 10
manlı Dev-
an Hünkar
e, aşağıda-
ya'ya karşı
talya
222
ÖRNEK-4
DiF
Osmanlıların XIX. yüzyılda karşı karşıya kaldığı aşağıda-
ki sorunlardan hangisinde Avrupalı devletlerin etkisinden
söz edilemez?
A) Yeniçeri İsyanları
B) Azınlık İsyanları
C) Kuzey Afrika toprakları
D) Boğazların geleceği
E) Kutsal yerler
Tarih
II. Mahmut Dönemi
manlı Dev- an Hünkar e, aşağıda- ya'ya karşı talya 222 ÖRNEK-4 DiF Osmanlıların XIX. yüzyılda karşı karşıya kaldığı aşağıda- ki sorunlardan hangisinde Avrupalı devletlerin etkisinden söz edilemez? A) Yeniçeri İsyanları B) Azınlık İsyanları C) Kuzey Afrika toprakları D) Boğazların geleceği E) Kutsal yerler
9.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Fenerli Rumlar, Eflak
ve Boğdan'a yönetici olarak gönderilmiş ve Balkan ulus-
larından alınan vergiler azaltılmıştır.
Bu uygulamalarla Osmanlı Devleti'nin,
1. tarım arazilerinin boş kalmasını önlemek,
II. yönetim şeklini değiştirmek,
IN Balkanlarda devlet otoritesini güçlendirmek
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalniz III
12. 1736
li ord
rina k
Bu d
137
I. a
11.
THI.
gel
A)
Tarih
II. Mahmut Dönemi
9. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Fenerli Rumlar, Eflak ve Boğdan'a yönetici olarak gönderilmiş ve Balkan ulus- larından alınan vergiler azaltılmıştır. Bu uygulamalarla Osmanlı Devleti'nin, 1. tarım arazilerinin boş kalmasını önlemek, II. yönetim şeklini değiştirmek, IN Balkanlarda devlet otoritesini güçlendirmek amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalniz III 12. 1736 li ord rina k Bu d 137 I. a 11. THI. gel A)
31. "Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik, hayat ve mutlu-
luk veren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı bugün- S
dür. Büyük, küçük, asker, memur, esnaf, zengin, fakir,
Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların yüzlerin-
de görülen parıltılı hürriyet her yeri aydınlatıyor."
A
d
THA
İkdam Gazetesi'nde XX. yüzyılın başlarında yer alan
bu yazının, aşağıdaki olaylardan hangisi için kaleme
alındığı söylenebilir?
A) I. Meşrutiyet'in ilanı
D
B) Islahat Fermanı
w
ANDE
C) Balkan Savaşları
D) II. Meşrutiyet'in ilanı
E) II. Abdülhamit'in tahta çıkışı
11
G
A
M
A
L
Tarih
II. Mahmut Dönemi
31. "Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik, hayat ve mutlu- luk veren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı bugün- S dür. Büyük, küçük, asker, memur, esnaf, zengin, fakir, Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların yüzlerin- de görülen parıltılı hürriyet her yeri aydınlatıyor." A d THA İkdam Gazetesi'nde XX. yüzyılın başlarında yer alan bu yazının, aşağıdaki olaylardan hangisi için kaleme alındığı söylenebilir? A) I. Meşrutiyet'in ilanı D B) Islahat Fermanı w ANDE C) Balkan Savaşları D) II. Meşrutiyet'in ilanı E) II. Abdülhamit'in tahta çıkışı 11 G A M A L
5.
II. Abdülhamit ayrılıkçı mebusların faaliyetlerini ve 93 Har-
bi'ni gerekçe göstererek kanunun kendisine verdiği yetkiy-
le Meclisi feshetmiştir (13 Şubat 1878).
Buna göre II. Abdülhamit'in, Meclisi feshetmede Kanun-i
Esasi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisini kullandı-
ğı savunulabilir?
A) Savaş ve barışa padişah karar verir.
B) Mebusan Meclisi dört yılda bir seçilir.
C) Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir.
D) Meclisin aldığı kararlarda son söz padişaha aittir.
E Osmanlı Devleti bir bütündür, hiçbir sebeple ayrılık ka-
bul etmez.
Tarih
II. Mahmut Dönemi
5. II. Abdülhamit ayrılıkçı mebusların faaliyetlerini ve 93 Har- bi'ni gerekçe göstererek kanunun kendisine verdiği yetkiy- le Meclisi feshetmiştir (13 Şubat 1878). Buna göre II. Abdülhamit'in, Meclisi feshetmede Kanun-i Esasi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisini kullandı- ğı savunulabilir? A) Savaş ve barışa padişah karar verir. B) Mebusan Meclisi dört yılda bir seçilir. C) Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. D) Meclisin aldığı kararlarda son söz padişaha aittir. E Osmanlı Devleti bir bütündür, hiçbir sebeple ayrılık ka- bul etmez.