Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Soruları

üfu-
SO-
enli
e
2019-AYT
ÖSYM
NE SORDU?
İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu "Borçlar Sandığı İda-
resi", Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yol-
ları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır
hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır.
Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki Borçlar Sandığı İdaresi-
nin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Düyun-i Umumiye
B) Hilal-i Ahmer
C) Bank-i Osmani-i Şahane
D) Teşkilat-ı Mahsusa
E) Şirket-i Hayriye
ÇÖZÜM
bingot hinnalfalvab nokiae
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
üfu- SO- enli e 2019-AYT ÖSYM NE SORDU? İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu "Borçlar Sandığı İda- resi", Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yol- ları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki Borçlar Sandığı İdaresi- nin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Düyun-i Umumiye B) Hilal-i Ahmer C) Bank-i Osmani-i Şahane D) Teşkilat-ı Mahsusa E) Şirket-i Hayriye ÇÖZÜM bingot hinnalfalvab nokiae
3. Osmanlı Devleti'nde 1847'de gayrimüslimlerin askere
alınması yoğun biçimde tartışılmıştır. Devlet, Müslüman
nüfusun azaldığını ve ordunun asker ihtiyacının
karşılanamadığını belirterek gayrimüslimlerin de
askerlik yüküne ortak olması gerektiği görüşünü
savunmuştur.
Osmanlı Devleti'nde bu tartışmaların yasanmasında;
1. Tanzimat Fermanı'nda ulus devlet modelini andıran
muhafaza-i vatan ifadelerinin yer alması,
II. zorunlu askerlik sistemine geçilmek istenmesi,
devletin halk üzerindeki kontrolünü artırıp azınlık is
yanlarının önüne geçmek istenmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
D) Il ve Ill
B) Vatriz II
C)Yalnız III
E) 1, II ve III
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. Osmanlı Devleti'nde 1847'de gayrimüslimlerin askere alınması yoğun biçimde tartışılmıştır. Devlet, Müslüman nüfusun azaldığını ve ordunun asker ihtiyacının karşılanamadığını belirterek gayrimüslimlerin de askerlik yüküne ortak olması gerektiği görüşünü savunmuştur. Osmanlı Devleti'nde bu tartışmaların yasanmasında; 1. Tanzimat Fermanı'nda ulus devlet modelini andıran muhafaza-i vatan ifadelerinin yer alması, II. zorunlu askerlik sistemine geçilmek istenmesi, devletin halk üzerindeki kontrolünü artırıp azınlık is yanlarının önüne geçmek istenmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1 D) Il ve Ill B) Vatriz II C)Yalnız III E) 1, II ve III
2. Melis
Kerim
Seymen
: Fransız İhtilali'nin etkisile artan milliyetçilik
ayaklanmaları.
: Rusya'nın izlediği Panslavizm politikası
Rusya'nın "Kutsal Yerler" sorununu günde-
me getirmesi
Gaye
: Trablusgarp Savaşı'nın etkileri
Berna : Yunanlıların Bizans'ı yeniden canlandırmak
istemeleri
A) Berna
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi Bal-
kan Savaşları'nın nedenleri arasında yer almaz?
B) Kerim
D) Seymen
E) Melis
Gaye
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
2. Melis Kerim Seymen : Fransız İhtilali'nin etkisile artan milliyetçilik ayaklanmaları. : Rusya'nın izlediği Panslavizm politikası Rusya'nın "Kutsal Yerler" sorununu günde- me getirmesi Gaye : Trablusgarp Savaşı'nın etkileri Berna : Yunanlıların Bizans'ı yeniden canlandırmak istemeleri A) Berna Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi Bal- kan Savaşları'nın nedenleri arasında yer almaz? B) Kerim D) Seymen E) Melis Gaye
3. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı
kar sağlama amacında olan Avrupalı devletler, Osmanlı
Devleti'nin dış politikasında azınlıklar, boğazlar, kapitü-
lasyonlar ve kutsal yerler gibi konuları önemli sorunlar
haline getirmişlerdir.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Divan-ı Hümayun'un kaldırılıp nazırlıkların kurulmasına
BrAzınlıkların Osmanlı parlamentosuna alınmasına
C) Vilayet Nizamnamesi'nin yayınlanmasına
D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kurul-
masina
E) Matbaanin kullanılmasına
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı kar sağlama amacında olan Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti'nin dış politikasında azınlıklar, boğazlar, kapitü- lasyonlar ve kutsal yerler gibi konuları önemli sorunlar haline getirmişlerdir. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Divan-ı Hümayun'un kaldırılıp nazırlıkların kurulmasına BrAzınlıkların Osmanlı parlamentosuna alınmasına C) Vilayet Nizamnamesi'nin yayınlanmasına D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kurul- masina E) Matbaanin kullanılmasına
4.
TESTI
Avrupa'da gerçekleşen Sanayi İnkılabı, Osmanlı Dev-
leti'ni özellikle ekonomi alanında olumsuz etkilemiş-
tir. Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen Os-
manlı el tezgahları ve atölyeleri kapanmaya başla-
mıştır.
Osmanlı Devleti'nde görülen bu durumu aşağıda-
kilerden hangisinin hızlandırdığı savunulabilir?
A) Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesinin
B) Çok uluslu toplum yapısının
C) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesinin
D) Azınlıklara bazı imtiyazlar verilmesinin
E) Ticarette daha çok gayrimüslim vatandaşların et-
kin olmasının
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
4. TESTI Avrupa'da gerçekleşen Sanayi İnkılabı, Osmanlı Dev- leti'ni özellikle ekonomi alanında olumsuz etkilemiş- tir. Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen Os- manlı el tezgahları ve atölyeleri kapanmaya başla- mıştır. Osmanlı Devleti'nde görülen bu durumu aşağıda- kilerden hangisinin hızlandırdığı savunulabilir? A) Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesinin B) Çok uluslu toplum yapısının C) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesinin D) Azınlıklara bazı imtiyazlar verilmesinin E) Ticarette daha çok gayrimüslim vatandaşların et- kin olmasının
dan
27. İngiltere aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Os-
manlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma po-
litikasından vazgeçmiştir?
A) 1878 Berlin Antlaşması
B) 1856 Paris Antlaşması
C) 1840 Londra Antlaşması
D) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) 1897 İstanbul Antlaşması
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
dan 27. İngiltere aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Os- manlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma po- litikasından vazgeçmiştir? A) 1878 Berlin Antlaşması B) 1856 Paris Antlaşması C) 1840 Londra Antlaşması D) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması E) 1897 İstanbul Antlaşması
YAL BILIMLER
ele (11-15), Din Kotor ve Ahlak Bags (16-20) Din Kotoro ve Ah-
an veya farkh motredat de alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
pin aynlan kısmına işaretleyiniz.
3. Tanzimat Fermanı ile;
kanun önünde herkes eşit kabul edilmiş,
• kanunlara hükümdar dâhil herkesin uyması esası
getirilmiş.
• mahkemelerin herkese açık, şeffaf olması ifade edilmiş-
tir.
Buna göre Tanzimat Fermanı'nın sonuçları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
B) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir.
C) Toplumsal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.
D) Bozulan adalet sistemi düzeltilmek istenmiştir.
E) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılması istenmiş-
tir.
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
YAL BILIMLER ele (11-15), Din Kotor ve Ahlak Bags (16-20) Din Kotoro ve Ah- an veya farkh motredat de alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait pin aynlan kısmına işaretleyiniz. 3. Tanzimat Fermanı ile; kanun önünde herkes eşit kabul edilmiş, • kanunlara hükümdar dâhil herkesin uyması esası getirilmiş. • mahkemelerin herkese açık, şeffaf olması ifade edilmiş- tir. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. B) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir. C) Toplumsal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. D) Bozulan adalet sistemi düzeltilmek istenmiştir. E) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılması istenmiş- tir.
- Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez hâle gelince
alacaklı devletler, Osmanlı maliyesini denetlemek için
Düyun-ı Umumiye İdaresini oluşturarak devletin düzenli
gelir kaynaklarının bir bölümüne bu kurum tarafından el
konulmuştur.
Bu idarenin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki
özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını
gösterir?
A) Çok uluslu yapısının
B) Saltanatla yönetilmesinin
C) Anayasal düzene geçilmesinin
D) Bağımsız bir devlet olunmasının
E) Geniş bir coğrafyada hüküm sürülmesinin
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
- Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez hâle gelince alacaklı devletler, Osmanlı maliyesini denetlemek için Düyun-ı Umumiye İdaresini oluşturarak devletin düzenli gelir kaynaklarının bir bölümüne bu kurum tarafından el konulmuştur. Bu idarenin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir? A) Çok uluslu yapısının B) Saltanatla yönetilmesinin C) Anayasal düzene geçilmesinin D) Bağımsız bir devlet olunmasının E) Geniş bir coğrafyada hüküm sürülmesinin
e
Sil
Bu Tarz
wenn lalu na poslalat BAHARA
Sorarlar
Bir tarihçi "XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bazı
meseleler dış soruna dönüşmüştür." demiştir.
Tarihçinin bu görüşüne aşağıdakilerden hangisi kanıt
olarak gösterilemez?
uż ud nin's
Boğazlar meselesi
Mısır sorunu
C) Ayanlık meselesi
D) Azınlıklar sorunu
E) Patrikhanenin durumu
III sv I J (3
sonslesyA iğibelstmi oli syut nin
thene nalixed reh
dnet
in sy
11 ov 1 (0
1:0
ben
Exley (A
7.
UcDc
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
e Sil Bu Tarz wenn lalu na poslalat BAHARA Sorarlar Bir tarihçi "XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bazı meseleler dış soruna dönüşmüştür." demiştir. Tarihçinin bu görüşüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? uż ud nin's Boğazlar meselesi Mısır sorunu C) Ayanlık meselesi D) Azınlıklar sorunu E) Patrikhanenin durumu III sv I J (3 sonslesyA iğibelstmi oli syut nin thene nalixed reh dnet in sy 11 ov 1 (0 1:0 ben Exley (A 7. UcDc
du, beylik
geliyordu.
rulan ilk
em olmak
Rumeli'ye
vvetlerin
üzerine 1.
akları de-
getirildi.
klı, pa-
aş alan
hangisi,
mensup
SI
11. Aşağıdakilerden hangisi, H. Selim
Dönemi'yle ilgilidir?
A) Vakay-ı Hayriye
B) Sened-i İttifak
D) Sekban-Cedit
Patrona Halil
Mühendishane-i Berri Hümayun
12. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı
ve Islahat Fermanı'nı ilan ederek;
toprak bütünlüğünü korumak,
Hrejimi değiştirmeye çalışmak,
M
D
Avrupa tarzı islahatları başlatmak
durumlarından hangilerini amaçla-
mıştır?
Q
EMI
Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
DI ve Ill
Aşağıdak
Devleti'nd
13. Osmanlı Devleti'nde, I. Meşrutiyet
Dönemi özellikleri arasında;
nan 31 M
Osm
dark
B) II.
me
()
1
D)
E)
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
du, beylik geliyordu. rulan ilk em olmak Rumeli'ye vvetlerin üzerine 1. akları de- getirildi. klı, pa- aş alan hangisi, mensup SI 11. Aşağıdakilerden hangisi, H. Selim Dönemi'yle ilgilidir? A) Vakay-ı Hayriye B) Sened-i İttifak D) Sekban-Cedit Patrona Halil Mühendishane-i Berri Hümayun 12. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nı ilan ederek; toprak bütünlüğünü korumak, Hrejimi değiştirmeye çalışmak, M D Avrupa tarzı islahatları başlatmak durumlarından hangilerini amaçla- mıştır? Q EMI Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II DI ve Ill Aşağıdak Devleti'nd 13. Osmanlı Devleti'nde, I. Meşrutiyet Dönemi özellikleri arasında; nan 31 M Osm dark B) II. me () 1 D) E)
3.
C
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Dev-
leti'nin siyasi ve ticari ilişkilerinde Almanya'nın
etkisinin hızla artmasında aşağıdakilerden han-
gisinin etkili olduğu savunulamaz?
Berlin - Bağdat demiryolu hattının inşa edilmeye
başlamasının
B) Ingiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin top-
rak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmesinin
C) Osmanlı Devleti'nin anayasal düzene geçmesi-
nin
D) Almanya ile Rusya'nın Balkanlardaki rekabetinin
artmasının
E) Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesinin
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. C XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Dev- leti'nin siyasi ve ticari ilişkilerinde Almanya'nın etkisinin hızla artmasında aşağıdakilerden han- gisinin etkili olduğu savunulamaz? Berlin - Bağdat demiryolu hattının inşa edilmeye başlamasının B) Ingiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin top- rak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmesinin C) Osmanlı Devleti'nin anayasal düzene geçmesi- nin D) Almanya ile Rusya'nın Balkanlardaki rekabetinin artmasının E) Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesinin
3.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde klasik mimari özel-
liklerinin yerini Batı'daki barok ve rokoko tarzı mimari
almaya başlamıştır.
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi bu duruma
kanıt gösterilemez?
A) Nuru Osmaniye Külliyesi
B) Sultan Ahmet Camisi
C) Beylerbeyi Camisi
D) Koca Ragip Paşa Kütüphanesi
E) Laleli Külliyesi
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde klasik mimari özel- liklerinin yerini Batı'daki barok ve rokoko tarzı mimari almaya başlamıştır. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez? A) Nuru Osmaniye Külliyesi B) Sultan Ahmet Camisi C) Beylerbeyi Camisi D) Koca Ragip Paşa Kütüphanesi E) Laleli Külliyesi
10. 26 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya
arasında imzalanan bu gizli antlaşma ile Antalya
çevresi İtalya'ya bırakılmış, On İki Ada ve neneni
Trablusgarp'ta Italyan egemenliği kabul edilmiştir.
Ayrıca Italya İttifak Blokundan ayrılarak İtilaf (A
Blokuna geçmiştir.
elhütö
Yukarıda özellikleri verilen antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
C) Londra
16h838H (O
B) PetrogradeUT (@
D) Sykes-Picot (3)
St. Jean de Maurienne
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
10. 26 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanan bu gizli antlaşma ile Antalya çevresi İtalya'ya bırakılmış, On İki Ada ve neneni Trablusgarp'ta Italyan egemenliği kabul edilmiştir. Ayrıca Italya İttifak Blokundan ayrılarak İtilaf (A Blokuna geçmiştir. elhütö Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul C) Londra 16h838H (O B) PetrogradeUT (@ D) Sykes-Picot (3) St. Jean de Maurienne
SYAL BİLİMLER TESTİ
●
●
Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mah-
kemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit
olacaktır.
Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tara-
fından belli yöntemlerle toplanacaktır.
Askerlik, ocak şeklinden vatandaşlık hâline getirilecek
ve belli esaslara bağlanacaktır.
Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacak-
tır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse
alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.
1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın bu madde-
leri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Ulusçuluk düşüncesinin olumsuz etkilerini önlemek
amaçlanmıştır.
B) İmparatorluğun parçalanması engellenmeye çalışıl-
mıştır.
C) Mülkiyet hakkı güvence altına alınmaya çalışılmıştır.
D) Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda adımlar atıl-
maya çalışılmıştır.
E) Tüm Osmanlı unsurlarına eşit haklar tanınmıştır.
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
SYAL BİLİMLER TESTİ ● ● Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mah- kemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır. Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tara- fından belli yöntemlerle toplanacaktır. Askerlik, ocak şeklinden vatandaşlık hâline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır. Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacak- tır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın bu madde- leri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ulusçuluk düşüncesinin olumsuz etkilerini önlemek amaçlanmıştır. B) İmparatorluğun parçalanması engellenmeye çalışıl- mıştır. C) Mülkiyet hakkı güvence altına alınmaya çalışılmıştır. D) Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda adımlar atıl- maya çalışılmıştır. E) Tüm Osmanlı unsurlarına eşit haklar tanınmıştır.
3. Osmanlı Devleti III. Selim Dönemi'nden itibaren siyasi
varlığını devam ettirebilmek için dış siyasette konjonktü-
rel ittifaklar kurup denge politikası ile varlığını sürdürme-
ye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu poli-
tikası ile ilişkilendirilemez?
A Esham uygulaması başlatılmıştır.
B) Londra, Viyana gibi başkentlere elçilikler açılmıştır.
C) Bazı devletiere ticari ayrıcalıklar verilmiştir.
D) Islahat Fermanı yayınlanmıştır.
E) 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa devleti sayılmıştır.
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. Osmanlı Devleti III. Selim Dönemi'nden itibaren siyasi varlığını devam ettirebilmek için dış siyasette konjonktü- rel ittifaklar kurup denge politikası ile varlığını sürdürme- ye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu poli- tikası ile ilişkilendirilemez? A Esham uygulaması başlatılmıştır. B) Londra, Viyana gibi başkentlere elçilikler açılmıştır. C) Bazı devletiere ticari ayrıcalıklar verilmiştir. D) Islahat Fermanı yayınlanmıştır. E) 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa devleti sayılmıştır.
rekabet
Inin acısını
n neden-
JAYZ TIT
Aday.)
va'nın
daki-
şa
şa
SS)
A INFORMAL YAYINLARI
KARA KUTU YAYIN
XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Os-
manlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dün-
ya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında yer
almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesi
Osmanlı Devleti'nin parçalanma tehlikesi altında ol-
ması
E) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun parçalan-
(2008-ÖSS)
ması
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
rekabet Inin acısını n neden- JAYZ TIT Aday.) va'nın daki- şa şa SS) A INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU YAYIN XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Os- manlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dün- ya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili ol- duğu savunulabilir? A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi B) Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması C) Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesi Osmanlı Devleti'nin parçalanma tehlikesi altında ol- ması E) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun parçalan- (2008-ÖSS) ması