%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

8
Merkezî otorite güçlüdür.
III. Feodal beyler bulundukları bölgenin yöneticileridir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) | vell
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I. Haçlı Seferi'nin sonucunda
Kudüs'te Latin
Krallığı'ndan başka Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve
Yafa şehirlerinde bir takım kontluklar oluşturulmuştur.
Buna göre,
1. Orta Doğu'nun tamamında feodal düzen görülmüş-
tür.
II. Türk devletleri topraklarının bir kısmını Haçlılara
kaptırmıştır.
Yalnız III
görülmeye başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
III. Orta Çağ'ın siyasi yapısı olan feodalite Orta
Doğu'da
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
YAYIN DEN
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
8 Merkezî otorite güçlüdür. III. Feodal beyler bulundukları bölgenin yöneticileridir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) | vell B) Yalnız II E) I, II ve III I. Haçlı Seferi'nin sonucunda Kudüs'te Latin Krallığı'ndan başka Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve Yafa şehirlerinde bir takım kontluklar oluşturulmuştur. Buna göre, 1. Orta Doğu'nun tamamında feodal düzen görülmüş- tür. II. Türk devletleri topraklarının bir kısmını Haçlılara kaptırmıştır. Yalnız III görülmeye başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I III. Orta Çağ'ın siyasi yapısı olan feodalite Orta Doğu'da B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III YAYIN DEN E) I, II ve III
2. Orta Çağ Avrupası'na damga vuran feodalite, toprak sahibi
soyluların halkın üzerinde tahakküm kurduğu sistemdir.
Köylü, soyluların toprağını karın tokluğuna işleyen ve hak ve
hürriyetten mahrum durumdadır. Feodal beyler bazen kralla-
ra dahi meydan okuyabilecek kadar güce erişmişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak feodalitenin Avrupa'da aşağıdaki
alanların hangisinde en az etkiye sahip olduğu söylene-
bilir?
A Siyasi
D) Sanat
B) Sosyal
C)Ekonomik
E) Askeri
Y
4.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ Avrupası'na damga vuran feodalite, toprak sahibi soyluların halkın üzerinde tahakküm kurduğu sistemdir. Köylü, soyluların toprağını karın tokluğuna işleyen ve hak ve hürriyetten mahrum durumdadır. Feodal beyler bazen kralla- ra dahi meydan okuyabilecek kadar güce erişmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak feodalitenin Avrupa'da aşağıdaki alanların hangisinde en az etkiye sahip olduğu söylene- bilir? A Siyasi D) Sanat B) Sosyal C)Ekonomik E) Askeri Y 4.
E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va
de bulunması
2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki-
lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri
kısıtlanmıştır.
Bu durumun;
I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması,
II. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde
olması,
III. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al-
ması
nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız L
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. Orta Çağ Avrupası'nda papanın krallara taç giy-
1
1
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va de bulunması 2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki- lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Bu durumun; I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması, II. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde olması, III. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al- ması nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söyle- nebilir? A) Yalnız L D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 3. Orta Çağ Avrupası'nda papanın krallara taç giy- 1 1
5.
Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden
hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste-
rile nez?
A) Köle sınıfının varlığı
B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması
C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas
Ekonominin tarıma dayanması
E) Din adamlarının askerlik yapmaması
MS 375'te gerçekleşen Kavimler Göçü sonucun-
da Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun ikiye bö-
lünmesi ve merkezî krallıkların yıkılması gibi ge-
lişmeler;
toplumlar arası etkileşimin yavaşlaması,
1.
11. feodalite rejiminin güçlenmesi,
TII. kilise otoritesinin sarsılması
sonuçlarından hangilerinin meydana gelmesine
zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve It
C) I ve III
E) I, II ve III
6. Feodalite: Toprağa dayalı yönetim olan, temelinde
eşitsizlik bulunan, vassal-süzeren ilişkili, siyasi, sos-
yal ve ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ülke kont-
luklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine
ayrılmıştır.
Yukarıdaki tanıma göre féodalite ile ilgili:
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste- rile nez? A) Köle sınıfının varlığı B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas Ekonominin tarıma dayanması E) Din adamlarının askerlik yapmaması MS 375'te gerçekleşen Kavimler Göçü sonucun- da Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun ikiye bö- lünmesi ve merkezî krallıkların yıkılması gibi ge- lişmeler; toplumlar arası etkileşimin yavaşlaması, 1. 11. feodalite rejiminin güçlenmesi, TII. kilise otoritesinin sarsılması sonuçlarından hangilerinin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve It C) I ve III E) I, II ve III 6. Feodalite: Toprağa dayalı yönetim olan, temelinde eşitsizlik bulunan, vassal-süzeren ilişkili, siyasi, sos- yal ve ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ülke kont- luklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. Yukarıdaki tanıma göre féodalite ile ilgili:
5. İngiliz tarihçi Collingwood (Kolinvud): "Geçmiş bir anlamda
bugün, hâlâ yaşayan bir zaman dilimidir." demiştir.
Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Geniş insan topluluklarını etkilediğine
B) Deney ve gözlem yöntemini kullanmadığına
C) Neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemli olduğuna
D) Yer ve zamanı bilmenin önemli olduğuna
E) Yeni belge ve bulguların tarihi değiştirebileceğine
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. İngiliz tarihçi Collingwood (Kolinvud): "Geçmiş bir anlamda bugün, hâlâ yaşayan bir zaman dilimidir." demiştir. Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Geniş insan topluluklarını etkilediğine B) Deney ve gözlem yöntemini kullanmadığına C) Neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemli olduğuna D) Yer ve zamanı bilmenin önemli olduğuna E) Yeni belge ve bulguların tarihi değiştirebileceğine
13. Göktürk hükümdarı Kapgan Kağan, bir defasında
Çin'den vergi olarak 1.250 ton tohumluk buğday ile 3
bin adet tarım aleti almıştır.
Buna göre Göktürkler ile ilgili olarak;
1. Çin'i siyasi hâkimiyet altına aldıkları,
II. tarımsal faaliyet yaptıkları,
III. Güçlü aşkerî teşkilatlarının olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
13. Göktürk hükümdarı Kapgan Kağan, bir defasında Çin'den vergi olarak 1.250 ton tohumluk buğday ile 3 bin adet tarım aleti almıştır. Buna göre Göktürkler ile ilgili olarak; 1. Çin'i siyasi hâkimiyet altına aldıkları, II. tarımsal faaliyet yaptıkları, III. Güçlü aşkerî teşkilatlarının olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve II
3.
Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya,
Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan-
dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı-
şıp kaynaşmıştır.
Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu savunulabilir?
A) Etnik yapının değişmesine
B) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına
C) Halkın sınıflara ayrılmasına
D) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına
E) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesine
43
6.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan- dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı- şıp kaynaşmıştır. Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? A) Etnik yapının değişmesine B) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına C) Halkın sınıflara ayrılmasına D) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına E) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesine 43 6.
Feodal sistem ---- bir ortamda çıkmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) merkezî iktidarın yok olduğu
B)
güvensizliklerin yaşandığı
C) ticaretin neredeyse durduğu
D) tarımsal faaliyetlerin olmadığı
E) kent yaşamının önemini yitirdiği
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Feodal sistem ---- bir ortamda çıkmıştır. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) merkezî iktidarın yok olduğu B) güvensizliklerin yaşandığı C) ticaretin neredeyse durduğu D) tarımsal faaliyetlerin olmadığı E) kent yaşamının önemini yitirdiği
4
A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.
B) Nom-adr-veriten şehir devletleri kurmuşlardır.
C) Hititlerie Kadeş Antlaşmasını yapmışlardır.
Di Sinifsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır.
Oramden sonraki yaşama inanmışlardır.
3. 1. Filistin'den Yahudi sürgünleri
II. Ege Göçleri
III. Kavimler Göçü
IV. İç Asya'dan Göçler
V. k Hristiyanların Roma baskısından kaçması
Tik Çağ'da yaşanan yukarıdaki kitlesel göç hare-
ketlerinden hangilerinin yaşanmasında dini ne-
denler etkili olmuştur?
A) I ve IV
2
AD
D) Ill ve V
3 4 5 6
BEDB
(AVT - 2019)
B) I ve V
E) I, II ve V
C) Il ve V
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4 A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır. B) Nom-adr-veriten şehir devletleri kurmuşlardır. C) Hititlerie Kadeş Antlaşmasını yapmışlardır. Di Sinifsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır. Oramden sonraki yaşama inanmışlardır. 3. 1. Filistin'den Yahudi sürgünleri II. Ege Göçleri III. Kavimler Göçü IV. İç Asya'dan Göçler V. k Hristiyanların Roma baskısından kaçması Tik Çağ'da yaşanan yukarıdaki kitlesel göç hare- ketlerinden hangilerinin yaşanmasında dini ne- denler etkili olmuştur? A) I ve IV 2 AD D) Ill ve V 3 4 5 6 BEDB (AVT - 2019) B) I ve V E) I, II ve V C) Il ve V
7. Orta Çağ'da Franklar tarafından geliştirilen sistem-
de kral; soylu şövalyelere at, zırh, mızrak, kılıç, kal-
kan gibi ihtiyaçlarını satın alabilmeleri için kraliyet
topraklarından belli ölçüde arazi bağışlamıştır. Şö-
valyelerde kralın sadık savaşçıları olmuştur.
Buna göre;
1. ücretli askerlik sisteminin doğduğunal
II, feodal sistemin kurulduğuna,
III. sınıf ayriminin sona erdiğine
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) Love !!!
E)
C) Yalnız III)
ve ill
VIYOWANIRAY
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
7. Orta Çağ'da Franklar tarafından geliştirilen sistem- de kral; soylu şövalyelere at, zırh, mızrak, kılıç, kal- kan gibi ihtiyaçlarını satın alabilmeleri için kraliyet topraklarından belli ölçüde arazi bağışlamıştır. Şö- valyelerde kralın sadık savaşçıları olmuştur. Buna göre; 1. ücretli askerlik sisteminin doğduğunal II, feodal sistemin kurulduğuna, III. sınıf ayriminin sona erdiğine yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) Love !!! E) C) Yalnız III) ve ill VIYOWANIRAY
9.) Hristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks mezhepleri aşağıdaki
olayların hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
A) Magna Carta (Libertatum)
B) Yüzyıl Savaşları
Haçlı Seferleri
Kavimler Göçü
Reform Hareketleri
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
9.) Hristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks mezhepleri aşağıdaki olayların hangisinden sonra ortaya çıkmıştır? A) Magna Carta (Libertatum) B) Yüzyıl Savaşları Haçlı Seferleri Kavimler Göçü Reform Hareketleri
KARESIOGULIAN OSMANOĞULLARI
Baldesire
Kual
GERMİYANOĞULLAR
Setur
TAMITOCULIARI Konya
Mapata
KARADENIZ
CANDAROĞULLARI
Kastamonu
SARASO
TEKE MAG
Amasya
ERETHA DEVLET
KAD BURHANEDDİN DEVLET
DULKADİROĞULLARI
Maras
Antalya
Laikode
iskenderun
MEMLEKULAR
AKDENIZ
120 kun
Haritadan da yararlanarak aşağıdakilerden hangisi-
nin Bizans'a karşı gaza ve cihat anlayışına göre sa-
vaşan uç beyliklerden birisi olduğu söylenemez?
A) Karesioğulları
nuvod (A
B) Saruhanoğulları
Nsq6X (G
C) Aydınoğulları
D) Osmanoğulları
Dulkadiroğulları
TRABZON RUM
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
KARESIOGULIAN OSMANOĞULLARI Baldesire Kual GERMİYANOĞULLAR Setur TAMITOCULIARI Konya Mapata KARADENIZ CANDAROĞULLARI Kastamonu SARASO TEKE MAG Amasya ERETHA DEVLET KAD BURHANEDDİN DEVLET DULKADİROĞULLARI Maras Antalya Laikode iskenderun MEMLEKULAR AKDENIZ 120 kun Haritadan da yararlanarak aşağıdakilerden hangisi- nin Bizans'a karşı gaza ve cihat anlayışına göre sa- vaşan uç beyliklerden birisi olduğu söylenemez? A) Karesioğulları nuvod (A B) Saruhanoğulları Nsq6X (G C) Aydınoğulları D) Osmanoğulları Dulkadiroğulları TRABZON RUM
Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar,
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in
kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğ-
ru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte
Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye
ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı
karşıya kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Gö-
çü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
VE
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğ- ru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Gö- çü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. VE
ESTİ-ORTA ASYA TÜRK DE
2019 TYT
1. Do
alışkın 1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar,
ina
dan ve
Ira
oklanni
Ha
ezdi...
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in
kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru
itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar
Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan
Roma Imparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır.
H
makta
ö
B
h
A
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler
Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
ATürk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
6
B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
C
Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
C
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
E
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
ESTİ-ORTA ASYA TÜRK DE 2019 TYT 1. Do alışkın 1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, ina dan ve Ira oklanni Ha ezdi... batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma Imparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. H makta ö B h A Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? ATürk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. 6 B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. C Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. C D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. E
1.
Orta Asya Türk göçlerinden biri de Karadeniz'in kuze-
yinde ve Balkanlarda bulunan barbar kavimlerin Avrupa
içlerine doğru ilerlemeleri "Kavimler Göçü"ne (MS. 375)
neden olmuştur.
Kavimler Göçü sonrasında Avrupa'da siyasi otorite
boşluğunun oluşmasının aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına
B) Düşünce özgürlüğünün gelişmesine
C) İslam dünyasına karşı haçlı düşüncesinin oluşmasına
D) Toplumsal sınıf farklılıklarının son bulmasına
E) Ticari hayatın gelişmesine
4.
A
B
D)
E) H
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
1. Orta Asya Türk göçlerinden biri de Karadeniz'in kuze- yinde ve Balkanlarda bulunan barbar kavimlerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri "Kavimler Göçü"ne (MS. 375) neden olmuştur. Kavimler Göçü sonrasında Avrupa'da siyasi otorite boşluğunun oluşmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına B) Düşünce özgürlüğünün gelişmesine C) İslam dünyasına karşı haçlı düşüncesinin oluşmasına D) Toplumsal sınıf farklılıklarının son bulmasına E) Ticari hayatın gelişmesine 4. A B D) E) H
YAYIN DENİZİ
4.
Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından
hangisi sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanın-
da ileride ortaya çıkacak gelişmelere diğerle-
41SPARY
rinden daha fazla katkı sağlamıştır?
CHORDALANCH
A) Aztek, Maya, İnka gibi yeni medeniyetlerle te-
masa geçilmesi
B)Burjuva sınıfının toplumsal ve ekonomik olarak
güçlenmesi
Londra, Lizbon, Bordo gibi Atlas Okyanusu kı-
yısındaki limanların önem kazanması
D Kilisenin güvenirliliğinin azalması
EX
Merkezî krallıkların gücünün azalması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
YAYIN DENİZİ 4. Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanın- da ileride ortaya çıkacak gelişmelere diğerle- 41SPARY rinden daha fazla katkı sağlamıştır? CHORDALANCH A) Aztek, Maya, İnka gibi yeni medeniyetlerle te- masa geçilmesi B)Burjuva sınıfının toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesi Londra, Lizbon, Bordo gibi Atlas Okyanusu kı- yısındaki limanların önem kazanması D Kilisenin güvenirliliğinin azalması EX Merkezî krallıkların gücünün azalması