Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Karahanlılar ve Gazneliler Soruları

Karahanlılarda tahta çıkan hükümdar, Abbasi halifesi tarafın-
dan tasdik edilmiş, ülkede halife adına para bastırılıp hutbe
okutulmustur.
Buna göre,
1. Karahanlı Devleti halife tarafından yönetilmiştir.
II. İslam kültürünün devlet yönetimine etkisi olmuştur.
III. Karahanlılar, Arap kültürünü tamamen benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
AL Yalnız 1
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
Karahanlılarda tahta çıkan hükümdar, Abbasi halifesi tarafın- dan tasdik edilmiş, ülkede halife adına para bastırılıp hutbe okutulmustur. Buna göre, 1. Karahanlı Devleti halife tarafından yönetilmiştir. II. İslam kültürünün devlet yönetimine etkisi olmuştur. III. Karahanlılar, Arap kültürünü tamamen benimsemişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? AL Yalnız 1 B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
a-
PILSE
5. I. Hittin Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün alınması
Eyyüb
A)
D)
1055'te Bağdat'a girilerek Abbasilerin himaye edilme
Büyük Selqueler
si
I. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i yazması
Kərəhərle
IV. Kuzey Hindistan'ın İslamlaştırılması Gazne
Yukarıdaki gelişmelerle ilgili olan devletler aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?
les
Büyük
Gazneliler Selçuklular
|
||
I
|||
1
||
||
||
|||
IV
Karahanlılar
|||
||
IV
1
|||
Xossiciene
zin
Eyyubiler
IV
IV
|||
IV
-
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
a- PILSE 5. I. Hittin Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün alınması Eyyüb A) D) 1055'te Bağdat'a girilerek Abbasilerin himaye edilme Büyük Selqueler si I. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i yazması Kərəhərle IV. Kuzey Hindistan'ın İslamlaştırılması Gazne Yukarıdaki gelişmelerle ilgili olan devletler aşağıdaki- lerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? les Büyük Gazneliler Selçuklular | || I ||| 1 || || || ||| IV Karahanlılar ||| || IV 1 ||| Xossiciene zin Eyyubiler IV IV ||| IV -
2.
Subaşısı olduğu Oğuz Yabgu Devleti ile arası bozulan
Selçuk Bey, kendisine bağlı olanlarla birlikte Cend şehrine
gelmiştir. Burada boyu ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiştir.
Fakat bölgede Samanoğulları, Karahanlılar ve Gaznelilerin
arasında sıkışmış, ayrıca Horasan bölgesinde nüfusu
giderek artan Türkmenlere yurt bulmakta zorlanmıştır.
Çağrı Bey zamanında ise 1015-1021 yıllarında düzenlenen
seferlerle Selçuklular, Anadolu'yu yakından tanımışlardır.
Bir taraftan burada ilerlemeye çalışırken diğer taraftan
Nesâ (1035), Serahs (1038) ve Dandanakan (1040)
savaşlarında Gaznelileri mağlup etmişlerdir. İlerleyen
dönemlerde ise, Bizans'a karşı Alp Arslan'ın kazandığı
Malazgirt Savaşı (1071) ile kapılarını ardına kadar açtıkları
Anadolu'yu II. Kılıç Arslan'ın gerçekleştirdiği Miryokefalon
Zaferi (1176) ile kesin olarak bir Türk yurdu hâline
getirmişlerdir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi şöylenemez?
Türklerin Batı yönünde ilerledikleri
B) Selçukluların cihat siyaseti izledikleri
Gslam tarihinin Türkler tarafından başlatıldığı
DY Müslüman siyasi güçler arasında sorun yaşandığı
E) Orta Çağ'da Türk İslam devletlerinde sınır
genişletmeye yönelik çabaların görüldüğü
KafaDengi
12
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
2. Subaşısı olduğu Oğuz Yabgu Devleti ile arası bozulan Selçuk Bey, kendisine bağlı olanlarla birlikte Cend şehrine gelmiştir. Burada boyu ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiştir. Fakat bölgede Samanoğulları, Karahanlılar ve Gaznelilerin arasında sıkışmış, ayrıca Horasan bölgesinde nüfusu giderek artan Türkmenlere yurt bulmakta zorlanmıştır. Çağrı Bey zamanında ise 1015-1021 yıllarında düzenlenen seferlerle Selçuklular, Anadolu'yu yakından tanımışlardır. Bir taraftan burada ilerlemeye çalışırken diğer taraftan Nesâ (1035), Serahs (1038) ve Dandanakan (1040) savaşlarında Gaznelileri mağlup etmişlerdir. İlerleyen dönemlerde ise, Bizans'a karşı Alp Arslan'ın kazandığı Malazgirt Savaşı (1071) ile kapılarını ardına kadar açtıkları Anadolu'yu II. Kılıç Arslan'ın gerçekleştirdiği Miryokefalon Zaferi (1176) ile kesin olarak bir Türk yurdu hâline getirmişlerdir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi şöylenemez? Türklerin Batı yönünde ilerledikleri B) Selçukluların cihat siyaseti izledikleri Gslam tarihinin Türkler tarafından başlatıldığı DY Müslüman siyasi güçler arasında sorun yaşandığı E) Orta Çağ'da Türk İslam devletlerinde sınır genişletmeye yönelik çabaların görüldüğü KafaDengi 12
lenebilir?
Yalnız III
-le vurgula-
e inanmak,
k, bağlı ol-
ak hak ve
an kanaa-
si ile ilgili
alkçılık
13
5.
Ey Hükümdar!
Sen halkı beladan, zulümden koru; iyilik yap, elinle ve dilin-
le onu sevindir.
Halka kanunu doğru ve dürüst tatbik et ki kıyamet günün-
de bahtiyar olasın.
Ey kanun yapan! İyi kanun koy; kötü kanun yapan kimse,
daha hayatta iken ölmüş demektir.
Eğer devamlı ve ebedî beylik istiyorsan adaletten ayrılma
ve halk üzerinden zulmü kaldır.
Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eserindeki bu
ifadelerine göre hükümdarların aşağıdaki anlayışlar-
dan hangisine önem vermeleri gerektiği söylenebilir?
A) Halkın zenginleşmesine
B) Sosyal devlet anlayışına
C) Hukukun üstünlüğüne
D) Diplomatik ilişkilerin gelişmesine
E) Farklı görüşlerin değerlendirilmesine
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
lenebilir? Yalnız III -le vurgula- e inanmak, k, bağlı ol- ak hak ve an kanaa- si ile ilgili alkçılık 13 5. Ey Hükümdar! Sen halkı beladan, zulümden koru; iyilik yap, elinle ve dilin- le onu sevindir. Halka kanunu doğru ve dürüst tatbik et ki kıyamet günün- de bahtiyar olasın. Ey kanun yapan! İyi kanun koy; kötü kanun yapan kimse, daha hayatta iken ölmüş demektir. Eğer devamlı ve ebedî beylik istiyorsan adaletten ayrılma ve halk üzerinden zulmü kaldır. Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eserindeki bu ifadelerine göre hükümdarların aşağıdaki anlayışlar- dan hangisine önem vermeleri gerektiği söylenebilir? A) Halkın zenginleşmesine B) Sosyal devlet anlayışına C) Hukukun üstünlüğüne D) Diplomatik ilişkilerin gelişmesine E) Farklı görüşlerin değerlendirilmesine
RQUIVA aboiesmaileg niniasmania boowylloH
2. Karahanlı ve Gazneli Devletlerinde hükümdarların
yetkilerini sınırlandıracak ve onlardan hesap soracak
bir kurum yoktu. Buna rağmen Türk hükümdarları
"Müslümanların her işlerinde birbirleriyle istişare etmesi"
ilkesine uyarak yüksek rütbeli devlet ricalinden oluşan
SQUIVA (3
ne danışma meclisleri kurmuşlardır.
emi
ert soninsy (asmenie boowylloh
Karahanlı ve Gazneli Devletleri bu uygulama ile daha
önce Türklerde var olan hangi geleneği devam ettir-
mek istemişlerdir?
A) İkili yönetim anlayışı
B) Hatun'un devlet yönetimine katılması
Jay
C Kurultay çalışmaları
D) Divan toplantıları
$26
alfand st
abameni2 (A
lysing t
E) Kut inancının yönetime yansıması
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
RQUIVA aboiesmaileg niniasmania boowylloH 2. Karahanlı ve Gazneli Devletlerinde hükümdarların yetkilerini sınırlandıracak ve onlardan hesap soracak bir kurum yoktu. Buna rağmen Türk hükümdarları "Müslümanların her işlerinde birbirleriyle istişare etmesi" ilkesine uyarak yüksek rütbeli devlet ricalinden oluşan SQUIVA (3 ne danışma meclisleri kurmuşlardır. emi ert soninsy (asmenie boowylloh Karahanlı ve Gazneli Devletleri bu uygulama ile daha önce Türklerde var olan hangi geleneği devam ettir- mek istemişlerdir? A) İkili yönetim anlayışı B) Hatun'un devlet yönetimine katılması Jay C Kurultay çalışmaları D) Divan toplantıları $26 alfand st abameni2 (A lysing t E) Kut inancının yönetime yansıması
E) Yusuf Has Hacip
A) Yalnız I
12. Kaşgarlı Mahmut - Divânu Lügât'it Türk
II. Hoca Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet
HI. Ali Şir Nevai - Muhakemet'ül Lügateyn
Yukarıdakilerden hangilerinde Türkçenin Arapça i
ve Farsçadan daha üstün bir dil olduğuna yöne- ele
lik eserle bu eserin yazarı eşleştirmesi doğru ve-
rilmiştir?
la
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
lat
y
iş
E) I, II ve III
at
S
13. Bir imparatorluk özelliği taşıyan Büyük Selçuklularda b
resmî dil Farsça, eğitim dili Arapça, ordu ve halk ara-
dil ise Tü
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
E) Yusuf Has Hacip A) Yalnız I 12. Kaşgarlı Mahmut - Divânu Lügât'it Türk II. Hoca Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet HI. Ali Şir Nevai - Muhakemet'ül Lügateyn Yukarıdakilerden hangilerinde Türkçenin Arapça i ve Farsçadan daha üstün bir dil olduğuna yöne- ele lik eserle bu eserin yazarı eşleştirmesi doğru ve- rilmiştir? la D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II lat y iş E) I, II ve III at S 13. Bir imparatorluk özelliği taşıyan Büyük Selçuklularda b resmî dil Farsça, eğitim dili Arapça, ordu ve halk ara- dil ise Tü
B
27. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eser içerik ve
edebî yönüyle Kutadgu Bilig'in devamıdır. Eserde özlü
sözler, hadis ve ayetlere yer verilmiştir. Eser;Türk İslam
kültürü içerisinde insanların eğitimi ve toplum düzenini
sağlamak için belirlenen unsurları Türk dili ile anlatır.
Paragrafta anlatılan Türk İslam edebi eseri aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divânü Lûgati't-Türkd
C) Divân-ı Hikmet
D) Makalât
E)
B
AYT -ÖZEL-4 HR
Atabetü'l-Hakayık
umps
toms (0
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
B 27. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eser içerik ve edebî yönüyle Kutadgu Bilig'in devamıdır. Eserde özlü sözler, hadis ve ayetlere yer verilmiştir. Eser;Türk İslam kültürü içerisinde insanların eğitimi ve toplum düzenini sağlamak için belirlenen unsurları Türk dili ile anlatır. Paragrafta anlatılan Türk İslam edebi eseri aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Divânü Lûgati't-Türkd C) Divân-ı Hikmet D) Makalât E) B AYT -ÖZEL-4 HR Atabetü'l-Hakayık umps toms (0
5.
TYT/Sosyal Bilimler
Gazneli Mahmut, İran'da bulunan Şii Büveyhoğulları
üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii
tehlikesine karşı korumuş ve bu hizmetine karşılık
Abbasi halifesinden "Sultan" unvanını almıştır. Sultan
unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olan Sultan
Mahmut, Abbasi halifeleri adına para bastırarak hutbe
okutmuştur.
Buna göre Gaznelilerin aşağıdaki politikalardan
hangisini başlattıkları savunulabilir?
A) İslam dünyasının lideri ve koruyucusu olma
B) Merkeziyetçi yönetimi benimseme
C) Federatif yönetim anlayışını uygulama
D) Orta Asya Türk birliğini sağlama
E) Anadolu'yu Türk yurdu yapma
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
5. TYT/Sosyal Bilimler Gazneli Mahmut, İran'da bulunan Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii tehlikesine karşı korumuş ve bu hizmetine karşılık Abbasi halifesinden "Sultan" unvanını almıştır. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olan Sultan Mahmut, Abbasi halifeleri adına para bastırarak hutbe okutmuştur. Buna göre Gaznelilerin aşağıdaki politikalardan hangisini başlattıkları savunulabilir? A) İslam dünyasının lideri ve koruyucusu olma B) Merkeziyetçi yönetimi benimseme C) Federatif yönetim anlayışını uygulama D) Orta Asya Türk birliğini sağlama E) Anadolu'yu Türk yurdu yapma
2. Karahanlılar;
1. Karluk,
II. Yağma,
III. Çiğil
boylarından hangilerinin birleşmesi sonucu kurul-
muşlardır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II ve III.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü
C) I ve II.
E) I, II ve III.
019
5.
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
2. Karahanlılar; 1. Karluk, II. Yağma, III. Çiğil boylarından hangilerinin birleşmesi sonucu kurul- muşlardır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) II ve III. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü C) I ve II. E) I, II ve III. 019 5.
00
27. Türk İslam devletleri döneminde oluşturulan yazılı
eserler ile ilgili verilen;
1. Kutadgu Bilig: Ahmet Yesevi tarafından yazılmış
bir ahlak kitabıdır.
II. Dîvân-u Lügât'it-Türk: Türk tarihinde yazılan ilk
Türkçe lügattir.
III. Divan-ı Hikmet: Yusuf Has Hacip tarafından yazı-
lan dinî ve ahlaki öğütler kitabıdır.
IV. Siyasetname: Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk
tarafından yazılan devlet adamlarına öğütler ile il-
gili kitaptır.
bilgilerinden hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
lab
A) Yalnız I
B) I ve III
E) III ve IV
D) I, II ve III
C) II ve IV
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
00 27. Türk İslam devletleri döneminde oluşturulan yazılı eserler ile ilgili verilen; 1. Kutadgu Bilig: Ahmet Yesevi tarafından yazılmış bir ahlak kitabıdır. II. Dîvân-u Lügât'it-Türk: Türk tarihinde yazılan ilk Türkçe lügattir. III. Divan-ı Hikmet: Yusuf Has Hacip tarafından yazı- lan dinî ve ahlaki öğütler kitabıdır. IV. Siyasetname: Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından yazılan devlet adamlarına öğütler ile il- gili kitaptır. bilgilerinden hangileri yanlış eşleştirilmiştir? lab A) Yalnız I B) I ve III E) III ve IV D) I, II ve III C) II ve IV
ak
ait
re
TYT / SOS
5. Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdan olan Gazneli
Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Samanoğulları
Devleti'nin siyasi varlığına son verdi. Diğer yandan Abbasi
halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak
ondan sultan unvanını aldı. Hindistan üzerine yaptığı
17 seferle İslamiyet'in bölgede yayılmasına katkı sağladı.
Gazneli Mahmut'un bu faaliyetlerinden hareketle,
1. Gaza ve cihat politikası izlemiştir
II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurmuştur.
III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II
e
|||
C) I ve III
7. Hava
olduğ
tercih
yüz č
ülkel
Bun
ölçü
olm
kul
A)
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
ak ait re TYT / SOS 5. Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdan olan Gazneli Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Samanoğulları Devleti'nin siyasi varlığına son verdi. Diğer yandan Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak ondan sultan unvanını aldı. Hindistan üzerine yaptığı 17 seferle İslamiyet'in bölgede yayılmasına katkı sağladı. Gazneli Mahmut'un bu faaliyetlerinden hareketle, 1. Gaza ve cihat politikası izlemiştir II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurmuştur. III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II e ||| C) I ve III 7. Hava olduğ tercih yüz č ülkel Bun ölçü olm kul A)
AVANTAJ YAYINLARI
X
28. Karahanlı Devleti'ndeki;
• devletin iki kısma ayrılarak yönetilmesi,
• yöneticilerin han, hakan gibi unvanlar kullanması,
• Türkçenin resmî dil ilan edilmesi
gelişmeleriyle ilgili,
1. Eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir.
II. Milli kimliklerini korumuşlardır.
III. İnanç özgürlüğü sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) Ixe III
B) Yalnız II
E) I, II e III
Bufen
C ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
AVANTAJ YAYINLARI X 28. Karahanlı Devleti'ndeki; • devletin iki kısma ayrılarak yönetilmesi, • yöneticilerin han, hakan gibi unvanlar kullanması, • Türkçenin resmî dil ilan edilmesi gelişmeleriyle ilgili, 1. Eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir. II. Milli kimliklerini korumuşlardır. III. İnanç özgürlüğü sağlamışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) Ixe III B) Yalnız II E) I, II e III Bufen C ve II Diğer sayfaya geçiniz.
K
1.
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ ve İL
Buhara
Otrar
Semerkant
OĞUZLAR
Tirmiz
GAZNELİLER
A) Eyyubiler
C) Büyük Selçuklular
Balasagun
Kaşgar
Hotan
Haritada gösterilen alanda 840-1212 yılları ara-
sında egemenlik kuran devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
Hami
B) Memlüklular
D) Karahanlılar
E) İhşidiler
4.
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
K 1. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ ve İL Buhara Otrar Semerkant OĞUZLAR Tirmiz GAZNELİLER A) Eyyubiler C) Büyük Selçuklular Balasagun Kaşgar Hotan Haritada gösterilen alanda 840-1212 yılları ara- sında egemenlik kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hami B) Memlüklular D) Karahanlılar E) İhşidiler 4.
İLİMLER - 1 TESTİ
ersi olmak üzere toplam 16 soru vardır.
na-
5s-
3.
DENEME-14
• Abbasi halifesinin "İslam Ülkelerinin Sultan unvani-
ni verdiği hükümdardır.
• İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır.
Hadimu'l-Harameyn" unvanını kullanan ilk hüküm-
dardır.
Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig" adlı eserini sun-
duğu hükümdardır.
Bu açıklamalar ile aşağıdaki hükümdarlardan hangisi
arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
A) Tamgaç Uluğ Buğra Han
B) Sultan Alp Arslan
C) Satuk Buğra Han
D) Kutluk Bilge Kül Kağan
E) Selahaddin Eyyubi
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
İLİMLER - 1 TESTİ ersi olmak üzere toplam 16 soru vardır. na- 5s- 3. DENEME-14 • Abbasi halifesinin "İslam Ülkelerinin Sultan unvani- ni verdiği hükümdardır. • İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır. Hadimu'l-Harameyn" unvanını kullanan ilk hüküm- dardır. Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig" adlı eserini sun- duğu hükümdardır. Bu açıklamalar ile aşağıdaki hükümdarlardan hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz? A) Tamgaç Uluğ Buğra Han B) Sultan Alp Arslan C) Satuk Buğra Han D) Kutluk Bilge Kül Kağan E) Selahaddin Eyyubi
28. Karahanlılar aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle
İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinden ayrı-
lır?
A Hâkimiyetlerinin kaynağının ilâhi olmasıyla
BÜlkede halife adına hutbe okutulmasıyla
C) ikili yönetim anlayışını uygulamalarıyla
D) Hükümdarlarının han unvanını kullanmalarıyla
E) Hükümdarların belirlenmesinde benimsedikleri
veraset anlayışıyla
29. "1473'teki bu zaferle Osmanlı Devleti, Fırat Nehri'nin
batısındaki Anadolu toprakları üzerinde tam bir kont-
rol sağlamıştır." diyen bir tarihçinin aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisinden söz ettiği söylenehilir?
A) Çaldıran Sau
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
28. Karahanlılar aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinden ayrı- lır? A Hâkimiyetlerinin kaynağının ilâhi olmasıyla BÜlkede halife adına hutbe okutulmasıyla C) ikili yönetim anlayışını uygulamalarıyla D) Hükümdarlarının han unvanını kullanmalarıyla E) Hükümdarların belirlenmesinde benimsedikleri veraset anlayışıyla 29. "1473'teki bu zaferle Osmanlı Devleti, Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu toprakları üzerinde tam bir kont- rol sağlamıştır." diyen bir tarihçinin aşağıdaki ge- lişmelerden hangisinden söz ettiği söylenehilir? A) Çaldıran Sau
2.
Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Gazneli
Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Samanoğulları
Devleti'nin siyasi varlığına son verdi. Diğer yandan Abbasi
halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak
ondan sultan unvanını aldı. Hindistan üzerine yaptığı
17 seferle İslamiyet'in bölgede yayılmasına katkı sağladı.
Gazneli Mahmut'un bu faaliyetlerinden hareketle,
1. Gaza ve cihat politikası izlemiştir.
II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurmuştur.
III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
-
C) I ve III
4.
Tarih
Karahanlılar ve Gazneliler
2. Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Gazneli Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Samanoğulları Devleti'nin siyasi varlığına son verdi. Diğer yandan Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak ondan sultan unvanını aldı. Hindistan üzerine yaptığı 17 seferle İslamiyet'in bölgede yayılmasına katkı sağladı. Gazneli Mahmut'un bu faaliyetlerinden hareketle, 1. Gaza ve cihat politikası izlemiştir. II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurmuştur. III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız L B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III - C) I ve III 4.