Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Soruları

TYT/ Sosyal Bilimler
Aşağıda Karlofça Antlaşması ile sınırları değişen Osmanlı
Devleti'nin siyasi haritası verilmiştir.
AVUSTURYA
yang
ITALYA
OMALTA
125
n
Bosne
MACARİSTAN
LEHISTAN
odra
Jespervar
Banat
Belgrad
Uskop
Podolys
Eflak
Besarabya
Sofya
Bükreş
D) II ve III
OSMANLI DEVLETİ
Ankara
Edin
izmir
Rodos
KIRIM HANLIGL
6
500 km AKDENİZ
Antalya
RUSYA
KARADENIZ
Kuban
Kibris
Samsun Trabzon
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Batum
• Diyarbakır
KARLOFCA ANTLAŞMASI ILE KAYBEDILEN YERLER
Osmank Devleti
Avusturya'ya verilen
yerler
Lehistan'a verilen
yerler
Venedlere veri
Karlofça Antlaşması sonrası sınırları gösteren harita-
dan yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu ile
ilgili;
Osmanlı aynı anda farklı devletlerle siyasi ilişkiler kur-
muştur.
II. Osmanlı'nın batıdaki nüfuzu sarsılmıştır.
III. Osmanlı'nın Karadeniz'deki üstünlüğü sona ermiştir.
E) I, II ve III
5.
I ve II
PALME
YAYINEVİ
Me
le
hü
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
TYT/ Sosyal Bilimler Aşağıda Karlofça Antlaşması ile sınırları değişen Osmanlı Devleti'nin siyasi haritası verilmiştir. AVUSTURYA yang ITALYA OMALTA 125 n Bosne MACARİSTAN LEHISTAN odra Jespervar Banat Belgrad Uskop Podolys Eflak Besarabya Sofya Bükreş D) II ve III OSMANLI DEVLETİ Ankara Edin izmir Rodos KIRIM HANLIGL 6 500 km AKDENİZ Antalya RUSYA KARADENIZ Kuban Kibris Samsun Trabzon yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Batum • Diyarbakır KARLOFCA ANTLAŞMASI ILE KAYBEDILEN YERLER Osmank Devleti Avusturya'ya verilen yerler Lehistan'a verilen yerler Venedlere veri Karlofça Antlaşması sonrası sınırları gösteren harita- dan yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu ile ilgili; Osmanlı aynı anda farklı devletlerle siyasi ilişkiler kur- muştur. II. Osmanlı'nın batıdaki nüfuzu sarsılmıştır. III. Osmanlı'nın Karadeniz'deki üstünlüğü sona ermiştir. E) I, II ve III 5. I ve II PALME YAYINEVİ Me le hü
endemik
5.
13
ATLAS
OKYANUSU
lopenya
375 kin
fransa
-slouc
Averya
tapete
Myan
Sicilys
falinge
Uyger
*Zatok
Hoges
*Kena
Orang
say
Aren
yes
AKDENIZ
pet
KARADENİZ
Adala
Ras
Rubys
HASA
HAZAR DENIZ
Yukarıdaki haritada XVIII. yüzyıl sonunda Osmanlı
Devleti'nin sınırları verilmiştir.
Bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılamaz?
A) Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
B) Osmanlı Devleti'nin üç kita üzerinde toprakları
vardır.
C) Akdeniz'deki Osmanlı hâkimiyeti devam etmek-
tedir.
D) Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırları gösterilmiş-
tir.
E) Batı Akdeniz'de egemenliğin sağlanamadığı
bölgeler de vardır.
EN.TR.1920. TYT-01
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
endemik 5. 13 ATLAS OKYANUSU lopenya 375 kin fransa -slouc Averya tapete Myan Sicilys falinge Uyger *Zatok Hoges *Kena Orang say Aren yes AKDENIZ pet KARADENİZ Adala Ras Rubys HASA HAZAR DENIZ Yukarıdaki haritada XVIII. yüzyıl sonunda Osmanlı Devleti'nin sınırları verilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan han- gisine ulaşılamaz? A) Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır. B) Osmanlı Devleti'nin üç kita üzerinde toprakları vardır. C) Akdeniz'deki Osmanlı hâkimiyeti devam etmek- tedir. D) Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırları gösterilmiş- tir. E) Batı Akdeniz'de egemenliğin sağlanamadığı bölgeler de vardır. EN.TR.1920. TYT-01
8.
Tanzimat Dönemi'nde Batı'yı daha yakından tanıyan
Avrupa'da eğitim görmüş, Fransız İhtilali fikirlerini be-
nimseyen aydınlar Jön Türkler (Genç Osmanlılar)
olarak isimlendirilmişlerdir.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağı-
daki gelişmelerin hangisinde Jön Türklerin etki-
sinin olduğu savunulamaz?
A) Kanunuesasi'nin hazırlanması
B) Ayanlarla Senediittifak'ın yapılması
C) Mebuslar Meclisi'nin açılması
D) Meşrutiyetin ilan edilmesi
E) Yönetim şeklinin değişmesi
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
8. Tanzimat Dönemi'nde Batı'yı daha yakından tanıyan Avrupa'da eğitim görmüş, Fransız İhtilali fikirlerini be- nimseyen aydınlar Jön Türkler (Genç Osmanlılar) olarak isimlendirilmişlerdir. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağı- daki gelişmelerin hangisinde Jön Türklerin etki- sinin olduğu savunulamaz? A) Kanunuesasi'nin hazırlanması B) Ayanlarla Senediittifak'ın yapılması C) Mebuslar Meclisi'nin açılması D) Meşrutiyetin ilan edilmesi E) Yönetim şeklinin değişmesi
yüyen
stura-
Imiş-
adde
nuş-
me-
ol-
SIRA SENDE
84
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin,
I. Türk azınlık sorununun görülmesine neden olarak gelişme-
lerle karşılaşmıştır.
145661
II. Balkanlarda toprak kaybetmiştir.
III. Kuzey Afrika'da sömürgeci güçlerle savaşmıştır.
D) II ve III
durumlarından hangilerini yaşadığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
ÇÖZÜM SENDE
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
yüyen stura- Imiş- adde nuş- me- ol- SIRA SENDE 84 XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin, I. Türk azınlık sorununun görülmesine neden olarak gelişme- lerle karşılaşmıştır. 145661 II. Balkanlarda toprak kaybetmiştir. III. Kuzey Afrika'da sömürgeci güçlerle savaşmıştır. D) II ve III durumlarından hangilerini yaşadığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II ÇÖZÜM SENDE E) I, II ve III C) I ve III
962 yılında kurulan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tahtına
1516'da Şarlken geçmiş ve Avrupa'da Habsburg Hanedanı hü-
küm sürmeye başlamıştır. Avusturya ise bu hanedana bağlı olarak
Türklere karşı mücadele eden bir arşidüklük olarak ortaya çıkmış,
1804-1867 arasında Avusturya İmparatorluğu, 1867-1918 arasında
da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak adlandırılmıştır.
Osmanlı Devleti'nin yayılması, Avrupa'daki siyasi ortamı etkilemiş
ve Osmanlılar, bölgede bir denge unsuru olarak ön plana çıkmıştır.
Mohaç Zaferi'yle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Macar Kral-
lığı'na son verilmesiyle de Habsburg İmparatorluğu ile Osmanlı
Devleti karşı karşıya gelmiştir.
Habsburg İmparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi millî monar-
şilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak Protestanlığın
yayılması, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkilerinde belirleyici
olmuştur. Orta Avrupa'da Habsburglar ve doğuda Safeviler, Os-
manlıların doğu-batı yönündeki genişlemesine büyük ölçüde set
çekmiş ve kuzeyde de yeni bir güç olarak Rusya ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla Kanuni Devri'nde doğuda ve batıda sürdürülen fetih
siyaseti, sonraki padişahlar döneminde yavaşlamaya başlamıştır.
Sultan II. Selim (Görsel 1.2) Dönemi'nde, yapılan barış antlaşma-
sından sonra 1592 yılına kadar Habsburglar ile Osmanlı Devleti
arasında sınır anlaşmazlıklarının haricinde önemli bir olay yaşan-
mamıştır. 1578'de başlayıp 1590'a kadar sürecek olan yıpratıcı
Safevi savaşları, Osmanlıların Batı'daki sorunlarla ilgilenmesini
engellemiştir.
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
962 yılında kurulan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tahtına 1516'da Şarlken geçmiş ve Avrupa'da Habsburg Hanedanı hü- küm sürmeye başlamıştır. Avusturya ise bu hanedana bağlı olarak Türklere karşı mücadele eden bir arşidüklük olarak ortaya çıkmış, 1804-1867 arasında Avusturya İmparatorluğu, 1867-1918 arasında da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak adlandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin yayılması, Avrupa'daki siyasi ortamı etkilemiş ve Osmanlılar, bölgede bir denge unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Mohaç Zaferi'yle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Macar Kral- lığı'na son verilmesiyle de Habsburg İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti karşı karşıya gelmiştir. Habsburg İmparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi millî monar- şilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak Protestanlığın yayılması, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkilerinde belirleyici olmuştur. Orta Avrupa'da Habsburglar ve doğuda Safeviler, Os- manlıların doğu-batı yönündeki genişlemesine büyük ölçüde set çekmiş ve kuzeyde de yeni bir güç olarak Rusya ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Kanuni Devri'nde doğuda ve batıda sürdürülen fetih siyaseti, sonraki padişahlar döneminde yavaşlamaya başlamıştır. Sultan II. Selim (Görsel 1.2) Dönemi'nde, yapılan barış antlaşma- sından sonra 1592 yılına kadar Habsburglar ile Osmanlı Devleti arasında sınır anlaşmazlıklarının haricinde önemli bir olay yaşan- mamıştır. 1578'de başlayıp 1590'a kadar sürecek olan yıpratıcı Safevi savaşları, Osmanlıların Batı'daki sorunlarla ilgilenmesini engellemiştir.
SS
LTÜR
11. I. Sürat topçuları sınıfının kurulması est
II.
A) Yalnız I
emnerio sbi
Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulması
III. Kont de Boneval'in topçu ocağını ıslah etmesi
noxo Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin III. Mus-
tafa Dönemi yeniliklerinden olduğu söylenebi-
Beylir?
deyime syrefa i-xing VI
DENEME SINAVI
deimslesd sysmnul
VI ev II (0
D) II ve III
B) Yalnız II
016/
VI ev III (3
b
Il ev II (8
2
E) I, II ve III
-toyimeo dilniss nelhev
shmsaqal u8
Movimeo emnerib nebo elebssüm einuno ov hel
Suteilany helignad nobrhelom
I've Il
el nedevi nep
VI ev 1 (0
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
SS LTÜR 11. I. Sürat topçuları sınıfının kurulması est II. A) Yalnız I emnerio sbi Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulması III. Kont de Boneval'in topçu ocağını ıslah etmesi noxo Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin III. Mus- tafa Dönemi yeniliklerinden olduğu söylenebi- Beylir? deyime syrefa i-xing VI DENEME SINAVI deimslesd sysmnul VI ev II (0 D) II ve III B) Yalnız II 016/ VI ev III (3 b Il ev II (8 2 E) I, II ve III -toyimeo dilniss nelhev shmsaqal u8 Movimeo emnerib nebo elebssüm einuno ov hel Suteilany helignad nobrhelom I've Il el nedevi nep VI ev 1 (0
Zitvatorok'un Düşündürdükleri
Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan'da
durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında
iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar;
eski Macaristan Krallığı'ndan, Habsburglarda kalan yerler
üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık
30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Bu durum, Habs-
burglar karşısında Osmanlılar için açıkça bir gerileme
ifade etmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini "Caesar"
unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanı-
ması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı
Devleti'nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'ndeki
büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir. Uzun
savaş yılları Osmanlı Devleti'nin, Habsburglar karşısında
askeri zaaflarını ortaya çıkarmıştır. Yeni harp teknolojisini
kullanan Avusturya askeri (Görsel 1.6) karşısında eski usul
ile savaşan Timarlı Sipahilerin yetersizliği ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte Osmanlı hükümeti, Anadolu'da tüfek kulla-
nabilen sekban askeri toplamak zorunda kalmıştır.
Halil inakak, Devlet i Aliyye IV, s.187 den düzenlenmiştir.
Osmani Devithin askeri yönden zayıflamasının diplomasiye
olan etkileri neler olabor?
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Zitvatorok'un Düşündürdükleri Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan'da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı'ndan, Habsburglarda kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Bu durum, Habs- burglar karşısında Osmanlılar için açıkça bir gerileme ifade etmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini "Caesar" unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanı- ması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti'nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir. Uzun savaş yılları Osmanlı Devleti'nin, Habsburglar karşısında askeri zaaflarını ortaya çıkarmıştır. Yeni harp teknolojisini kullanan Avusturya askeri (Görsel 1.6) karşısında eski usul ile savaşan Timarlı Sipahilerin yetersizliği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Osmanlı hükümeti, Anadolu'da tüfek kulla- nabilen sekban askeri toplamak zorunda kalmıştır. Halil inakak, Devlet i Aliyye IV, s.187 den düzenlenmiştir. Osmani Devithin askeri yönden zayıflamasının diplomasiye olan etkileri neler olabor?
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
5. Osmanlı Devleti'nde Timar Sisteminin bozulma-
sının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangi-
si savılamaz?
A) Iltizamın yaygınlaşması
B) Timarlı sipahilerin sayısının azalması
C) Eyaletlerde güvenlik sorununun başlaması
D) Tarımda gerilemenin yaşanması
Öşür vergisinin kaldırılması
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 5. Osmanlı Devleti'nde Timar Sisteminin bozulma- sının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangi- si savılamaz? A) Iltizamın yaygınlaşması B) Timarlı sipahilerin sayısının azalması C) Eyaletlerde güvenlik sorununun başlaması D) Tarımda gerilemenin yaşanması Öşür vergisinin kaldırılması
2
Lale Devri'nde yapılan islahatlardan bazıları şunlardır:
Avrupa'da geçici elçilikler açılmıştır.
İlk sivil Türk matbaası kurulmuştur.
Yeniçerilerden oluşan ilk itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur.
Mimaride Avrupa üslupları taklit edilmiştir.
Bu bilgilere göre,
1. Askerî alanda Avrupa'nın gerisinde kalındığı kabulle-
Tilmiştir.
&
Il Batrile diplomatik işlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Islahatlarda Avrupa temel alınmaya başlanmıştır.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C)tvet
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
2 Lale Devri'nde yapılan islahatlardan bazıları şunlardır: Avrupa'da geçici elçilikler açılmıştır. İlk sivil Türk matbaası kurulmuştur. Yeniçerilerden oluşan ilk itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. Mimaride Avrupa üslupları taklit edilmiştir. Bu bilgilere göre, 1. Askerî alanda Avrupa'nın gerisinde kalındığı kabulle- Tilmiştir. & Il Batrile diplomatik işlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Islahatlarda Avrupa temel alınmaya başlanmıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Yalnız D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C)tvet
13. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olarak;
80
II.
parlamenter rejimin işleyiş biçimini inceleme,
ilk kez opera gösterisine gitme,
III. Picardie Manevraları'na katılma
özelliklerinden hangileri Mustafa Kemal Paşa'nın
Sofya Ateşemiliterliği dönemindedir?
A)1 ve Il
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve III
E) Yalnız I
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
13. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olarak; 80 II. parlamenter rejimin işleyiş biçimini inceleme, ilk kez opera gösterisine gitme, III. Picardie Manevraları'na katılma özelliklerinden hangileri Mustafa Kemal Paşa'nın Sofya Ateşemiliterliği dönemindedir? A)1 ve Il B) I ve III D) I, II ve III C) II ve III E) Yalnız I Diğer sayfaya geçiniz.
2. Osmanlılar, XVI. yy.in sonu itibariyle tekrar Avrupa
siyasetinin merkezinde yer almıştır.
1. İngiltere ve Fransa'nın İspanya'yı oyalaması
II. Venedik'in tarafsızlığını koruması
III. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Osmanlı
Devleti'nin XVI. yüzyıl sonu itibariyle tekrar Avrupa
siyasetinde etkili olmasına zemin hazırladığı
savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
, II ve III
4. Fra
ge
18
ka
S
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
2. Osmanlılar, XVI. yy.in sonu itibariyle tekrar Avrupa siyasetinin merkezinde yer almıştır. 1. İngiltere ve Fransa'nın İspanya'yı oyalaması II. Venedik'in tarafsızlığını koruması III. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyıl sonu itibariyle tekrar Avrupa siyasetinde etkili olmasına zemin hazırladığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III , II ve III 4. Fra ge 18 ka S
K
11.
dik
Osmanlı Devleti tarihi pek çok darbe ya da suikast giri-
şimine sahne olmuştur.
Bunlardan en önemlileri arasında yer alan Kuleli Vaka-
döneminde, Çırağan Baskını ise
döneminde uygulanmaya çalışılmış
olsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
SI
Verilen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda
yer alan boşluklar aşağıdaki hükümdarlardan han-
gileri ile doldurulabilir?
A) Sultan Abdülaziz - Sultan Abdülmecid
B) Sultan Abdülmecid - II. Abdülhamid
C) II. Abdülhamid - II. Mahmut
D) I. Abdülhamid - III. Selim
E) II. Mahmut - Sultan Abdülaziz
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
K 11. dik Osmanlı Devleti tarihi pek çok darbe ya da suikast giri- şimine sahne olmuştur. Bunlardan en önemlileri arasında yer alan Kuleli Vaka- döneminde, Çırağan Baskını ise döneminde uygulanmaya çalışılmış olsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. SI Verilen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yer alan boşluklar aşağıdaki hükümdarlardan han- gileri ile doldurulabilir? A) Sultan Abdülaziz - Sultan Abdülmecid B) Sultan Abdülmecid - II. Abdülhamid C) II. Abdülhamid - II. Mahmut D) I. Abdülhamid - III. Selim E) II. Mahmut - Sultan Abdülaziz
4.
"Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1606 yılında yapı-
lan Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin artık Avrupa
diplomasisinde mütekabiliyet (karşılıklı eşit olma) esasını
kabul ettiğini göstermektedir." diyen tarih öğretmeni, bu
iddiasına Zitvatorok Antlaşması'nın aşağıdaki madde-
lerinden hangisini kanıt gösteremez?
A) Her iki taraf birbirine zarar vermekten kaçınacaktır.
B) Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendile-
rinde kalacaktır.
C) Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana-
cak, eldeki esirler geri verilecektir.
D) Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padi-
şahına denk sayılacaktır.
E) Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde
kalacaktır.
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
4. "Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1606 yılında yapı- lan Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin artık Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet (karşılıklı eşit olma) esasını kabul ettiğini göstermektedir." diyen tarih öğretmeni, bu iddiasına Zitvatorok Antlaşması'nın aşağıdaki madde- lerinden hangisini kanıt gösteremez? A) Her iki taraf birbirine zarar vermekten kaçınacaktır. B) Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendile- rinde kalacaktır. C) Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana- cak, eldeki esirler geri verilecektir. D) Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padi- şahına denk sayılacaktır. E) Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır.
M
m-
Deneme Sınavi-5
20. Italya'nın, Rodos ve On İki Ada'yı silahlandırarak
Habeşistan'ı işgal etmesi;
Balkan Antanti, by nice
Sadabat Pakti,
Montrö Boğazlar Sözleşmesí
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?
I.
Avell
B) ve III
D), ve III
C) II ve III
Yalnız I
EMI
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
M m- Deneme Sınavi-5 20. Italya'nın, Rodos ve On İki Ada'yı silahlandırarak Habeşistan'ı işgal etmesi; Balkan Antanti, by nice Sadabat Pakti, Montrö Boğazlar Sözleşmesí gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur? I. Avell B) ve III D), ve III C) II ve III Yalnız I EMI
nda,
Cop-
fça
ma
ve
2
YAYIN DENİZİ
1787'de başlayan
Osmanlı-Rus, Avusturya
Savaşları'ndan ilk olarak Avusturya çekilmiştir ki bunun
nedeni 1789 Fransız İhtilali'dir. Bu savaş sonrasında
Avusturya ile 1791'de Ziştovi Antlaşması yapılmıştır.
Bu antlaşma ile Osmanlı - Avusturya savaşları sona
ermiştir.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avusturya'ya kapitülasyonların verilmesi
B) Osmanlı islahatlarının başarılı olması
Fransız İhtilali sonrasında yayılan ulusçuluk akımı
D) Avusturya'nın Orta Avrupa'da egemenlik kurmayı
başarması
E) Almanya'nın siyasi birliğini tamamlaması
(0
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
nda, Cop- fça ma ve 2 YAYIN DENİZİ 1787'de başlayan Osmanlı-Rus, Avusturya Savaşları'ndan ilk olarak Avusturya çekilmiştir ki bunun nedeni 1789 Fransız İhtilali'dir. Bu savaş sonrasında Avusturya ile 1791'de Ziştovi Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı - Avusturya savaşları sona ermiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Avusturya'ya kapitülasyonların verilmesi B) Osmanlı islahatlarının başarılı olması Fransız İhtilali sonrasında yayılan ulusçuluk akımı D) Avusturya'nın Orta Avrupa'da egemenlik kurmayı başarması E) Almanya'nın siyasi birliğini tamamlaması (0
Reform hareketleri sonucunda eğitim ve öğretim kilise-
nin denetiminden alınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
lamıştır?
A) Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasına
B)) Laik eğitim anlayışına geçilmesine
C) Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasına
D) Papa'nın yetkilerinin sınırsız olmasına
E) Yükseköğretim kurumlarının açılmasına
Tarih
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Reform hareketleri sonucunda eğitim ve öğretim kilise- nin denetiminden alınmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- lamıştır? A) Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasına B)) Laik eğitim anlayışına geçilmesine C) Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasına D) Papa'nın yetkilerinin sınırsız olmasına E) Yükseköğretim kurumlarının açılmasına