Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tarih Bilimi Soruları

3. 1. Murat Dönemi'nde;
1. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması,
II. Edirne'nin başkent yapılması,
III. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin fetihleri hızlandırma ve
yönetimi kolaylaştırma amaçlarına yönelik olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Tarih Bilimi
3. 1. Murat Dönemi'nde; 1. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, II. Edirne'nin başkent yapılması, III. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması gelişmelerinden hangilerinin fetihleri hızlandırma ve yönetimi kolaylaştırma amaçlarına yönelik olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
0-
7-C
12. Orhan Bey Dönemi'nde;
1. vezirlik makamı oluşturulması,
II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması,
III. ilk defa kadı ataması yapılması
gelişmelerinden hangileri siyasi otoritenin adaleti etki-
li kılmaya çalıştığının bir göstergesidir?
A) Yalnız I
8-A
D) I ve III
9-B
B) Yalnız III
10-A
E) I, II ve III
11-E
C) I ve Il
12-B
Tarih
Tarih Bilimi
0- 7-C 12. Orhan Bey Dönemi'nde; 1. vezirlik makamı oluşturulması, II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması, III. ilk defa kadı ataması yapılması gelişmelerinden hangileri siyasi otoritenin adaleti etki- li kılmaya çalıştığının bir göstergesidir? A) Yalnız I 8-A D) I ve III 9-B B) Yalnız III 10-A E) I, II ve III 11-E C) I ve Il 12-B
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının
1.
Sıcak denizlere açılarak büyük devletler arasındaki
yerini almak isteyen Rus Çarlığı, sürekli sınırlarını
genişletme çabası içerisindeydi. Bu amaçla ya Osmanlı
topraklarına saldırılar düzenliyor ya da ortaya çıkan
sorunları fırsata çevirmek için diplomatik çalışmalar
yürütüyordu.
Buna göre Rusya'yı hedeflerine ulaştırmak isteyen
çarların,
1. askerî,
II. siyasî,
III. dinî
alanlardan hangilerinde faaliyet gösterdiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
9₁₁
E) II ve III
dağ
ede
içi
A
I ve II
Tarih
Tarih Bilimi
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının 1. Sıcak denizlere açılarak büyük devletler arasındaki yerini almak isteyen Rus Çarlığı, sürekli sınırlarını genişletme çabası içerisindeydi. Bu amaçla ya Osmanlı topraklarına saldırılar düzenliyor ya da ortaya çıkan sorunları fırsata çevirmek için diplomatik çalışmalar yürütüyordu. Buna göre Rusya'yı hedeflerine ulaştırmak isteyen çarların, 1. askerî, II. siyasî, III. dinî alanlardan hangilerinde faaliyet gösterdiği söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II 9₁₁ E) II ve III dağ ede içi A I ve II
2.
Pea
NibSIXENTS
"Aziz vatanımızı kurtarmak için bütün münevverlerin
İstanbul'a gitmek yerine büyük bir hazine olan
Anadolu'da istiklal çareleri aramaları lâzımdır."
syd Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözüyle aşağıdaki
faaliyetlerden hangisinin örtüştüğü söylenemez?
Te
A TBMM'nin açılmasının
BY Düzenli ordunun kurulmasının
Mebusan Meclisi'nde Felah-ı Vatan grubunun
oluşturulmasının
S
DMüdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesinin
E Milli Kongre Cemiyeti'nin oluşturulmasının
Tarih
Tarih Bilimi
2. Pea NibSIXENTS "Aziz vatanımızı kurtarmak için bütün münevverlerin İstanbul'a gitmek yerine büyük bir hazine olan Anadolu'da istiklal çareleri aramaları lâzımdır." syd Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözüyle aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin örtüştüğü söylenemez? Te A TBMM'nin açılmasının BY Düzenli ordunun kurulmasının Mebusan Meclisi'nde Felah-ı Vatan grubunun oluşturulmasının S DMüdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesinin E Milli Kongre Cemiyeti'nin oluşturulmasının
8
Osmanlı donanmasının Rusya tarafından 1853'te
Sinop'ta yakılması, Kım Savaşı
1. Rusya'nın Karadeniz'de önemli bir güç haline gelmesi,
II. İstanbul ve Boğazların tehlike altına girmesi,
III. Avrupalı devletlerin Osmanlı yanında ve Rusya'ya
karşı savaş başlatması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Tarih Bilimi
8 Osmanlı donanmasının Rusya tarafından 1853'te Sinop'ta yakılması, Kım Savaşı 1. Rusya'nın Karadeniz'de önemli bir güç haline gelmesi, II. İstanbul ve Boğazların tehlike altına girmesi, III. Avrupalı devletlerin Osmanlı yanında ve Rusya'ya karşı savaş başlatması durumlarından hangilerine neden olmuştur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
ire SOSYAL BİLİM
DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsel
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almal
Felsefe Grubu (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru var
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için
1. Hz. Ömer; devlet meseleleriyle ilgili konuları, İslarn toplu-
munun önde gelenlerinden oluşturduğu mecliste görüş-
müş, bu mecliste bulunanların tavsiyeleri doğrultusunda
kararlar almıştır. Kureyş kabilesinin ganimetlerden fazla
pay alması uygulamasına son vermiş, savaş ganimetleri
arasında yer alan taşınmaz malları, "Onlarda gelecek ne-
sillerin de hakkı vardır." diyerek devlet mülkü haline getir-
miştir. Devlet görevlilerinin hak ve adalete uygun hareket
edip etmediklerini kontrol etmek için müfettişler görev-
-leiplendirmiştir. Ayrıca kendisi de hac için İslam topraklarının
çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlarla bizzat görüşerek
onların şikayetlerini ve isteklerini dinlemiştir.
invs Hz. Ömer dönemi ile ilgili bu bilgiye göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
100 orey anam
il niniblev slpó abrey semun 11 (8
A) Devlet meselelerinin çözümünde istişare yoluna baş-
100 970 vurulduğunisir losigsio obney istemun VI (0
B) Savaştan elde edilen gelirlerin adil bir şekilde payla-
şımına önem verildiği
Ill ninies de SUD INIMUS IS obiey samun ! (@
C) Müslümanların özel mülk sahibi olmasına müsaade
edilmediği
psüh iblenüe
nünöy testal
D) Halkın devlet yönetiminden memnun kalmasını sağ-
layacak uygulamalara yer verildiği
E) Devlet görevlilerinin başına buyruk davranmasının
engellenmek istendiği
2.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ar-
bu ontlasmanın maddelerinin İtilaf Devletleri
fr
3.
un
90
4
Tarih
Tarih Bilimi
ire SOSYAL BİLİM DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almal Felsefe Grubu (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru var 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için 1. Hz. Ömer; devlet meseleleriyle ilgili konuları, İslarn toplu- munun önde gelenlerinden oluşturduğu mecliste görüş- müş, bu mecliste bulunanların tavsiyeleri doğrultusunda kararlar almıştır. Kureyş kabilesinin ganimetlerden fazla pay alması uygulamasına son vermiş, savaş ganimetleri arasında yer alan taşınmaz malları, "Onlarda gelecek ne- sillerin de hakkı vardır." diyerek devlet mülkü haline getir- miştir. Devlet görevlilerinin hak ve adalete uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek için müfettişler görev- -leiplendirmiştir. Ayrıca kendisi de hac için İslam topraklarının çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlarla bizzat görüşerek onların şikayetlerini ve isteklerini dinlemiştir. invs Hz. Ömer dönemi ile ilgili bu bilgiye göre aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? 100 orey anam il niniblev slpó abrey semun 11 (8 A) Devlet meselelerinin çözümünde istişare yoluna baş- 100 970 vurulduğunisir losigsio obney istemun VI (0 B) Savaştan elde edilen gelirlerin adil bir şekilde payla- şımına önem verildiği Ill ninies de SUD INIMUS IS obiey samun ! (@ C) Müslümanların özel mülk sahibi olmasına müsaade edilmediği psüh iblenüe nünöy testal D) Halkın devlet yönetiminden memnun kalmasını sağ- layacak uygulamalara yer verildiği E) Devlet görevlilerinin başına buyruk davranmasının engellenmek istendiği 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ar- bu ontlasmanın maddelerinin İtilaf Devletleri fr 3. un 90 4
25. Birbirini takip eden iki tarihsel olaydan birinin, öte-
kinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkar-
manın,
X.
İki olayın da aynı yerde yaşanıp yaşanmadı-
ğına
II. İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadı-
ğına
III. Sonrakinin nedenlerinin öncekinin sonuçları
arasında olup olmadığına
gibi durumlardan hangilerine bağlı olarak oluştu-
ğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Tarih Bilimi
25. Birbirini takip eden iki tarihsel olaydan birinin, öte- kinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkar- manın, X. İki olayın da aynı yerde yaşanıp yaşanmadı- ğına II. İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadı- ğına III. Sonrakinin nedenlerinin öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına gibi durumlardan hangilerine bağlı olarak oluştu- ğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
10. Osmanlı Devleti, I. Murat Dönemi'nde Balkan fetihleri son-
rasında Anadolu'daki Türkmenleri fethedilen bölgelere iskân
ettirmeye devam etmiştir.
I. Murat'ın bu politikasının;
I. Balkanların Türkleşmesini sağlamak,
II. bölgedeki otoritesini artırmak,
III. etnik sorunları ortadan kaldırmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Tarih Bilimi
10. Osmanlı Devleti, I. Murat Dönemi'nde Balkan fetihleri son- rasında Anadolu'daki Türkmenleri fethedilen bölgelere iskân ettirmeye devam etmiştir. I. Murat'ın bu politikasının; I. Balkanların Türkleşmesini sağlamak, II. bölgedeki otoritesini artırmak, III. etnik sorunları ortadan kaldırmak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
C
1.
syal Bilimler Testi için ay
Tarih öncesi devirleri aydınlatabilmek için
aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden
faydalanılamaz?
A Paleografya
C) Antropoloji
E) Coğrafya
B) Arkeoloji
D) Kronoloji
YINLARI
3.
O:
in
STA UJ
Tarih
Tarih Bilimi
C 1. syal Bilimler Testi için ay Tarih öncesi devirleri aydınlatabilmek için aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden faydalanılamaz? A Paleografya C) Antropoloji E) Coğrafya B) Arkeoloji D) Kronoloji YINLARI 3. O: in STA UJ
16. Atatürk "... halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan
önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve
genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin
gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir."
demiştir.
Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurguladığı söylenebilir?
A) Sosyal devlet anlayışının
B) Laiklik ilkesinin
C) Ulusal egemenliğin
D) Millî birlik ve beraberliğin
E) Yurtta ve dünyada barışın
Tarih
Tarih Bilimi
16. Atatürk "... halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir." demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir? A) Sosyal devlet anlayışının B) Laiklik ilkesinin C) Ulusal egemenliğin D) Millî birlik ve beraberliğin E) Yurtta ve dünyada barışın
r
5-
a
G
li
25. Tarihçiler; tarihsel süreci dönemlendirirken arkeolojik bu-
Tuntuları, icat ve olayları dikkate almışlardır.
Buna göre tarihçilerin Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar
ayrımını yaparken aşağıdakilerden hangisinin dikkate
alındığı söylenebilir?
A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Demirden araç gereçlerin yapılması
C) Yazının icat edilmesi
D) Kavimler Göçü'nün yaşanması
E) İlahi dinlerin doğması
f
Tarih
Tarih Bilimi
r 5- a G li 25. Tarihçiler; tarihsel süreci dönemlendirirken arkeolojik bu- Tuntuları, icat ve olayları dikkate almışlardır. Buna göre tarihçilerin Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar ayrımını yaparken aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığı söylenebilir? A) Yerleşik yaşama geçilmesi B) Demirden araç gereçlerin yapılması C) Yazının icat edilmesi D) Kavimler Göçü'nün yaşanması E) İlahi dinlerin doğması f
11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920'de Istanbul'da
kararları alınmıştır. Kararların ilan edilmesinden sonra 16
Mart 1920'de anlaşma devletleri İstanbul'u resmen işgal
etmiş, meclisi dağıtıp mebusları Malta'ya sürgüne gön-
dermiştir.
Bu durumun;
1. TBMM'nin açılışı,
II. silahlı direniş hareketinin yaygınlaşması,
III. millî cemiyetlerin kurulması,
IV. saltanatın kaldırılması
durumlarından hangilerinin ortaya çıkışını hızlandırdı-
ğı savunulabilir?
A) I ve II
B) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) III ve IV
C) II ve IV
3.
Tarih
Tarih Bilimi
11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920'de Istanbul'da kararları alınmıştır. Kararların ilan edilmesinden sonra 16 Mart 1920'de anlaşma devletleri İstanbul'u resmen işgal etmiş, meclisi dağıtıp mebusları Malta'ya sürgüne gön- dermiştir. Bu durumun; 1. TBMM'nin açılışı, II. silahlı direniş hareketinin yaygınlaşması, III. millî cemiyetlerin kurulması, IV. saltanatın kaldırılması durumlarından hangilerinin ortaya çıkışını hızlandırdı- ğı savunulabilir? A) I ve II B) I, II ve III D) II, III ve IV E) III ve IV C) II ve IV 3.
8. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin batı-
ya ilerlemesini kolaylaştırıcı etki yapmamıştır?
A) Edirne'nin Fethi
B) Çimpe Kalesi'nin alınması
C) Ankara Savaşı
D) İstanbul'un Fethi
E) İkinci Kosova Savaşı
Tarih
Tarih Bilimi
8. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin batı- ya ilerlemesini kolaylaştırıcı etki yapmamıştır? A) Edirne'nin Fethi B) Çimpe Kalesi'nin alınması C) Ankara Savaşı D) İstanbul'un Fethi E) İkinci Kosova Savaşı
EST
7.
30
Beylikten Devlete C
II. Murat Dönemi'nde bastırılan madenî paralara ilk defa
Kayı boyu damgaları vurulmuş ve Osmanlı soyu ilk defa
Kayı Han nesline dayandırılmıştır. Bu dönemden sonra Os-
manlı şehzadelerine "Oğuz" ve "Korkut" gibi isimlerin ve-
rilmesi de aynı hedef doğrultusunda atılan adımlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Siyasi ve iktidar gücü Türk soyuna dayandırılmıştır.
B) Fetihlerin kalıcı hâle gelmesinde Kayı boyunun kutsal-
lığı kullanılmıştır.
C) II. Murat Dönemi'nden sonra ümmetçi anlayış terkedil-
miştir.
D) Oğuz ve Korkut isimlerini ilk defa Osmanlılar kullanmıştır.
E) II. Murat, Osmanlı tarihinde madeni para bastıran ilk
padişahtır.
Tarih
Tarih Bilimi
EST 7. 30 Beylikten Devlete C II. Murat Dönemi'nde bastırılan madenî paralara ilk defa Kayı boyu damgaları vurulmuş ve Osmanlı soyu ilk defa Kayı Han nesline dayandırılmıştır. Bu dönemden sonra Os- manlı şehzadelerine "Oğuz" ve "Korkut" gibi isimlerin ve- rilmesi de aynı hedef doğrultusunda atılan adımlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Siyasi ve iktidar gücü Türk soyuna dayandırılmıştır. B) Fetihlerin kalıcı hâle gelmesinde Kayı boyunun kutsal- lığı kullanılmıştır. C) II. Murat Dönemi'nden sonra ümmetçi anlayış terkedil- miştir. D) Oğuz ve Korkut isimlerini ilk defa Osmanlılar kullanmıştır. E) II. Murat, Osmanlı tarihinde madeni para bastıran ilk padişahtır.
Soru 221
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde padişahlarda, komşu devlet
lerin hükümdarlarının kızlarıyla evlenme geleneği görülürken iler-
leyen süreçte padişahlar eşlerini sarayda yetiştirilmiş cariyelerden
seçmiştir.
Buna göre,
1. komşu devletlerle ilişkilerin zamanla geliştirildiği,
akrabalık yoluyla güç elde etmeye ihtiyaç duyulmadığı,
l. padişah eşlerinin Türkler arasından seçildiği
yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ivetl
E) I ve II
C) Yalnız III
Tarih
Tarih Bilimi
Soru 221 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde padişahlarda, komşu devlet lerin hükümdarlarının kızlarıyla evlenme geleneği görülürken iler- leyen süreçte padişahlar eşlerini sarayda yetiştirilmiş cariyelerden seçmiştir. Buna göre, 1. komşu devletlerle ilişkilerin zamanla geliştirildiği, akrabalık yoluyla güç elde etmeye ihtiyaç duyulmadığı, l. padişah eşlerinin Türkler arasından seçildiği yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ivetl E) I ve II C) Yalnız III
|||
a
r
20.
Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephesi Ba-
ti Cephesi'dir.
Bu cephede yapılan hangi savaşın Türk or-
dusunun yenilgisiyle sonuçlandığı savunu-
labilir?
A) Başkomutanlık
C) Sakarya
E) II. İnönü
B) I. İnönü
D) Kütahya - Eskişehir
Tarih
Tarih Bilimi
||| a r 20. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephesi Ba- ti Cephesi'dir. Bu cephede yapılan hangi savaşın Türk or- dusunun yenilgisiyle sonuçlandığı savunu- labilir? A) Başkomutanlık C) Sakarya E) II. İnönü B) I. İnönü D) Kütahya - Eskişehir