1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler Soruları

epistol
shuA (8
5. İlk Çağ'da, kralların, tanrının vekili olarak görüldü-
ğü bir devlet, zamanla genişleyerek farklı milletleri
de yönetimi altına almıştır. Daha sonraları merkezi
otoritenin zayıflaması üzerine yerel güçler bulun-
dukları bölgelerde beyliklerini kurup yarı bağımsız
otoriteler haline gelmişlerdir.
Buna göre bu devlette aşağıdakilerden hangisi
Cavite
görülmemiştir?
A) Monarşik yönetim
B) İmparatorluk yapısı
C) Teokratik anlayış
D) Meşruti yönetim
E) Feodal yapılanma
6.
Sinar Pe
MÖ 1296'da başlayan Kadeş Savaşı aşağıdaki
hangi devletler arasında yapılmıştır?
VUO
L
43
Abrani
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
epistol shuA (8 5. İlk Çağ'da, kralların, tanrının vekili olarak görüldü- ğü bir devlet, zamanla genişleyerek farklı milletleri de yönetimi altına almıştır. Daha sonraları merkezi otoritenin zayıflaması üzerine yerel güçler bulun- dukları bölgelerde beyliklerini kurup yarı bağımsız otoriteler haline gelmişlerdir. Buna göre bu devlette aşağıdakilerden hangisi Cavite görülmemiştir? A) Monarşik yönetim B) İmparatorluk yapısı C) Teokratik anlayış D) Meşruti yönetim E) Feodal yapılanma 6. Sinar Pe MÖ 1296'da başlayan Kadeş Savaşı aşağıdaki hangi devletler arasında yapılmıştır? VUO L 43 Abrani
51. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı yardımcı-
lanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk kez 1982 Anayasası'nda kabul edilmiştir.
B) Cumhurbaşkanı yardımcıları yasama dokunulmaz-
lığından yararlanır.
C) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma
gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması
hâllerinde Cumhurbaşkanına vekâlet eder.
D) Göreviyle ilgili bir suç işlediğinde Yüce Divan sifa-
tıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır.
E) Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur.
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
51. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı yardımcı- lanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlk kez 1982 Anayasası'nda kabul edilmiştir. B) Cumhurbaşkanı yardımcıları yasama dokunulmaz- lığından yararlanır. C) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde Cumhurbaşkanına vekâlet eder. D) Göreviyle ilgili bir suç işlediğinde Yüce Divan sifa- tıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır. E) Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur.
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
aşağıdaki maddelerinden hangisi diğerlerinin de
dayanağı olarak değerlendirilebilir?
A) Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza
verilemez.
B) Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal
kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
C) Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,
kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
D) Herkes irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka
bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş
veya herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin
bu bildirgeyle ilan olunan bütün haklardan ve
özgürlüklerden yararlanabilir.
EY Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin
yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma
hakkına sahiptir.
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi diğerlerinin de dayanağı olarak değerlendirilebilir? A) Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. B) Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. C) Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. D) Herkes irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildirgeyle ilan olunan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. EY Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin seçilmiş yıllardaki nüfus
artış hızı verilmiştir.
ANüfus artış hizi (%ol
30
25
20
15
10
5
1935
1927
1945
1940
1970
1975 1980 1985 1990
2010
2000
2020
Nüfus artış hızında 2010-2020 döneminde belirgin bir
düşüş yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisinden söz edilemez?
A) Kişi başı milli gelirin azalmasının
B) Doğum oranlarının düşmesinin
Kentleşme hızının artmasının
D) Kadınların iş hayatına daha fazla katılmasının
E) Eğitim seviyesinin yükselmesinin
FloDad
19. Coğrafya öğretmeni "Afetle
ilişkilendirir." kazanımını işl
yorumlar aşağıda verilmişti
Ahmet: "Heyelan ve kurak
olasılığı oldukça zayıftır."
Burhan: "Tsunaminin mey
doğa olayının gerçekleşme
Murat: "Bazı doğal afetler
yoğunlaşmaktadır."
Suat: "Tropik fırtınalar, atr
dalgalarının oluşmasına n
Fatma: "Amazon ve Kong
doğal afetler pek görülmez
Buna göre, hangi öğren-
A) Ahmet
B)
ELD
D) Suat
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin seçilmiş yıllardaki nüfus artış hızı verilmiştir. ANüfus artış hizi (%ol 30 25 20 15 10 5 1935 1927 1945 1940 1970 1975 1980 1985 1990 2010 2000 2020 Nüfus artış hızında 2010-2020 döneminde belirgin bir düşüş yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? A) Kişi başı milli gelirin azalmasının B) Doğum oranlarının düşmesinin Kentleşme hızının artmasının D) Kadınların iş hayatına daha fazla katılmasının E) Eğitim seviyesinin yükselmesinin FloDad 19. Coğrafya öğretmeni "Afetle ilişkilendirir." kazanımını işl yorumlar aşağıda verilmişti Ahmet: "Heyelan ve kurak olasılığı oldukça zayıftır." Burhan: "Tsunaminin mey doğa olayının gerçekleşme Murat: "Bazı doğal afetler yoğunlaşmaktadır." Suat: "Tropik fırtınalar, atr dalgalarının oluşmasına n Fatma: "Amazon ve Kong doğal afetler pek görülmez Buna göre, hangi öğren- A) Ahmet B) ELD D) Suat
Üye ülkelerin coğrafi yakınlıklarından ve eko-
nomik özelliklerinden yararlanarak ticari, eko-
nomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliş-
tirmek
Taraflar arasında mal ve hizmet ticaretini art-
tirmak
Bölge ülkeleriyle iş birliği için uygun ortamı
oluşturmak
Yukarıda amaçları verilen kuruluş aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) NATO
B) EIT C) G-20
D) KEI
5. Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla
birçok kuruluşla iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği
ülkemize ekonomik fayda sağlayarak ülkemizin
yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye ol-
duğu ekonomik kuruluşlardan biri değildir?
C) UNEP
A) G-20
BIKE
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Üye ülkelerin coğrafi yakınlıklarından ve eko- nomik özelliklerinden yararlanarak ticari, eko- nomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliş- tirmek Taraflar arasında mal ve hizmet ticaretini art- tirmak Bölge ülkeleriyle iş birliği için uygun ortamı oluşturmak Yukarıda amaçları verilen kuruluş aşağıda- kilerden hangisidir? A) NATO B) EIT C) G-20 D) KEI 5. Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği ülkemize ekonomik fayda sağlayarak ülkemizin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye ol- duğu ekonomik kuruluşlardan biri değildir? C) UNEP A) G-20 BIKE
Kar
li
a 4
deni
any
2.
1. 25 milletvekiline sahip A partisi
II.
45 milletvekiline sahip B partisi
III. 17 milletvekiline sahip C partisi
IV. 73 milletvekiline sahip D partisi
Yukarıda milletvekili sayıları verilen örnek siyasi
partilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de grup kurabilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
D) I, II ve IV
(C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
6. Aşağ
lisir
kar
A)
B
C
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Kar li a 4 deni any 2. 1. 25 milletvekiline sahip A partisi II. 45 milletvekiline sahip B partisi III. 17 milletvekiline sahip C partisi IV. 73 milletvekiline sahip D partisi Yukarıda milletvekili sayıları verilen örnek siyasi partilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisin- de grup kurabilir? A) Yalnız III B) Yalnız IV D) I, II ve IV (C) II ve IV E) I, II, III ve IV 6. Aşağ lisir kar A) B C
Soğuk Savaş Dönemi'nde Rus faaliyetlerini
çember altına almak amacıyla oluşturulan
Güney Doğu Asya Antlaşma Teşkilatı'nın kı-
saltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir?
B) SEATO
C) ASEAN
A) OAPEC
D) OPEC
E) NATO
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Soğuk Savaş Dönemi'nde Rus faaliyetlerini çember altına almak amacıyla oluşturulan Güney Doğu Asya Antlaşma Teşkilatı'nın kı- saltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir? B) SEATO C) ASEAN A) OAPEC D) OPEC E) NATO
6.
İpek Yolu, İlk Çağ'dan
günümüze kadar Çin'den
başlayarak Anadolu ve
SJEF
Akdeniz üzerinden
Avrupa'da son bulan ticaret
yolunu temsil eder. 2000'li
yıllardan sonra artan
sanayileşme ve teknolojik
gelişmeler ile birlikte büyük
bir ekonomi büyüme
performansı gösteren Çin,
Dünya'nın en büyük ulaşım
projesi olarak kabul edilen
"Tek Kuşak + Tek Yol"
projesini hayata geçirmek
adına önemli çalışmalar
yapmaktadır.
Modern İpek Yolu Projesi olarak da adlandırılan bu proje
nin aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünyayla ekonomik
entegrasyonuna katkısının diğerlerinden daha az olacağı
savunulabilir?
L
A) Türkiye
C) İran
E) Türki Cumhuriyetleri
B) Suudi Arabistan
D) Rusya
L
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
6. İpek Yolu, İlk Çağ'dan günümüze kadar Çin'den başlayarak Anadolu ve SJEF Akdeniz üzerinden Avrupa'da son bulan ticaret yolunu temsil eder. 2000'li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte büyük bir ekonomi büyüme performansı gösteren Çin, Dünya'nın en büyük ulaşım projesi olarak kabul edilen "Tek Kuşak + Tek Yol" projesini hayata geçirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Modern İpek Yolu Projesi olarak da adlandırılan bu proje nin aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünyayla ekonomik entegrasyonuna katkısının diğerlerinden daha az olacağı savunulabilir? L A) Türkiye C) İran E) Türki Cumhuriyetleri B) Suudi Arabistan D) Rusya L
6
İklim değişikliklerine yol açan sera gazı emisyonları-
nın azaltılmasına yönelik yükümlülükler içeren Kyoto
Protokolü hangi yılda düzenlenmiştir?
A) 1983
B) 1990
D) 2000
E) 2002
C) 1997
(2008 - TODAİE)
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
6 İklim değişikliklerine yol açan sera gazı emisyonları- nın azaltılmasına yönelik yükümlülükler içeren Kyoto Protokolü hangi yılda düzenlenmiştir? A) 1983 B) 1990 D) 2000 E) 2002 C) 1997 (2008 - TODAİE)
3.1997'de Japonya'nın Kyoto şehrinde küresel ısın-
ma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağ-
lamaya yönelik olarak gerçekleştirilen görüşmeler
Kyoto Protokolünü ortaya çıkmıştır.
Aşağıda verilen devletlerden hangisi Kyoto
Protokolü'nü imzalamamıştır?
A) Türkiye
B) Avustralya
C) Japonya
D) Çin
E) Rusya
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
3.1997'de Japonya'nın Kyoto şehrinde küresel ısın- ma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağ- lamaya yönelik olarak gerçekleştirilen görüşmeler Kyoto Protokolünü ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen devletlerden hangisi Kyoto Protokolü'nü imzalamamıştır? A) Türkiye B) Avustralya C) Japonya D) Çin E) Rusya
l Hukuk Bilgisi
4.
obled (enyje) armuro (
1. Ölümüne kesin gözle bakílan bir hadisede
cesedinin bulunamaması
II. Trafik kazası nedeniyle gerçekleşen ölüm
III. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
IV. Uzun süre haber alınamayan kimsenin kay-
bolması
KPSS
LİSE - ÖN LİSANS
Yukarıda verilen durumların hangilerinde ger-
erçek kişilik belli zamanın geçmesi ile mahkeme
kararı ile sonlandırılabilir?
(8
A) I ve II
B) I ve III
D) Il ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
l Hukuk Bilgisi 4. obled (enyje) armuro ( 1. Ölümüne kesin gözle bakílan bir hadisede cesedinin bulunamaması II. Trafik kazası nedeniyle gerçekleşen ölüm III. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma IV. Uzun süre haber alınamayan kimsenin kay- bolması KPSS LİSE - ÖN LİSANS Yukarıda verilen durumların hangilerinde ger- erçek kişilik belli zamanın geçmesi ile mahkeme kararı ile sonlandırılabilir? (8 A) I ve II B) I ve III D) Il ve IV C) II ve III E) III ve IV
40. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin dış ticare-
tinde en büyük paya sahip ülke topluluğu aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) İslam Birliği ülkeleri
B) Orta Asya Türk devletleri
C) Ortadoğu ülkeleri
DAvrupa Birliği ülkeleri
E) Afrika ülkeleri
BENIM HOCAM
43.
27
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
40. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin dış ticare- tinde en büyük paya sahip ülke topluluğu aşağı- dakilerden hangisidir? A) İslam Birliği ülkeleri B) Orta Asya Türk devletleri C) Ortadoğu ülkeleri DAvrupa Birliği ülkeleri E) Afrika ülkeleri BENIM HOCAM 43. 27
27. Aşağıdakilerden hangisi Ocak 1992'de başta Türk
dilinin konuşulduğu ve Türkiye'ye komşu ülkeler
olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin kalkın-
malarına yardımcı olmak, ekonomik, teknik, sos-
yokültürel ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak
amacıyla kurulan teşkilattır?
A) BDT
D) KEI
B) TİKApteyner C) AFT
E) TÜRKSOY
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
27. Aşağıdakilerden hangisi Ocak 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin kalkın- malarına yardımcı olmak, ekonomik, teknik, sos- yokültürel ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak amacıyla kurulan teşkilattır? A) BDT D) KEI B) TİKApteyner C) AFT E) TÜRKSOY
26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi
Türk dış politikası gelişmelerinden değildir?
A) Kore'ye asker gönderilmesi
B) Kıbrıs Barış Harekâtı
CBalkan Paktı'nın imzalanması
D) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu-
nun yapılması
E) NATO'ya üye olunması
27. SSCB'de "Glastnost" ve "Perestroika" "politikaları-
ni uygulayarak sosyalist politikaları dol
çi hâle getirme
er
30
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi Türk dış politikası gelişmelerinden değildir? A) Kore'ye asker gönderilmesi B) Kıbrıs Barış Harekâtı CBalkan Paktı'nın imzalanması D) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu- nun yapılması E) NATO'ya üye olunması 27. SSCB'de "Glastnost" ve "Perestroika" "politikaları- ni uygulayarak sosyalist politikaları dol çi hâle getirme er 30
final yayınları
neleiset blobiğngs
-noley oyabbis med
lejtsübne smu
Minpley eyeb
Top sua
ultums (A
14. Sulama
one ys (8
V. Nadasa bırakma →→I ye toprağı belieme
? III. İlaçlama
A) Yaliz I
C) II ve IV
bela
ishdebbre texe? (0
1
IV. Çalışan sayısını arttırma
Yukarıda verilenlerden hangileri tarımda ve-
rimi arttırmayı amaclayan çalışmalar arasında
yer almaz?
llud obn
1242
B) I e III
D) II, III ve IV
7
N
2
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
final yayınları neleiset blobiğngs -noley oyabbis med lejtsübne smu Minpley eyeb Top sua ultums (A 14. Sulama one ys (8 V. Nadasa bırakma →→I ye toprağı belieme ? III. İlaçlama A) Yaliz I C) II ve IV bela ishdebbre texe? (0 1 IV. Çalışan sayısını arttırma Yukarıda verilenlerden hangileri tarımda ve- rimi arttırmayı amaclayan çalışmalar arasında yer almaz? llud obn 1242 B) I e III D) II, III ve IV 7 N 2
27.. "Dilde, fikirde, işte birlik" düşüncesi ile Turan
Yazgan tarafından kurulmuştur.
Türk dünyası ile kültürel alanda iş birliğini
amaçlamıştır.
Özellikleri verilen kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
B) TÜRKSOY
C) KEI
D) TİKA
E) Yunus Emre Enstitüsü
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
27.. "Dilde, fikirde, işte birlik" düşüncesi ile Turan Yazgan tarafından kurulmuştur. Türk dünyası ile kültürel alanda iş birliğini amaçlamıştır. Özellikleri verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı B) TÜRKSOY C) KEI D) TİKA E) Yunus Emre Enstitüsü