Atatürk Dönemi İç Politikası Soruları

LIMLER TESTI
Deneme - 3
(11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4. Türkiye'nin belirli dönemlerinde seçimlerle ilgili bazı deği-
şiklikler yapılmıştır:
B
11.com
5.
1934 yılında kadınlar da seçme ve seçilme hakkına ka-
vuştu.
1946 yılında çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli
seçim sistemine geçildi.
● 2007 yılında genel seçim süresi 5 yıl iken "4 yılda bir
seçim yapılır." olarak değiştirildi.
● 2017 yılında seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi.
Buna göre Türkiye ve seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki de-
ğerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
A) Tarihî süreçte demokrasi açısından olumlu gelişmeler
yaşanmıştır.
B) 1934 yılında tam anlamıyla demokrasiye geçilmiştir.
teppim
C) 2017 yılında seçimlere katılımı olumlu yönde etkileyen
adımlar atılmıştır.
D) 1946 yılında seçmenler temsilcilerini doğrudan seçme
hakkı elde etmiştir.
E) Seçim süresinin kısalması denetimi güçlendirmiştir.
Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'den ayrılmasına, Balkan
Savaşları'nın kaybedilmesinde ordunun siyasete karışma-
sını gerekçe göstermiştir.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
LIMLER TESTI Deneme - 3 (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam ayrılan kısmına işaretleyiniz. 4. Türkiye'nin belirli dönemlerinde seçimlerle ilgili bazı deği- şiklikler yapılmıştır: B 11.com 5. 1934 yılında kadınlar da seçme ve seçilme hakkına ka- vuştu. 1946 yılında çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçildi. ● 2007 yılında genel seçim süresi 5 yıl iken "4 yılda bir seçim yapılır." olarak değiştirildi. ● 2017 yılında seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi. Buna göre Türkiye ve seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki de- ğerlendirmelerden hangisi yapılamaz? A) Tarihî süreçte demokrasi açısından olumlu gelişmeler yaşanmıştır. B) 1934 yılında tam anlamıyla demokrasiye geçilmiştir. teppim C) 2017 yılında seçimlere katılımı olumlu yönde etkileyen adımlar atılmıştır. D) 1946 yılında seçmenler temsilcilerini doğrudan seçme hakkı elde etmiştir. E) Seçim süresinin kısalması denetimi güçlendirmiştir. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'den ayrılmasına, Balkan Savaşları'nın kaybedilmesinde ordunun siyasete karışma- sını gerekçe göstermiştir.
D
5.
I. Dünya Savaşı
(1914-1918)
II. Dünya Savaşı
(1939-1945)
Ölen İnsan
Sayısı
9,5 milyon
D) I ve II
Ölen
Asker
%95
B) Yalnız II
Ölen
Sivil
%33
65 milyon
Bu iki dünya savaşında ölen insan sayısı dikkate alın-
dığında asker ve sivil kayıpların giderek artmasına
I. cephe kavramının zamanla değişmesi,
II. silah teknolojisinin ve NBC silahlarının kullanılması,
%5
111. Sivil Savunma Teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
%67
E) I, II ve III
C) Yalnız III
7
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
D 5. I. Dünya Savaşı (1914-1918) II. Dünya Savaşı (1939-1945) Ölen İnsan Sayısı 9,5 milyon D) I ve II Ölen Asker %95 B) Yalnız II Ölen Sivil %33 65 milyon Bu iki dünya savaşında ölen insan sayısı dikkate alın- dığında asker ve sivil kayıpların giderek artmasına I. cephe kavramının zamanla değişmesi, II. silah teknolojisinin ve NBC silahlarının kullanılması, %5 111. Sivil Savunma Teşkilatının kurulması gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söyle- nebilir? A) Yalnız I %67 E) I, II ve III C) Yalnız III 7
B) Musollini'nın Italya'da iktidara gelmesi
C) Atlantik Bildirisi'nin yayımlanması
D) Türkiye'nin I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nı uygulaması
E) Almanya'nın Avusturya'yı işgal etmesi
3. Özbekistan'ın Fergana bölgesinde kurulan Millî
Hokand Hükûmeti'nin 1918'de Ruslar tarafından
dağıtılması sonucunda başlayan hareket aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Basmacı hareketi
B) Kuvayımillîye hareketi
C) Bolşevik İhtilali
D) Stalingrad direnişi
E) Barbarossa hareketi
YAYIN DENİZİ
AYT Tarih Soru Bankası
5
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
B) Musollini'nın Italya'da iktidara gelmesi C) Atlantik Bildirisi'nin yayımlanması D) Türkiye'nin I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nı uygulaması E) Almanya'nın Avusturya'yı işgal etmesi 3. Özbekistan'ın Fergana bölgesinde kurulan Millî Hokand Hükûmeti'nin 1918'de Ruslar tarafından dağıtılması sonucunda başlayan hareket aşağıda- kilerden hangisidir? A) Basmacı hareketi B) Kuvayımillîye hareketi C) Bolşevik İhtilali D) Stalingrad direnişi E) Barbarossa hareketi YAYIN DENİZİ AYT Tarih Soru Bankası 5
28.
.
Cemel (Deve) Vakası
Siffin Savaşı
Hakem Olayı
Kerbela Olayı
İslam tarihinde meydana gelen bu gelişmelerin aşa-
ğıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
A) Toplumsal birliğin bozulması
B) Fetihlerin duraksaması
C) Halifelik kurumunun önemini kaybetmesi
D) İç çatışmaların yaşanması
E) İlk siyasi ayrılıkların başlaması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
28. . Cemel (Deve) Vakası Siffin Savaşı Hakem Olayı Kerbela Olayı İslam tarihinde meydana gelen bu gelişmelerin aşa- ğıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A) Toplumsal birliğin bozulması B) Fetihlerin duraksaması C) Halifelik kurumunun önemini kaybetmesi D) İç çatışmaların yaşanması E) İlk siyasi ayrılıkların başlaması
0
hender
Danişmentliler, Danişment oğlu Gümüştekin Ahmet tarafın-
dan Sivas merkez olmak üzere Orta Anadolu'da kurulmuştur.
Beyliğin sınırlarının zamanla Tokat, Niksar, Amasya, Çankırı,
Çorum, Kastamonu, Kayseri, Elbistan ve Malatya illerini içine
alacak şekilde genişletmesi, bazı devletlerle siyasi sorunlar ya-
şamasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi sorun yaşanan devletler-
den biri değildir?
A) Bizans
B) Ermeni
D) Türkiye Selçuklu
E) Memluklular
C) Gürcü
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
0 hender Danişmentliler, Danişment oğlu Gümüştekin Ahmet tarafın- dan Sivas merkez olmak üzere Orta Anadolu'da kurulmuştur. Beyliğin sınırlarının zamanla Tokat, Niksar, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Elbistan ve Malatya illerini içine alacak şekilde genişletmesi, bazı devletlerle siyasi sorunlar ya- şamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi siyasi sorun yaşanan devletler- den biri değildir? A) Bizans B) Ermeni D) Türkiye Selçuklu E) Memluklular C) Gürcü
5. Türk dış politikasında "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ilkesi
egemen oluşmuştur.
Türkiye'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk
Dönemi'nde bu ilke doğrultusunda yaptığı çalışmalar
arasında sayılamaz?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalaması
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalaması
Lozan Antlaşması'nı imzalaması
D) Milletler Cemiyetine üye olması
E) II. Dünya Savaşı'na girmemesi.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
5. Türk dış politikasında "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ilkesi egemen oluşmuştur. Türkiye'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk Dönemi'nde bu ilke doğrultusunda yaptığı çalışmalar arasında sayılamaz? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalaması B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalaması Lozan Antlaşması'nı imzalaması D) Milletler Cemiyetine üye olması E) II. Dünya Savaşı'na girmemesi.
5. 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun birinci ve ikinci
maddeleri şöyleydi:
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın
geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır.
Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek
temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.
Aşağıdakilerden hangisi anayasanın bu maddeleriyle iliş-
kilendirilemez?
●
A) Devletçilik ilkesinin uygulanması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) Millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulması
D) Saltanatın kaldırılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
5. 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri şöyleydi: Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın bu maddeleriyle iliş- kilendirilemez? ● A) Devletçilik ilkesinin uygulanması B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi C) Millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulması D) Saltanatın kaldırılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
5.
TYT/Sosyal Bilimler
Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki
inkılaplardan hangisi toplumun gerekli olgunluğa
erişmesi beklendiği için aşamalı olarak gerçekleşti-
rilmiştir?
A) Yabancı işletmelerin millileştirilmesi
B) Latin alfabesinin kabul edilmesi
CAşar vergisinin kaldırılması
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E Kadınlara sosyal ve siyasal haklar verilmesi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
5. TYT/Sosyal Bilimler Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplumun gerekli olgunluğa erişmesi beklendiği için aşamalı olarak gerçekleşti- rilmiştir? A) Yabancı işletmelerin millileştirilmesi B) Latin alfabesinin kabul edilmesi CAşar vergisinin kaldırılması D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması E Kadınlara sosyal ve siyasal haklar verilmesi
5.
II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Millî Korunma Ka-
nunu (18 Ocak 1940) çıkarılmıştır.
Bu kanunun;
1. fiyatları denetim altına alma,
II. uluslar arası ticareti geliştirme,
III. savaş ekonomisini yönetme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, tive ill
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
5. II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Millî Korunma Ka- nunu (18 Ocak 1940) çıkarılmıştır. Bu kanunun; 1. fiyatları denetim altına alma, II. uluslar arası ticareti geliştirme, III. savaş ekonomisini yönetme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, tive ill
11. Türk - Ingiliz ilişkileri 1926'da Musul konusunda va-
rılan çözümden sonra gelişmeye başlamış, 1929'da
İngiltere'nin Akdeniz Filosu'nun İstanbul'u ziyareti ilişki-
lerde yumuşama sürecini artırmıştır.
1930'lardan itibaren Türkiye'nin Batılı devletlerle
Lozan'dan kalan sorunlarını büyük ölçüde çözmesi
aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilişkilerinin zayıfla-
masına yol açmıştır?
A) İran
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Sovyetler Birliği
E) Afganistan
13.
14.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
11. Türk - Ingiliz ilişkileri 1926'da Musul konusunda va- rılan çözümden sonra gelişmeye başlamış, 1929'da İngiltere'nin Akdeniz Filosu'nun İstanbul'u ziyareti ilişki- lerde yumuşama sürecini artırmıştır. 1930'lardan itibaren Türkiye'nin Batılı devletlerle Lozan'dan kalan sorunlarını büyük ölçüde çözmesi aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilişkilerinin zayıfla- masına yol açmıştır? A) İran B) İtalya C) Yunanistan D) Sovyetler Birliği E) Afganistan 13. 14.
e Türk İnkılabı - 1
4.
Türk kadını, Medeni Kanun ile boşanma hakkını elde
etmiştir. Sonuçta bu konuda erkeklerle eşit duruma gel-
miştir.
Bu gelişme;
cumhuriyetçilik,
H. devletçilik,
III. halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
- Dve III
B) Yalnız II
CYalnız III
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
e Türk İnkılabı - 1 4. Türk kadını, Medeni Kanun ile boşanma hakkını elde etmiştir. Sonuçta bu konuda erkeklerle eşit duruma gel- miştir. Bu gelişme; cumhuriyetçilik, H. devletçilik, III. halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I - Dve III B) Yalnız II CYalnız III E) II ve III
1.
Mustafa Kemal, Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk
milletinin topyekün mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla iş-
galler karşısında sessiz kalmak yerine harekete geçilmesi gerektiğine inanmış
ve çalışmalara hemen başlamıştır.
Mustafa Kemal'in işgallere karşı yaptığı çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Genelgeler yayımlamak
B) Mitingler düzenlemek
C) Kongreler yapmak
D) Orduyu terhis etmek
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
1. Mustafa Kemal, Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekün mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla iş- galler karşısında sessiz kalmak yerine harekete geçilmesi gerektiğine inanmış ve çalışmalara hemen başlamıştır. Mustafa Kemal'in işgallere karşı yaptığı çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Genelgeler yayımlamak B) Mitingler düzenlemek C) Kongreler yapmak D) Orduyu terhis etmek
10) Birinci TBMM'ye karşı Anadolu'nun çeşitli
yörelerinde birçok ayaklanma çıkarılmıştır.
ayaklanmalardan bazılan Kuvva-i Milliye içerisinde yer
alıp düzenli orduya katılmak istemeyenler tarafından
çıkarılmıştır.
Aşağıdaki ayaklanmalardan
hangisi bu tanıma
uymaktadır?
A) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
Ahmet Anzavur Ayaklanması
C) Konya Ayaklanması
D) Afyon Ayaklanması
E) Koçgiri Ayaklanması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
10) Birinci TBMM'ye karşı Anadolu'nun çeşitli yörelerinde birçok ayaklanma çıkarılmıştır. ayaklanmalardan bazılan Kuvva-i Milliye içerisinde yer alıp düzenli orduya katılmak istemeyenler tarafından çıkarılmıştır. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi bu tanıma uymaktadır? A) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması Ahmet Anzavur Ayaklanması C) Konya Ayaklanması D) Afyon Ayaklanması E) Koçgiri Ayaklanması
3.
işaretleyiniz.
Atatürk Dönemi'nde Misâk-ı Millî sınırlarını muhafaza etmek
için başarılı bir dış politika izlenmiştir.
Aşağıdaki topraklarımızdan hangisi Atatürk Dönemi'nde
e (1923-1938) Türkiye sınırlarına dahil edilmemistir?
Hatay
B) Kars
C) Konya
D) Ağrı
E) Şanlıurfa
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
3. işaretleyiniz. Atatürk Dönemi'nde Misâk-ı Millî sınırlarını muhafaza etmek için başarılı bir dış politika izlenmiştir. Aşağıdaki topraklarımızdan hangisi Atatürk Dönemi'nde e (1923-1938) Türkiye sınırlarına dahil edilmemistir? Hatay B) Kars C) Konya D) Ağrı E) Şanlıurfa
22:02
Renovation -VİZE
a)
b)
C)
d)
e)
Sude, 26.01.2023 21:57
9-
Inkilap Tarihi & Ataturk's Principles and The His
TBMM'de Mustafa Kemal Paşa taraftarlarının oluşturduğu gruba ne ad verilmiştir?
Islahat Grubu
Felah-ı Vatan Grubu
Halk Zümresi
Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu
Tenasüt Grubu
Boş bırak
02225
<Önceki
Tüm Medya
9/25
Sonraki>
Kapat
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
22:02 Renovation -VİZE a) b) C) d) e) Sude, 26.01.2023 21:57 9- Inkilap Tarihi & Ataturk's Principles and The His TBMM'de Mustafa Kemal Paşa taraftarlarının oluşturduğu gruba ne ad verilmiştir? Islahat Grubu Felah-ı Vatan Grubu Halk Zümresi Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu Tenasüt Grubu Boş bırak 02225 <Önceki Tüm Medya 9/25 Sonraki> Kapat
5.
E
İstanbul'un fethi sürecinde önem kazanan topların, krallar ta-
rafından derebeylere karşı kullanılması ile Avrupa'da feodal
sistem zayıflamıştır.
Bu durumun Avrupa'da, aşağıdakilerden hangisi üzerinde
hızlandırıcı bir etkisinin olduğu savunulabilir?
A) Merkeziyetçi mutlak devletlerin kurulmasında
B) Ticaret yollarının güzergahının değişmesinde
C) Kavimler Göçü'nün yaşanmasında
D) Ulusçu nitelikli devletlerin kurulmasında
E) Denizcilik faaliyetlerine verilen önemin artmasında
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
5. E İstanbul'un fethi sürecinde önem kazanan topların, krallar ta- rafından derebeylere karşı kullanılması ile Avrupa'da feodal sistem zayıflamıştır. Bu durumun Avrupa'da, aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğu savunulabilir? A) Merkeziyetçi mutlak devletlerin kurulmasında B) Ticaret yollarının güzergahının değişmesinde C) Kavimler Göçü'nün yaşanmasında D) Ulusçu nitelikli devletlerin kurulmasında E) Denizcilik faaliyetlerine verilen önemin artmasında