Çok Partili Hayata Geçiş Soruları

H
E
B
15. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerle ilgili doğru
bir bilgi değildir?
A) Yöneticilere "patesi" ya da "ensi" denirdi.
B) Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlar-
DAY
dır.
C) Gılgamış. Yaradılış ve Tufan destanlarını mey-
dana getirmişlerdir.
D) Tarihte ilk kolonileri kurmuşlardır.
E) Çivi yazısını kullanarak tarihî çağları başlatmış-
lardır.
O
im
ME
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
H E B 15. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yöneticilere "patesi" ya da "ensi" denirdi. B) Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlar- DAY dır. C) Gılgamış. Yaradılış ve Tufan destanlarını mey- dana getirmişlerdir. D) Tarihte ilk kolonileri kurmuşlardır. E) Çivi yazısını kullanarak tarihî çağları başlatmış- lardır. O im ME
1. 1215'te İngiltere'de Kral Yurtsuz John ile soylular ara-
sında imzalanan Magna Charta (Büyük Şart) ile İngilte-
re'de demokrasinin, parlemantonun oluşumunun ve ka-
nun üstünlüğü anlayışının ilk aşaması oluşmuştur.
Buna göre Magna Charta'da yer alan;
1. Herkesin can ve mal güvenliği devlet tarafından ko-
runacak,
II. Kral soyluların onayı olmadan yeni vergiler almaya-
cak,
HT. Haksız yere tutuklamalar yapılmayacak,
maddelerinden hangilerinin parlamenter sisteme
geçişte etkili olduğu söylenebilir? meclis
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
ALYAYINLARI
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
1. 1215'te İngiltere'de Kral Yurtsuz John ile soylular ara- sında imzalanan Magna Charta (Büyük Şart) ile İngilte- re'de demokrasinin, parlemantonun oluşumunun ve ka- nun üstünlüğü anlayışının ilk aşaması oluşmuştur. Buna göre Magna Charta'da yer alan; 1. Herkesin can ve mal güvenliği devlet tarafından ko- runacak, II. Kral soyluların onayı olmadan yeni vergiler almaya- cak, HT. Haksız yere tutuklamalar yapılmayacak, maddelerinden hangilerinin parlamenter sisteme geçişte etkili olduğu söylenebilir? meclis A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III ALYAYINLARI
2. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin ba-
şarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme
geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisi-
nin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu sa-
vunulabilir?
7
A) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık
E) Halkçılık
Yon't Yayınları
B) Laiklik
D) Milliyetçilik
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
2. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin ba- şarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir. Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisi- nin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu sa- vunulabilir? 7 A) Cumhuriyetçilik C) İnkılapçılık E) Halkçılık Yon't Yayınları B) Laiklik D) Milliyetçilik
10. Batı cephesinde Düzenli Ordu kurulduktan
sonra;
I.
İsmet Paşa,
II. Refet Paşa,
III. Ali Fuat Paşa
şahıslarından hangilerinin komutanlık yaptığı
söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il/
II
C) Yalnız III
E) II ve III
1
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
10. Batı cephesinde Düzenli Ordu kurulduktan sonra; I. İsmet Paşa, II. Refet Paşa, III. Ali Fuat Paşa şahıslarından hangilerinin komutanlık yaptığı söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il/ II C) Yalnız III E) II ve III 1
2. Emeviler Dönemi'nde Müslümanlığı kabul etmiş Arap olma-
yan Müslümanlara azatlı köle manasına gelen "mevâli" adı
verilmiştir.
Bu bilgiler, Emeviler Dönemi ile ilgili;
1. İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığı,
H. Müslümanlar arasında eşitlik ilkesine uyulmadığı,
I. Şer'i hukuk uygulamasının her alanda terkedildiği
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
SENII vel!!
C) I ve II
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
2. Emeviler Dönemi'nde Müslümanlığı kabul etmiş Arap olma- yan Müslümanlara azatlı köle manasına gelen "mevâli" adı verilmiştir. Bu bilgiler, Emeviler Dönemi ile ilgili; 1. İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığı, H. Müslümanlar arasında eşitlik ilkesine uyulmadığı, I. Şer'i hukuk uygulamasının her alanda terkedildiği durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II SENII vel!! C) I ve II
1.
"...Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çin kağanına itaat etti.
Elli yıl Çin kağanına hizmet etmiş. Çin kağanı Türk milletini
yok etmeyi düşünmüş. Türk milleti yok olmasın, millet ol-
sun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatunu, Tanrı
halk içerisinden çekip yükseltmiş..."
Orhun Abidelerinde geçen bu ifadelere göre Türk milleti
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımsızlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir.
B) Hatun'un devlet içinde önemli bir yeri vardır.
C) Milletin bekası Kağan ve eşine bağlıdır.
D) Hâkimiyetin meşruiyet kaynağı tanrısal güce dayan-
maktadır.
Ein'in asimile siyasetine maruz kalmıştır.
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
1. "...Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çin kağanına itaat etti. Elli yıl Çin kağanına hizmet etmiş. Çin kağanı Türk milletini yok etmeyi düşünmüş. Türk milleti yok olmasın, millet ol- sun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatunu, Tanrı halk içerisinden çekip yükseltmiş..." Orhun Abidelerinde geçen bu ifadelere göre Türk milleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bağımsızlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir. B) Hatun'un devlet içinde önemli bir yeri vardır. C) Milletin bekası Kağan ve eşine bağlıdır. D) Hâkimiyetin meşruiyet kaynağı tanrısal güce dayan- maktadır. Ein'in asimile siyasetine maruz kalmıştır.
12. I. Amasra
II. Sinop
III. Konya ve çevresi
IV. Trabzon ve çevresi
Fatih Sultan Mehmet devrinde hakimiyet altına
alınan yukarıdaki yerlerden hangileri Türkler-
den alınmıştır?
A) Yalnız III
D) Il ve IV
B) I ve III
C) II ve III
E) I, III ve IV
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
12. I. Amasra II. Sinop III. Konya ve çevresi IV. Trabzon ve çevresi Fatih Sultan Mehmet devrinde hakimiyet altına alınan yukarıdaki yerlerden hangileri Türkler- den alınmıştır? A) Yalnız III D) Il ve IV B) I ve III C) II ve III E) I, III ve IV
4.
Fatih Sultan Mehmet devrinde Gedik Ahmet
Paşa komutasında bir donanma ile Napoli kral-
lığına ait Otranto'nun fethedilmesinin amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanların fethini tamamlamak
B) Katolikliği ortadan kaldırmak
C) Italya'daki fetihleri başlatmak
D) Venedik'e zarar vermek
E) Papayı kendine bağlamak
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
4. Fatih Sultan Mehmet devrinde Gedik Ahmet Paşa komutasında bir donanma ile Napoli kral- lığına ait Otranto'nun fethedilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkanların fethini tamamlamak B) Katolikliği ortadan kaldırmak C) Italya'daki fetihleri başlatmak D) Venedik'e zarar vermek E) Papayı kendine bağlamak
TYT
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Atatürk'ün "Hürriyet
ve istiklal benim karakterimdir." düşüncesi doğrultusunda
gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun kabulü
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
D) Takririsükun Yasası'nın çıkarılması
E) Duyunuumumiye'nin kaldırılması
7.
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
TYT Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Atatürk'ün "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir." düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun kabulü C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması D) Takririsükun Yasası'nın çıkarılması E) Duyunuumumiye'nin kaldırılması 7.
Snipib
5. İlk Çağ uygarlıklarının yerleşim alanı olarak;
I. su kaynaklarının yaygın olduğu bölgeler,
II. yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgeler,
bis obnie
III. verimli tarım alanları si
verilenlerden hangilerini seçtikleri söylenebilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
31
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
Snipib 5. İlk Çağ uygarlıklarının yerleşim alanı olarak; I. su kaynaklarının yaygın olduğu bölgeler, II. yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgeler, bis obnie III. verimli tarım alanları si verilenlerden hangilerini seçtikleri söylenebilir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III 31
arak
ola-
vira-
ned-
kin
1
tan
an
IŞ
- YKS BENİMHOCAM
5. Atatürk "Bir ulusun asker ve ordusu ne kadar güçlü olursa
olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir
ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında
kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an
önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma
zorunluluğu vardır." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Üniversite reformunun yapılması
C) Medreselerin kapatılması
D) Medeni Kanun'un hazırlanması
E) İlahiyat fakültelerinin açılması
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
arak ola- vira- ned- kin 1 tan an IŞ - YKS BENİMHOCAM 5. Atatürk "Bir ulusun asker ve ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır." demiştir. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması B) Üniversite reformunun yapılması C) Medreselerin kapatılması D) Medeni Kanun'un hazırlanması E) İlahiyat fakültelerinin açılması
11. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası'nda yer alan, N
iktidar partisinin mutlak egemenliğinin önlenmesine
yönelik düzenlemelerden biri değildir?
2
NL
A) Nispi temsil sistemi
B) Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi
C) Cumhuriyet Senatosu adında bir ikinci meclis
D) Temel hak ve özgürlükler
E) Bürokrasinin güçlendirilmesi
(2007 - KPSS/ Kamu Yön.)
NE
OR
NL
NI
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
11. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası'nda yer alan, N iktidar partisinin mutlak egemenliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerden biri değildir? 2 NL A) Nispi temsil sistemi B) Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi C) Cumhuriyet Senatosu adında bir ikinci meclis D) Temel hak ve özgürlükler E) Bürokrasinin güçlendirilmesi (2007 - KPSS/ Kamu Yön.) NE OR NL NI
X
Yavuz Sultan Selim'in oğlu ve onuncu Osmanlı padişa-
hı olan I. Süleyman'ın kırk altı yıllık iktidarı, devletin en
görkemli dönemi olmuştur. Yaşadığı çağda Avrupa'da
Muhteşem Süleyman veya Büyük Türk olarak anılan
I. Süleyman için ilk defa XVIII. yüzyılda Rumen Tarihçi
Dimitri Kantemir'in kullandığı Kanuni sifati; Padişah'ın
adaletten taviz vermemesi ve devlet ve toplum yapısı-
na dair önemli kanunlar çıkarması nedeniyle XIX. yüzyıl
Osmanlı kaynaklarında da kullanılmaya başlanmıştır.
Buna göre I. Süleyman'ın Büyük, Muhteşem veya
Kanuni sıfatıyla anılmasında, onun;
adlî,
siyasi,
II sosyal
("
7000)
alanlardan hangileriyle ilgili özellik veya düzenleme-
lerinin etkili olduğu söylenebilir? T
A) Yalnız I
Inov110
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
ve ll
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
X Yavuz Sultan Selim'in oğlu ve onuncu Osmanlı padişa- hı olan I. Süleyman'ın kırk altı yıllık iktidarı, devletin en görkemli dönemi olmuştur. Yaşadığı çağda Avrupa'da Muhteşem Süleyman veya Büyük Türk olarak anılan I. Süleyman için ilk defa XVIII. yüzyılda Rumen Tarihçi Dimitri Kantemir'in kullandığı Kanuni sifati; Padişah'ın adaletten taviz vermemesi ve devlet ve toplum yapısı- na dair önemli kanunlar çıkarması nedeniyle XIX. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında da kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre I. Süleyman'ın Büyük, Muhteşem veya Kanuni sıfatıyla anılmasında, onun; adlî, siyasi, II sosyal (" 7000) alanlardan hangileriyle ilgili özellik veya düzenleme- lerinin etkili olduğu söylenebilir? T A) Yalnız I Inov110 D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III ve ll
26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin
kuruluşuna öncülük eden devlet adamların-
dan biri değildir?
A) Adnan Menderes
BŞükrü Saracoğlu
C) Celal Bayar
D) Fuat Köprülü
E) Refik Koraltan
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kuruluşuna öncülük eden devlet adamların- dan biri değildir? A) Adnan Menderes BŞükrü Saracoğlu C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü E) Refik Koraltan Diğer sayfaya geçiniz
5 Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili dö-
neme geçiş denemesi aşağıdakilerin
hangisiyle başlamıştır?
A) Saltanatın kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulma-
sıyla
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
kurulmasıyla
D) II. TBMM'nin açılmasıyla
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
5 Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili dö- neme geçiş denemesi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır? A) Saltanatın kaldırılmasıyla B) Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulma- sıyla C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla D) II. TBMM'nin açılmasıyla
BİR
ADIM
ÖTESİ
Karma (Tarih ve Zaman) - I
I. Osmanlı padişahları tarafından yayımlanan fer-
manlar
II. Devletler arasında yapılan antlaşmalar
III. Şahıslara ait mühürler
Yukarıdaki belgelerden hangileri diplomatik bi-
liminin inceleme alanı içinde yer alır?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarihin konusu insandır. İnsanlar tarafından mey-
dana getirilen ve toplumun önemli bir kısmını etki-
leyen olaylar tarihçi açısından incelenmesi gere-
ken gelişmelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin ko
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
BİR ADIM ÖTESİ Karma (Tarih ve Zaman) - I I. Osmanlı padişahları tarafından yayımlanan fer- manlar II. Devletler arasında yapılan antlaşmalar III. Şahıslara ait mühürler Yukarıdaki belgelerden hangileri diplomatik bi- liminin inceleme alanı içinde yer alır? A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III Tarihin konusu insandır. İnsanlar tarafından mey- dana getirilen ve toplumun önemli bir kısmını etki- leyen olaylar tarihçi açısından incelenmesi gere- ken gelişmelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin ko