Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Soruları

3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin
sanayileşememesi ve buharlı tren
ile vapurların ülkeye geç girme
sinin, aşağıdakilerden hangisine
neden olması beklenemez?
A) Askeri islahatların başlamasına
B) Asker sevkiyatlarının zorlaşma
sina
C) Uluslararası ticaretin gerileme
sine
D) Merkantilist ekonominin geliş
memesine
E) Yerli tüccarların rekabet gücü-
nün azalmasına
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesi ve buharlı tren ile vapurların ülkeye geç girme sinin, aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenemez? A) Askeri islahatların başlamasına B) Asker sevkiyatlarının zorlaşma sina C) Uluslararası ticaretin gerileme sine D) Merkantilist ekonominin geliş memesine E) Yerli tüccarların rekabet gücü- nün azalmasına
yoktu.
K
ni ile
pek
Mardan
V
3
3. Enes Öğretmen, öğrencilerine XIX. yüzyılda Osmanlı
Devleti'nde; âyanların resmîyet kazandığını, Tanzimat ve
Islahat Fermanlarının yayımlandığını, meşrutiyetin ilan
edildiğini ve aydınlar tarafından gazeteler çıkarıldığını
belirtmiştir.
Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi
çıkarılamaz? (-)
A) Halkın yeniliklere ilgi duyduğu v
B) Demokratik adımlar atıldığı V
C) Batı'dan etkilenme yaşandığı
D) Monarşi yönetiminin zayıfladığı V
E) Kamuoyu oluşturulmak istendiği
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
yoktu. K ni ile pek Mardan V 3 3. Enes Öğretmen, öğrencilerine XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; âyanların resmîyet kazandığını, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayımlandığını, meşrutiyetin ilan edildiğini ve aydınlar tarafından gazeteler çıkarıldığını belirtmiştir. Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? (-) A) Halkın yeniliklere ilgi duyduğu v B) Demokratik adımlar atıldığı V C) Batı'dan etkilenme yaşandığı D) Monarşi yönetiminin zayıfladığı V E) Kamuoyu oluşturulmak istendiği
Fransız kralları, Orta Çağ'da vassal denilen derebeylerini,
topladıkları meclislerde bir araya getirmiş ve onların görüş-
lerini almışlardır. Derebeylerinden vergi ve asker toplama
konusunda destek alınmıştır. Zamanla bu meclislere bur-
juvalar da katılmaya başlamış ve Etajenaro denilen genel
meclislerin temelleri atılmıştır.
Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine varılamaz?
A) Feodalite düzeni Orta Çağ'da etkili olmuştur.
B) Derebeylerinden, kamu hizmetlerinin gördürülmesi ko-
nusunda yardım alınmıştır.
C) Burjuva ve vassalların yönetim toplantılarına katılmaları
demokratik sistemin temellerini atmıştır.
Fransa'da Orta Çağ'dan itibaren cumhuriyet rejimine
geçilmiştir.
E) Krallar, yönetimleri altındaki yerel ve iktisadi güç unsur-
larının denetimine yönelik düzenlemeler yapmışlardır.
L
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Fransız kralları, Orta Çağ'da vassal denilen derebeylerini, topladıkları meclislerde bir araya getirmiş ve onların görüş- lerini almışlardır. Derebeylerinden vergi ve asker toplama konusunda destek alınmıştır. Zamanla bu meclislere bur- juvalar da katılmaya başlamış ve Etajenaro denilen genel meclislerin temelleri atılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Feodalite düzeni Orta Çağ'da etkili olmuştur. B) Derebeylerinden, kamu hizmetlerinin gördürülmesi ko- nusunda yardım alınmıştır. C) Burjuva ve vassalların yönetim toplantılarına katılmaları demokratik sistemin temellerini atmıştır. Fransa'da Orta Çağ'dan itibaren cumhuriyet rejimine geçilmiştir. E) Krallar, yönetimleri altındaki yerel ve iktisadi güç unsur- larının denetimine yönelik düzenlemeler yapmışlardır. L
3. İhtilalden sonra Fransa'da 1791'de anayasa ilan edilmiş,
daha sonra Fransa'da sırasıyla; "Yasama Meclisi Döne-
mi", "Konvansiyon Meclisi Dönemi" ve "Direktuvar Dönemi"
yaşanmıştır. 1799 tarihinde ise bir general olan Napole-
on, yönetimi devralarak kendisini imparator ilan etmiş ve
Fransa'da düzeni sağlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini destekle-
mektedir?
A) Demokrasi ve eşitlik kısa sürede Avrupa'da yayılmıştır.
B) Fransa, XIX. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devleti ol-
muştur.
C) ihtilal, Fransa'da beklenilen sonuçları doğurmamıştır.
DY Avrupalı devletler, ihtilalin yaydığı fikirleri benimsemiş-
lerdir.
E) Fransızlar, millî devlet fikrini uygulamaya koymuşlardır.
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
3. İhtilalden sonra Fransa'da 1791'de anayasa ilan edilmiş, daha sonra Fransa'da sırasıyla; "Yasama Meclisi Döne- mi", "Konvansiyon Meclisi Dönemi" ve "Direktuvar Dönemi" yaşanmıştır. 1799 tarihinde ise bir general olan Napole- on, yönetimi devralarak kendisini imparator ilan etmiş ve Fransa'da düzeni sağlamıştır. Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini destekle- mektedir? A) Demokrasi ve eşitlik kısa sürede Avrupa'da yayılmıştır. B) Fransa, XIX. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devleti ol- muştur. C) ihtilal, Fransa'da beklenilen sonuçları doğurmamıştır. DY Avrupalı devletler, ihtilalin yaydığı fikirleri benimsemiş- lerdir. E) Fransızlar, millî devlet fikrini uygulamaya koymuşlardır.
4.
Jo
Avrupa'da gerçekleşen Sanayi İnkılabı, Osmanlı Dev-
leti'ni özellikle ekonomi alanında olumsuz etkilemiş-
tir. Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen Os-
manlı el tezgahları ve atölyeleri kapanmaya başla-
mıştır.
Osmanlı Devleti'nde görülen bu durumu aşağıda-
kilerden hangisinin hızlandırdığı savunulabilir?
A) Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesinin
B) Çok uluslu toplum yapısının
C) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesinin
D) Azınlıklara bazı imtiyazlar verilmesinin
E) Ticarette daha çok gayrimüslim vatandaşların et-
kin olmasının
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
4. Jo Avrupa'da gerçekleşen Sanayi İnkılabı, Osmanlı Dev- leti'ni özellikle ekonomi alanında olumsuz etkilemiş- tir. Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen Os- manlı el tezgahları ve atölyeleri kapanmaya başla- mıştır. Osmanlı Devleti'nde görülen bu durumu aşağıda- kilerden hangisinin hızlandırdığı savunulabilir? A) Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesinin B) Çok uluslu toplum yapısının C) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesinin D) Azınlıklara bazı imtiyazlar verilmesinin E) Ticarette daha çok gayrimüslim vatandaşların et- kin olmasının
ARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
3.
Jou
3. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'ni, Fransa'nın iç sorunu
olarak değerlendirmiş hatta bu rejimi tanıyarak Fransa
iyi ilişkilerini sürdürmüştür.
Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden
hangisinin olumsuz faaliyetlerini öngöremediğini
göstermektedir?
A Ayanların
B) Azınlıkların
C) Yeniçerilerin
DY Eyalet yöneticilerinin anl
E) Yabancı tüccarların
innalle linee
and ef
lört
pinunununca
ed emsininge ibns nin'itelve
helfelveb
ved Insma
squiva tonizamnslasmi nin'iesmeslin
gramio stogos
nunuğublo lolychiled ahallelveb
S
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
ARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3. Jou 3. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'ni, Fransa'nın iç sorunu olarak değerlendirmiş hatta bu rejimi tanıyarak Fransa iyi ilişkilerini sürdürmüştür. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin olumsuz faaliyetlerini öngöremediğini göstermektedir? A Ayanların B) Azınlıkların C) Yeniçerilerin DY Eyalet yöneticilerinin anl E) Yabancı tüccarların innalle linee and ef lört pinunununca ed emsininge ibns nin'itelve helfelveb ved Insma squiva tonizamnslasmi nin'iesmeslin gramio stogos nunuğublo lolychiled ahallelveb S
11.
Devrinin âlimleri kendisine "Muallim-i Salis Üçüncü
Öğretmen" unvanı verdi.
Aristo'nun "Fiziko" eserini Arapçaya çevirdi.
III. Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüpha-
nede görevlendirildi.
Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından
biridir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi
D) Yanyalı Esad Efendi
E) İbrahim Müteferrika
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
11. Devrinin âlimleri kendisine "Muallim-i Salis Üçüncü Öğretmen" unvanı verdi. Aristo'nun "Fiziko" eserini Arapçaya çevirdi. III. Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüpha- nede görevlendirildi. Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Katip Çelebi B) Evliya Çelebi C) Naima Efendi D) Yanyalı Esad Efendi E) İbrahim Müteferrika
aklama Dö-
duğu aşağı-
eşleştirmele-
Özellik
nlı Devle-
Doğu'da
eniş sınırlara
ması
anlı Devle-
Batı'da en
5 sınırlara
ması
anlı Devle-
Avusturya
indeki proto-
üstünlüğünü
betmesi
ünkü Türki-
ran sinirinin
ük ölçüde
mesi
ya'nın İstan-
'da daimi elçi
undurabilmesi
7.
●
El yazması eserleri süslemek ve
metnin aydınlatılmasını sağlamak
için perspektif olmadan yapılan
resim
Tezhip sanatıyla uğraşan kişiye ve-
rilen isim
Ciltçilik sanatıyla uğraşan kişiye ve-
rilen isim
Kâğıt süsleme sanatı olmakla bera-
ber özel karışımlı suyun içine boya
serpiştirilmesiyle yapılan süsleme
Ebru
sanatı
Osmanlı Devleti'nde güzel sanat-
lar ile ilgili aşağıdaki kavramlardan
hangisinin açıklaması yukarıda ve-
rilmemiştir?
Minyatür Nakkaş
A)
B) Müzehhip
C) Kakma
D) Mücellit
E) Ebru
P
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
aklama Dö- duğu aşağı- eşleştirmele- Özellik nlı Devle- Doğu'da eniş sınırlara ması anlı Devle- Batı'da en 5 sınırlara ması anlı Devle- Avusturya indeki proto- üstünlüğünü betmesi ünkü Türki- ran sinirinin ük ölçüde mesi ya'nın İstan- 'da daimi elçi undurabilmesi 7. ● El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resim Tezhip sanatıyla uğraşan kişiye ve- rilen isim Ciltçilik sanatıyla uğraşan kişiye ve- rilen isim Kâğıt süsleme sanatı olmakla bera- ber özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan süsleme Ebru sanatı Osmanlı Devleti'nde güzel sanat- lar ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda ve- rilmemiştir? Minyatür Nakkaş A) B) Müzehhip C) Kakma D) Mücellit E) Ebru P
10. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını azaltma-
ya yönelik politikaların benimsendiği geri kalmış
ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
B) Doğum oranlarının yüksek olması
C) Eğitimli nüfus oranının düşük olması
D) İhracatta ham maddelerin önemli yer tutması
E) Ölüm oranlarının yüksek olması
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
10. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını azaltma- ya yönelik politikaların benimsendiği geri kalmış ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir? A) Ortalama yaşam süresinin uzun olması B) Doğum oranlarının yüksek olması C) Eğitimli nüfus oranının düşük olması D) İhracatta ham maddelerin önemli yer tutması E) Ölüm oranlarının yüksek olması
12. Tarih Öğretmeni Deniz Hanım, öğrencilerine yönelerek
"1847'de, Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Beytül-Lahim
denilen yerdeki gümüş yıldızın kaybolması Ortodoks-
lar ve Katolikler arasında gerginliğe sebep olmuş, Os-
manlı Devleti'ni de dolaylı olarak savaş ortamına sü-
rüklemiştir." cümlesini kurmuş ve tahtaya anlatacağı
konunun başlığını yazmıştır.
Deniz Öğretmen'in tahtaya yazdığı konu başlığı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kırım Harbi
B) Doksan Üç Harbi
C) Boğazlar Meselesi
D) Ermeni Sorunu
E) Rusya ve Panslavizm Siyaseti
MI
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
12. Tarih Öğretmeni Deniz Hanım, öğrencilerine yönelerek "1847'de, Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Beytül-Lahim denilen yerdeki gümüş yıldızın kaybolması Ortodoks- lar ve Katolikler arasında gerginliğe sebep olmuş, Os- manlı Devleti'ni de dolaylı olarak savaş ortamına sü- rüklemiştir." cümlesini kurmuş ve tahtaya anlatacağı konunun başlığını yazmıştır. Deniz Öğretmen'in tahtaya yazdığı konu başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kırım Harbi B) Doksan Üç Harbi C) Boğazlar Meselesi D) Ermeni Sorunu E) Rusya ve Panslavizm Siyaseti MI
aşması'nın/imza-
i ara buluculuk
?
Hobb
C) Yalnız III
ve Illclam
lahatların ya-
Bilmasi
erin kurulma-
asi
ceklestiren
aşağıdaki-
chmut
Juhamit
YEDIIKLIM ATOLYESERİSİ
Ont
labutmonda miles.
nhat illiple
annolamellag
Tyilandy
av! (8 18 ev (8
5. Osmanlı Devleti X. yüzyılın sonlarından
itibaren Avrupa'da düzenli elçilikler açma-
ya başlamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
Avrupalı devletlerle yapılan savaşlar-
da başarısızlıkların artmas
denge siyasetininizlenmeye başlama-
SI,
III. Celali İsyanları'nın merkezî otoriteyi
sarsması
gelişmelerinden hangilerinin etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Yalnız II B)
D) II ve III
20
EislauM
C) I ve III
Eitt velll
Lale Devri
Patrona Ha
manlı sad
gisidir?
A) Koca R
B) Halil Ha
C) Köprüli
D) Ibrahin
Alemd
Osmanlı
1703
II. 1730
III. 1807
isyanla
ile sonu
A) Yalr
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
aşması'nın/imza- i ara buluculuk ? Hobb C) Yalnız III ve Illclam lahatların ya- Bilmasi erin kurulma- asi ceklestiren aşağıdaki- chmut Juhamit YEDIIKLIM ATOLYESERİSİ Ont labutmonda miles. nhat illiple annolamellag Tyilandy av! (8 18 ev (8 5. Osmanlı Devleti X. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da düzenli elçilikler açma- ya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında; Avrupalı devletlerle yapılan savaşlar- da başarısızlıkların artmas denge siyasetininizlenmeye başlama- SI, III. Celali İsyanları'nın merkezî otoriteyi sarsması gelişmelerinden hangilerinin etkili ol- duğu savunulabilir? A) Yalnız II B) D) II ve III 20 EislauM C) I ve III Eitt velll Lale Devri Patrona Ha manlı sad gisidir? A) Koca R B) Halil Ha C) Köprüli D) Ibrahin Alemd Osmanlı 1703 II. 1730 III. 1807 isyanla ile sonu A) Yalr
manlı
umla-
vleri
run
9.
II. Mahmut Dönemi'nde devlet ada-
mı yetiştirmek amacıyla aşağıdaki-
lerden hangisi açılmıştır?
A) Mekteb-i Enderûn
B) Mekteb-i Sultani
C) Mekteb-i Mülkiye
D) Mekteb-i Maarif-i Adliye
E) Meclis-i Valay-1 Ahkâm-ı Adliye
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
manlı umla- vleri run 9. II. Mahmut Dönemi'nde devlet ada- mı yetiştirmek amacıyla aşağıdaki- lerden hangisi açılmıştır? A) Mekteb-i Enderûn B) Mekteb-i Sultani C) Mekteb-i Mülkiye D) Mekteb-i Maarif-i Adliye E) Meclis-i Valay-1 Ahkâm-ı Adliye
14. Osmanlı Devleti'nde İstibdat Dönemi'nde Jön
Türkler yurt dışında gazeteler çıkararak yönetime
karşı muhalefet etmişlerdir.
II. Abdülhamit Dönemi'nde yurt dışında çıkarı-
lan Jön Türk gazeteleri arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?
A) Ceride-i Mehâkim
B) Meşveret
C) Mizan
D) Osmanlı
E) Şûray-ı Ümmet
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
14. Osmanlı Devleti'nde İstibdat Dönemi'nde Jön Türkler yurt dışında gazeteler çıkararak yönetime karşı muhalefet etmişlerdir. II. Abdülhamit Dönemi'nde yurt dışında çıkarı- lan Jön Türk gazeteleri arasında aşağıdakiler- den hangisi yer almaz? A) Ceride-i Mehâkim B) Meşveret C) Mizan D) Osmanlı E) Şûray-ı Ümmet
n
da
5.
7
1954'ten itibaren yaşanan döviz darboğazı
yüzünden iktidarda olan Demokrat Parti, temel
politikası olan liberalizme kısıtlamalar getirmiştir.
Demokrat Parti'nin böyle bir politika izlediğine,
1. devletin sanayide özel sektörün yerini
alması,
II. gümrük tarifelerinin yükseltilmesi,
III. ithalatı kısıtlayıcı önlemler alınması
uygulamalarından hangileri kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E), II ve III
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
n da 5. 7 1954'ten itibaren yaşanan döviz darboğazı yüzünden iktidarda olan Demokrat Parti, temel politikası olan liberalizme kısıtlamalar getirmiştir. Demokrat Parti'nin böyle bir politika izlediğine, 1. devletin sanayide özel sektörün yerini alması, II. gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, III. ithalatı kısıtlayıcı önlemler alınması uygulamalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E), II ve III
www.deltakitap.com
3.
1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın önemli
maddeleri şunlardır:
●
.
İngilizler, Osmanlı ülkesindeki tarım
ve sanayi ürünlerini serbestçe alip
satabilecektir.
Osmanlı Devleti, ihracat yasaklarını ve iç
ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi
kaldıracaktır.
İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan
alınan vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A
A) Yerli esnaf ve tüccarın rekabet gücünün
azaldığına
B) Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret siyaseti
izleme seçeneğinin ortadan kalktığına +
C) Yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan
sağlandığına +
D) Yerli malların dışarıya çıkışının zorlaştığına
E) Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinde önemli
kayıplar yaşandığına +
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
www.deltakitap.com 3. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın önemli maddeleri şunlardır: ● . İngilizler, Osmanlı ülkesindeki tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alip satabilecektir. Osmanlı Devleti, ihracat yasaklarını ve iç ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldıracaktır. İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A A) Yerli esnaf ve tüccarın rekabet gücünün azaldığına B) Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret siyaseti izleme seçeneğinin ortadan kalktığına + C) Yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan sağlandığına + D) Yerli malların dışarıya çıkışının zorlaştığına E) Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinde önemli kayıplar yaşandığına +
H TESTI
www.deltakitap.com
DENEME 10
?
3. Islahat Fermani; Müslümanlar ile gayrimüslimlerin
haklarını eşit hale getirerek bütün toplulukları
kaynaştırmanın bir aracı olarak düşünülmesinin
dışında, Avrupalı büyük güçlerin Osmanlı Devleti
üzerindeki ekonomik çıkarlarını pekiştirici bir sonuç
doğurmuştur.
Islahat Fermanı'nın aşağıdaki hükümlerinden
hangisi bu yargıyı kanıtlamaktadır?
A) Devlet hizmetlerine, askerliğe ve okullara ayrım
gözetmeksizin tüm tebaa kabul edilecek
B) Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki
davaları görmek için karma mahkemeler
kurulacak
C)Yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde
mülk sahibi olabilecek
D) Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik
bedelini nakit olarak ödeyecek
E) İltizam usulü kaldırılacak, bütün Osmanlı tebaası
aynı vergiyi ödeyecek
Hizom?
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
H TESTI www.deltakitap.com DENEME 10 ? 3. Islahat Fermani; Müslümanlar ile gayrimüslimlerin haklarını eşit hale getirerek bütün toplulukları kaynaştırmanın bir aracı olarak düşünülmesinin dışında, Avrupalı büyük güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik çıkarlarını pekiştirici bir sonuç doğurmuştur. Islahat Fermanı'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu yargıyı kanıtlamaktadır? A) Devlet hizmetlerine, askerliğe ve okullara ayrım gözetmeksizin tüm tebaa kabul edilecek B) Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki davaları görmek için karma mahkemeler kurulacak C)Yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabilecek D) Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik bedelini nakit olarak ödeyecek E) İltizam usulü kaldırılacak, bütün Osmanlı tebaası aynı vergiyi ödeyecek Hizom?