Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

5.
Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Maziden ken-
dine miras kalan bütün hayati işler, zamanın mecburiyetle-
rini tatmin edecek derecede değildir. Siyasi ve fikrî hayatta
olduğu gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüsleri netice-
sini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri, ancak
milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuv-
vetine dayanarak millî egemenliğin uygulanmasını ve yürü-
tülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün ol-
duğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Diğer
bazı devletlerin ikinci derecede görebileceği ve fertlerin te-
şebbüslerine bırakılmasında sakıncalı olmayan işlerden bir-
çoğu, bizim için hayatidir ve birinci derecede mühim devlet
görevleri arasında sayılmalıdır." demiştir.
Atatürk'ün bu ifadesinden ekonominin;
I. devletçilik ilkesini barındırması,
II. özel sektörün bütün yatırım ve kalkınmayı gerçekleştir-
mesi,
III. ortak mülkiyet anlayışının ön plana çıkarılması
durumlarından hangilerini taşıması gerektiği söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) e II
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Maziden ken- dine miras kalan bütün hayati işler, zamanın mecburiyetle- rini tatmin edecek derecede değildir. Siyasi ve fikrî hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüsleri netice- sini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri, ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuv- vetine dayanarak millî egemenliğin uygulanmasını ve yürü- tülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün ol- duğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Diğer bazı devletlerin ikinci derecede görebileceği ve fertlerin te- şebbüslerine bırakılmasında sakıncalı olmayan işlerden bir- çoğu, bizim için hayatidir ve birinci derecede mühim devlet görevleri arasında sayılmalıdır." demiştir. Atatürk'ün bu ifadesinden ekonominin; I. devletçilik ilkesini barındırması, II. özel sektörün bütün yatırım ve kalkınmayı gerçekleştir- mesi, III. ortak mülkiyet anlayışının ön plana çıkarılması durumlarından hangilerini taşıması gerektiği söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) e II
NLARI
11. Atatürk'ün devletçilik ilkesinin;
I. ekonomik alanda devletin belirleyici olması,
11. Vatırımlarda özel teşebbüse öncelik tanınması,
III. ağır sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapılması
öngörülerinden hangilerinin serbest piyasa ekonomisi
esaslarıyla bağdaşmadığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
2.
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
NLARI 11. Atatürk'ün devletçilik ilkesinin; I. ekonomik alanda devletin belirleyici olması, 11. Vatırımlarda özel teşebbüse öncelik tanınması, III. ağır sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapılması öngörülerinden hangilerinin serbest piyasa ekonomisi esaslarıyla bağdaşmadığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 2.
24.
1. Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
II. MTA'nın kurulması
III. Ağırlık, uzunluk ve saat sisteminin değiştiril-
mesi
Yukarıdakilerden hangileri sanayi yatırımları-
ni arttırma ve dışa bağımlılığı azaltma ama-
cıyla ilgilidir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
24. 1. Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması II. MTA'nın kurulması III. Ağırlık, uzunluk ve saat sisteminin değiştiril- mesi Yukarıdakilerden hangileri sanayi yatırımları- ni arttırma ve dışa bağımlılığı azaltma ama- cıyla ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
2.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'ndan sonra Birinci
Beş Yıllık Sanayi Planı'nı (1934-1938) uygulamaya
başlayan Türkiye Cumhuriyeti, başta Sümerbank
olmak üzere birçok yeni sanayi tesisini kurmuştur.
Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangi-
siyle doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
e Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
2. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'ndan sonra Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nı (1934-1938) uygulamaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti, başta Sümerbank olmak üzere birçok yeni sanayi tesisini kurmuştur. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangi- siyle doğrudan ilişkilendirilebilir? A) Laiklik B) Halkçılık e Milliyetçilik D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik
t
20. Türkiye'nin koruyucu ekonomik politika izle-
mesinde,
1. Sanayi üretiminin yetersiz olması
II. Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
III. Toprak reformunun yapılamaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
t 20. Türkiye'nin koruyucu ekonomik politika izle- mesinde, 1. Sanayi üretiminin yetersiz olması II. Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi III. Toprak reformunun yapılamaması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve III
2. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı
İktisadi kararları doğrultusunda atılan ilk adım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reji idaresinin yabancılardan satın alınması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
D) Teşvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi
E) Kapitülasyonların kaldırılması
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
2. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi kararları doğrultusunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A) Reji idaresinin yabancılardan satın alınması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi D) Teşvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi E) Kapitülasyonların kaldırılması
18.1928 yılından itibaren kapitülasyonların fiilen et-
kisinden kurtulan Türkiye, kendi gümrük politika-
sını izlemeye başlamıştır.
Bu politikanın zorunlu olmasında,
1. Devletin (ekonomiye doğrudan müdahale et-
mesi
II. Dış ticaret açığının artması
III. Yerli üretimin rekabet gücünü kaybetmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
18.1928 yılından itibaren kapitülasyonların fiilen et- kisinden kurtulan Türkiye, kendi gümrük politika- sını izlemeye başlamıştır. Bu politikanın zorunlu olmasında, 1. Devletin (ekonomiye doğrudan müdahale et- mesi II. Dış ticaret açığının artması III. Yerli üretimin rekabet gücünü kaybetmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III B) Yalnız II D) I ve III
21. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından
sonra dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretimin
desteklenmesi ve sanayileşmenin çabuklaştırılma-
si için yapılan çalışmalardan biridir?
A) İtibar-ı Milli Bankasının kurulması
B Türkiye İktisat Kongresi'nin İzmir'de toplanması
C) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
D) Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun'un
çıkarılması
E) Ziraat Bankasının kurulması
(2)
D
24.
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
21. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve sanayileşmenin çabuklaştırılma- si için yapılan çalışmalardan biridir? A) İtibar-ı Milli Bankasının kurulması B Türkiye İktisat Kongresi'nin İzmir'de toplanması C) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması D) Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun'un çıkarılması E) Ziraat Bankasının kurulması (2) D 24.
Daresi anayasadan
seçimlerinde, 1933'te muh-
genel seçimlerde seçme
T
aya girmiştir.
'nda yapılan değişiklik-
mıştır.
güvence altına alınmıştır.
iştir.
ilir?
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
195
Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın yaklaşık yüzde sekseni
kırsal kesimde yaşıyordu ve tarımla uğraşıyordu.
Ülkede bu dönemde;
4. Toprak Reformu Yasası'nın çıkarılması,
Numune Hastanelerinin açılması,
aşar vergisinin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri tarım alanında çiftçilere destek
olma amacı taşımaktadır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
CI ve III
E) I, II ve III
dir.
T.
ak
na
in
16
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
Daresi anayasadan seçimlerinde, 1933'te muh- genel seçimlerde seçme T aya girmiştir. 'nda yapılan değişiklik- mıştır. güvence altına alınmıştır. iştir. ilir? C) I ve III E) I, II ve III 6. 195 Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın yaklaşık yüzde sekseni kırsal kesimde yaşıyordu ve tarımla uğraşıyordu. Ülkede bu dönemde; 4. Toprak Reformu Yasası'nın çıkarılması, Numune Hastanelerinin açılması, aşar vergisinin kaldırılması gelişmelerinden hangileri tarım alanında çiftçilere destek olma amacı taşımaktadır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II CI ve III E) I, II ve III dir. T. ak na in 16
1.
1000
V-10
Sures
1721
D) I ve III
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine ait yukarıdaki kâğıt
paraya bakarak,
4. Arap alfabesi kullanılmaya devam edilmektedir.
L. Ekonomide devletçilik ilkesi benimsenmiştir.
H. Demokratikleşme tam olarak sağlanmıştır.
HOR
E) II ve III
1000
C) Yalnız III
4.
2.
1. Dünya Savası'nda halifenin kutsal cihat cağrısına diğer
ocam
3 Ma
ile bü
1926
rek
tarih
Yu
de
A)
BC
5.
E
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. 1000 V-10 Sures 1721 D) I ve III yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine ait yukarıdaki kâğıt paraya bakarak, 4. Arap alfabesi kullanılmaya devam edilmektedir. L. Ekonomide devletçilik ilkesi benimsenmiştir. H. Demokratikleşme tam olarak sağlanmıştır. HOR E) II ve III 1000 C) Yalnız III 4. 2. 1. Dünya Savası'nda halifenin kutsal cihat cağrısına diğer ocam 3 Ma ile bü 1926 rek tarih Yu de A) BC 5. E
eri
u?
30-
Ke-
aki
E
21. 1923 yılında "Misak-ı İktisat" belgesinin kabul
edilerek Yeni Türkiye'nin ekonomik programi-
nın hazırlandığı İktisat Kongresi için İzmir'in
kongre merkezi olarak tercih edilmesinde,
I. ulaşımın gelişmiş olması,—
II. önemli bir ihracat limanı olması,
III. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği yer olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
D) ve III
C
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
eri u? 30- Ke- aki E 21. 1923 yılında "Misak-ı İktisat" belgesinin kabul edilerek Yeni Türkiye'nin ekonomik programi- nın hazırlandığı İktisat Kongresi için İzmir'in kongre merkezi olarak tercih edilmesinde, I. ulaşımın gelişmiş olması,— II. önemli bir ihracat limanı olması, III. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği yer olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız I D) ve III C B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8. Izmir İktisat Kongresi'nin kapanış konuş
masını yapan kişilerden biri, işçi kadınlar
temsilcisi Rukiye Hanım'dır. Konuşma-
sında ilk defa kadınların "memleket işleri-
ne" katılmasından duyduğu memnuniyeti
ifade etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Gelecekte kadınlara seçme ve seçil-
me hakkının verileceği
B) Kadınların İzmir İktisat Kongresine
katıldığı
C) Kadın işçilerinin olduğu
D) Kadınların İzmir İktisat Kongresi ile
devlet yönetimine katıldığı
E) Türk kadınlarına değer verildiği
10
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
8. Izmir İktisat Kongresi'nin kapanış konuş masını yapan kişilerden biri, işçi kadınlar temsilcisi Rukiye Hanım'dır. Konuşma- sında ilk defa kadınların "memleket işleri- ne" katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Gelecekte kadınlara seçme ve seçil- me hakkının verileceği B) Kadınların İzmir İktisat Kongresine katıldığı C) Kadın işçilerinin olduğu D) Kadınların İzmir İktisat Kongresi ile devlet yönetimine katıldığı E) Türk kadınlarına değer verildiği 10
Kalkınmada öz kaynaklara dayanmayı esas alan
Yeni Türk Devleti, dışa bağımlılığı mümkün olduğu
kadar aza indirmeyi hedeflemiştir.
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde
alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin bu
anlayışı daha fazla destekler nitelikte olduğu
savunulabilir?
A) Özel sektörü desteklemek için bir devlet bankası
kurulmalıdır.
B) Özel teşebbüsün yapamadığı yatırımları
doğrudan devlet yapmalıdır.
C) İşçilerin yaşam şartları iyileştirilmeli, onlara
sendika kurma hakkı tanınmalıdır.
D) Öncelikle ham maddesi ülkede bulunan endüstri
kolları kurulmalıdır.
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
Kalkınmada öz kaynaklara dayanmayı esas alan Yeni Türk Devleti, dışa bağımlılığı mümkün olduğu kadar aza indirmeyi hedeflemiştir. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin bu anlayışı daha fazla destekler nitelikte olduğu savunulabilir? A) Özel sektörü desteklemek için bir devlet bankası kurulmalıdır. B) Özel teşebbüsün yapamadığı yatırımları doğrudan devlet yapmalıdır. C) İşçilerin yaşam şartları iyileştirilmeli, onlara sendika kurma hakkı tanınmalıdır. D) Öncelikle ham maddesi ülkede bulunan endüstri kolları kurulmalıdır.
5.
Atatürk'ün devletçilik ilkesi her ne kadar yatırımların devlet eliy-
le olmasını amaçlıyorsa da özel teşebbüsün gelişmesi için de
destek verilmistir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yukarıdaki bilgiyi des-
tekler nitelikte olduğu söylenebilir?
eğitim
birlig
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yapılması
B) Teşviki Sanayi Yasası'nın çıkarılması
C) Etibank'ın kurulması
D) TPAO'nun kurulması
E) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Atatürk'ün devletçilik ilkesi her ne kadar yatırımların devlet eliy- le olmasını amaçlıyorsa da özel teşebbüsün gelişmesi için de destek verilmistir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yukarıdaki bilgiyi des- tekler nitelikte olduğu söylenebilir? eğitim birlig A) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yapılması B) Teşviki Sanayi Yasası'nın çıkarılması C) Etibank'ın kurulması D) TPAO'nun kurulması E) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
5) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin
esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin
yasalar kabul edilmiştir. Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir.
Ticari ilişkileri kolaylaştırma
b. Tarih olaylarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlama
Çok başlılığı ortadan kaldırma
d. İlköğretimi zorunlu hale getirme
Eğitimi yaygınlaştırma
CEVAP: A
EX
un dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin
da
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
5) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir. Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir. Ticari ilişkileri kolaylaştırma b. Tarih olaylarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlama Çok başlılığı ortadan kaldırma d. İlköğretimi zorunlu hale getirme Eğitimi yaygınlaştırma CEVAP: A EX un dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin da
3) Gümrük vergilerini yükseltip yerli malların kullanılmasını sağlamaya çalışmak aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle ilgili bir yaklaşımdır.
a. Milliyetçilik
b. Halkçılık
e Devletçilik
d Cumhuriyetçilik
Laiklik
CEVAP: D
+
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
3) Gümrük vergilerini yükseltip yerli malların kullanılmasını sağlamaya çalışmak aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili bir yaklaşımdır. a. Milliyetçilik b. Halkçılık e Devletçilik d Cumhuriyetçilik Laiklik CEVAP: D +