Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soruları

3. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen,
Türk Medeni Kanunu'nun kabulü,
Aşar vergisinin kaldırılması,
Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
inkılaplarının Atatürk ilkelerinden hangisiyle
ortak bir ilgisi olduğu söylenebilir?
B) Cumhuriyetçilik
DDevletçilik
A) Laikl
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
3. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, Aşar vergisinin kaldırılması, Soyadı Kanunu'nun çıkarılması inkılaplarının Atatürk ilkelerinden hangisiyle ortak bir ilgisi olduğu söylenebilir? B) Cumhuriyetçilik DDevletçilik A) Laiklik C) Halkçılık 8. SINIFTAN S SINIE
I
3-
a-
er
liği
erin
D
4. 1. 1924 Anayasası "Türkiye Devleti, bir cum-
huriyettir." hükmüyle başlamıştır. Cumhuri-
yeti koruma altına almak için de anayasa-
cılık tarihinde bir ilk olarak bu maddenin
değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.
[12]
II. İkinci madd
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
I 3- a- er liği erin D 4. 1. 1924 Anayasası "Türkiye Devleti, bir cum- huriyettir." hükmüyle başlamıştır. Cumhuri- yeti koruma altına almak için de anayasa- cılık tarihinde bir ilk olarak bu maddenin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. [12] II. İkinci maddesinde devletin dininin İslam ol- duğunu belirten anayasa, yargı yetkisini ba- ğımsız mahkemelere bırakmıştır. Egemenli- ğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu 1924 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini TBMM'de toplamıştır. III. Anayasaya göre Meclis, yasama yetkisini doğrudan, yürütme yetkisini ise kendi seçti- ği cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle kullanacaktır. IV. Temel hakların düzenlenmesinde özgür- lükçü bir yaklaşım egemendir. Özgürlükler devlet, kamu ya da toplum çıkarları gerekçe gösterilerek sınırlandırılmamıştır: "Her Türk, hür doğar; hür yaşar. Hürriyet, başkasına zararlı olmayacak her türlü tasarrufta bulun- maktır." Buna göre 1924 Anayasası hakkında 1924 Anayasası hem demokratik bir ruha sahiptir hem de çoğunlukçu bir anlayışı yansıtır. Laik bir anayasa özelliği göstermişti stermişti II. III. Rejimin belirlendiği bir anayasa olarak uy- gulamaya konulmuştur. V hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III 1,Il ve III
5
21. 1921 Anayasası'ndaki ilk değişiklik aşağıdaki-
lerden hangisinden sonra gerçekleştirilmiştir?
A) Saltanatın kaldırılmasın 152
B) Cumhuriyet'in ilanı
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
5 21. 1921 Anayasası'ndaki ilk değişiklik aşağıdaki- lerden hangisinden sonra gerçekleştirilmiştir? A) Saltanatın kaldırılmasın 152 B) Cumhuriyet'in ilanı C) Halifeliğin kaldırılması D) Ankara'nın başkent ilan edilmesi E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
21. Tanzimat Dönemi'nde eğitim ve hu-
kuk alanında ortaya çıkan ikilikler
Cumhuriyet Dönemi'nde;
1. Öğretim Birliği Yasası,
II. Medeni Kanun'un kabulü,
III. Latin harflerinin kabulü
inkılaplarından hangileriyle sonlan-
dırılmıştır?
A) Yalnız I
C) Yalnız II
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
21. Tanzimat Dönemi'nde eğitim ve hu- kuk alanında ortaya çıkan ikilikler Cumhuriyet Dönemi'nde; 1. Öğretim Birliği Yasası, II. Medeni Kanun'un kabulü, III. Latin harflerinin kabulü inkılaplarından hangileriyle sonlan- dırılmıştır? A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III AD B) Yalnız II D) ve Il 22. Atatürk Dönemi'nde ekonomiyi.can- landırmak için uygulamaya konulan devletçilik ilkesi aşağıdaki yıllardan hangisinde 1924 Anayasası'nda yer
,22
yok
dik-
28
5.
İcra Vekilleri Heyeti tarafından Teşkilatiesasiye Kanunu (1921
Anayasası) hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Bu kanunda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi ha-
zırlanan anayasanın laik olmadığını gösterir?
A) Büyük Millet Meclisi vil
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
,22 yok dik- 28 5. İcra Vekilleri Heyeti tarafından Teşkilatiesasiye Kanunu (1921 Anayasası) hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi ha- zırlanan anayasanın laik olmadığını gösterir? A) Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluşur. B) Yönetim usulü halkın kendi geleceğini kendisinin belirle- mesi esasına dayanır. C) Büyük Millet Meclisi başkanı Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. D) Bütün yasaların konulması, şerî hükümlerin yerine getiril- mesi ve savaş kararı verilmesi gibi haklar meclisindir. E) Yürütme gücü ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Diğer sayfaya geçiniz.
IFOR
AYINI
F
12.
C
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun'la kadınlar,
I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma,
II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma,
C
III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit olma
konularından hangileriyle ilgili
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
IFOR AYINI F 12. C 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun'la kadınlar, I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma, II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma, C III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit olma konularından hangileriyle ilgili haklar kazanmıştır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III (2006-KPSS)
7.
Medeni Kanun'un kabulü
II. Halifeliğin kaldırılması X
III. Saltanatın kaldırılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangileri, siyasi alanda ya-
pılmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
(2012-ÖMSS)
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
7. Medeni Kanun'un kabulü II. Halifeliğin kaldırılması X III. Saltanatın kaldırılması Yukarıdaki inkılaplardan hangileri, siyasi alanda ya- pılmıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III (2012-ÖMSS)
43.Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiril-
mesi diğerlerinin gerçekleşmesine neden
olmuştur?
A) Evlilikte tek eşliliğin zorunlu hale gelmesi
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
C) Boşanma hakkının kadınlara da tanınması
D) Patrikhanelerin mahkeme kurma ye
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
43.Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiril- mesi diğerlerinin gerçekleşmesine neden olmuştur? A) Evlilikte tek eşliliğin zorunlu hale gelmesi B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi C) Boşanma hakkının kadınlara da tanınması D) Patrikhanelerin mahkeme kurma yetkisine son verilmesi E) Aile birliğinin devlet güvencesine alınması
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'un içe-
riğinde yer almamıştır?
A) Kadınlara oy kullanma hakkının verilmesi
B) Kadınlara hukuk önünde eşitliğin sağlanması
C) Mirasta eşitlik
D) Tek eşle evlilik
E) İstediği mesleği seçme hakkı
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'un içe- riğinde yer almamıştır? A) Kadınlara oy kullanma hakkının verilmesi B) Kadınlara hukuk önünde eşitliğin sağlanması C) Mirasta eşitlik D) Tek eşle evlilik E) İstediği mesleği seçme hakkı
3. TBMM'nin açılışından 1924 Anaya-
sası kabul edilinceye kadar;
1.
Kanunuesasi,
II. Teşkilat-ı Esasiye,
III. Hiyanet-i Vataniye
kanunlarından hangileri yürürlükte
kalmıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Ivell
E) I, II ve III
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
3. TBMM'nin açılışından 1924 Anaya- sası kabul edilinceye kadar; 1. Kanunuesasi, II. Teşkilat-ı Esasiye, III. Hiyanet-i Vataniye kanunlarından hangileri yürürlükte kalmıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve III C) Ivell E) I, II ve III
2022-KPSS ÖN LİSANS/GK
48. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'nda
düzenlenen yaptırımlardan değildir?
A) Tutuklama
B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
C) Müsadere
D) Süreli hapis cezası
E) Tekerrür
Im
TA
megang
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
2022-KPSS ÖN LİSANS/GK 48. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen yaptırımlardan değildir? A) Tutuklama B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası C) Müsadere D) Süreli hapis cezası E) Tekerrür Im TA megang
I. Kabotaj Kanunu
II. Medeni Kanun
Ceza Kanunu
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi'nde kabul
edilmiş ve uygulanmasına geçilmiştir?
zemlüsö
sud s
P) ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
sliurlo oneday
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2010-KPSS
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü
I. Kabotaj Kanunu II. Medeni Kanun Ceza Kanunu Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi'nde kabul edilmiş ve uygulanmasına geçilmiştir? zemlüsö sud s P) ve II A) Yalnız I B) Yalnız II sliurlo oneday C) Yalnız III E) I, II ve III (2010-KPSS