İnsanlığa Ait İzler Soruları

i 28.
28. 1. Reis'ül-Bahr: Türkiye Selçuklularında donanma ko-
mutanı
ISTOA
II. Divan-ı İstifa: Türk-İslam devletlerinde malî işlerden
sorumlu divan
si 4
A
M
A
L
0
Kazasker: Ele geçirilen toprakların kaydını tutan
divan üyesi
IV. Çelebi Sultan: Sancaklara vali olarak tayin edilen
Osmanlı şehzadelerinin kullandığı unvan
V. Toygun: İlk Türk devletlerinde kurultay üyeleri
III.
Yukarıdaki kavramların açıklamaları hangisinde yanlış
verilmiştir?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
i 28. 28. 1. Reis'ül-Bahr: Türkiye Selçuklularında donanma ko- mutanı ISTOA II. Divan-ı İstifa: Türk-İslam devletlerinde malî işlerden sorumlu divan si 4 A M A L 0 Kazasker: Ele geçirilen toprakların kaydını tutan divan üyesi IV. Çelebi Sultan: Sancaklara vali olarak tayin edilen Osmanlı şehzadelerinin kullandığı unvan V. Toygun: İlk Türk devletlerinde kurultay üyeleri III. Yukarıdaki kavramların açıklamaları hangisinde yanlış verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer Sayfaya Geçiniz.
3.
"Vatan bir bütündür. Parçalanamaz." ilkesinin aşağıdakiler-
den hangisinde yansıdığı söylenemez?
A) Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars Antlaşması'nın imzalan-
ması
B) Lozan Antlaşması'nın imzalanması
C) Moskova Antlaşması'nın imzalanması
D) Ankara Antlaşması'nın imzalanması
E) Sevr Antlaşması'nın imzalanması
- ** INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU
(2009-ALS)
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
3. "Vatan bir bütündür. Parçalanamaz." ilkesinin aşağıdakiler- den hangisinde yansıdığı söylenemez? A) Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars Antlaşması'nın imzalan- ması B) Lozan Antlaşması'nın imzalanması C) Moskova Antlaşması'nın imzalanması D) Ankara Antlaşması'nın imzalanması E) Sevr Antlaşması'nın imzalanması - ** INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU (2009-ALS)
6. Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi,
güneyde Hindikuş ve Karanlık dağları, kuzeyde ise Sibirya
ile çevrili olan bölgedir. Burada Gobi ve Taklamakan çöl-
leri vardır. Bölge, Çin'den Hazar Denizi'ne ve İran'a doğru
uzanan güzergâhlar üzerinde yer alır. Karasal iklime sa-
hiptir. Türklerin ana yurdudur.
Buna göre Orta Asya hakkında aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Uzak Doğu ile komşu bir coğrafyadır.
B) Baharat Yolu'nun merkezinde bulunmaktadır.
C) İpek Yolu güzergahı üzerinde yer almaktadır.
D) Ön Asya'ya doğru uzanan bir coğrafyadır.
EXCoğrafi ve iklimsel şartları çetin bir coğrafyadır.
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
6. Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağları, kuzeyde ise Sibirya ile çevrili olan bölgedir. Burada Gobi ve Taklamakan çöl- leri vardır. Bölge, Çin'den Hazar Denizi'ne ve İran'a doğru uzanan güzergâhlar üzerinde yer alır. Karasal iklime sa- hiptir. Türklerin ana yurdudur. Buna göre Orta Asya hakkında aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Uzak Doğu ile komşu bir coğrafyadır. B) Baharat Yolu'nun merkezinde bulunmaktadır. C) İpek Yolu güzergahı üzerinde yer almaktadır. D) Ön Asya'ya doğru uzanan bir coğrafyadır. EXCoğrafi ve iklimsel şartları çetin bir coğrafyadır.
6. Aşağıdakilerden
hangisi tarihsel gelişimi tarihsel sü-
rece uygun olan bir bölge için söylenemez?
A ilk kullandıkları maden bakırdır.
B Topraktan faydalanmışlardır.
Topraktan eşya katmanının üzerinde madenden ya-
pılmış eşyalar vardır.
D) Taştan ve madenden eşyalar aynı katmanda yer al-
maktadır.
E) Demir en son kullandıkları madendir.
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
6. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel gelişimi tarihsel sü- rece uygun olan bir bölge için söylenemez? A ilk kullandıkları maden bakırdır. B Topraktan faydalanmışlardır. Topraktan eşya katmanının üzerinde madenden ya- pılmış eşyalar vardır. D) Taştan ve madenden eşyalar aynı katmanda yer al- maktadır. E) Demir en son kullandıkları madendir.
11. Orta Çağ'da kurak bölgelerde artı ürüne sahip olan yerleşim
merkezleri avantajlı duruma geçmiş ve bu durum onlara güç
kazandırmıştır.
Buna göre arti ürüne sahip olan bölgelerin;
I. kıtlık ile mücadele etme,
II. ürünleri koruma,
III. ürünleri depolama
sorunlarından hangileri ile karşı karşıya kalması bek-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
11. Orta Çağ'da kurak bölgelerde artı ürüne sahip olan yerleşim merkezleri avantajlı duruma geçmiş ve bu durum onlara güç kazandırmıştır. Buna göre arti ürüne sahip olan bölgelerin; I. kıtlık ile mücadele etme, II. ürünleri koruma, III. ürünleri depolama sorunlarından hangileri ile karşı karşıya kalması bek- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) II ve III
4.
I
I. Tarımsal etkinliklerin
başlaması
II. İhtiyaçtan fazla
ürün elde edilmesi
III. Demirden silah
yapılması
IV. Resim sanatına ilişkin
örnekler verilmesi
savunulamaz?
A) Yalnız I
-
Tarih öncesi dönemle ilgili olarak yukarıdaki eşleştirme-
lerden hangilerinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı
D) II ve IV
Gineblu
II
Yerleşim merkezlerinin
kurulması
Ticari hayatın başlaması
Üstünlük mücadelelerinde
avantaj sağlanması
Yaşamın mağaralarda
sürdürülmesi
B) Yalnız IV
C) I ve II
E) III ve IV
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
4. I I. Tarımsal etkinliklerin başlaması II. İhtiyaçtan fazla ürün elde edilmesi III. Demirden silah yapılması IV. Resim sanatına ilişkin örnekler verilmesi savunulamaz? A) Yalnız I - Tarih öncesi dönemle ilgili olarak yukarıdaki eşleştirme- lerden hangilerinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı D) II ve IV Gineblu II Yerleşim merkezlerinin kurulması Ticari hayatın başlaması Üstünlük mücadelelerinde avantaj sağlanması Yaşamın mağaralarda sürdürülmesi B) Yalnız IV C) I ve II E) III ve IV
13. I. Tarımsal üretime geçilmesi
II. Dayanıklı ve kullanışlı eşyalar yapılması
III. İklim koşullarının değişmesi
Paleolitik Çağ'dan, Tarihî Devirlere kadar yaşanan sü-
reçte bilgi birikiminin sürekli olarak artması, yukarıda-
kilerden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
13. I. Tarımsal üretime geçilmesi II. Dayanıklı ve kullanışlı eşyalar yapılması III. İklim koşullarının değişmesi Paleolitik Çağ'dan, Tarihî Devirlere kadar yaşanan sü- reçte bilgi birikiminin sürekli olarak artması, yukarıda- kilerden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
12. Neolitik Çağ'da iş bölümünün ve sosyal ilişkilerin art-
masında,
1. Toplu yerleşim bölgelerinin oluşması
II. Tarımsal etkinliklerin başlaması
III. Ticari etkinliklerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
12. Neolitik Çağ'da iş bölümünün ve sosyal ilişkilerin art- masında, 1. Toplu yerleşim bölgelerinin oluşması II. Tarımsal etkinliklerin başlaması III. Ticari etkinliklerin ortaya çıkması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
8.
Paleolitik Çağ'da insanların mağaralarda yaşadıkları, taştan
aletler ile avcılık yaptıkları, toplayıcılıkla uğraştıkları, mağara
duvarlarına resimler çizdikleri ve bu çağın sonuna doğru
ateşi denetim altına aldıkları görülmüştür.
Buna göre Paleolitik Çağ ile ilgili olarak, aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Yerleşik hayata geçildiği
B) Tüketici bir toplum yapısının olduğu
C) Sanatsal etkinliklerin başlatıldığı
D) Taştan silahlar yapıldığı
E) Göçebe yaşam tarzının geçerli olduğu
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
8. Paleolitik Çağ'da insanların mağaralarda yaşadıkları, taştan aletler ile avcılık yaptıkları, toplayıcılıkla uğraştıkları, mağara duvarlarına resimler çizdikleri ve bu çağın sonuna doğru ateşi denetim altına aldıkları görülmüştür. Buna göre Paleolitik Çağ ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yerleşik hayata geçildiği B) Tüketici bir toplum yapısının olduğu C) Sanatsal etkinliklerin başlatıldığı D) Taştan silahlar yapıldığı E) Göçebe yaşam tarzının geçerli olduğu
2.
Paleolitik Çağ'a ait kemikten mızrakların bulunması,
aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Hayvanların ehlileştirildiğine
B) Üretici bir anlayışın geçerli olduğuna
C) Ölümden sonraki yaşama inanıldığına
D) Avcılıkla geçinildiğine
E) Toplumlararası etkileşim yaşandığına
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
2. Paleolitik Çağ'a ait kemikten mızrakların bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Hayvanların ehlileştirildiğine B) Üretici bir anlayışın geçerli olduğuna C) Ölümden sonraki yaşama inanıldığına D) Avcılıkla geçinildiğine E) Toplumlararası etkileşim yaşandığına
1.
Paleolitik Çağ'da insanlar mağaralarda yaşamış, beslenme
gereksinimini de toplayıcılık ve avcılıkla sağlamışlardır.
Bu durum Paleolitik Çağ ile ilgili olarak, aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
A) Hayvanların ehlileştirildiğinin
B) Ateşin denetim altına alındığının
C) Tüketici bir yaşam sürdürüldüğünün
D) Verimli tarım alanlarına göç edildiğinin
E) Sosyal sınıf farklılıklarına son verildiğinin
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
1. Paleolitik Çağ'da insanlar mağaralarda yaşamış, beslenme gereksinimini de toplayıcılık ve avcılıkla sağlamışlardır. Bu durum Paleolitik Çağ ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Hayvanların ehlileştirildiğinin B) Ateşin denetim altına alındığının C) Tüketici bir yaşam sürdürüldüğünün D) Verimli tarım alanlarına göç edildiğinin E) Sosyal sınıf farklılıklarına son verildiğinin
1.
Deneme Sınavı 14
SOSYAL BİLİMLER TES
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü
Dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar iç
Tarihçi Heradot anlatıyor:
"Rahipler bana dediler ki kral bütün toprakları Mısırlılar
arasında bölüştürmüş, herkesin payına aynı ölçüde toprak
düşmüştür. Toprağı işleyenler yılda bir kez ve belli zaman-
larda kira gibi bir şey ödüyor. Kral da kendisine bu yolla bir
gelir sağlamış oluyordu. Irmak taşmasıyla toprak su altın-
da kalırsa işletmeci krala durumu anlatıyor. Bunun üzerine
kral adamlarını gönderip toprağı ölçtürüyor ne kadar eksil-
diği saptanıyor ve köylü vergisini o ölçüde eksik ödüyordu.
Bana öyle geliyor ki sonradan Yunanistan'a geçmiş olan
geometrinin kökeni budur."
Bu metne göre Mısır medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
AÜretimin devlet kontrolünde olduğuna
B) Tüm toprakların krala ait olduğuna
C) Toplumsal tabakalaşmaya izin verilmediğine
Kiracıların mağduriyetinin giderilmeye çalışıldığına
E Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanıldığına
3. D
ha
B
MIRAY YAYINLARI
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
1. Deneme Sınavı 14 SOSYAL BİLİMLER TES Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü Dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar iç Tarihçi Heradot anlatıyor: "Rahipler bana dediler ki kral bütün toprakları Mısırlılar arasında bölüştürmüş, herkesin payına aynı ölçüde toprak düşmüştür. Toprağı işleyenler yılda bir kez ve belli zaman- larda kira gibi bir şey ödüyor. Kral da kendisine bu yolla bir gelir sağlamış oluyordu. Irmak taşmasıyla toprak su altın- da kalırsa işletmeci krala durumu anlatıyor. Bunun üzerine kral adamlarını gönderip toprağı ölçtürüyor ne kadar eksil- diği saptanıyor ve köylü vergisini o ölçüde eksik ödüyordu. Bana öyle geliyor ki sonradan Yunanistan'a geçmiş olan geometrinin kökeni budur." Bu metne göre Mısır medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? AÜretimin devlet kontrolünde olduğuna B) Tüm toprakların krala ait olduğuna C) Toplumsal tabakalaşmaya izin verilmediğine Kiracıların mağduriyetinin giderilmeye çalışıldığına E Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanıldığına 3. D ha B MIRAY YAYINLARI
8.
Bu geniş topraklarda Merkezi otoritelerini korumak
için; Ülkeyi Satraplık adı verilen eyaletlere ayırmış-
lardır. Bu satraplıklara merkezden valiler atamışlar-
dır. Atanan valileri
.....
mıştır.
adı verilen müfettişlerce denetlemişlerdir.
lemon box
9. Makedonya kralı II. Filip, Yunan şehir devletlerini
birleştirerek bir devlet kurmuş ve siyasi birliği sağ-
lamıştır. Ölümünden sonra devletin başına geçen
Büyük İskender kurduğu büyük ordu ile ..........
Seferi'ne çıkarak devleti İmparatorluk haline getir-
inmiştir. Bu sefer sonucunda Yunan ve Ege medeni-
yeti ile Doğu Medeniyetini kaynaştırarak
Kültürü'nün ortaya çıkmasını sağla-
ve
10. Romanlılarda toplum,
Yeni Yol Eğitim
Delong
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
8. Bu geniş topraklarda Merkezi otoritelerini korumak için; Ülkeyi Satraplık adı verilen eyaletlere ayırmış- lardır. Bu satraplıklara merkezden valiler atamışlar- dır. Atanan valileri ..... mıştır. adı verilen müfettişlerce denetlemişlerdir. lemon box 9. Makedonya kralı II. Filip, Yunan şehir devletlerini birleştirerek bir devlet kurmuş ve siyasi birliği sağ- lamıştır. Ölümünden sonra devletin başına geçen Büyük İskender kurduğu büyük ordu ile .......... Seferi'ne çıkarak devleti İmparatorluk haline getir- inmiştir. Bu sefer sonucunda Yunan ve Ege medeni- yeti ile Doğu Medeniyetini kaynaştırarak Kültürü'nün ortaya çıkmasını sağla- ve 10. Romanlılarda toplum, Yeni Yol Eğitim Delong
1. İnsanoğlunun Mezolitik devirde kullandığı çakmak
taşlarına ......
...... denir.
2. İnsanoğlu ilk kez
yerleşik yaşama geçmiştir.
3........
4. ......
mesidir.
..... devrinde
dünya tarihinde ilk şehir yerleşmesidir.
güneydoğu Avrupa'nın ilk köy yerleş-
5. Anadolu'ya yazı ilk kez.
tarafından taşınmıştır.
..... tüccarlar
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
1. İnsanoğlunun Mezolitik devirde kullandığı çakmak taşlarına ...... ...... denir. 2. İnsanoğlu ilk kez yerleşik yaşama geçmiştir. 3........ 4. ...... mesidir. ..... devrinde dünya tarihinde ilk şehir yerleşmesidir. güneydoğu Avrupa'nın ilk köy yerleş- 5. Anadolu'ya yazı ilk kez. tarafından taşınmıştır. ..... tüccarlar
11 ev (@
6. Aşağıdakilerden hangisi "Deniz Kavimleri Hareketi"
olarak adlandırılmıştır?
13
A) Akad Göçü
B) Ege Göçleri
xoxhel
C) Amurru (Babil) Göçleri D) İç Asya Göçleri
E) Hurri Göçleri
belgimlag eniler ise
.or
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
11 ev (@ 6. Aşağıdakilerden hangisi "Deniz Kavimleri Hareketi" olarak adlandırılmıştır? 13 A) Akad Göçü B) Ege Göçleri xoxhel C) Amurru (Babil) Göçleri D) İç Asya Göçleri E) Hurri Göçleri belgimlag eniler ise .or
12. İlk Çağ'da,
1. İbrani,
II. Pers,
III. Yunan
smnstigey nellev ibs "mon" ev "allog" ,"eti2"
uygarlıklarından hangilerinde aristokratik cumhu-
riyet yönetimi görülmüştür?
A) Yalnız I
20
citelveb ineell
B) Yalnız II
ennslignari netD) I ve III sinepio 12E) I, II ve III the
Shilldelhetaöp domo
160 C) Yalnız III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
12. İlk Çağ'da, 1. İbrani, II. Pers, III. Yunan smnstigey nellev ibs "mon" ev "allog" ,"eti2" uygarlıklarından hangilerinde aristokratik cumhu- riyet yönetimi görülmüştür? A) Yalnız I 20 citelveb ineell B) Yalnız II ennslignari netD) I ve III sinepio 12E) I, II ve III the Shilldelhetaöp domo 160 C) Yalnız III