İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları Soruları

31. İslam Devleti'nde Hz. Muhammed ve Dört Halife
Dönemi'nde var olan birlik daha sonraki dönemde
bozulmuştur.
Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi kanıtlar nitelik-
tedir?
A) Abbasi halifelerinin ümmetçi bir tutum içinde olması
B) Emeviler döneminde Endülüs'te denetim kurulması
Abbasi halifeliğinin yanında Fatimi ve Endülüs
Emevi halifeliğinin bulunması
D) Bizans sınırında avasım adlı sınır kentlerinin oluş-
turulması
Arap-İslam tarihinde ilk kez İstanbul'un kuşatılması
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
31. İslam Devleti'nde Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde var olan birlik daha sonraki dönemde bozulmuştur. Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi kanıtlar nitelik- tedir? A) Abbasi halifelerinin ümmetçi bir tutum içinde olması B) Emeviler döneminde Endülüs'te denetim kurulması Abbasi halifeliğinin yanında Fatimi ve Endülüs Emevi halifeliğinin bulunması D) Bizans sınırında avasım adlı sınır kentlerinin oluş- turulması Arap-İslam tarihinde ilk kez İstanbul'un kuşatılması
Palme Yayınevi
5. Islamiyet'in yayılmaya başladığı dö
nemde en geniş topraklara sahip olan
Hindistan'ın güçlü bir devlet konumuna
gelememesinde;
1. Nüfusunun çok olması
II. Kast sisteminin hüküm sürmesi
III. Brahmanizm, Budizm ve Hinduizm
inançlarının olması
durumlarından hangilerinin, etkin olduk-
ları savunulabilir?
)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
Palme Yayınevi 5. Islamiyet'in yayılmaya başladığı dö nemde en geniş topraklara sahip olan Hindistan'ın güçlü bir devlet konumuna gelememesinde; 1. Nüfusunun çok olması II. Kast sisteminin hüküm sürmesi III. Brahmanizm, Budizm ve Hinduizm inançlarının olması durumlarından hangilerinin, etkin olduk- ları savunulabilir? ) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
nırlarını 31. Müslümanlar aşağıdaki toplumlardan hangisiyle di-
ğerlerinden daha sonra siyasi ya da askerî temas
kurmuştur?
hangi-
lemez?
akkale
8
A) iranlılar
B) Türkler
B
D) Bizanslılar
C) İspanyollar
E) Afrikalılar
Diğer sayfaya geçiniz.
özellikl
oluşma
22231345
Bu b
Y
Yo
L
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
nırlarını 31. Müslümanlar aşağıdaki toplumlardan hangisiyle di- ğerlerinden daha sonra siyasi ya da askerî temas kurmuştur? hangi- lemez? akkale 8 A) iranlılar B) Türkler B D) Bizanslılar C) İspanyollar E) Afrikalılar Diğer sayfaya geçiniz. özellikl oluşma 22231345 Bu b Y Yo L
aki Is-
dir?
Islam tarihi ile ilgili olarak, aşağıdakile
den hangisinde I. de verilenin II. ye a
tam hazırladığı savunulamaz?
1.
Soru 5
A Mekkelilerin
Müslümanlara
baskı yapması
Bİslamiyet'in ya-
yılması
C) Müslümanların
Medine'de dev-
let kurması
D) Birçok hafızın
şehit olması
E) Posta teşkila-
tının kurulması
II.
Müslümanların
Medine'ye göç
etmesi
İslam dünyasında
iç karışıklıkların
sona ermesi
Mekkelilerin Müs-
lümanlara saldır-
Soru 8
Halife
aviye
vaşı
tara
masi
Kur'an-ı kitap ha-
line getirilmesi
gru
tır.
Y
Eyaletlerin deneti-
minin kolaylaşması
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
aki Is- dir? Islam tarihi ile ilgili olarak, aşağıdakile den hangisinde I. de verilenin II. ye a tam hazırladığı savunulamaz? 1. Soru 5 A Mekkelilerin Müslümanlara baskı yapması Bİslamiyet'in ya- yılması C) Müslümanların Medine'de dev- let kurması D) Birçok hafızın şehit olması E) Posta teşkila- tının kurulması II. Müslümanların Medine'ye göç etmesi İslam dünyasında iç karışıklıkların sona ermesi Mekkelilerin Müs- lümanlara saldır- Soru 8 Halife aviye vaşı tara masi Kur'an-ı kitap ha- line getirilmesi gru tır. Y Eyaletlerin deneti- minin kolaylaşması
9.
Tanım: Anayasa; bir devletin kuruluş ve işleyiş esaslarını,
organlarını, bunların görev ve yetkilerini, fertlerin sahip olduk-
ları hak ve hürriyetleri belirleyen ana kanun ve prensiplerdir.
Yukarıda verilen tanım dikkate alındığında, Hicret'ten
sonra Hz. Muhammed öncülüğünde Medine'de yaşayan
Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Araplar arasında
imzalanan Medine Sözleşmesi'nin;
I. Medine vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlan-
masıyla ilgili hükümler barındırması,
II. Medine'de yaşayan herkesin hukuk bakımından eşit
kabul edilmesi,
III. farklı inançlardaki insanların bir arada nasıl yaşayacağına
dair kuralları barındırması
özelliklerinden hangileri, içerik bakımından anayasal
nitelikler taşıdığına kanıttır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
9. Tanım: Anayasa; bir devletin kuruluş ve işleyiş esaslarını, organlarını, bunların görev ve yetkilerini, fertlerin sahip olduk- ları hak ve hürriyetleri belirleyen ana kanun ve prensiplerdir. Yukarıda verilen tanım dikkate alındığında, Hicret'ten sonra Hz. Muhammed öncülüğünde Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Araplar arasında imzalanan Medine Sözleşmesi'nin; I. Medine vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlan- masıyla ilgili hükümler barındırması, II. Medine'de yaşayan herkesin hukuk bakımından eşit kabul edilmesi, III. farklı inançlardaki insanların bir arada nasıl yaşayacağına dair kuralları barındırması özelliklerinden hangileri, içerik bakımından anayasal nitelikler taşıdığına kanıttır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde Müslümanlara hitaben
şunları söylemiştir:
Ey insanlar! Rabb'iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz
Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arab'ın Arap
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olma-
dığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı
tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada,
Allah'tan korkmaktadır.
Buna göre, Veda Hutbesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bir toplumsal sözleşme niteliğindedir.
B) Ülkede toplumsal barışı ön plana çıkarmaktadır.
C) Etnik farklılıklara saygıyı temele almıştır.
D) Gayrimüslimlerin ekonomik haklarını Müslümanlarla eşit-
lemiştir.
E) Toplumsal sınıflara karşı çıkılmıştır.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
8. Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde Müslümanlara hitaben şunları söylemiştir: Ey insanlar! Rabb'iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arab'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olma- dığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Buna göre, Veda Hutbesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz? A) Bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. B) Ülkede toplumsal barışı ön plana çıkarmaktadır. C) Etnik farklılıklara saygıyı temele almıştır. D) Gayrimüslimlerin ekonomik haklarını Müslümanlarla eşit- lemiştir. E) Toplumsal sınıflara karşı çıkılmıştır.
12. Avrupa'da askeri devrim sonucu gelişen silah teknolo-
jisini takip etmek isteyen Osmanlı Devleti, üç ayda bir ulufe
denilen maaş ve her padişah değişikliğinde culüs bahşişi
alan Kapıkulu askerlerinin sayısında artışa gitmiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi-
ne neden olmuştur?
A) Hazine giderlerinin artmasına,
B) Eski gücüne kavuşmasına
C) Ekonominin güçlenmesine
D) Sınırlarının genişlemesine
E) Merkezi otoritenin güçlenmesine
17
la
C
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
12. Avrupa'da askeri devrim sonucu gelişen silah teknolo- jisini takip etmek isteyen Osmanlı Devleti, üç ayda bir ulufe denilen maaş ve her padişah değişikliğinde culüs bahşişi alan Kapıkulu askerlerinin sayısında artışa gitmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi- ne neden olmuştur? A) Hazine giderlerinin artmasına, B) Eski gücüne kavuşmasına C) Ekonominin güçlenmesine D) Sınırlarının genişlemesine E) Merkezi otoritenin güçlenmesine 17 la C
gurlara
alkanları
ilim motifleri
te Fresk ve
durumun
?
ama
e etkili
erin artması
rasında
?
atı olarak
iştir.
ur.
başlamıştır.
e yayılmıştır
den
aşı
e Antlaşması
erin
gisinin
ği
rel etkilesim
14-Bedir Savaşı nın önemini yazınız.10p
15-Hz Ebubekir dönemi iç karıklıkları önlemek
çin yapılan çalımaları yazınız.10p
16-Kelimeleri açıklayınız.10p
-Samarra:
-Beytül Hikme:
Balbal:
- Kurultay:
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
gurlara alkanları ilim motifleri te Fresk ve durumun ? ama e etkili erin artması rasında ? atı olarak iştir. ur. başlamıştır. e yayılmıştır den aşı e Antlaşması erin gisinin ği rel etkilesim 14-Bedir Savaşı nın önemini yazınız.10p 15-Hz Ebubekir dönemi iç karıklıkları önlemek çin yapılan çalımaları yazınız.10p 16-Kelimeleri açıklayınız.10p -Samarra: -Beytül Hikme: Balbal: - Kurultay:
3
7.Orta Çağ'da birçok devlet hükümdarlarının
egemenliklerini dine dayandırdıklarına,
1. Avrupa krallarının törenle kilisede taç
giymeleri,
II. Müslüman hükümdarların halifeden onay
almaları,
III. hükümdarların ordunun başında sefere
çıkmaları
gibi durumlardan hangilerinin örnek olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
3 7.Orta Çağ'da birçok devlet hükümdarlarının egemenliklerini dine dayandırdıklarına, 1. Avrupa krallarının törenle kilisede taç giymeleri, II. Müslüman hükümdarların halifeden onay almaları, III. hükümdarların ordunun başında sefere çıkmaları gibi durumlardan hangilerinin örnek olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
8.
Sudra
C
7. Feodalizmde hiç kimse tam olarak hükümran değildi.
Bu nedenle kral, lord ve vássallar arasında bitip tüken-
mek bilmeyen mücadeleler vardı.
Bu durum Orta Çağ boyunca Avrupa'da,
1. siyasi istikrarın sağlanması,
II. merkeziyetçi bir devletin oluşturulması,
Isaltanat sisteminin uygulanması
unsurlarından hangilerinin görülmesini zorlaştır
miştir?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
Kutsal Roma demon
ilk Çağ
B) Yalnız il
EI, II ve Ill
Orta Çağ
C) I ve Il
bis
9.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
8. Sudra C 7. Feodalizmde hiç kimse tam olarak hükümran değildi. Bu nedenle kral, lord ve vássallar arasında bitip tüken- mek bilmeyen mücadeleler vardı. Bu durum Orta Çağ boyunca Avrupa'da, 1. siyasi istikrarın sağlanması, II. merkeziyetçi bir devletin oluşturulması, Isaltanat sisteminin uygulanması unsurlarından hangilerinin görülmesini zorlaştır miştir? A) Yalnız I D) Il ve Ill Kutsal Roma demon ilk Çağ B) Yalnız il EI, II ve Ill Orta Çağ C) I ve Il bis 9.
60. Salankamen Zenta Petervaradin
Osmanlı tarihi düşünüldüğünde
verilen
yerlerde gerçekleşen savaşların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı
donanmasının galip geldiği deniz zaferleridir.
B) Batı tarzında modernize edilmiş Osmanlı
ordusu bu savaşlara katılmıştır.
C) Birleşik Avrupa ordularına karşı kaybedilmiş
muharebelerdir.
D) Avusturya'nın galibiyetiyle sonuçlanan;
savaşlardır.
E) Osmanlı Devleti'nin
doğu sınırlarını genişlettiği askerî başarılardır.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
60. Salankamen Zenta Petervaradin Osmanlı tarihi düşünüldüğünde verilen yerlerde gerçekleşen savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı donanmasının galip geldiği deniz zaferleridir. B) Batı tarzında modernize edilmiş Osmanlı ordusu bu savaşlara katılmıştır. C) Birleşik Avrupa ordularına karşı kaybedilmiş muharebelerdir. D) Avusturya'nın galibiyetiyle sonuçlanan; savaşlardır. E) Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarını genişlettiği askerî başarılardır.
2.
Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar çocukları küçük yaş-
larından itibaren, ülkenin çeşitli yerlerine yönetici olarak gö-
revlendirilirdi. Yöneticilikleri sırasında onlara "atabey" denilen.
deneyimli devlet adamları rehberlik ederdi. Atabey, meliki her
konuda eğitip ona devlet yönetimine ilişkin bilgi ve beceriler
kazandırırdı. Ancak bu devlet adamları Selçuklu merkezî oto-
ritesinin zayıflamasıyla birlikte bulundukları yerlerde bağımsız
birer hükümdar gibi hareket edip kendi devletlerini kurdular.
Buna göre;
1. yönetimde tecrübeye önem verildiği,
II. merkezî devlet gücünün kuvvetlendiği,
III. devletin siyasi çözülmeye uğradığı,
TOPRAK
yavineT
IV. atabeylerin hanedan üyeleri arasından seçildiği
yorumlarından hangileri kanıtlanabilir niteliktedir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV
4.
C) I ve IV
Ata
m
"C
m
12
C
C
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar çocukları küçük yaş- larından itibaren, ülkenin çeşitli yerlerine yönetici olarak gö- revlendirilirdi. Yöneticilikleri sırasında onlara "atabey" denilen. deneyimli devlet adamları rehberlik ederdi. Atabey, meliki her konuda eğitip ona devlet yönetimine ilişkin bilgi ve beceriler kazandırırdı. Ancak bu devlet adamları Selçuklu merkezî oto- ritesinin zayıflamasıyla birlikte bulundukları yerlerde bağımsız birer hükümdar gibi hareket edip kendi devletlerini kurdular. Buna göre; 1. yönetimde tecrübeye önem verildiği, II. merkezî devlet gücünün kuvvetlendiği, III. devletin siyasi çözülmeye uğradığı, TOPRAK yavineT IV. atabeylerin hanedan üyeleri arasından seçildiği yorumlarından hangileri kanıtlanabilir niteliktedir? A) I ve II B) I ve III D) II ve III E) III ve IV 4. C) I ve IV Ata m "C m 12 C C
SÜPERVİZÖR
26 Askeri teşkilatı Büyük Selçuklular ile hemen hemen
aynı olan Türkiye Selçuklularının ordusunun
unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Ücretli askerler
B) Gulamlar
C) Vassal devlet kuvvetleri
D) Akıncılar
E) İkta sahiplerinin birlikleri
Akıncılar
x
B
B
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
SÜPERVİZÖR 26 Askeri teşkilatı Büyük Selçuklular ile hemen hemen aynı olan Türkiye Selçuklularının ordusunun unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ücretli askerler B) Gulamlar C) Vassal devlet kuvvetleri D) Akıncılar E) İkta sahiplerinin birlikleri Akıncılar x B B
X ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında Bağdat, Mısır
ve İspanya'da olmak üzere üç ayrı halife bulunuyordu.
Özellikle Türklerin askerî ve siyasi desteğini alan Bağ-
dat merkezli Abbasiler, halifenin bulunduğu diğer İslam
devletlerine nazaran daha geniş bir coğrafyaya hâkim
durumdaydı.
Bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Türklerle Müslümanların karşılaşması Abbasiler
Dönemine denk gelmiştir.
B) X ve yüzyıllarda İslamiyet Avrupa'nın geneline ya-
Jalmıştır.
islam dünyasında siyasi bütünlük bulunmamaktadır.
D) Mısır ve İspanya'daki halifeler Bağdat'taki halifeye
bağlı hareket etmişlerdir.
E) Türkler, İslam dünyasının dinî liderliğini üstlenmişler-
dir.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
X ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında Bağdat, Mısır ve İspanya'da olmak üzere üç ayrı halife bulunuyordu. Özellikle Türklerin askerî ve siyasi desteğini alan Bağ- dat merkezli Abbasiler, halifenin bulunduğu diğer İslam devletlerine nazaran daha geniş bir coğrafyaya hâkim durumdaydı. Bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- bilir? A) Türklerle Müslümanların karşılaşması Abbasiler Dönemine denk gelmiştir. B) X ve yüzyıllarda İslamiyet Avrupa'nın geneline ya- Jalmıştır. islam dünyasında siyasi bütünlük bulunmamaktadır. D) Mısır ve İspanya'daki halifeler Bağdat'taki halifeye bağlı hareket etmişlerdir. E) Türkler, İslam dünyasının dinî liderliğini üstlenmişler- dir.
5. I. Hicret: Müslümanların müşriklerle yaptıkları savaşlar
?
II.
Bedevi: Göçebe yaşam süren Arap topluluğu
III. Vahiy: Allah'ın peygamberlere bildirdiği ilahi emirler
IV. Ensar: Mekke'den göç eden Müslümanlara yardım
eden Medineli Müslümanlar
V. Hadis: Kur'an ayetleri
Yukarıdaki kavramlardan hangilerinin açıklaması yanlış
verilmistir?
A) I ve ll
D) Ive V
B) II ve IV
E) III ve IV
III ve V
28.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
5. I. Hicret: Müslümanların müşriklerle yaptıkları savaşlar ? II. Bedevi: Göçebe yaşam süren Arap topluluğu III. Vahiy: Allah'ın peygamberlere bildirdiği ilahi emirler IV. Ensar: Mekke'den göç eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlar V. Hadis: Kur'an ayetleri Yukarıdaki kavramlardan hangilerinin açıklaması yanlış verilmistir? A) I ve ll D) Ive V B) II ve IV E) III ve IV III ve V 28.
2. Türk İslam devletlerinde görülen revak, eyvan, por-
tal, kemer vb. kavramların aşağıdaki sanat dalların-
dan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?
3.
A) Mimari
D) Tezhip
1. Gulam Sistemi
B) Ebru
E) Musiki
C) Minyatür
Jen
5.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
2. Türk İslam devletlerinde görülen revak, eyvan, por- tal, kemer vb. kavramların aşağıdaki sanat dalların- dan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? 3. A) Mimari D) Tezhip 1. Gulam Sistemi B) Ebru E) Musiki C) Minyatür Jen 5.