Orta Çağ'da Kanunlar Soruları

elçuklu
6
n
a
Di
TEST TYT
3
4. Cengiz Yasalarında bir kimsenin elinde çalınmış at bulundu-
ğu takdirde, bu kimse atı sahibine iade etmeye ve bundan
başka at sahibine ceza olarak dokuz at vermeye mecburdur.
Eğer çalan kişi bu mali cezayı ödeyecek durumda değilse
bunun yerine çocuklarını vermeye mecbur edilir. Çocukları da
yoksa kendisi idam cezası ile cezalandırılır.
n
n
Bu bilgilere göre;
MOS
Moğollarda suçun şahsiliği ilkesine önem verildiği, +
II. Cengiz Yasalarında bütün dinlere ve inançlara karşı
olumlu yaklaşıldığı,
III. tazminat esasına dayalı cezaların uygulandığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
-A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
elçuklu 6 n a Di TEST TYT 3 4. Cengiz Yasalarında bir kimsenin elinde çalınmış at bulundu- ğu takdirde, bu kimse atı sahibine iade etmeye ve bundan başka at sahibine ceza olarak dokuz at vermeye mecburdur. Eğer çalan kişi bu mali cezayı ödeyecek durumda değilse bunun yerine çocuklarını vermeye mecbur edilir. Çocukları da yoksa kendisi idam cezası ile cezalandırılır. n n Bu bilgilere göre; MOS Moğollarda suçun şahsiliği ilkesine önem verildiği, + II. Cengiz Yasalarında bütün dinlere ve inançlara karşı olumlu yaklaşıldığı, III. tazminat esasına dayalı cezaların uygulandığı yorumlarından hangileri yapılabilir? -A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III
9. MO tarihler, Milat Takvimi'nin başlangıcından
geriye doğru gidildikçe; MS tarihler ise Milat
Takvimi'nin başlangıcından günümüze doğ-
ru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi
diğerlerine göre günümüzden daha uzak
bir tarihi-göstermektedir?
A) MÖ 1285
D) MÖ
MO
B) MS 476
1971
MS 1789
EMO 5
Analitik Tarih
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
9. MO tarihler, Milat Takvimi'nin başlangıcından geriye doğru gidildikçe; MS tarihler ise Milat Takvimi'nin başlangıcından günümüze doğ- ru geldikçe sayısal değer olarak artar. Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi diğerlerine göre günümüzden daha uzak bir tarihi-göstermektedir? A) MÖ 1285 D) MÖ MO B) MS 476 1971 MS 1789 EMO 5 Analitik Tarih
5.
Roma hukuku, insanları soy ve cinsiyet bakımından ayı-
riyordu. Roma hukukuna göre efendi, kölesini her işte
kullanabileceği gibi isterse öldürebilirdi.
Buna göre Roma hukukuyla ilgili olarak;
✓I. Sert hükümler içermektedir.
I. Aristokratik yapı kurallarda etkili olmuştur
III. Yasaların oluşumunda farklı kültürler etkilidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
5. Roma hukuku, insanları soy ve cinsiyet bakımından ayı- riyordu. Roma hukukuna göre efendi, kölesini her işte kullanabileceği gibi isterse öldürebilirdi. Buna göre Roma hukukuyla ilgili olarak; ✓I. Sert hükümler içermektedir. I. Aristokratik yapı kurallarda etkili olmuştur III. Yasaların oluşumunda farklı kültürler etkilidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III ve II Diğer sayfaya geçiniz.
29. Öykülerinde evlerine ekmek getirmek için çirpinan işsiz
babaları, bir çay parasına muhtaç yoksulları, işsizlikten
korktukları için fazla çalışmaya, az paraya ve sıhhatsiz
yiyeceklere razı olan işçileri kısaca hep yoksul, bir ke-
nara itilmiş kimsesizleri konu edinir. Tüm bu kişileri ve
olayları anlatırken insani davranışları belirleyen ana fak-
törün "ekonomi" olduğu düşüncesinden hareket eder.
Kahramanları sürekli ekmek peşinde koşar. Ekonomik
güçsüzlükleri, ailenin içine kadar yansır ve ilişkileri bo-
zulur. Ailenin yoksulluğu, çocuklarının da yoksulluğunu
doğurur. Bunları konuşma dilinin içtenliği içinde verir.
Bunları başkasının çıraklığına ihtiyaç duymadan kendi
ayakları üzerinde durarak öyküleştirir.
Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?
A Doğal ve samimi bir dil kullandığına
Temel çıkış noktasının iktisat olduğuna
C) Eserlerinde gerçekçiliği ön plana çıkardığına
BSıradan insanların sorunlarına odaklandığına
E) Kimseye öykünmeden özgün bir tarz geliştirdiğine
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
29. Öykülerinde evlerine ekmek getirmek için çirpinan işsiz babaları, bir çay parasına muhtaç yoksulları, işsizlikten korktukları için fazla çalışmaya, az paraya ve sıhhatsiz yiyeceklere razı olan işçileri kısaca hep yoksul, bir ke- nara itilmiş kimsesizleri konu edinir. Tüm bu kişileri ve olayları anlatırken insani davranışları belirleyen ana fak- törün "ekonomi" olduğu düşüncesinden hareket eder. Kahramanları sürekli ekmek peşinde koşar. Ekonomik güçsüzlükleri, ailenin içine kadar yansır ve ilişkileri bo- zulur. Ailenin yoksulluğu, çocuklarının da yoksulluğunu doğurur. Bunları konuşma dilinin içtenliği içinde verir. Bunları başkasının çıraklığına ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durarak öyküleştirir. Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A Doğal ve samimi bir dil kullandığına Temel çıkış noktasının iktisat olduğuna C) Eserlerinde gerçekçiliği ön plana çıkardığına BSıradan insanların sorunlarına odaklandığına E) Kimseye öykünmeden özgün bir tarz geliştirdiğine
1. Anadolu'da uygarlık kuran Hititler, Mısır' dan hiyeroglif, Asur-
lulardan çivi yazısını öğrenmişlerdir. Hititler kendi tanrılarının
yanında çevre uygarlıkların tanrılarını da kutsal saymışlardır.
Buna göre;
1. Hoşgörülü bir toplum oldukları
II. Kültürel etkileşim yaşadıkları
III. Farklı coğrafyalarla iletişim kurdukları
Hititlerle ilgili, yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3.
&
C
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
1. Anadolu'da uygarlık kuran Hititler, Mısır' dan hiyeroglif, Asur- lulardan çivi yazısını öğrenmişlerdir. Hititler kendi tanrılarının yanında çevre uygarlıkların tanrılarını da kutsal saymışlardır. Buna göre; 1. Hoşgörülü bir toplum oldukları II. Kültürel etkileşim yaşadıkları III. Farklı coğrafyalarla iletişim kurdukları Hititlerle ilgili, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. & C
12. Günümüzde ortaya çıkan medeniyet bugünün değil insanlık
tarihinin birikimleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi bilgi birikiminin
gelecek kuşaklara aktarılmasına daha çok katkı sağla-
mıştır?
A) Mısır uygarlığının miladi takvimi icat etmesi
B Merkezî devletlerin kurulması
Bergama Krallığı'nın parşömen kâğıdını bulması
D) Toplumlar arası ticaretin yapılması
Fenikelilerin kolonicilik faaliyetlerini başlatması
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
12. Günümüzde ortaya çıkan medeniyet bugünün değil insanlık tarihinin birikimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına daha çok katkı sağla- mıştır? A) Mısır uygarlığının miladi takvimi icat etmesi B Merkezî devletlerin kurulması Bergama Krallığı'nın parşömen kâğıdını bulması D) Toplumlar arası ticaretin yapılması Fenikelilerin kolonicilik faaliyetlerini başlatması
2.
7
1
İskenderiye
KARADENİZ
AKDENİZ
MISIR
Hattuşaş
HITIT
FENİKE
•Kudüs
URARTU
Tuşpa
Harran
ASUR
Ninova
Mezopotamya ELAM
Agade
BABIL
A) Ekonomik uğraşlar
C) Nehirlerin akış yönü
AKAD
Nippur
Uruk
SÜMER
Sus
$
İlk Çağ'da Mezopotamya ve Mısır Medeniyeti
300 km
Haritada Mezopotamya'nın kuzeyi "Yukarı Mezo-
potamya", güneyi ise "Aşağı Mezopotamya"; MI-
sır'ın kuzeyi "Aşağı Mısır güneyi ise "Yukarı Mısır"
olarak adlandırılır.
E) Dinsel inançlar
TÜMLER YAYINL
Mezopotamya ve Mısır'da yerleşim yerlerinin bu
şekilde adlandırılmasında etkili olan temel unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Enlem farkı
D) Tarihî gelenekler
5.
TUMLER
Bur
öge
A) S
C)
S
JL
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
2. 7 1 İskenderiye KARADENİZ AKDENİZ MISIR Hattuşaş HITIT FENİKE •Kudüs URARTU Tuşpa Harran ASUR Ninova Mezopotamya ELAM Agade BABIL A) Ekonomik uğraşlar C) Nehirlerin akış yönü AKAD Nippur Uruk SÜMER Sus $ İlk Çağ'da Mezopotamya ve Mısır Medeniyeti 300 km Haritada Mezopotamya'nın kuzeyi "Yukarı Mezo- potamya", güneyi ise "Aşağı Mezopotamya"; MI- sır'ın kuzeyi "Aşağı Mısır güneyi ise "Yukarı Mısır" olarak adlandırılır. E) Dinsel inançlar TÜMLER YAYINL Mezopotamya ve Mısır'da yerleşim yerlerinin bu şekilde adlandırılmasında etkili olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? B) Enlem farkı D) Tarihî gelenekler 5. TUMLER Bur öge A) S C) S JL
1.
Başkalarının sağlığını ve hayatını kötü etkileyecek sihir
ve büyü, başkasına ait ürünün kötü olması için edilen
dualar ölümle cezalandırılır.
Sadece bu maddeye göre Justinianus Kanunlarıyla
ilgili,
I. caydırıcılık özelliği vardır,
II. ceza hukuku ile ilgili maddeler içermektedir
III. Avrupa'nın en gelişmiş kanunlarıdır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
1. Başkalarının sağlığını ve hayatını kötü etkileyecek sihir ve büyü, başkasına ait ürünün kötü olması için edilen dualar ölümle cezalandırılır. Sadece bu maddeye göre Justinianus Kanunlarıyla ilgili, I. caydırıcılık özelliği vardır, II. ceza hukuku ile ilgili maddeler içermektedir III. Avrupa'nın en gelişmiş kanunlarıdır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
5.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçmek istemesinde;
L Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak,
Islam dinini ve Türk kültürünü yaymak,
hazine gelirlerini arttırmak
düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
B) I ve Il
D) II ve III
E) I,II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
5. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçmek istemesinde; L Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak, Islam dinini ve Türk kültürünü yaymak, hazine gelirlerini arttırmak düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1 B) I ve Il D) II ve III E) I,II ve III C) I ve III
11. Karluklarla ilgili olarak;
?
I. Karahan Devleti'nin kurulmasında etkili olmuşlardır.
II. Talas Savaşı'nda yer almışlardır.
III. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
17
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
11. Karluklarla ilgili olarak; ? I. Karahan Devleti'nin kurulmasında etkili olmuşlardır. II. Talas Savaşı'nda yer almışlardır. III. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyudur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 17
ğında Avrupa
TEST
1783 yılında imzalanan Versay Antlaşması ile İngiltere
Amerika'daki 13 ticaret kolonisinin bağımsızlığını kabul
etmiş, böylece ABD'nin kuruluşu gerçekleşmiştir.
ABD'nin kurulması ile,
4.
Avrupa nüfusunda azalma yaşanmıştır.
II. İngiltere'nin Amerika üzerindeki egemenliği artmış-
tır.
III. Zamanla dünya güç dengesinde değişmeler yaşan-
mıştır.
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylene-
bilir?
A) Yalnız
(Dit ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III.
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
ğında Avrupa TEST 1783 yılında imzalanan Versay Antlaşması ile İngiltere Amerika'daki 13 ticaret kolonisinin bağımsızlığını kabul etmiş, böylece ABD'nin kuruluşu gerçekleşmiştir. ABD'nin kurulması ile, 4. Avrupa nüfusunda azalma yaşanmıştır. II. İngiltere'nin Amerika üzerindeki egemenliği artmış- tır. III. Zamanla dünya güç dengesinde değişmeler yaşan- mıştır. durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylene- bilir? A) Yalnız (Dit ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III.
Ödev Testi
1. "Karlofça Antlaşması, Osmanlı topraklarının paylaşıldığı
uluslararası ilk antlaşmadır." yargısına antlaşmanın,
I. 16 yıl süren savaşlara son vermesi,
II. birden fazla devletin Osmanlı Devleti'nden toprak ka-
zanması,
III. Avusturya'nın güçlü bir devlet olması
özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
Ödev Testi 1. "Karlofça Antlaşması, Osmanlı topraklarının paylaşıldığı uluslararası ilk antlaşmadır." yargısına antlaşmanın, I. 16 yıl süren savaşlara son vermesi, II. birden fazla devletin Osmanlı Devleti'nden toprak ka- zanması, III. Avusturya'nın güçlü bir devlet olması özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
$
S
R
M
B
L
16
56.
Rusya'nın Boğazlara açılma isteği ve Osmanlı Devleti'nin
topraklarını ele geçirme düşüncesi ile 1853 Ekim'inde baş-
layan Kırım Savaşı, gelecekteki savaşların hangi boyut-
larda ve nasıl bir teknolojiyle yürütüleceğinin ilk örneklerini
verir.
Bu görüşe Kırım Savaşı'nda yaşanan aşağıdaki geliş-
melerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcunu alması
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün garanti altına alınması
C) İlk defa telgraf kullanılması ve siper savaşlarının ya-
şanması
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukuna dâhil
edilmesi
E) Karadeniz'in tarafsız duruma getirilmesi
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
$ S R M B L 16 56. Rusya'nın Boğazlara açılma isteği ve Osmanlı Devleti'nin topraklarını ele geçirme düşüncesi ile 1853 Ekim'inde baş- layan Kırım Savaşı, gelecekteki savaşların hangi boyut- larda ve nasıl bir teknolojiyle yürütüleceğinin ilk örneklerini verir. Bu görüşe Kırım Savaşı'nda yaşanan aşağıdaki geliş- melerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcunu alması B) Osmanlı toprak bütünlüğünün garanti altına alınması C) İlk defa telgraf kullanılması ve siper savaşlarının ya- şanması D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi E) Karadeniz'in tarafsız duruma getirilmesi
1.
Pers İmparatorluğu'nun başında, ülkeler kralı unvanını
taşıyan bir imparator bulunurdu. Persler imparatorları-
ni, "Kötülük Tanrısı Angramanyu'ya karşı savaşan "“İyilik
Tanrısı Ahuramazda"nın temsilcileri olarak görürler-
di. İstekleri tartışılmadan yerine getirilen imparatorlar,
fethettikleri ülkelerdeki tanrılara da saygı gösterirlerdi.
Bu bilgilere göre Perslerle ilgili;
1. imparatorun mutlak yetkiye sahip olduğu,
çok tanrılı inancın görüldüğü,
III. imparatorların halk üzerinde meşruiyet tesis etmeye
çalıştığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ye III
C) I ve Il
ENI, ILve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
1. Pers İmparatorluğu'nun başında, ülkeler kralı unvanını taşıyan bir imparator bulunurdu. Persler imparatorları- ni, "Kötülük Tanrısı Angramanyu'ya karşı savaşan "“İyilik Tanrısı Ahuramazda"nın temsilcileri olarak görürler- di. İstekleri tartışılmadan yerine getirilen imparatorlar, fethettikleri ülkelerdeki tanrılara da saygı gösterirlerdi. Bu bilgilere göre Perslerle ilgili; 1. imparatorun mutlak yetkiye sahip olduğu, çok tanrılı inancın görüldüğü, III. imparatorların halk üzerinde meşruiyet tesis etmeye çalıştığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ye III C) I ve Il ENI, ILve III
Fen Bilimleri
lan belli yönleri ile de-
geçer kanunlan ve be-
yasası vardır.
ve gözlem kullanır.
mabilir.
gilere ulaşabilir.
tabloya bakıldığın-
erhangi bir farktan
B) Yöntem
D) Kesinlik
eső
9. Fransız tarihçi Thierry: "Benzer koşullar benzer kuramsal
çözümleri gerektirir." demiştir.
Buna göre;
I. hukuk kurallarının hazırlanması,
II. tiranlık sisteminden demokrasiye geçişin yaşanması,
III. toplumsal iş bölümünün ortaya çıkması
durumlarından hangileri yukarıdaki ifadeye uygundur?
B) Yalnız II
C) I ve III
A) Yalnız I
nabrali nbigs
D) II ve III
E) I, II ve III
2.
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
Fen Bilimleri lan belli yönleri ile de- geçer kanunlan ve be- yasası vardır. ve gözlem kullanır. mabilir. gilere ulaşabilir. tabloya bakıldığın- erhangi bir farktan B) Yöntem D) Kesinlik eső 9. Fransız tarihçi Thierry: "Benzer koşullar benzer kuramsal çözümleri gerektirir." demiştir. Buna göre; I. hukuk kurallarının hazırlanması, II. tiranlık sisteminden demokrasiye geçişin yaşanması, III. toplumsal iş bölümünün ortaya çıkması durumlarından hangileri yukarıdaki ifadeye uygundur? B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I nabrali nbigs D) II ve III E) I, II ve III 2.
10. Fransızlar XIX. yüzyılda isyan eden Mısır valisi
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı yönetimine
karşı desteklemişlerdir.
Bu destek,
1. Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmesi
engellenmek istenmiştir.
II. Osmanlı iç işlerine karışılmıştır. +
III. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki etkinliği azal-
tılmak istenmiştir.
yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
onn
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Kanunlar
10. Fransızlar XIX. yüzyılda isyan eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı yönetimine karşı desteklemişlerdir. Bu destek, 1. Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmesi engellenmek istenmiştir. II. Osmanlı iç işlerine karışılmıştır. + III. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki etkinliği azal- tılmak istenmiştir. yargılarından hangilerini doğrulamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II onn C) Yalnız III E) II ve III