Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret Soruları

Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı mücadele eden
Kuvâ-yı Milliye birliklerinin,
1. halk üzerindeki bazı hukuk dışı uygulamalarının
önlenememesi,
II. bölgesel kurtuluş amacıyla savaşmaları
III. bir ordu disiplininden yoksun olmaları
özelliklerinden hangileri, bu birlikler üzerinde
TBMM'nin otorite kurmasını zorlaştırmıştır?
Co
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
CI ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı mücadele eden Kuvâ-yı Milliye birliklerinin, 1. halk üzerindeki bazı hukuk dışı uygulamalarının önlenememesi, II. bölgesel kurtuluş amacıyla savaşmaları III. bir ordu disiplininden yoksun olmaları özelliklerinden hangileri, bu birlikler üzerinde TBMM'nin otorite kurmasını zorlaştırmıştır? Co A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II CI ve III E) I, II ve III
2.
Orta Çağ'da ticari mallar, üretildiği yerden başlayıp tüke-
ticiyle buluşacağr yere kadar devam eden yolculuğu sıra-
sinda pek çok mekândan geçiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu-yolculuk sırasında görü-
len mekânlardan biri değildir?
A) Arasta
D) Lonca
B) Bedesten
E) Kapan
C) Ribat
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
2. Orta Çağ'da ticari mallar, üretildiği yerden başlayıp tüke- ticiyle buluşacağr yere kadar devam eden yolculuğu sıra- sinda pek çok mekândan geçiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu-yolculuk sırasında görü- len mekânlardan biri değildir? A) Arasta D) Lonca B) Bedesten E) Kapan C) Ribat
3. Avrupalılar Haçlı Seferleriyle İpek ve Baharat yollarının
kontrolünü ele geçiremeyince bundan sonra devamlı
olarak bu yollara sahip olmaya yönelik bir politika iz-
lediler. Çünkü Doğu'nun malları Avrupa'ya kadar gelişi
sırasında birçok el değiştirmesi yüzünden çok pahalı-
ya mal oluyordu. Bu durum Avrupalıları Asya ülkeleri ile
doğrudan ticarete yöneltmişti. Bu doğrudan ticaret ----
başlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisinin yazılması daha uygundur?
A) Ümit Burnu'nun bulunmasıyla
B) Sanayi İnkılabı'nın başlamasıyla
istanbul'un fethedilmesiyle
Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesiyle
E Reform Hareketlerinin başlamasıyla
BANY
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
3. Avrupalılar Haçlı Seferleriyle İpek ve Baharat yollarının kontrolünü ele geçiremeyince bundan sonra devamlı olarak bu yollara sahip olmaya yönelik bir politika iz- lediler. Çünkü Doğu'nun malları Avrupa'ya kadar gelişi sırasında birçok el değiştirmesi yüzünden çok pahalı- ya mal oluyordu. Bu durum Avrupalıları Asya ülkeleri ile doğrudan ticarete yöneltmişti. Bu doğrudan ticaret ---- başlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisinin yazılması daha uygundur? A) Ümit Burnu'nun bulunmasıyla B) Sanayi İnkılabı'nın başlamasıyla istanbul'un fethedilmesiyle Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesiyle E Reform Hareketlerinin başlamasıyla BANY
+
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan
Zitvatorok Antlaşması'nın (1606) maddelerinden bazıları
şunlardır:
Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti'ne
bırakılacaktır.
Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı
ödeyecektir.
Avusturya arşidükü bundan böyle Osmanlı
padişahına eşit sayılacak ve kendisine cesar
(imparator) denilecektir.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Avusturya ile olan sınırında değişiklikler yaşandığına
B) Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü devam
ettirdiğine
C)
Ekonomik bakımdan kazanımlar elde ettiğine -
D) Antlaşma öncesi yapılan savaşı kazandığına -
Bazı önemli üstleri elde ettiğine -
E)
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
+ Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması'nın (1606) maddelerinden bazıları şunlardır: Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecektir. Avusturya arşidükü bundan böyle Osmanlı padişahına eşit sayılacak ve kendisine cesar (imparator) denilecektir. Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Avusturya ile olan sınırında değişiklikler yaşandığına B) Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü devam ettirdiğine C) Ekonomik bakımdan kazanımlar elde ettiğine - D) Antlaşma öncesi yapılan savaşı kazandığına - Bazı önemli üstleri elde ettiğine - E)
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA
Avrupa
Misir
Afrika
Suriye
Iran
Bağdat
D) II ve III
Orta Asya
Hindistan
Ipek Yolu
Kral Yolu
Baharat Yolu-Kürk Yolu
İlk ve Orta Çağlarda kullanılan ticaret yollarını
gösteren bu harita dikkate alındığında;
1. Ticaret uluslararası bir boyuta ulaşmıştır.
II. Ticarette deniz veya kara yolunun kullanıldığı
III. Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşime or-
tam oluştuğu
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA Avrupa Misir Afrika Suriye Iran Bağdat D) II ve III Orta Asya Hindistan Ipek Yolu Kral Yolu Baharat Yolu-Kürk Yolu İlk ve Orta Çağlarda kullanılan ticaret yollarını gösteren bu harita dikkate alındığında; 1. Ticaret uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. II. Ticarette deniz veya kara yolunun kullanıldığı III. Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşime or- tam oluştuğu çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Sor
7. Insanoğlunun Neolitik Dönem'den itibaren yerleşik toplum dü-
zenine geçmesi, beraberinde pek çok değişikliği getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri oldu-
ğu söylenebilir?
A) Sanata ilgi duyulması
B) Ekip biçme aletlerine sahip olunması
Avcılık ve toplayıcılığa yönelinmesi
D) Yazının kullanılması
E) Ateşten yararlanılması
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Önce Konuyu Tanımak Lazım Sor 7. Insanoğlunun Neolitik Dönem'den itibaren yerleşik toplum dü- zenine geçmesi, beraberinde pek çok değişikliği getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri oldu- ğu söylenebilir? A) Sanata ilgi duyulması B) Ekip biçme aletlerine sahip olunması Avcılık ve toplayıcılığa yönelinmesi D) Yazının kullanılması E) Ateşten yararlanılması
10. Orta Çağ'da yerleşik topluluklar üretimde, konargöçer top-
luluklar ise askerlik alanında birbirine üstünlük sağlamıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla-
dığı söylenebilir?
(A) Orta Çağ'da başlıca geçim kaynağının hayvancılık
olmasına
B Konargöçer toplulukların ticari faaliyetlerde bulunmasına
c) Konargöçer toplulukların dışa kapalı bir yaşam biçimini
benimsemelerine
D) Konargöçerler ile yerleşikler arasındaki savaşlarda
konargöçerlerin üstünlük sağlamasına
E) Yerleşik ve konargöçer toplulukların sosyoekonomik
durumlarının birbirine denk olması
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
10. Orta Çağ'da yerleşik topluluklar üretimde, konargöçer top- luluklar ise askerlik alanında birbirine üstünlük sağlamıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla- dığı söylenebilir? (A) Orta Çağ'da başlıca geçim kaynağının hayvancılık olmasına B Konargöçer toplulukların ticari faaliyetlerde bulunmasına c) Konargöçer toplulukların dışa kapalı bir yaşam biçimini benimsemelerine D) Konargöçerler ile yerleşikler arasındaki savaşlarda konargöçerlerin üstünlük sağlamasına E) Yerleşik ve konargöçer toplulukların sosyoekonomik durumlarının birbirine denk olması
13. Tarihin en eski ticaret yollarından biri olan İpek Yolu
için "Doğudan batıya, batıdan doğuya kervansarayların,
bu yola egemen olmak isteyen devletlerin ordularının, bilge
insanların, dinlerin ve kültürlerin yolu olmuştur." diyen bir
tarihçinin İpek Yolu'nun doğu ile batı arasında,
I. ticari,
II. siyasi,
III. kültürel
alanlarından hangilerinde etkileşime yol açtığını vurgu-
ladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
13. Tarihin en eski ticaret yollarından biri olan İpek Yolu için "Doğudan batıya, batıdan doğuya kervansarayların, bu yola egemen olmak isteyen devletlerin ordularının, bilge insanların, dinlerin ve kültürlerin yolu olmuştur." diyen bir tarihçinin İpek Yolu'nun doğu ile batı arasında, I. ticari, II. siyasi, III. kültürel alanlarından hangilerinde etkileşime yol açtığını vurgu- ladığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
1. Persler, ilk düzenli posta örgütünü kurmuşlar, satrap-
lıklar oluşturmuşlar ve imparatorluğun her yanını yol-
larla birbirine bağlamışlardır.
Bu durum,
D
1. merkezî otoriteyi güçlendirme
ticarî hayatı canlandırma,
III. dini faaliyetleri düzenlemex
amaçlarından hangilerine ulaşılmasını kolaylaştır-
mıştır?
A
Yalnız I
D) ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
1. Persler, ilk düzenli posta örgütünü kurmuşlar, satrap- lıklar oluşturmuşlar ve imparatorluğun her yanını yol- larla birbirine bağlamışlardır. Bu durum, D 1. merkezî otoriteyi güçlendirme ticarî hayatı canlandırma, III. dini faaliyetleri düzenlemex amaçlarından hangilerine ulaşılmasını kolaylaştır- mıştır? A Yalnız I D) ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
6.
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Haçlılara üstünlük
sağladığı savaşlarının, aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırladığı savunulamaz?
the pos
N
A) Egemenlik alanının genişlemesine
B) İslam coğrafyasında saygınlığının artmasına
C) Teokratik anlayışın zayıflamasına
D) Bizans'ın zor durumda kalmasına
E) Balkanlar yönünde hızlı ilerlenmesine
453)
10.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
6. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Haçlılara üstünlük sağladığı savaşlarının, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? the pos N A) Egemenlik alanının genişlemesine B) İslam coğrafyasında saygınlığının artmasına C) Teokratik anlayışın zayıflamasına D) Bizans'ın zor durumda kalmasına E) Balkanlar yönünde hızlı ilerlenmesine 453) 10.
LIMIT YAYINLARI
10. İstenilen modelin çizimi, kesimi, parçaların birleştirilmesi,
zımparalama, koltuk ahşabının fırınlanması, oyma ve dö-
şeme işlemlerinin ayrı ayrı işçilerin yaptıkları iş bölümü so-
nucunda mobilya üretimi gerçekleşmektedir.
11
Bu parçada bahsedilen üretim modeli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Manifaktür üretim
C) Feodal üretim
FL
E) Kapalı üretim
B) Atölye tipi üretim
D) Robotik üretim
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
LIMIT YAYINLARI 10. İstenilen modelin çizimi, kesimi, parçaların birleştirilmesi, zımparalama, koltuk ahşabının fırınlanması, oyma ve dö- şeme işlemlerinin ayrı ayrı işçilerin yaptıkları iş bölümü so- nucunda mobilya üretimi gerçekleşmektedir. 11 Bu parçada bahsedilen üretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Manifaktür üretim C) Feodal üretim FL E) Kapalı üretim B) Atölye tipi üretim D) Robotik üretim
3. Bizans tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olan Miryokefalon
mağlubiyeti ile Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma ümitleri ta-
mamen sona ermiştir.
Bu durumun Miryokefalon Savaşı'na;
1. Anadolu'nun tapusu olarak kabul edilme,
II. Türkiye tarihini başlatma,
III. Haçlı Seferlerine neden olma
özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) TI ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
3. Bizans tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olan Miryokefalon mağlubiyeti ile Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma ümitleri ta- mamen sona ermiştir. Bu durumun Miryokefalon Savaşı'na; 1. Anadolu'nun tapusu olarak kabul edilme, II. Türkiye tarihini başlatma, III. Haçlı Seferlerine neden olma özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) TI ve III C) I ve II
10. Sınıf / Bursluluk Sınavı
4.
01
Osmanlı Devleti'nin ilk dönem fetihlerinde aşiret
savaşçıları dışında kolonizatör Türk dervişleri olarak
tanımlanan zümreler de aktif rol almıştır. Bu zümreler,
savaşlara verdikleri katkının yanında fethedilen
bölgelerin imarında da etkin olmuşlardır.
Bu gelişmelerden hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine doğrudan ulaşılır?
A) Osmanlı Devleti'nin ilk dönem fetihlerinde
donanmanın katkısı olmamıştır.
stoy
B) Fethedilen bölgelerdeki yerli halkın İslamlaşmasına
önem verilmiştir.
C) Batı yönlü faaliyetler, savaşçılar dışındaki gruplar
tarafından desteklenmiştir.
D) Timar uygulaması yalnızca Rumeli topraklarında
uygulanmıştır.
Jua
E) Kapıkulları, Osmanlı ordusunda çoğunluğu
oluşturmaktadır.
1 av 11 (3
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
10. Sınıf / Bursluluk Sınavı 4. 01 Osmanlı Devleti'nin ilk dönem fetihlerinde aşiret savaşçıları dışında kolonizatör Türk dervişleri olarak tanımlanan zümreler de aktif rol almıştır. Bu zümreler, savaşlara verdikleri katkının yanında fethedilen bölgelerin imarında da etkin olmuşlardır. Bu gelişmelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşılır? A) Osmanlı Devleti'nin ilk dönem fetihlerinde donanmanın katkısı olmamıştır. stoy B) Fethedilen bölgelerdeki yerli halkın İslamlaşmasına önem verilmiştir. C) Batı yönlü faaliyetler, savaşçılar dışındaki gruplar tarafından desteklenmiştir. D) Timar uygulaması yalnızca Rumeli topraklarında uygulanmıştır. Jua E) Kapıkulları, Osmanlı ordusunda çoğunluğu oluşturmaktadır. 1 av 11 (3
endisine
Inönü
le,
e Kanunu
deden
yük
eclisi
emadaki
Jamaz?
Palme Yayınevi
2.
Ankara Savaşı,
Osmanlı Padişahı
Yıldırım Bayezit ile
Timur arasında
Ankara'nın Çubuk
Ovası'nda yapılan,
Geç Orta Çağ'ın en
kanlı çarpışma-
larından biridir. Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan
bu savaş ile Osmanlılar hükümdarını, seçkin birliklerini ve
arşivlerini yitirmiş, Fetret Devri olarak bilinen siyasi bir
istikrarsızlık dönemine girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları
arasında gösterilemez?
A) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.
B) Osmanlı Devleti'ne karşı uzun yıllar Haçlı İttifakı kuru-
lamamıştır.
C) Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları yaşanmasına se-
bep olmuştur.
D) Izmir işgal edilmiştir.
Anadolu'daki istikrar bozulmuştur.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
endisine Inönü le, e Kanunu deden yük eclisi emadaki Jamaz? Palme Yayınevi 2. Ankara Savaşı, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezit ile Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan, Geç Orta Çağ'ın en kanlı çarpışma- larından biridir. Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş ile Osmanlılar hükümdarını, seçkin birliklerini ve arşivlerini yitirmiş, Fetret Devri olarak bilinen siyasi bir istikrarsızlık dönemine girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? A) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. B) Osmanlı Devleti'ne karşı uzun yıllar Haçlı İttifakı kuru- lamamıştır. C) Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları yaşanmasına se- bep olmuştur. D) Izmir işgal edilmiştir. Anadolu'daki istikrar bozulmuştur.
Mustafa Kemal'in temel hedefi Türk milletini çağdaş uygar-
lık seviyesine yükseltmektir.
Bu durum Mustafa Kemal'in;
I. inkılapçı,
II. sanatçı, V
III. idealist
özelliklerinden hangileriyle
A)Yalnız I
B) Yalnız
1.
9₁
DI ve III
ilişkilendirilebilir?
C) Yalnız III
I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Mustafa Kemal'in temel hedefi Türk milletini çağdaş uygar- lık seviyesine yükseltmektir. Bu durum Mustafa Kemal'in; I. inkılapçı, II. sanatçı, V III. idealist özelliklerinden hangileriyle A)Yalnız I B) Yalnız 1. 9₁ DI ve III ilişkilendirilebilir? C) Yalnız III I, II ve III
abulü ve İlk Türk İslam Devletleri,
me Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
ları
4. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey gerek hanedana mensup şeh-
zadeleri gerekse komutanları Anadolu'nun fethi için görevlendir-
miştir. Görevlendirilen şehzadeler arasında, Musa Yabgu'nun oğ-
lu Şehzade Hasan, Çağrı Bey'in oğlu Yakuti de bulunmaktaydı.
Bu bilgilere bakılarak;
1. Selçuklular hanedan üyelerinden yönetim alanında yarar-
lanmışlardır.
Tuğrul Bey, komutanlarına Anadolu'yu hedef olarak göster-
miştir.
III. Anadolu'daki ilk Türk beylikleri Tuğrul Bey Dönemi'nde ku-
rulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
abulü ve İlk Türk İslam Devletleri, me Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ları 4. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey gerek hanedana mensup şeh- zadeleri gerekse komutanları Anadolu'nun fethi için görevlendir- miştir. Görevlendirilen şehzadeler arasında, Musa Yabgu'nun oğ- lu Şehzade Hasan, Çağrı Bey'in oğlu Yakuti de bulunmaktaydı. Bu bilgilere bakılarak; 1. Selçuklular hanedan üyelerinden yönetim alanında yarar- lanmışlardır. Tuğrul Bey, komutanlarına Anadolu'yu hedef olarak göster- miştir. III. Anadolu'daki ilk Türk beylikleri Tuğrul Bey Dönemi'nde ku- rulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II