Sevr Antlaşması Soruları

19. San Remo Konferansı sürerken İtilaf Devletle-
rinin Yunanlılara Anadolu'daki işgallerini ge-
nişletme izni vermeleri;
1. Sevr Antlaşması'nın imzalanma sürecini hız-
landırma,
II. ulusal güçlerin direniş gücünü kırma,
III. konferans kararlarını beğenmeyen Türk heye-
tine gözdağı verme
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C).I ve II
E) I, II ve ill
Tarih
Sevr Antlaşması
19. San Remo Konferansı sürerken İtilaf Devletle- rinin Yunanlılara Anadolu'daki işgallerini ge- nişletme izni vermeleri; 1. Sevr Antlaşması'nın imzalanma sürecini hız- landırma, II. ulusal güçlerin direniş gücünü kırma, III. konferans kararlarını beğenmeyen Türk heye- tine gözdağı verme amaçlarından hangilerine yöneliktir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C).I ve II E) I, II ve ill
25. Sevr Antlaşması ile;
• Türk vatanının toprak bütünlüğünü bozmayı, Türk
milletinin bağımsızlığını elinden almayı hedeflemiştir.
Boğazlarının Türk egemenliğinden çıkarılması he-
deflenmiştir.
●
• Osmanlı askerî gücü sınırlandırılmış, Anadolu'da iş-
gallere karşı herhangi bir direnişin çıkması önlenmek
istenmiştir.
• Kapitülasyonlar devam etmiş, Osmanlı Devleti ekonomik
olarak bağımlı hâle getirilmeye çalışılmıştır.
• Osmanlı Devleti, Anadolu'da dar bir bölge ile sınır-
landırılmıştır.
Osmanlı azınlıklarına, yabancı ülke vatandaşlığına
geçme ve böylece kapitülasyonlardan yararlanma
olanağı sunulmuştur.
Sevr Antlaşmasının bu hâliyle aşağıdakilerden hangi-
sine aykırı olduğu savunulamaz?
A) Misak-ı Milli'ye
B) Sömürgeciliğe
C) Wilson ilkelerine
D) Uluslararası eşitlik ilkesine
E) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmalara
Tarih
Sevr Antlaşması
25. Sevr Antlaşması ile; • Türk vatanının toprak bütünlüğünü bozmayı, Türk milletinin bağımsızlığını elinden almayı hedeflemiştir. Boğazlarının Türk egemenliğinden çıkarılması he- deflenmiştir. ● • Osmanlı askerî gücü sınırlandırılmış, Anadolu'da iş- gallere karşı herhangi bir direnişin çıkması önlenmek istenmiştir. • Kapitülasyonlar devam etmiş, Osmanlı Devleti ekonomik olarak bağımlı hâle getirilmeye çalışılmıştır. • Osmanlı Devleti, Anadolu'da dar bir bölge ile sınır- landırılmıştır. Osmanlı azınlıklarına, yabancı ülke vatandaşlığına geçme ve böylece kapitülasyonlardan yararlanma olanağı sunulmuştur. Sevr Antlaşmasının bu hâliyle aşağıdakilerden hangi- sine aykırı olduğu savunulamaz? A) Misak-ı Milli'ye B) Sömürgeciliğe C) Wilson ilkelerine D) Uluslararası eşitlik ilkesine E) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmalara
SOSYAL BİLİMLER
5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle
bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz-
de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık."
demiştir.
A
Kemal
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa
Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu-
nulabilir?
A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
(B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
C) Erkân-i Harbiye Vekâletinin kaldırılması
D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
8. Aşağıdaki Asya
rak koyu renkle
is
Tarih
Sevr Antlaşması
SOSYAL BİLİMLER 5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz- de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık." demiştir. A Kemal Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu- nulabilir? A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması (B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi C) Erkân-i Harbiye Vekâletinin kaldırılması D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 8. Aşağıdaki Asya rak koyu renkle is
enimsenmiştir.
et etme yetkisi verilmiştir.
8.
TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında aldı-
ğı bir kararla Sevr Antlaşması'nı imzalayanları ve
onaylayanları vatan haini ilan etmiştir.
TBMM'nin böyle bir karar alması aşağıdakiler-
den hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğinin
B) Bağımsızlık yolunda mücadelenin sürdürüle-
ceğinin
C) Bazı milletvekillerinin İstanbul Hükûmetini des-
teklediğinin
D) Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz oldu
ğunun
9. İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri; işgallerin ge-
çici olduğuna holife
Tarih
Sevr Antlaşması
enimsenmiştir. et etme yetkisi verilmiştir. 8. TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında aldı- ğı bir kararla Sevr Antlaşması'nı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir. TBMM'nin böyle bir karar alması aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğinin B) Bağımsızlık yolunda mücadelenin sürdürüle- ceğinin C) Bazı milletvekillerinin İstanbul Hükûmetini des- teklediğinin D) Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz oldu ğunun 9. İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri; işgallerin ge- çici olduğuna holife
10. Kurtuluş Savaşı'nda;
I. TBMM'nin I. İnönü Savaşı'nı kazanması,
II. Sakarya Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi,
III. Gediz Taarruzun'da Kuvayımillîyenin başarısız
olması
gelişmelerinden hangileri, İtilaf Devletleri'nin
Sevr Antlaşması'nı tekrar gözden geçirip Sevr'in
şartlarında değişiklikler yapmasına ortam hazır-
lamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
11. İtilaf Devletleri, aşağıdaki savaşların hangisinin
ardından TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunarak
TBMM ile Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imza-
lamıştır?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
CBüyük Taarruz
Tarih
Sevr Antlaşması
10. Kurtuluş Savaşı'nda; I. TBMM'nin I. İnönü Savaşı'nı kazanması, II. Sakarya Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi, III. Gediz Taarruzun'da Kuvayımillîyenin başarısız olması gelişmelerinden hangileri, İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nı tekrar gözden geçirip Sevr'in şartlarında değişiklikler yapmasına ortam hazır- lamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II A D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 11. İtilaf Devletleri, aşağıdaki savaşların hangisinin ardından TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunarak TBMM ile Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imza- lamıştır? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı CBüyük Taarruz
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1
32. Sevr Antlaşması'nda,
.
Adana-Sivas-Malatya,
Hatay-Iskenderun-Suriye
gibi Osmanlı topraklarının aşağıdaki devletler-
den hangisine bırakılmasına karar verilmiştir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Italya
D) Yunanistan
E) Ermenistan
Tarih
Sevr Antlaşması
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 32. Sevr Antlaşması'nda, . Adana-Sivas-Malatya, Hatay-Iskenderun-Suriye gibi Osmanlı topraklarının aşağıdaki devletler- den hangisine bırakılmasına karar verilmiştir? A) Fransa B) İngiltere C) Italya D) Yunanistan E) Ermenistan
esinde
smıştır.
de Yu-
Fırkası
asi ve
enler-
smanlı
erlerin
ve Gi-
stan'a
mıştır.
gisine
zemin
B
BOQUER
32. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesinde; Erzurum,
Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve Elâzığ vilayetlerinde karışıklık
çıkması hâlinde, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgal
edilebileceği kararı yer almıştır.
İtilaf Devletleri'nin bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini
engellemek istediği söylenebilir?
A) Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe konmasını
B) Rusya'nın güneye inmesini
C) Mebusan Meclisinin açılmasını
D) Ermeni devletinin kurulmasını
E Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasını
Tarih
Sevr Antlaşması
esinde smıştır. de Yu- Fırkası asi ve enler- smanlı erlerin ve Gi- stan'a mıştır. gisine zemin B BOQUER 32. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesinde; Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve Elâzığ vilayetlerinde karışıklık çıkması hâlinde, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebileceği kararı yer almıştır. İtilaf Devletleri'nin bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği söylenebilir? A) Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe konmasını B) Rusya'nın güneye inmesini C) Mebusan Meclisinin açılmasını D) Ermeni devletinin kurulmasını E Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasını
15. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşmasının siyasi hükümlerin arasında gösterilemez
(5 Puan)
İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak
Boğazları kurulacak uluslararası bir komisyon yönetecek
Boğazlar Komisyonu'nda Türk üye bulunmayacak
Azınlıklar ayrıcalıklara sahip olacak ve askerlik yapmayacak
Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe konacak.
T
W
Tarih
Sevr Antlaşması
15. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşmasının siyasi hükümlerin arasında gösterilemez (5 Puan) İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak Boğazları kurulacak uluslararası bir komisyon yönetecek Boğazlar Komisyonu'nda Türk üye bulunmayacak Azınlıklar ayrıcalıklara sahip olacak ve askerlik yapmayacak Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe konacak. T W
57. TBMM, Sevr Antlaşması'na karşı olmasına rağmen bu ant-
E
laşmanın görüşüldüğü Londra Konferansı'na katılmıştır.
TBMM'nin Londra Konferansı'na katılması;
I. Türk ulusunun haklı davasını ve Misak-ı Milliyi dün-
yaya duyurmak,
Türk ulusunun yasal temsilcisinin TBMM olduğunu ve
TBMM'nin hukuksal varlığını kanıtlamak,
III. İtilaf Devletleri'nin "Türkler barış görüşmelerine katıl-
mayarak savaşı devam ettiriyor." gibi propagandala-
rına engel olmak
amaçlarından hangilerine dayandırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sevr Antlaşması
57. TBMM, Sevr Antlaşması'na karşı olmasına rağmen bu ant- E laşmanın görüşüldüğü Londra Konferansı'na katılmıştır. TBMM'nin Londra Konferansı'na katılması; I. Türk ulusunun haklı davasını ve Misak-ı Milliyi dün- yaya duyurmak, Türk ulusunun yasal temsilcisinin TBMM olduğunu ve TBMM'nin hukuksal varlığını kanıtlamak, III. İtilaf Devletleri'nin "Türkler barış görüşmelerine katıl- mayarak savaşı devam ettiriyor." gibi propagandala- rına engel olmak amaçlarından hangilerine dayandırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
7.
AYT/TARIH
Devletler
Antlaşmalar
✓
1.
Almanya
Versay Antlaşması
II. = Avusturya
Sen Jermen Antlaşması
III. Macaristan
Tiriyanon Antlaşmas
Jövyi
IV. Bulgaristan
Sya Antlaşması
Sevr Antlaşması √
V. Osmanlı
Tabloda I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletlerinin
İttifak Grubu'nda yer alan ülkelerle yaptıkları antlaşma-
lardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
DIV
E) V
9. C
at
Ş
n
A
Tarih
Sevr Antlaşması
7. AYT/TARIH Devletler Antlaşmalar ✓ 1. Almanya Versay Antlaşması II. = Avusturya Sen Jermen Antlaşması III. Macaristan Tiriyanon Antlaşmas Jövyi IV. Bulgaristan Sya Antlaşması Sevr Antlaşması √ V. Osmanlı Tabloda I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletlerinin İttifak Grubu'nda yer alan ülkelerle yaptıkları antlaşma- lardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? A) I B) II C) III DIV E) V 9. C at Ş n A
ticare U
kono-
lirtilen
nmasi
34. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımlanan
Wilson İlkeleri'nde, "Osmanlı Devleti'nin sınırları içeri
sinde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemen-
lik hakkı Türklere bırakılacaktır." maddesi yer almıştır.
Bu maddenin,
Mondros Ateşkesi'nin imzalanarak Osmanlı
Devleti'nin savaştan çekilmesi,
II. Misakımilli belgesinin hazırlanması, +
III. Sevr Antlaşması'nda Boğazların İtilaf Devletle-
rinin kontrolüne bırakılması
durumlarından hangilerinin oluşumuna ortam ha-
zırladığı savunulabilir?
Yalmz I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
ETV
E) I've III
Tarih
Sevr Antlaşması
ticare U kono- lirtilen nmasi 34. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkeleri'nde, "Osmanlı Devleti'nin sınırları içeri sinde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemen- lik hakkı Türklere bırakılacaktır." maddesi yer almıştır. Bu maddenin, Mondros Ateşkesi'nin imzalanarak Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesi, II. Misakımilli belgesinin hazırlanması, + III. Sevr Antlaşması'nda Boğazların İtilaf Devletle- rinin kontrolüne bırakılması durumlarından hangilerinin oluşumuna ortam ha- zırladığı savunulabilir? Yalmz I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II ETV E) I've III
8. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nda "Os-
manlı Devleti'nin bütün yer altı ve yer üstü zenginlikleri İtilaf
Devletleri'nin denetiminde olacaktır." hükmü yer almıştır.
Buna göre, Sevr Antlaşması'nda yer alan bu hükümle
İtilaf devletlerinin;
1. Osmanlı Devleti'ni ortak sömürge haline getirmek
II. Osmanlı Devleti'ni ekonominin merkezi haline getirmek
III. Duyun-u Umumiye Idaresi'ni kaldırmak
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) ve II
E) I vell
ia vedia
borglar denet kone
SUPARA
11.
Tarih
Sevr Antlaşması
8. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nda "Os- manlı Devleti'nin bütün yer altı ve yer üstü zenginlikleri İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacaktır." hükmü yer almıştır. Buna göre, Sevr Antlaşması'nda yer alan bu hükümle İtilaf devletlerinin; 1. Osmanlı Devleti'ni ortak sömürge haline getirmek II. Osmanlı Devleti'ni ekonominin merkezi haline getirmek III. Duyun-u Umumiye Idaresi'ni kaldırmak hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) ve II E) I vell ia vedia borglar denet kone SUPARA 11.
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı San Remo
Konferansı'nda (18-26 Nisan 1920) barış antlaşmasının tas-
lağı görüşüldü. Konferansta belirlenen barış antlaşmasının
şartlarını bildirmek için Paris'e bir Türk heyetinin gelmesi talep
edildi. Tevfik Paşa başkanlığında Paris'e giden Türk heyeti,
11 Mayıs 1920'de kendilerine sunulan barış şartlarını "Antlaş-
ma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaştırılması
mümkün değildir." diyerek antlaşmaya yanaşmadı.
www.
Tevfik Paşa'nın "Antlaşma şartlarının bağımsız bir devlet an-
layışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." şeklinde ifade et-
tiği duruma Sevr Antlaşması'nın,
ade et-P
yayı
M
1. İstanbul, başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti
barış şartlarına uymazsa İstanbul Türklerden alınacaktır.
II. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır.
III. Adli ve mali kapitülasyonlar en ağır şekilde tüm müttefik
devletlere açık olacaktır.
maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sevr Antlaşması
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı San Remo Konferansı'nda (18-26 Nisan 1920) barış antlaşmasının tas- lağı görüşüldü. Konferansta belirlenen barış antlaşmasının şartlarını bildirmek için Paris'e bir Türk heyetinin gelmesi talep edildi. Tevfik Paşa başkanlığında Paris'e giden Türk heyeti, 11 Mayıs 1920'de kendilerine sunulan barış şartlarını "Antlaş- ma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." diyerek antlaşmaya yanaşmadı. www. Tevfik Paşa'nın "Antlaşma şartlarının bağımsız bir devlet an- layışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." şeklinde ifade et- tiği duruma Sevr Antlaşması'nın, ade et-P yayı M 1. İstanbul, başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa İstanbul Türklerden alınacaktır. II. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır. III. Adli ve mali kapitülasyonlar en ağır şekilde tüm müttefik devletlere açık olacaktır. maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
4.
D) Uluslararası alanda kurduğu ittifakların işe yaradığı
E) Diş politikada kapitülasyonları bir araç olarak kullandığı
Sevr Barış Antlaşması'nın maddeleri TBMM'de tartışılırken
Karahisar Milletvekili Nebil Efendi, bu antlaşmayla ilgili ola-
rak "Boşuna yorulmuşlar, Türkiye'ye yok diyeydiler daha iyi
ederlerdi." demiştir.
Nebil Efendi'nin bu tepkisinde Sevr Barış Antlaşması'nın
aşağıdaki maddelerinden hangisinin daha az etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Osmanlı maliyesi tamamen İtilaf Devletlerinin deneti-
minde olacaktır.
B) İzmir ve çevresi üzerindeki egemenlik haklarının kulla-
nimi Yunanistan'a devredilecektir.
C Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri Ermenis-
tan yönetimine bırakılacaktır.
D) Osmanlı Devleti'nde yaşayan her topluluk dil, din ve
mezhep özgürlüğünü kullanabilecek ve herkes eşit ola-
caktır.
E) Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransızlara bırakılacak;
Adana'dan Kayseri ve Sivas'ın kuzeyine kadar olan
bölge Fransız nüfuzunda olacaktır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Sevr Antlaşması
4. D) Uluslararası alanda kurduğu ittifakların işe yaradığı E) Diş politikada kapitülasyonları bir araç olarak kullandığı Sevr Barış Antlaşması'nın maddeleri TBMM'de tartışılırken Karahisar Milletvekili Nebil Efendi, bu antlaşmayla ilgili ola- rak "Boşuna yorulmuşlar, Türkiye'ye yok diyeydiler daha iyi ederlerdi." demiştir. Nebil Efendi'nin bu tepkisinde Sevr Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin daha az etkili ol- duğu savunulabilir? A) Osmanlı maliyesi tamamen İtilaf Devletlerinin deneti- minde olacaktır. B) İzmir ve çevresi üzerindeki egemenlik haklarının kulla- nimi Yunanistan'a devredilecektir. C Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri Ermenis- tan yönetimine bırakılacaktır. D) Osmanlı Devleti'nde yaşayan her topluluk dil, din ve mezhep özgürlüğünü kullanabilecek ve herkes eşit ola- caktır. E) Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransızlara bırakılacak; Adana'dan Kayseri ve Sivas'ın kuzeyine kadar olan bölge Fransız nüfuzunda olacaktır. Diğer sayfaya geçiniz.
LONDRA
TYT/Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİM
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15
Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı m
25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k
4
1. Izmir ve çevresini işgal eden Yunanlılar, Batı Anadolu'yu
topraklarına katmak için Ingilizlerin desteği ile taarruza geç-
mişlerdi.
İngilizlerin, Yunanlılara verdiği bu destek,
1. TBMM'ye Sevr Barış Antlaşması'nı kabul ettirme,
II. Italya'nın Anadolu'dan çekilmesini sağlama,
III. Fransa'ya karşı tampon bölge oluşturma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
Kalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
1950 seçimlerinden sonra iktidara gelmiştir.
2.
C) I ve II
Tarih
Sevr Antlaşması
LONDRA TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİM 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15 Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı m 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k 4 1. Izmir ve çevresini işgal eden Yunanlılar, Batı Anadolu'yu topraklarına katmak için Ingilizlerin desteği ile taarruza geç- mişlerdi. İngilizlerin, Yunanlılara verdiği bu destek, 1. TBMM'ye Sevr Barış Antlaşması'nı kabul ettirme, II. Italya'nın Anadolu'dan çekilmesini sağlama, III. Fransa'ya karşı tampon bölge oluşturma amaçlarından hangilerine yöneliktir? Kalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelmiştir. 2. C) I ve II
a
KONDISYONSERİSİ
E
1. Dünya Savaşı sürecinde padişah Mehmet Reşat hali-
fe unvanıyla bir cihat fermanı yayımlamış ancak bazı
Arap aşiretler cihat çağrısına destek vermemekle birlik-
te bağımsız Arap Devleti kurmak amacıyla birtakım
ayaklanmalar çıkararak Osmanlı ordusuna karşı müca-
dele etmiştir.
Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
FORPORAC
A) Ümmetçilik fikrinin anlamını yitirdiği
B) Halifelik makamının nüfuzunun azaldığı
C) İslam dünyasında bölünmelerin yaşandığı
D) Milliyetçilik düşüncesinin Araplar üzerinde etkili ol-
duğu
E) Müslüman Arapların tek çatı altında birleştiği
Tarih
Sevr Antlaşması
a KONDISYONSERİSİ E 1. Dünya Savaşı sürecinde padişah Mehmet Reşat hali- fe unvanıyla bir cihat fermanı yayımlamış ancak bazı Arap aşiretler cihat çağrısına destek vermemekle birlik- te bağımsız Arap Devleti kurmak amacıyla birtakım ayaklanmalar çıkararak Osmanlı ordusuna karşı müca- dele etmiştir. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? FORPORAC A) Ümmetçilik fikrinin anlamını yitirdiği B) Halifelik makamının nüfuzunun azaldığı C) İslam dünyasında bölünmelerin yaşandığı D) Milliyetçilik düşüncesinin Araplar üzerinde etkili ol- duğu E) Müslüman Arapların tek çatı altında birleştiği