Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

B)
C) Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir
komisyon tarafından yönetilmesi
D) Türk topraklarında faaliyet gösteren yabancı
okulların Türkiye'nin denetimine girmesi
7. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan çok
partili yönetime geçme girişimleri ile,
O
demokrasiyi hayata geçirmek,
tek partili yönetimi sürdürmek,
III arklı düşüncelerin mecliste yer almasını
sağlamak
amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek
istendiği söylenebilir?
ALLVE IN
C) ve III
BI ve IIL
DYTI ve II
ZAFER YAYINLARI
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
B) C) Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi D) Türk topraklarında faaliyet gösteren yabancı okulların Türkiye'nin denetimine girmesi 7. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan çok partili yönetime geçme girişimleri ile, O demokrasiyi hayata geçirmek, tek partili yönetimi sürdürmek, III arklı düşüncelerin mecliste yer almasını sağlamak amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir? ALLVE IN C) ve III BI ve IIL DYTI ve II ZAFER YAYINLARI
20. Cumhuriyetin ilanı öncesinde,
1. Halifeliğin kaldırılması
II. Halk Fırkası'nın kurulması
III. Ankara'nın başkent yapılması
TBMM'nin yaptığı hazırlıklar içinde yukarıda-
kilerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
C)Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
20. Cumhuriyetin ilanı öncesinde, 1. Halifeliğin kaldırılması II. Halk Fırkası'nın kurulması III. Ankara'nın başkent yapılması TBMM'nin yaptığı hazırlıklar içinde yukarıda- kilerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I C)Yalnız III E) II ve III B) Yalnız II D) I ve II
23. Atatürk döneminde meydana gelen gelişme-
lerden hangisi inkılapların yapılmasında ve
yerleşmesinde diğerlerine göre daha etkili
olmuştur?
A) Şeyh Sait Ayaklanması'nın çıkması
o
B) Latin harflerinin kabul edilmesi
C) Takrir-i Sükun Kanunu
D) Yabancı okulların denetim altına alınması
E) Hatay'ın anavatana katılması
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
23. Atatürk döneminde meydana gelen gelişme- lerden hangisi inkılapların yapılmasında ve yerleşmesinde diğerlerine göre daha etkili olmuştur? A) Şeyh Sait Ayaklanması'nın çıkması o B) Latin harflerinin kabul edilmesi C) Takrir-i Sükun Kanunu D) Yabancı okulların denetim altına alınması E) Hatay'ın anavatana katılması
ED YAYINLARI
5.
1924 Anayasası hazırlığında seçmen yaşı 18 olarak
belirlendiği hâlde 1928'de yapılan değişiklikle seçmen yaşı
22'ye çıkarılmıştır.
Bu düzenlemenin;
1. çok partili hayata geçilememesi,
II. halkın yönetime katılma oranının azalması,
III. iki dereceli seçim sisteminin uygulamadan kaldırılması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
ED YAYINLARI 5. 1924 Anayasası hazırlığında seçmen yaşı 18 olarak belirlendiği hâlde 1928'de yapılan değişiklikle seçmen yaşı 22'ye çıkarılmıştır. Bu düzenlemenin; 1. çok partili hayata geçilememesi, II. halkın yönetime katılma oranının azalması, III. iki dereceli seçim sisteminin uygulamadan kaldırılması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir.
Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Resmî lisanı
Türkçedir.
Türkiye Devleti'nin başkanı, "Cumhurbaşkanı"-
dır. Gerek görüldükçe TBMM'ye ve hükümete
başkanlık eder.
Türkiye Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinden bir
seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanının gö-
revi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar de-
vam eder. Cumhurbaşkanı, tekrar seçilebilir.
Cumhurbaşkanı, Başbakanı TBMM
çer. Başbakan, diğer hükûmet üyelerini
içinden seçer. Cumhurbaşkanı, hükûmeti TBMM
onayına sunar.
se-
wig
Yukarıdaki Cumhuriyet'in ilanıyla ilgili olarak yapı-
lan yasal düzenleme metnine bağlı olarak aşağıda-
ki yorumlardan hangisi yapılamaz?
ye
**
A) Hükûmet kurma biçimi ifade edilmiştir.
PTürkiye Devleti'nin başkanlık sorununa çözüm üre-
tilmiştir.
C) Devletin resmî dini ve dili tanımlanmıştır.
D) Yürütme yetkilerini kullanacak kişilerin meclis içe-
risinden olması benimsenmiştir.
E) Meclisin, denetim faaliyetleri sınırlanmıştır.
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Resmî lisanı Türkçedir. Türkiye Devleti'nin başkanı, "Cumhurbaşkanı"- dır. Gerek görüldükçe TBMM'ye ve hükümete başkanlık eder. Türkiye Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinden bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanının gö- revi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar de- vam eder. Cumhurbaşkanı, tekrar seçilebilir. Cumhurbaşkanı, Başbakanı TBMM çer. Başbakan, diğer hükûmet üyelerini içinden seçer. Cumhurbaşkanı, hükûmeti TBMM onayına sunar. se- wig Yukarıdaki Cumhuriyet'in ilanıyla ilgili olarak yapı- lan yasal düzenleme metnine bağlı olarak aşağıda- ki yorumlardan hangisi yapılamaz? ye ** A) Hükûmet kurma biçimi ifade edilmiştir. PTürkiye Devleti'nin başkanlık sorununa çözüm üre- tilmiştir. C) Devletin resmî dini ve dili tanımlanmıştır. D) Yürütme yetkilerini kullanacak kişilerin meclis içe- risinden olması benimsenmiştir. E) Meclisin, denetim faaliyetleri sınırlanmıştır.
20. Halifeliğin kaldırılması ile birlikte;
Cumhuriyetin ilanı için uygun zemin hazır-
lanmıştır.
II. Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır.
III. "Devletin dini İslam'dır." maddesi Anaya-
sa'dan çıkarılmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ye
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ye t
ÖNERGE YAYINLARI YÖNERGE YAYINLARI YÖNERGE YAYINLARI YÖNT
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
20. Halifeliğin kaldırılması ile birlikte; Cumhuriyetin ilanı için uygun zemin hazır- lanmıştır. II. Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. III. "Devletin dini İslam'dır." maddesi Anaya- sa'dan çıkarılmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ye B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ye t ÖNERGE YAYINLARI YÖNERGE YAYINLARI YÖNERGE YAYINLARI YÖNT
9. Lozan Barış Antlaşması öncesinde, İstanbul
Hükümeti'nin de konferansa katılmak istemesi üze-
rine 1 Kasım 1922'de saltanata son verilmiştir.
Saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle bağlantılı değildir?
A) Ulusal Egemenlik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik
258
A) Laiklik B) Cumhuriyetç
D) Milliyetçilik
12. Atatürkçü düşünce sistemi; a
çağdaş uygarlık seviyesine ul
Yukarıdaki bilgiler dikkate a
Maiklik,
Linkılapçılık,
H. devletçilik
821 011 301 06 81 34 VI
ilkelerinden hangilerine ula
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
380V 3
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
9. Lozan Barış Antlaşması öncesinde, İstanbul Hükümeti'nin de konferansa katılmak istemesi üze- rine 1 Kasım 1922'de saltanata son verilmiştir. Saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle bağlantılı değildir? A) Ulusal Egemenlik B) Halkçılık C) Laiklik D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik 258 A) Laiklik B) Cumhuriyetç D) Milliyetçilik 12. Atatürkçü düşünce sistemi; a çağdaş uygarlık seviyesine ul Yukarıdaki bilgiler dikkate a Maiklik, Linkılapçılık, H. devletçilik 821 011 301 06 81 34 VI ilkelerinden hangilerine ula A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 380V 3
24. Cumhuriyetin ilanı,
1. Kabine Sistemi'ne geçilmesi,
II. saltanatın kaldırılması,
III. kadınlara mahkeme tanıklığında erkeklerle eşit
hakların verilmesi durumlarından hangileriyle bağ-
lantılıdır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
24. Cumhuriyetin ilanı, 1. Kabine Sistemi'ne geçilmesi, II. saltanatın kaldırılması, III. kadınlara mahkeme tanıklığında erkeklerle eşit hakların verilmesi durumlarından hangileriyle bağ- lantılıdır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Il
9.
2
Türkiye Cumhuriyeti 1928 yılında aşağıdaki dev-
letlerden hangisi ile "Tarafsızlık ve Uzlaşma Antlaş-
ması" imzalamıştır?
A) Italya
B) Almanya
D) Yunanistan
4
C) Bulgaristan
E) Romanya
www.isemkitap.com
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
9. 2 Türkiye Cumhuriyeti 1928 yılında aşağıdaki dev- letlerden hangisi ile "Tarafsızlık ve Uzlaşma Antlaş- ması" imzalamıştır? A) Italya B) Almanya D) Yunanistan 4 C) Bulgaristan E) Romanya www.isemkitap.com
1.
SOSYAL BİLİMLE
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kült
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile a
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kıs
Türkiye'deki kadın hakları ile ilgili aşağıda verilen ge-
lişmelerden hangisinin doğrudan cumhuriyetçilik ilke-
sinin hayata geçirilmesinin sonucunda elde edilmiş bir
kazanım olduğu savunulabilir?
A) Sabiha Güreyman'ın Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühen-
disi olması
B) 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekilinin Meclise gir-
mesi
C) 1928'de avukat Beyhan Hanım'ın İstanbul Barosuna
kaydolması
D) Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız
Teknik Öğretim Müdürlüğünün oluşturulması
E) Sabiha Gökçen'in dünyanın ilk kadın savaş pilotu ol-
ması
3
moil Heyeti'nin baskısıyla Damat Ferit Paşa Hüküme-
i Osmanlı
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kült dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile a 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kıs Türkiye'deki kadın hakları ile ilgili aşağıda verilen ge- lişmelerden hangisinin doğrudan cumhuriyetçilik ilke- sinin hayata geçirilmesinin sonucunda elde edilmiş bir kazanım olduğu savunulabilir? A) Sabiha Güreyman'ın Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühen- disi olması B) 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekilinin Meclise gir- mesi C) 1928'de avukat Beyhan Hanım'ın İstanbul Barosuna kaydolması D) Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğünün oluşturulması E) Sabiha Gökçen'in dünyanın ilk kadın savaş pilotu ol- ması 3 moil Heyeti'nin baskısıyla Damat Ferit Paşa Hüküme- i Osmanlı
VAFITYT
5.
-
-
Rejim tartışmalarına son vermek
Devlet başkanı problemlerine çözüm getirmek
Meclis Hükûmeti Sistemi'nden Kabine Sistemi
modeline geçmek
Yeni Türk Devleti'nde sıralanan bu amaçlar doğ-
rultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiril-
miştir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Liberal ekonomi politikasının benimsenmesi
D)) Laik devlet yapısının oluşturulmaya çalışılması
E) Saltanat yönetimine son verilmesi
lim dallarına ait
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
VAFITYT 5. - - Rejim tartışmalarına son vermek Devlet başkanı problemlerine çözüm getirmek Meclis Hükûmeti Sistemi'nden Kabine Sistemi modeline geçmek Yeni Türk Devleti'nde sıralanan bu amaçlar doğ- rultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiril- miştir? A) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Halifeliğin kaldırılması C) Liberal ekonomi politikasının benimsenmesi D)) Laik devlet yapısının oluşturulmaya çalışılması E) Saltanat yönetimine son verilmesi lim dallarına ait
7 DENEME SINAVI
15. Cumhuriyet Döneminde,
1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Ölçü ve saat sisteminin değiştirilmesi
inkılaplarından hangileri laikliğin siyasi ha-
yatta etkili olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
7 DENEME SINAVI 15. Cumhuriyet Döneminde, 1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Saltanatın kaldırılması III. Ölçü ve saat sisteminin değiştirilmesi inkılaplarından hangileri laikliğin siyasi ha- yatta etkili olduğunu gösterir? A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III
5. Cumhuriyetin ilanı ile çözümlenen sorunlar konusunda 7.
sohbet eden bir grup öğrenci şunları konuşmaktadır.
S
1. öğrenci: "Rejimin adı konularak bu konudaki tartışmalara 8
son verilmiştir."
R
M
II. öğrenci: "Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine
geçilmiştir."
III. öğrenci: "Cumhurbaşkanının seçilmesiyle devlet baş-
kanlığı sorunu kesin olarak çözümlenmiştir."
IV. öğrenci: "Yapılacak inkılaplar için uygun bir ortam oluş-
turulmuştur."
V. öğrenci: "Devletin laikleşme aşaması tamamlanmıştır."
Buna göre öğrencilerden hangisinin ifadelerinin doğru
olduğu söylenemez?
A) 1
B) II
C) fil
D) IV
E) V
131
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Cumhuriyetin ilanı ile çözümlenen sorunlar konusunda 7. sohbet eden bir grup öğrenci şunları konuşmaktadır. S 1. öğrenci: "Rejimin adı konularak bu konudaki tartışmalara 8 son verilmiştir." R M II. öğrenci: "Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir." III. öğrenci: "Cumhurbaşkanının seçilmesiyle devlet baş- kanlığı sorunu kesin olarak çözümlenmiştir." IV. öğrenci: "Yapılacak inkılaplar için uygun bir ortam oluş- turulmuştur." V. öğrenci: "Devletin laikleşme aşaması tamamlanmıştır." Buna göre öğrencilerden hangisinin ifadelerinin doğru olduğu söylenemez? A) 1 B) II C) fil D) IV E) V 131
(68)
Balkan Pakti'nin kurulmasında;
1. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teş-
kilatı'na üye olması,
Italya'nın Doğu Akdeniz'l yayılma
alanı seçmesi,
Hatay'ın Türk topraklarına katıl-
ması,
gelişmelerinden hangileri etkili ol-
muştur? (2005)
II.
III.
•
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C)
Yalnız III
D)
E)
Ive Ill
I, II ve III.
D
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
(68) Balkan Pakti'nin kurulmasında; 1. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teş- kilatı'na üye olması, Italya'nın Doğu Akdeniz'l yayılma alanı seçmesi, Hatay'ın Türk topraklarına katıl- ması, gelişmelerinden hangileri etkili ol- muştur? (2005) II. III. • A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) E) Ive Ill I, II ve III. D
5. Milli Egemenlik, egemenliğin milletin elinde olması, hü-
kümdarın egemenliğinin sona ermesi demektir. Millete ait
olan egemenlik başkasına mal edilemez ve devredilemez.
Bu egemenlik milletin bütününe aittir, parçalanamaz ve
bölünemez.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milli egemenli-
ği sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?
A) I. TBMM'nin açılması V
B) Saltanatın kaldırılması V
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
Medeni Kanun'un ilan edilmesi l
E) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Milli Egemenlik, egemenliğin milletin elinde olması, hü- kümdarın egemenliğinin sona ermesi demektir. Millete ait olan egemenlik başkasına mal edilemez ve devredilemez. Bu egemenlik milletin bütününe aittir, parçalanamaz ve bölünemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milli egemenli- ği sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz? A) I. TBMM'nin açılması V B) Saltanatın kaldırılması V C) Cumhuriyetin ilan edilmesi Medeni Kanun'un ilan edilmesi l E) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
a ata-
5.
e Ko- H
IS
ma-
bir 1
ki- 1
KRONOLOJİK
Yeni Nesil Sorular
Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sü-
recinde bir kısım halkın tepkilerinden kaçınmak adı-
na, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Halifeliğin ve saltanatın kurtarılmasına çalışılmak-
tadır, söyleminde bulunması
B) Padişaha değil, hükümete karşıyız görüşünü öne
çıkarması
Yasama ve yürütmenin meclis eliyle yapılacağını
belirtmesi ✓
DRifat Börekçi'ye fetva yayınlatması
E) Kurucu Meclis yerine Olağanüstü Yetkili Meclis
adını kullanması
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
a ata- 5. e Ko- H IS ma- bir 1 ki- 1 KRONOLOJİK Yeni Nesil Sorular Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sü- recinde bir kısım halkın tepkilerinden kaçınmak adı- na, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? A) Halifeliğin ve saltanatın kurtarılmasına çalışılmak- tadır, söyleminde bulunması B) Padişaha değil, hükümete karşıyız görüşünü öne çıkarması Yasama ve yürütmenin meclis eliyle yapılacağını belirtmesi ✓ DRifat Börekçi'ye fetva yayınlatması E) Kurucu Meclis yerine Olağanüstü Yetkili Meclis adını kullanması