Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Soruları

1. XIII. Yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alâeddin Keykubad'a sığınan
Necmeddin Razi; "Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu
hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar
zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri
hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet,
girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır."
Demiştir.
Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) İmar çalışmalarına önem verdiklerine
B) Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına
C) Güçlü bir ordularının olduğuna
D) Bilim adamlarını himaye ettiklerine
E Güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarına +
(2017 YGS)
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
1. XIII. Yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alâeddin Keykubad'a sığınan Necmeddin Razi; "Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır." Demiştir. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İmar çalışmalarına önem verdiklerine B) Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına C) Güçlü bir ordularının olduğuna D) Bilim adamlarını himaye ettiklerine E Güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarına + (2017 YGS)
Bizans Imparatorluğu
Soru 8
ulo
I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin
kralların aleyhine sonuçlanması
b
II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması
V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer-
ler düzenlemesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo-
dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) Yalnız V
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Bizans Imparatorluğu Soru 8 ulo I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin kralların aleyhine sonuçlanması b II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer- ler düzenlemesi Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo- dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle- nemez? A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) Yalnız V
12. Orhan Bey Dönemi'nde Osmanlı Beyliğinin güç
kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Karesioğulları Beyliği'nin hâkimiyet altına alınması
B) Islam dünyasında Osmanlıların saygınlığının artması
C)Yaya ve müsellem adlı düzenli ordunun kurulması
D Karamürsel'de ilk tersanenin inşa edilmesi
E Beyliğin hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarını
sürdürmesi
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
12. Orhan Bey Dönemi'nde Osmanlı Beyliğinin güç kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Karesioğulları Beyliği'nin hâkimiyet altına alınması B) Islam dünyasında Osmanlıların saygınlığının artması C)Yaya ve müsellem adlı düzenli ordunun kurulması D Karamürsel'de ilk tersanenin inşa edilmesi E Beyliğin hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmesi
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;
1. yeniçerilerin ıslahatçıları engellemesi,
II. Celâli İsyanları'nın yaygınlaşması,
III. Yeniçeri Ocağına askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alın-
mast
gelişmelerinden hangilerinin, halkın devlete güveninin
azalmasına neden olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; 1. yeniçerilerin ıslahatçıları engellemesi, II. Celâli İsyanları'nın yaygınlaşması, III. Yeniçeri Ocağına askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alın- mast gelişmelerinden hangilerinin, halkın devlete güveninin azalmasına neden olduğu söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız
1.
Tanım: Tarih bilinci bireyin gerek sosyalleşmesini gerekse
kendi yaşam deneyimini etkisiyle tarihin farkında olmasıdır.
Yukarıda verilen tanım dikkate alındığında, tarih bilincinin
geliştiği bireylerde;
1. araştırma ve kanıt kullanma becerisinin artması,
&
11. sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi,
I. kronolojik düşünme becerisinin ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir?
A) Yalnız
D) I ve II
B) Yalnız IT
C) Yalnız III
E) I, ve III
X
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
1. Tanım: Tarih bilinci bireyin gerek sosyalleşmesini gerekse kendi yaşam deneyimini etkisiyle tarihin farkında olmasıdır. Yukarıda verilen tanım dikkate alındığında, tarih bilincinin geliştiği bireylerde; 1. araştırma ve kanıt kullanma becerisinin artması, & 11. sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi, I. kronolojik düşünme becerisinin ortaya çıkması durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir? A) Yalnız D) I ve II B) Yalnız IT C) Yalnız III E) I, ve III X
7.
J. J Rousseau "İnsan doğa durumundayken tam bir
eşitlik içindedir. Ama doğa durumu, tarımın başlaması
ve ona bağlı olarak mülkiyet kavramının ortaya çıkması
ile sona ermiştir." der.
J. J. Rousseau'ya göre eşitsizliğin kaynağı;
I. yerleşik yaşama geçilmesi,
II. mülkiyet kavramının ortaya çıkması,
III. bir arada yaşamın zorunlu hâle gelmesi
gelişmelerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
7. J. J Rousseau "İnsan doğa durumundayken tam bir eşitlik içindedir. Ama doğa durumu, tarımın başlaması ve ona bağlı olarak mülkiyet kavramının ortaya çıkması ile sona ermiştir." der. J. J. Rousseau'ya göre eşitsizliğin kaynağı; I. yerleşik yaşama geçilmesi, II. mülkiyet kavramının ortaya çıkması, III. bir arada yaşamın zorunlu hâle gelmesi gelişmelerinden hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
E) Çorabını büyük annesi örmüştü.
kj
Şair olsaydım ışığın verdiği hazları söyler, hep güneşe
ovgüler yazardım. Ama bir şair değilim, dışarıdan aldı-
ğım hazlarla kalamıyorum; onların ne olduğunu anla-
mak istiyor, düşünüyor, onları yok edinceye kadar çö-
zümlemeye kalkıyorum. Budur işte insanoğlunun kade-
ri: önüne serili şeylerin güzelliğini gördüğü hâlde oyun-
cağını kıran çocuk gibi saadetini yaşamak bahtiyarlığını
kıracak.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünlü daralması
BY Ünsüz benzeşmesi
er Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz yumuşamasına aykırılık pat
E) Kaynaştırma ünsüzü
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın
Rağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
Glinü bir dağın
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
E) Çorabını büyük annesi örmüştü. kj Şair olsaydım ışığın verdiği hazları söyler, hep güneşe ovgüler yazardım. Ama bir şair değilim, dışarıdan aldı- ğım hazlarla kalamıyorum; onların ne olduğunu anla- mak istiyor, düşünüyor, onları yok edinceye kadar çö- zümlemeye kalkıyorum. Budur işte insanoğlunun kade- ri: önüne serili şeylerin güzelliğini gördüğü hâlde oyun- cağını kıran çocuk gibi saadetini yaşamak bahtiyarlığını kıracak. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünlü daralması BY Ünsüz benzeşmesi er Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz yumuşamasına aykırılık pat E) Kaynaştırma ünsüzü Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Rağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git Glinü bir dağın
sesini
erden
Soru 4
A) Kızıl Akçe
C) İstikraz
Osmanlı Devleti'nde maden darlığı ya-
şanan dönemlerde paranın içinden ba-
kır oranı azaltılarak uygulanan sisteme
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
E) Avarız
TEST 129
17
9.9.9
BY Tağşiş
D) Esham
TES
SC
0:
IL
A
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
sesini erden Soru 4 A) Kızıl Akçe C) İstikraz Osmanlı Devleti'nde maden darlığı ya- şanan dönemlerde paranın içinden ba- kır oranı azaltılarak uygulanan sisteme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? E) Avarız TEST 129 17 9.9.9 BY Tağşiş D) Esham TES SC 0: IL A
29. Osmanlı Beyliği'nin başlangıçta Anadolu'daki
diğer Türk beylikleri ile iyi geçinme politikası
güderken aşağıdakilerden hangisinin ele
geçirilmesi ile bu politikadan vazgeçilmiştir?
A) Karamanoğulları
C) Candaroğulları
B) Aydınoğullan
D) Karesioğullanı
E) Germiyanoğullan
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
29. Osmanlı Beyliği'nin başlangıçta Anadolu'daki diğer Türk beylikleri ile iyi geçinme politikası güderken aşağıdakilerden hangisinin ele geçirilmesi ile bu politikadan vazgeçilmiştir? A) Karamanoğulları C) Candaroğulları B) Aydınoğullan D) Karesioğullanı E) Germiyanoğullan
Harf inkılabi
II. TDK'nın açılması
III. Millet mekteplerinin açılması
IV. Halkevlerinin açılması
yukarıda verilenlerden hangileri okuma yaz-
ma oranını artıran inkılaplardandır?
BIl ve III
C) Ive IV
BI, III ve IVE) I, II, III ve IV
A) I ve III
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Harf inkılabi II. TDK'nın açılması III. Millet mekteplerinin açılması IV. Halkevlerinin açılması yukarıda verilenlerden hangileri okuma yaz- ma oranını artıran inkılaplardandır? BIl ve III C) Ive IV BI, III ve IVE) I, II, III ve IV A) I ve III
6. Osmanlı Devleti'nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan
hareketi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düzmece Mustafa İsyanı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Buçuktepe İsyanı
D) Şehzade Mustafa İsyanı
E) Kalenderoğlu İsyanı
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
6. Osmanlı Devleti'nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzmece Mustafa İsyanı B) Şeyh Bedrettin İsyanı C) Buçuktepe İsyanı D) Şehzade Mustafa İsyanı E) Kalenderoğlu İsyanı
ORK
2
TYT/SOS
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü
ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müt
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa
Çin elçisi Vang Yent-Te, Uygur bölgesinde gördüklerini
şöyle yazmıştır. "Uygur şehrinde pek çok ev, kule ve
bahçe vardır. Uygurlar; zeki, doğru karakterli ve namuslu
insanlardır. Altın, gümüş, bakır ve demirden yapılan
eşyalar ile vazo ve çanak çömlek yapımında onların
gösterdikleri mükemmellik ve fevkalâdelik, Tanrı tarafından
adeta yalnızca onlara verilmiş bir yetenek gibidir."
1.
Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumun refah seviyesinin yüksek olduğuna
Dinin etkisiyle sanat eserleri oluşturduklarına
C) Yerleşik yaşam tarzının yaygın olduğuna
Komşularıyla diplomatik ilişkiler kurduklarına
E) Toplumda nitelikli insanların bulunduğuna
3. Bir tarih a
kazandığ
Antlaşm=
demiştir
Araştır
hangis
A) Bog
Sö
B) SL
ge
a
D)
4²
E
0
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
ORK 2 TYT/SOS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müt alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa Çin elçisi Vang Yent-Te, Uygur bölgesinde gördüklerini şöyle yazmıştır. "Uygur şehrinde pek çok ev, kule ve bahçe vardır. Uygurlar; zeki, doğru karakterli ve namuslu insanlardır. Altın, gümüş, bakır ve demirden yapılan eşyalar ile vazo ve çanak çömlek yapımında onların gösterdikleri mükemmellik ve fevkalâdelik, Tanrı tarafından adeta yalnızca onlara verilmiş bir yetenek gibidir." 1. Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Toplumun refah seviyesinin yüksek olduğuna Dinin etkisiyle sanat eserleri oluşturduklarına C) Yerleşik yaşam tarzının yaygın olduğuna Komşularıyla diplomatik ilişkiler kurduklarına E) Toplumda nitelikli insanların bulunduğuna 3. Bir tarih a kazandığ Antlaşm= demiştir Araştır hangis A) Bog Sö B) SL ge a D) 4² E 0
Paragraf
4
20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Kristof Kolomb, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar.
Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek
içecek verir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tamirat
bitmez. Üstelik gemi tayfası, yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya
başlamıştır. Bu duruma kızan yerliler, yardımı ve yiyeceği keser.
Çaresiz durumdaki Kolomb, o dönemlerde gemilerde bulunan ve
yıldız pozisyonlarını da içeren takvimi karıştırırken ertesi gün Ay
tutulması olduğunu öğrenir. Biraz düşündükten sonra kimsenin
aklına gelmeyecek bir fikir bulur ve hemen yerlilerin şefine gider.
Şefe, Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı'nın yardımın kesilmesine çok
kızdığını, bu kızgınlığını da Ay'ı kan kırmızıya çevirerek
göstereceğini söyler. Ertesi günün akşamı Ay tutulması başlar ve
Ay'ın rengi, tutulmadan dolayı kızıla döner. Kolomb'un oğlu, o anı
günlüğüne şöyle yazar: "İnleme ve feryatlarla birlikte her yerden
gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı'ya
onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar." Kolomb; kum
saatine bakar, 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir. Onlara
Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve Ay'ı birazdan normal rengine
çevireceğini söyler. Tutulma biter; Tanrı tarafından affedilen yerliler
de mutludur, evrenin işleyişini bilen Kolomb da.
20. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine
ulaşılabilir?
A) Cehalet, aklî melekelerin kullanılmamasına neden
olup köleliği getirir.
B) Yeni fikirleri ortaya çıkaran hayal gücü, bilinçten
önemlidir.
C) Düşünebilme yetisi, çevresel koşullardan dolaylı
olarak etkilenir.
D) Sorunlar, aslında onları oluşturanların mantığı ile ilgili
değildir.
E) Bilmezlikten gelmek, irfanın; bilgiçlik taslamak,
cahilliğin eseridir.
22.-23.
Aerodinam
bina mode
tünelinde c
tutulur. Mc
gerekli dü
İç ve dış
akıma ma
denir. Uç
inceleme
içinden
inceleye
Akım h
hâlinde
altında
ayrılmı
Ses hi
Levha
alçak
hızını
orant
alçak
21. Bu parçaya göre Kolomb'un istediğini elde etmesi onun
Aero
alan
ise a
yüks
22.
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Paragraf 4 20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kristof Kolomb, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tamirat bitmez. Üstelik gemi tayfası, yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlamıştır. Bu duruma kızan yerliler, yardımı ve yiyeceği keser. Çaresiz durumdaki Kolomb, o dönemlerde gemilerde bulunan ve yıldız pozisyonlarını da içeren takvimi karıştırırken ertesi gün Ay tutulması olduğunu öğrenir. Biraz düşündükten sonra kimsenin aklına gelmeyecek bir fikir bulur ve hemen yerlilerin şefine gider. Şefe, Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı'nın yardımın kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da Ay'ı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi günün akşamı Ay tutulması başlar ve Ay'ın rengi, tutulmadan dolayı kızıla döner. Kolomb'un oğlu, o anı günlüğüne şöyle yazar: "İnleme ve feryatlarla birlikte her yerden gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı'ya onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar." Kolomb; kum saatine bakar, 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir. Onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve Ay'ı birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter; Tanrı tarafından affedilen yerliler de mutludur, evrenin işleyişini bilen Kolomb da. 20. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılabilir? A) Cehalet, aklî melekelerin kullanılmamasına neden olup köleliği getirir. B) Yeni fikirleri ortaya çıkaran hayal gücü, bilinçten önemlidir. C) Düşünebilme yetisi, çevresel koşullardan dolaylı olarak etkilenir. D) Sorunlar, aslında onları oluşturanların mantığı ile ilgili değildir. E) Bilmezlikten gelmek, irfanın; bilgiçlik taslamak, cahilliğin eseridir. 22.-23. Aerodinam bina mode tünelinde c tutulur. Mc gerekli dü İç ve dış akıma ma denir. Uç inceleme içinden inceleye Akım h hâlinde altında ayrılmı Ses hi Levha alçak hızını orant alçak 21. Bu parçaya göre Kolomb'un istediğini elde etmesi onun Aero alan ise a yüks 22.
TARİH
8. Tarihi olaylar incelenirken olayın gerçekleştiği yer
ve zaman belirtilmelidir.
Bu durum tarihçilerin öncelikle hangi bilimlerle
işbirliği yapmasını gerekli kılmıştır?
A) Arkeoloji - Coğrafya
B) Filoloji - Kronoloji
C) Paleografya - Numizmatik
D) Coğrafya - Kronoloji
E) Heraldik - Epigrafya
11. Tarih bil
birbirler
dikkate
tarafs
nan
DOĞA KOLEJİ
Bur
1.
11
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
TARİH 8. Tarihi olaylar incelenirken olayın gerçekleştiği yer ve zaman belirtilmelidir. Bu durum tarihçilerin öncelikle hangi bilimlerle işbirliği yapmasını gerekli kılmıştır? A) Arkeoloji - Coğrafya B) Filoloji - Kronoloji C) Paleografya - Numizmatik D) Coğrafya - Kronoloji E) Heraldik - Epigrafya 11. Tarih bil birbirler dikkate tarafs nan DOĞA KOLEJİ Bur 1. 11
12.
- Başlangıç noktası Çin bölgesidir.
Batı-Doğu arasında ticari ve kültürel bağlantıyı sağla-
mıştır.
- Çin, Hindistan, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya
uzanır.
-
Yukarıda özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) İpek Yolu
B) Deniz Yolu
C) Trans Sahra Yolu
D) Baharat Yolu
E) Kral Yolu
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
12. - Başlangıç noktası Çin bölgesidir. Batı-Doğu arasında ticari ve kültürel bağlantıyı sağla- mıştır. - Çin, Hindistan, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanır. - Yukarıda özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakiler- den hangisidir? A) İpek Yolu B) Deniz Yolu C) Trans Sahra Yolu D) Baharat Yolu E) Kral Yolu
6. I. Dünya Savaşı sonucunda;
P
Yenilen devletlerin toprakları üzerinde yeni
ulusal devletler kuruldu.
Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'da ik-
tidar değişiklikleri yaşandı.
rejis
İngiltere'de Lloyd George, ABD'de ise Wil-
son seçimleri kaybetti.
Buna göre, I. Dünya Savaşı sonrası ile ilgili
olarak;
1. Politika değişikliklerinin meydana geldiği
Dünyanın fiziki haritasının değiştiği
III. Milliyetçilik akımlarının etkisini yitirdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız I
C) e II
D) If ye ul
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
6. I. Dünya Savaşı sonucunda; P Yenilen devletlerin toprakları üzerinde yeni ulusal devletler kuruldu. Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'da ik- tidar değişiklikleri yaşandı. rejis İngiltere'de Lloyd George, ABD'de ise Wil- son seçimleri kaybetti. Buna göre, I. Dünya Savaşı sonrası ile ilgili olarak; 1. Politika değişikliklerinin meydana geldiği Dünyanın fiziki haritasının değiştiği III. Milliyetçilik akımlarının etkisini yitirdiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız I C) e II D) If ye ul