Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

et Meclisi'nin
af Devletleri
kararlaştırd
Yunanistan
Mustafa Ke-
gi takdirde
rtti. Bunun
aracılığı ile
şağıdaki
Asadakilerden hange
rutugmagten arasında yer almaz?
Aatr'yi tanıyan bireyler yetiştirmek
16-30 yaş herkesi okur-yazar yapmak
C) Vatandaşlık sifatiannan gerektirdigi ans
vermek
D) Yeni harfleri tanıtmak
DLatin harflerini uygulamak amaciyla kanun haz
lamak
21. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli deği
şiklikler arasında yer almaz?
Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
(C) Halifeliğin kaldırılması
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E) Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
et Meclisi'nin af Devletleri kararlaştırd Yunanistan Mustafa Ke- gi takdirde rtti. Bunun aracılığı ile şağıdaki Asadakilerden hange rutugmagten arasında yer almaz? Aatr'yi tanıyan bireyler yetiştirmek 16-30 yaş herkesi okur-yazar yapmak C) Vatandaşlık sifatiannan gerektirdigi ans vermek D) Yeni harfleri tanıtmak DLatin harflerini uygulamak amaciyla kanun haz lamak 21. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli deği şiklikler arasında yer almaz? Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü (C) Halifeliğin kaldırılması D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması E) Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması
tet-
nh
4. 20 Nisan 1924'te kabul edilen 1924 Anayasası'nın ilk beş
Madde 2: Devletin başkenti Ankara, dili Türkçe, dini İs-
maddesi şunlardır:
Madde 1: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
lam dir.
Madde 3: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Madde 4: Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o
kullanır.
Madde 5: Yasama yetkisi ve yürütme gücü Büyük Millet
Meclisinde belirir ve onda toplanır.
●
●
●
●
Buna göre 1924 Anayasası için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
AY Güçler birliği esasını öngörmüştür.
BDevletin rejimine açıklık getirmiştir.
Milli egemenlik ilkesini esas almıştır.
DTBMM'nin yetki ve görevlerine açıklık getirmiştir.
Laik devlet düzenini kurmak üzerine temellendirilmiştir.
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
tet- nh 4. 20 Nisan 1924'te kabul edilen 1924 Anayasası'nın ilk beş Madde 2: Devletin başkenti Ankara, dili Türkçe, dini İs- maddesi şunlardır: Madde 1: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. lam dir. Madde 3: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Madde 4: Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Mec- lisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. Madde 5: Yasama yetkisi ve yürütme gücü Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır. ● ● ● ● Buna göre 1924 Anayasası için aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? AY Güçler birliği esasını öngörmüştür. BDevletin rejimine açıklık getirmiştir. Milli egemenlik ilkesini esas almıştır. DTBMM'nin yetki ve görevlerine açıklık getirmiştir. Laik devlet düzenini kurmak üzerine temellendirilmiştir.
CAKA 0.4mm Fineliner
5. Atatürk'ün, "Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı
bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşü-
nülemez." sözünün, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisi ile daha çok ilgili olduğu savunulabilir?
A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
CAKA 0.4mm Fineliner 5. Atatürk'ün, "Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşü- nülemez." sözünün, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgili olduğu savunulabilir? A) Milliyetçilik B) İnkılapçılık C) Laiklik D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik
5.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'da yaptığı bir
konuşmada kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler ülkesi olamaz; gerçek tarikat medeni-
yet tarikatıdır." ifadeleri aşağıdaki inkılaplardan han-
gisine zemin oluşturmuştur?
A) Şapka inkılabina
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına
C) Soyadı Kanunu'na
D) Medreselerin kapatılmasına
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesine
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz; gerçek tarikat medeni- yet tarikatıdır." ifadeleri aşağıdaki inkılaplardan han- gisine zemin oluşturmuştur? A) Şapka inkılabina B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına C) Soyadı Kanunu'na D) Medreselerin kapatılmasına E) Medeni Kanun'un kabul edilmesine
i
¡
21. 17 Şubat 1926'da kabul edilip 4
Ekim 1926'da yürürlüğe giren Mede-
ni Kanun kapsamında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?
A) Kadınlara istediği mesleği seçme
hakkının verilmesi
B) Kadınlara kendi soyadını kullanma
hakkının tanınması
647
C) Tek eşli evlilik esasının getirilmesi
D) Kadınlara evlilik akdini bozma hak-
kının verilmesi
E) Mirasta kız ve erkek çocuklar ara-
sında eşitliğin sağlanması
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
i ¡ 21. 17 Şubat 1926'da kabul edilip 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Mede- ni Kanun kapsamında aşağıdakiler- den hangisi yer almaz? A) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkının verilmesi B) Kadınlara kendi soyadını kullanma hakkının tanınması 647 C) Tek eşli evlilik esasının getirilmesi D) Kadınlara evlilik akdini bozma hak- kının verilmesi E) Mirasta kız ve erkek çocuklar ara- sında eşitliğin sağlanması
20.1. Halifeliğin kaldırılması
II. Atatürk ilkelerinin anayasaya dâhil edilmesi
III. Seçmen yaşının yükseltilmesi,
Yukarıdakilerden hangileri laikliğin aşamala-
rındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
YEDİİKLİM
23
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
20.1. Halifeliğin kaldırılması II. Atatürk ilkelerinin anayasaya dâhil edilmesi III. Seçmen yaşının yükseltilmesi, Yukarıdakilerden hangileri laikliğin aşamala- rındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II YEDİİKLİM 23
20. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Hasan Ali Yücel
B) Celal Bayar
C) İsmail Sefa Özler
D) Mustafa Necati Uğural
E) Reşit Galip
tyayincilik
Sillia
il ev 1, (0
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
20. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Hasan Ali Yücel B) Celal Bayar C) İsmail Sefa Özler D) Mustafa Necati Uğural E) Reşit Galip tyayincilik Sillia il ev 1, (0
18. Türkiye Cumhuriyeti'nde,
1. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
gelişmelerinden hangileri rejimi güvence altı-
na alma girişimleri içinde gösterilebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
21
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
18. Türkiye Cumhuriyeti'nde, 1. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması II. Saltanatın kaldırılması III. Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi gelişmelerinden hangileri rejimi güvence altı- na alma girişimleri içinde gösterilebilir? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve III 21
1. Cumhuriyetçilik ilkesine göre; egemenliğin
kaynağı halktır. Kişi, cinsiyet, sınıf ve züm-
re ayrımı gözetilmez.
• Halkçılık ilkesine göre; kuvvet, egemenlik
ve idare doğrudan doğruya halka verilmeli-
dir. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetme-
den bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir.
Buna göre, aşağıdakı inkılaplardan hangisi
bu ilkelere uygundur?
A) Harf İnkılabı'nın yapılması
Türk Tarih Kurumunun kurulmas
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının ve-
rilmesi
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. Cumhuriyetçilik ilkesine göre; egemenliğin kaynağı halktır. Kişi, cinsiyet, sınıf ve züm- re ayrımı gözetilmez. • Halkçılık ilkesine göre; kuvvet, egemenlik ve idare doğrudan doğruya halka verilmeli- dir. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetme- den bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Buna göre, aşağıdakı inkılaplardan hangisi bu ilkelere uygundur? A) Harf İnkılabı'nın yapılması Türk Tarih Kurumunun kurulmas Kadınlara seçme ve seçilme hakkının ve- rilmesi D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
cersiz
atürk
pçılık
5. Türkiye
Cumhuriyeti'nde yapılan;
1. Miladi Takvimin Kabulü +
II. Kabotaj Yasasının Kabulü
III. Teşvik-i Sanayi Kanununun kabulü
düzenlemelerden hangileri çağdaşlaşmaya yö-
neliktir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
cersiz atürk pçılık 5. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan; 1. Miladi Takvimin Kabulü + II. Kabotaj Yasasının Kabulü III. Teşvik-i Sanayi Kanununun kabulü düzenlemelerden hangileri çağdaşlaşmaya yö- neliktir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
18
TYT
2.
1924 Anayasası'nda zaman içinde değişiklikler yapıldı. 1928'de
"Devletin dini İslam'dır." ibaresi anayasadan çıkarıldı. Kadın-
lara 1930'da belediye seçimlerinde oy verme, 1933'te muh-
tar seçilme ve 1934'te milletvekili seçme seçilme hakkı tanın
di.
Bu bilgilere göre 1924 Anayasası'nda yapılan değişik-
liklerin;
I. eşitlik,
II. laiklik,
Ill. ulusal egemenlik
E
ilkelerinden hangilerini güçlendirici nitelikte olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız
TYT132122
b) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I've li
3.
B
A
B
Ca
C
D
E
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
18 TYT 2. 1924 Anayasası'nda zaman içinde değişiklikler yapıldı. 1928'de "Devletin dini İslam'dır." ibaresi anayasadan çıkarıldı. Kadın- lara 1930'da belediye seçimlerinde oy verme, 1933'te muh- tar seçilme ve 1934'te milletvekili seçme seçilme hakkı tanın di. Bu bilgilere göre 1924 Anayasası'nda yapılan değişik- liklerin; I. eşitlik, II. laiklik, Ill. ulusal egemenlik E ilkelerinden hangilerini güçlendirici nitelikte olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız TYT132122 b) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I've li 3. B A B Ca C D E
Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Gül Esin
1933'te Demircidere Köyü'nün muhtarı seçildi. Görev
yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye
ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin
konuşulup tartışılması için/köy odası" inşa ettirdi.
Bu durumun,
1. Halkçılık,
II. Laiklik,
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız
E) II ve III
Yalnız III
cx
Gua geçiniz
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Gül Esin 1933'te Demircidere Köyü'nün muhtarı seçildi. Görev yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin konuşulup tartışılması için/köy odası" inşa ettirdi. Bu durumun, 1. Halkçılık, II. Laiklik, III. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? A Yalnız D) I ve III B) Yalnız E) II ve III Yalnız III cx Gua geçiniz
de ilk
esi,
E) Larnaka-Mağusa
6. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında
gerçekleştirilen,
I. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,
II. Miladi takvimin kabul edilmesi,
III. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi,
inkilaplarından hangileri uluslararası ilişkileri
kolaylaştırmaya yöneliktir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız III.
E II. ve III.
B) Yalnız II.
D) 1. ve II.
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
de ilk esi, E) Larnaka-Mağusa 6. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen, I. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, II. Miladi takvimin kabul edilmesi, III. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi, inkilaplarından hangileri uluslararası ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir? A) Yalnız I. C) Yalnız III. E II. ve III. B) Yalnız II. D) 1. ve II.
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin batılı
ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında
kolaylık sağlamıştır?
Kooperatifleşmenin
B) Türk dilinin yabancı kelimelerden
arındırılması
yaygınlaştırılması
C) Oğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması
DY Hafta sonu tatilinin Cuma'dan Pazar'a
alınması
Sanayiyi Özendirme Yasası'nın çıkarılması
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağlamıştır? Kooperatifleşmenin B) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması yaygınlaştırılması C) Oğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması DY Hafta sonu tatilinin Cuma'dan Pazar'a alınması Sanayiyi Özendirme Yasası'nın çıkarılması
4. I. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
II. Peçe, çarşaf ve bazı kisvelerin giyilmesinin
yasaklanması
Yukarıda verilen inkılâplar aşağıda verilen
Atatürk İlkeleri'nden hangisi ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E Lâiklik
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
4. I. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması II. Peçe, çarşaf ve bazı kisvelerin giyilmesinin yasaklanması Yukarıda verilen inkılâplar aşağıda verilen Atatürk İlkeleri'nden hangisi ile ilgilidir? A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Halkçılık E Lâiklik
1. Türkiye'de 1925 yılında yapılan bir düzenleme
ile Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak Milâdi
takvime geçilmiştir. Bu düzenlemenin
yapılmasında;
SOSYAL BİLİM
1. Demokratik rejimin yerleşmesini sağlama,
Toplumsal ayrıcaklıkları ortadan kaldırma,
III. uluslararası ekonomik ilişkilerin uyumlu
yürütülmesini sağlama,
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
Yalnız III.
D) I. ve III.
E) II. ve III.
2. Türkiye'de 1934 yılında soyadı kanununun
çıkarılmasıyla;
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. Türkiye'de 1925 yılında yapılan bir düzenleme ile Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak Milâdi takvime geçilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmasında; SOSYAL BİLİM 1. Demokratik rejimin yerleşmesini sağlama, Toplumsal ayrıcaklıkları ortadan kaldırma, III. uluslararası ekonomik ilişkilerin uyumlu yürütülmesini sağlama, amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. Yalnız III. D) I. ve III. E) II. ve III. 2. Türkiye'de 1934 yılında soyadı kanununun çıkarılmasıyla;