Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Soruları

4. 1. Coğrafi yapı
II. Hayat ve geçim tarzı
III. Soy dayanışması
IV. Silahlı güç
Yukarıdakilerden hangileri, İlk Çağ'da görülen si-
yasi gücün maddi temel ve kaynakları arasında
yer alır?
A) I vell
D) I, ve IV
BN ve IV
GIG
C) II e III
(E) I, III ve IV 88
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
4. 1. Coğrafi yapı II. Hayat ve geçim tarzı III. Soy dayanışması IV. Silahlı güç Yukarıdakilerden hangileri, İlk Çağ'da görülen si- yasi gücün maddi temel ve kaynakları arasında yer alır? A) I vell D) I, ve IV BN ve IV GIG C) II e III (E) I, III ve IV 88
1.2. ANADOLU'YA TÜRK GÖÇLERİ
HAZIRLIK
1. XI. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türkiye" denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz.
1040 Dar
resmen kuru
bir plan da
yönelikti.
T
Pasinler S
üsleri ele
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
1.2. ANADOLU'YA TÜRK GÖÇLERİ HAZIRLIK 1. XI. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız. 2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türkiye" denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. 1040 Dar resmen kuru bir plan da yönelikti. T Pasinler S üsleri ele
e 7:31
%.110:0
↑
ölös 3 Jä
+90 551 690 77 23
●●●
siyasi
lahmut'a bi-
bulduğuna
birliği sağla
bulunduk
şmışlardır.
2. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu, Türkler tarafından yurt edinil
meye başlanmış: 1176'da Miryokefalon Savaşinin kazan
masıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur.
Bu durumun,
1. Bizans'ın Anadolu'daki varlığının sona ermesine
II. Arap ve Latin kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesi-
nin kullanılmasına
III. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına
verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C). Eve Il
DY'Il ve Ill
E) ve III
B
TH
Bun
han
AT
8)
C
DI
E)
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
e 7:31 %.110:0 ↑ ölös 3 Jä +90 551 690 77 23 ●●● siyasi lahmut'a bi- bulduğuna birliği sağla bulunduk şmışlardır. 2. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu, Türkler tarafından yurt edinil meye başlanmış: 1176'da Miryokefalon Savaşinin kazan masıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. Bu durumun, 1. Bizans'ın Anadolu'daki varlığının sona ermesine II. Arap ve Latin kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesi- nin kullanılmasına III. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C). Eve Il DY'Il ve Ill E) ve III B TH Bun han AT 8) C DI E)
8.
Aşağıdaki beyliklerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti'nde uygulanan "Fethedilen bölge fethede-
nin malıdır." anlayışı ile kurulmamıştır?
A) Danişmetliler
B) Sökmenliler
C) İsfendiyaroğulları
D) Dilmaçoğulları
E) Tanrıvermişoğulları
silik
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
8. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan "Fethedilen bölge fethede- nin malıdır." anlayışı ile kurulmamıştır? A) Danişmetliler B) Sökmenliler C) İsfendiyaroğulları D) Dilmaçoğulları E) Tanrıvermişoğulları silik
(11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) derslerine ait toplam
n kısmına işaretleyiniz.
=
3. Büyük Selçuklularda; resmi dil Farsça, medreselerde eğitim
dili Arapça olmasına rağmen halkın önemli bir kısmı Türkçe
konuşuyordu.
Bu durumun Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdakiler-
den hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Türkçeye, yabancı dil ögelerinin yoğun olarak girmesine
BTürk kültürünün etkinliğini kaybetmesine
Yönetimde Fars kökenlilerin öne çıkmasına
D) Türkler arasında Arapça ve Farsçanın öneminin artma-
sına
E) Değişik kültürler hakkında da bilgi sahibi olunmasına
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
(11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) derslerine ait toplam n kısmına işaretleyiniz. = 3. Büyük Selçuklularda; resmi dil Farsça, medreselerde eğitim dili Arapça olmasına rağmen halkın önemli bir kısmı Türkçe konuşuyordu. Bu durumun Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdakiler- den hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) Türkçeye, yabancı dil ögelerinin yoğun olarak girmesine BTürk kültürünün etkinliğini kaybetmesine Yönetimde Fars kökenlilerin öne çıkmasına D) Türkler arasında Arapça ve Farsçanın öneminin artma- sına E) Değişik kültürler hakkında da bilgi sahibi olunmasına
hangial lle
A) Iki yönetim anlayin uygulamalan
B) Dovit işlerini kurultayda görüşmeleri
Ordulanne onlu sisteme göre düzenlemeleri
izm, Budizm gibi inançlan benimsemeleri
Devlet ve toplum yapsire törelere göre düzenlemeleri
• Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanin can güven-
liği, mal, irz ve namusu devletin güvencesi altında
olacaktır.
Mahkemeler açık olarak yapılacak, hiç kimse yar-
gilanmadan cezalandırılmayacaktır.
12012122
• Vergi, herkesin gücü oranında tahsil edilecektir.
• Herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf ede-
bilecektir.
• Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak-
tir.
Sultan Abdülmecit'in hükümdarlığı döneminde 1839'da ilan
edilen Gülhane Hatt-i Hümayunu'nun (Tanzimat Fermani)
maddelerinden bir bölüm okudunuz.
Buna göre Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki amaçlardan
hangisine yönelik hazırlandığı savunulamaz?
A) Vergi adaletinin sağlanmasına
Halkın devlet yönetimine katılmasına
Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
D) Mülkiyet hakkının kanun güvencesine alınmasına
E) Eşitlik esasına dayalı Osmanlı milleti oluşturulmasına
lanm
Buna göre
den hangis
12
LA Tanmsa
Vergi to
Ticaret
Devletin
Fazine
kit pay
4. Kurmay
tinin Sela
"Arkadaş
Úlkenin
görmüyo
karşı öne
dir. Bugü
ayırmak
ölçüde
rina baza
kurdum.
derneği
gütü olu
bir bask
rük yön
tarmak
Bu kom
ğıdaki
A Vat
B) Tes
C) On
tir
D) HO
mi
E) UI
gu
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
hangial lle A) Iki yönetim anlayin uygulamalan B) Dovit işlerini kurultayda görüşmeleri Ordulanne onlu sisteme göre düzenlemeleri izm, Budizm gibi inançlan benimsemeleri Devlet ve toplum yapsire törelere göre düzenlemeleri • Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanin can güven- liği, mal, irz ve namusu devletin güvencesi altında olacaktır. Mahkemeler açık olarak yapılacak, hiç kimse yar- gilanmadan cezalandırılmayacaktır. 12012122 • Vergi, herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. • Herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf ede- bilecektir. • Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak- tir. Sultan Abdülmecit'in hükümdarlığı döneminde 1839'da ilan edilen Gülhane Hatt-i Hümayunu'nun (Tanzimat Fermani) maddelerinden bir bölüm okudunuz. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik hazırlandığı savunulamaz? A) Vergi adaletinin sağlanmasına Halkın devlet yönetimine katılmasına Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına D) Mülkiyet hakkının kanun güvencesine alınmasına E) Eşitlik esasına dayalı Osmanlı milleti oluşturulmasına lanm Buna göre den hangis 12 LA Tanmsa Vergi to Ticaret Devletin Fazine kit pay 4. Kurmay tinin Sela "Arkadaş Úlkenin görmüyo karşı öne dir. Bugü ayırmak ölçüde rina baza kurdum. derneği gütü olu bir bask rük yön tarmak Bu kom ğıdaki A Vat B) Tes C) On tir D) HO mi E) UI gu
Anadolu'nun yurt tutulması bağlamında Malazgirt Sava-
şı tam bir dönüm noktası olmuştur. Kısa bir süre içeri-
sinde Anadolu'da; Danişmentliler, Mengücekliler, Artuk-
lular, Saltuklular gibi beylikler kurulmuştur.
Buna göre Türk devletlerindeki aşağıdaki anlayış-
lardan hangisi Anadolu'nun fethinin bu kadar kısa
sürede gerçekleşmesini sağlamıştır?
A) Devletin hanedanın ortak malı kabul edilmesi.
B) Fetholunan toprağın fetheden komutana bırakılması
C) Devlet meselelerinin mecliste karara bağlanması
D) Törenin sosyal hayata egemen olması
E) Hükümdarın başkomutan kabul edilmesi
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
Anadolu'nun yurt tutulması bağlamında Malazgirt Sava- şı tam bir dönüm noktası olmuştur. Kısa bir süre içeri- sinde Anadolu'da; Danişmentliler, Mengücekliler, Artuk- lular, Saltuklular gibi beylikler kurulmuştur. Buna göre Türk devletlerindeki aşağıdaki anlayış- lardan hangisi Anadolu'nun fethinin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır? A) Devletin hanedanın ortak malı kabul edilmesi. B) Fetholunan toprağın fetheden komutana bırakılması C) Devlet meselelerinin mecliste karara bağlanması D) Törenin sosyal hayata egemen olması E) Hükümdarın başkomutan kabul edilmesi
B BENIM HOCAM
Tanım: Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve
yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların
Halfsebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif ola-
frak ele alan sosyal bir bilimdir.
uğrul
laşma
asinda Durum: Tuğrul Bey Dönemi'nde Mısır'da egemenliğini sür-
düren Fâtimiler ve Bağdat'ta bulunan Şii Büveyhoğulları,
Abbasilere yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Abbasi
halifesi, Tuğrul Bey'e bir mektup yazarak halifeliğin Fâtimi
er ve Büveyhoğullarının baskısından kurtarılmasını istemiştir.
Bunun üzerine harekete geçen Tuğrul Bey, Bağdat'a girerek
Büveyhoğullarının varlığına son vermiştir.
7.
Buna göre, tarihin tanımında yer alan özelliklerin hangi-
sine durum kısmında yer verilmemiştir? X
Yer
B) Zaman
I T
Dy Sonuç
I domi
Neden
E) İnsan ilişkileri
bit.
5 N0000
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
B BENIM HOCAM Tanım: Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların Halfsebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif ola- frak ele alan sosyal bir bilimdir. uğrul laşma asinda Durum: Tuğrul Bey Dönemi'nde Mısır'da egemenliğini sür- düren Fâtimiler ve Bağdat'ta bulunan Şii Büveyhoğulları, Abbasilere yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Abbasi halifesi, Tuğrul Bey'e bir mektup yazarak halifeliğin Fâtimi er ve Büveyhoğullarının baskısından kurtarılmasını istemiştir. Bunun üzerine harekete geçen Tuğrul Bey, Bağdat'a girerek Büveyhoğullarının varlığına son vermiştir. 7. Buna göre, tarihin tanımında yer alan özelliklerin hangi- sine durum kısmında yer verilmemiştir? X Yer B) Zaman I T Dy Sonuç I domi Neden E) İnsan ilişkileri bit. 5 N0000
11
5.
Karahanlı Devleti'nde başlayan, Büyük Selçuklu
Devleti'nde zirveye çıkan bu sistemde, değişik
toplumların çocukları küçük yaşta alınıp özel olarak
yetiştirilir ve eğitim süreci bitince ordu ve devlet
kadrolarına alınırlardı.
Bu parçada özellikleri verilen sistemin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) İkta
A) Has
D) Gulam
ORU BANKASI
gileri etk
C) Atabeylik
E) Kılıç Hakkı
Yalnız III
69
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
11 5. Karahanlı Devleti'nde başlayan, Büyük Selçuklu Devleti'nde zirveye çıkan bu sistemde, değişik toplumların çocukları küçük yaşta alınıp özel olarak yetiştirilir ve eğitim süreci bitince ordu ve devlet kadrolarına alınırlardı. Bu parçada özellikleri verilen sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir? B) İkta A) Has D) Gulam ORU BANKASI gileri etk C) Atabeylik E) Kılıç Hakkı Yalnız III 69
3. 1. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi ama-
cıyla kullanılmıştır.
II. Ay yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 354 gündür.
III. 1839'dan itibaren mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul
edilmiştir.
IV. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır.
V. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte kullanılmaya
başlanmıştır.
Verilen bilgilerden hangilerinin Rûmî takvime ait oldu-
ğu söylenemez?
A) I ve II
D) Il ve V
B) I ve IV
E) Ill ve V
C) II ve III
19
5.
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
3. 1. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi ama- cıyla kullanılmıştır. II. Ay yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 354 gündür. III. 1839'dan itibaren mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. IV. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır. V. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Verilen bilgilerden hangilerinin Rûmî takvime ait oldu- ğu söylenemez? A) I ve II D) Il ve V B) I ve IV E) Ill ve V C) II ve III 19 5.
2. Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatının özellikleri
şu şekilde dile getirilmiştir. "Memleket tutmak
için çok asker ve ordu lazımdır, askeri besle-
mek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır.
Bu malı elde etmek için halkın zengin olması
gerektir, halkın zengin olması için de doğru ka-
nunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilir-
se dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse
beylik çözülmeye yüz tutar."
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) İslamiyet öncesi Türk devlet teşkilatı hak-
kında bilgiler verilmiştir.
B) Asken teşkilatın güçlü olmasının gerekliliği
vurgulanmıştır.
CSosyal devlet anlayışı ve hukuk devleti
özelliği birliğin temelidir, anlayışı işlemiştir.
D Devlet yöneticilerinin halkın refahı için ça-
hşması gerektiği vurgulanmıştır.
Yönetim işlerinin daha rahat ve düzenli bir
şekilde yürütülebilmesi için kanun üstünlü-
ğüne yer verilmesinin gerekliliği dile getiril-
miştir.
15
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir. "Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır, askeri besle- mek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın zengin olması için de doğru ka- nunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilir- se dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar." Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İslamiyet öncesi Türk devlet teşkilatı hak- kında bilgiler verilmiştir. B) Asken teşkilatın güçlü olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. CSosyal devlet anlayışı ve hukuk devleti özelliği birliğin temelidir, anlayışı işlemiştir. D Devlet yöneticilerinin halkın refahı için ça- hşması gerektiği vurgulanmıştır. Yönetim işlerinin daha rahat ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için kanun üstünlü- ğüne yer verilmesinin gerekliliği dile getiril- miştir. 15
2.
Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan ve
veziri Nizamülmülk yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele
etmek; Sünni düşünceyi yaymak amacıyla devlet politika-
sını belirleyerek Nizamiye Medreselerini kurmuştur.
Nizamiye Medreselerinin kurulmasında;
Fâtimi ve Batınilerin yıkıcı faaliyetler
II. Devletin memur ihtiyacını karşılamak
X
din Devletin yapısını ve İslam dünyasını kuvvetlendir-
mek
✓
durumlarından hangileri etkili olmuştur? mb
A) Xalnız I
D) II e III
B) Yalnız IL
E) I, I ve III
C) I ve III
YAYINLARI
KONTRATAK
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan ve veziri Nizamülmülk yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele etmek; Sünni düşünceyi yaymak amacıyla devlet politika- sını belirleyerek Nizamiye Medreselerini kurmuştur. Nizamiye Medreselerinin kurulmasında; Fâtimi ve Batınilerin yıkıcı faaliyetler II. Devletin memur ihtiyacını karşılamak X din Devletin yapısını ve İslam dünyasını kuvvetlendir- mek ✓ durumlarından hangileri etkili olmuştur? mb A) Xalnız I D) II e III B) Yalnız IL E) I, I ve III C) I ve III YAYINLARI KONTRATAK
12. Tarihçilerin Kutbu" adlı eserde Halil inalcık Dil-Tarih Coğ
rafya Fakültesinde ilk seminer ödeviyle ilgili hocası Fuad
Köprülü'nün Timur'u anlatış şekline karşı çıkmış ve onun-
la Timur konusunda tartışmıştır. Kendisi, Timur'u Osman-
li Devleti'ne verdiği zarardan ötürü kötü olarak tanımla-
mış; hocası da bu konuda detaylı bir akademik çalışma
hazırlamasını istemiştir.
Bu bilgilere bakıldığında Halil İnalcık için;
1. tarihî gerçekleri çarpıttığı,
II. duygularının tesirinde kaldığı,
III. bazı olayları objektif olarak yorumlayamadığı
gibi yorumlardan hangileri yapılamaz?
A Yalnız !
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
12. Tarihçilerin Kutbu" adlı eserde Halil inalcık Dil-Tarih Coğ rafya Fakültesinde ilk seminer ödeviyle ilgili hocası Fuad Köprülü'nün Timur'u anlatış şekline karşı çıkmış ve onun- la Timur konusunda tartışmıştır. Kendisi, Timur'u Osman- li Devleti'ne verdiği zarardan ötürü kötü olarak tanımla- mış; hocası da bu konuda detaylı bir akademik çalışma hazırlamasını istemiştir. Bu bilgilere bakıldığında Halil İnalcık için; 1. tarihî gerçekleri çarpıttığı, II. duygularının tesirinde kaldığı, III. bazı olayları objektif olarak yorumlayamadığı gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? A Yalnız ! D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
2.
Selçuklulara karşı Karahanlılar ve Gazneliler 1025 Maveraünne-
hir Görüşmelerinde iş birliği yapmıştır. Bu görüşmelerin ardın-
dan Gazneli Mahmut'un davetine katılan Selçuklu Sultanı Arslan
Yabgu, Gazneli Mahmut tarafından Kalincar Kalesi'ne hapsedil-
miş, Selçukluların başına Selçuk Bey'in diğer oğlu Musa Yabgu
geçmiştir.
Bu bilgilere göre;
1. klasik Türk veraset sisteminin Selçuklularda sürdürüldüğü,
II. Türk toplulukları arasında siyasi çatışmalar yaşandığı,
III. Gaznelilerin, Selçukluların siyasi varlığına son verdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. Selçuklulara karşı Karahanlılar ve Gazneliler 1025 Maveraünne- hir Görüşmelerinde iş birliği yapmıştır. Bu görüşmelerin ardın- dan Gazneli Mahmut'un davetine katılan Selçuklu Sultanı Arslan Yabgu, Gazneli Mahmut tarafından Kalincar Kalesi'ne hapsedil- miş, Selçukluların başına Selçuk Bey'in diğer oğlu Musa Yabgu geçmiştir. Bu bilgilere göre; 1. klasik Türk veraset sisteminin Selçuklularda sürdürüldüğü, II. Türk toplulukları arasında siyasi çatışmalar yaşandığı, III. Gaznelilerin, Selçukluların siyasi varlığına son verdiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
12. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye
ortam hazırladığı söylenemez?
A) I. Haçlı Seferi
B) Miryokefalon
Savaşı
C) Yassı Çimen
Savaşı
D) Baba İshak
Ayaklanması
E) Kösedağ Savaşı
11
İznik'in Bizans'a terk
edilmesi
Bizans'ın Anadolu'daki
tüm topraklarını
yitirmesi
Anadolu'nun Moğol
istilasına açık hale
gelmesi
Türkiye Selçuklu
Devleti'nin güç
kaybetmesi
Türkiye Şelçuklu
Devleti'nin Moğol
hakimiyetine girmesi
✓
***
OXO
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
12. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez? A) I. Haçlı Seferi B) Miryokefalon Savaşı C) Yassı Çimen Savaşı D) Baba İshak Ayaklanması E) Kösedağ Savaşı 11 İznik'in Bizans'a terk edilmesi Bizans'ın Anadolu'daki tüm topraklarını yitirmesi Anadolu'nun Moğol istilasına açık hale gelmesi Türkiye Selçuklu Devleti'nin güç kaybetmesi Türkiye Şelçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetine girmesi ✓ *** OXO
11.
44 Karahanlılar yönetimde büyük oranda eski devlet
anlayışını sürdürmüş, Türk töresini ve geleneklerini
devam ettirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma uygun bir
özellik olduğu söylenebilir?
A) Devlet yapılanmasında ikili yönetim anlayışını be-
nimsemeleri
B) Örfi hukukun yanında şeri hukuk kurallarını uy-
gulamaları
C) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmaları
D) Burslu eğitim sistemini geliştirmeleri
E) Düzenli bir posta teşkilatı kurmaları
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
11. 44 Karahanlılar yönetimde büyük oranda eski devlet anlayışını sürdürmüş, Türk töresini ve geleneklerini devam ettirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma uygun bir özellik olduğu söylenebilir? A) Devlet yapılanmasında ikili yönetim anlayışını be- nimsemeleri B) Örfi hukukun yanında şeri hukuk kurallarını uy- gulamaları C) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmaları D) Burslu eğitim sistemini geliştirmeleri E) Düzenli bir posta teşkilatı kurmaları