VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Soruları

3.
1. Büyük Selçuklu Devleti
II. Memlükler Devleti elt n
III. Anadolu Selçuklu Devleti
16V BVUX G
Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangisi
haçlılarla mücadele etmiştir?
A) Yalnız I
Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
3. 1. Büyük Selçuklu Devleti II. Memlükler Devleti elt n III. Anadolu Selçuklu Devleti 16V BVUX G Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangisi haçlılarla mücadele etmiştir? A) Yalnız I Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve II
TOY
2. Abbasiler orduda olduğu gibi devlet yönetiminde de
Türklerden yararlandılar. Haciplik ve vezirlik gibi yük-
sek devlet görevlerine Türkler arasından seçtikleri kişi-
leri getirdiler. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen,
Kûfe gibi önemli bölgelerin valiliklerine de Türkleri ata-
dılar.
Bu uygulama ile,
1. Ümmetçilik politikası,
II. Mevali politikası,
III. Şuûbiyye Hareketi
durumlarından hangileri ilişkilendirilemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
TOY 2. Abbasiler orduda olduğu gibi devlet yönetiminde de Türklerden yararlandılar. Haciplik ve vezirlik gibi yük- sek devlet görevlerine Türkler arasından seçtikleri kişi- leri getirdiler. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Kûfe gibi önemli bölgelerin valiliklerine de Türkleri ata- dılar. Bu uygulama ile, 1. Ümmetçilik politikası, II. Mevali politikası, III. Şuûbiyye Hareketi durumlarından hangileri ilişkilendirilemez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
A
SYAL BİLİMLER TESTİ
A
BİLGİ SARMAL
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
a farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
sti için ayrılan smına işaretleyiniz.
3.
-lerin ese-
çıkan de-
elişmeleri
açıklığa
aliyetler-
asından
çok olay
maları-
ayı si-
esinde
ar ta-
daki
erde
G
u$ 4.
A
MAGRIP
KARADENİZ
Istanbu
BIZANS
IMP
AKDENİZ
MISIR
AFRIKA
(610-632) (Hz. Muhammed (s.a.v)
(632-661) (Dört Halife Dönemi)
(661-750) (Emeviler Dönemi)
(750-1258) (Abbasiler Dönemi)
.
HICAZ
KIZILC
IRAK
NECIT
YEMEN
IRAN
UMMAN
MAN DENIZI
HINT
OKYANUSU
ADEN KÖRFEZI
Hz. Muhammed, Dört Halife ve Emeviler dönemlerinde
İslamiyet'in yayılışını gösteren bu haritaya göre aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Emeviler Dönemi'nde İslam Devleti'nin sınırlarının Avru-
pa kıtasına ulaştığına
B Islam Devleti'nin sınırlarının en çok Hz. Muhammed Dö-
nemi'nde genişlediğine
C) Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'in Anadolu toprakla-
na yayıldığına
D) Kuzey Afrika topraklarının İslam Devleti'nin hâkimiyeti
altına girdiğine
E) Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde İslam Devleti'nin etkin-
liğinin arttığına
Türk Medeni Kanunu ile;
kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkının
tanınması,
resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi.
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
A SYAL BİLİMLER TESTİ A BİLGİ SARMAL Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi a farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru sti için ayrılan smına işaretleyiniz. 3. -lerin ese- çıkan de- elişmeleri açıklığa aliyetler- asından çok olay maları- ayı si- esinde ar ta- daki erde G u$ 4. A MAGRIP KARADENİZ Istanbu BIZANS IMP AKDENİZ MISIR AFRIKA (610-632) (Hz. Muhammed (s.a.v) (632-661) (Dört Halife Dönemi) (661-750) (Emeviler Dönemi) (750-1258) (Abbasiler Dönemi) . HICAZ KIZILC IRAK NECIT YEMEN IRAN UMMAN MAN DENIZI HINT OKYANUSU ADEN KÖRFEZI Hz. Muhammed, Dört Halife ve Emeviler dönemlerinde İslamiyet'in yayılışını gösteren bu haritaya göre aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Emeviler Dönemi'nde İslam Devleti'nin sınırlarının Avru- pa kıtasına ulaştığına B Islam Devleti'nin sınırlarının en çok Hz. Muhammed Dö- nemi'nde genişlediğine C) Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'in Anadolu toprakla- na yayıldığına D) Kuzey Afrika topraklarının İslam Devleti'nin hâkimiyeti altına girdiğine E) Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde İslam Devleti'nin etkin- liğinin arttığına Türk Medeni Kanunu ile; kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkının tanınması, resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi.
11. X. yüzyılda Abbasi, Endülüs Emevi ve Fatimi hükümdarlan
aynı anda "halife" ünvanını kullanmışlardır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) İslam dünyası dini yönden parçalanmıştır.
B) İslam dünyasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.
C) Sınırların genişlemesiyle devlet teşkilatlanmasında yeni
düzenlemelere gidilmiştir.
D) İslam dünyası üç ayrı siyasi güç tarafından temsil edil-
miştir.
E) İslamiyetin yayılması engellenmiştir.
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
11. X. yüzyılda Abbasi, Endülüs Emevi ve Fatimi hükümdarlan aynı anda "halife" ünvanını kullanmışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İslam dünyası dini yönden parçalanmıştır. B) İslam dünyasında kültürel etkileşim yaşanmıştır. C) Sınırların genişlemesiyle devlet teşkilatlanmasında yeni düzenlemelere gidilmiştir. D) İslam dünyası üç ayrı siyasi güç tarafından temsil edil- miştir. E) İslamiyetin yayılması engellenmiştir.
Fiets
9. İnsanlar zamanı görünür yapmak ve kayda geçirmek için
takvimler yapmışlardır. Takvimleri de günlere, aylara, yıllara
ayırmışlardır. Tarihçiler ise binlerce yıllık geçmişin incelenme-
sini ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla tarihî dönemlere
ve çağlara ayırmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisinin, tarihî dönemlendirmeler ve
tarihî zamanlar için doğru bir bilgi olduğu söylenemez?
A) Tarih Öncesi Dönemlerde çağların sırasıyla yaşanma zo-
runluluğu yoktur.
B) Yazının icat edilmediği dönemlere "Karanlık Çağlar" denir.
C) Uygarlıklar kendileri için önemli gördükleri olayları takvim
başlangıcı yapmışlardır.
D) Milattan önceki dönemlere ait yazılı kaynak yoktur.
E) Tarih Öncesi Dönemler kullanılan malzemeye göre isim-
lendirilmiştir.
6-B
7-A
/
8-A
9-D
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Fiets 9. İnsanlar zamanı görünür yapmak ve kayda geçirmek için takvimler yapmışlardır. Takvimleri de günlere, aylara, yıllara ayırmışlardır. Tarihçiler ise binlerce yıllık geçmişin incelenme- sini ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla tarihî dönemlere ve çağlara ayırmışlardır. Aşağıdakilerden hangisinin, tarihî dönemlendirmeler ve tarihî zamanlar için doğru bir bilgi olduğu söylenemez? A) Tarih Öncesi Dönemlerde çağların sırasıyla yaşanma zo- runluluğu yoktur. B) Yazının icat edilmediği dönemlere "Karanlık Çağlar" denir. C) Uygarlıklar kendileri için önemli gördükleri olayları takvim başlangıcı yapmışlardır. D) Milattan önceki dönemlere ait yazılı kaynak yoktur. E) Tarih Öncesi Dönemler kullanılan malzemeye göre isim- lendirilmiştir. 6-B 7-A / 8-A 9-D
11. Kanuni Dönemi'nde yapılan aşağıdaki faaliyet-
lerden hangisinin Avrupa'da Hristiyan birliğini
bölerek, Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine
yönelik olduğu söylenebilir
A) Fransa'ya kapitülasyanların verilmesi
B) Macaristan'ın fethi
C) I. Viyana Kuşatması
D) Macaristan'ın üçe bölünmesi
E) Avusturya ile İstanbul Antlaşması'nın imzalan-
ması
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
11. Kanuni Dönemi'nde yapılan aşağıdaki faaliyet- lerden hangisinin Avrupa'da Hristiyan birliğini bölerek, Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine yönelik olduğu söylenebilir A) Fransa'ya kapitülasyanların verilmesi B) Macaristan'ın fethi C) I. Viyana Kuşatması D) Macaristan'ın üçe bölünmesi E) Avusturya ile İstanbul Antlaşması'nın imzalan- ması
Osmanlı Devleti'nde kişinin, reayadan askeriyeye
(yöneten sınıf) geçişi "Dikey hareketlilik" ile müm-
kün olabiliyordu.
Buna göre reayadan bir kimsenin;
I. Enderun,
II. Medrese,
III. Sanayi-i Nefise Mektebi
gibi kurumların hangilerinde göreceği eğitimle
askeri sınıfa geçebileceği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
X
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Osmanlı Devleti'nde kişinin, reayadan askeriyeye (yöneten sınıf) geçişi "Dikey hareketlilik" ile müm- kün olabiliyordu. Buna göre reayadan bir kimsenin; I. Enderun, II. Medrese, III. Sanayi-i Nefise Mektebi gibi kurumların hangilerinde göreceği eğitimle askeri sınıfa geçebileceği ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II X C) Yalnız III E) I, II ve III
Hangisi isda
Soru No. 18
A) Medrese
görülen sivil
C) Kervansaray
x0g4akau 51
2sifkx0g4a55
ng4akau557
B) Kümbet
2sif kau55151
D) Darüşşifa
CON
eserlerden biri değildir?
ifkx0g4akau55151
Og4akau55151
2s
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Hangisi isda Soru No. 18 A) Medrese görülen sivil C) Kervansaray x0g4akau 51 2sifkx0g4a55 ng4akau557 B) Kümbet 2sif kau55151 D) Darüşşifa CON eserlerden biri değildir? ifkx0g4akau55151 Og4akau55151 2s
Lonca Teşkilatı'nda
mesleki statüye
ti30/4. kücükostaki
A) Reaya
ha4
C) Zimmi
ti30
oxh5780
upsrti3014 Prahs
B) Ehl-i hibre
ups
D) Yamak
ha
srt
ustanın yanında çalışmaya başladıkları
prr4oxh5780
prr4oxh5780
srti
prr4oxh5780
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Lonca Teşkilatı'nda mesleki statüye ti30/4. kücükostaki A) Reaya ha4 C) Zimmi ti30 oxh5780 upsrti3014 Prahs B) Ehl-i hibre ups D) Yamak ha srt ustanın yanında çalışmaya başladıkları prr4oxh5780 prr4oxh5780 srti prr4oxh5780
da değerlendirilmektedir.
1962 Küba Bunalımı'ndan sonra ABD ile Sovyetlerin nükleer bir savaşın eşi-
ğinden dönmesi, iki devleti birbirlerine karşı gerginliği azaltıcı ve daha yumuşak
bir siyaset izlemeye yöneltmiştir. Bu yüzden ABD Başkanı John Fitzgerald
Kennedy ile SSCB Başkanı Nikita Kruşçev, 1961'de Viyana'da bir araya ge-
lerek "yumuşama süreci"ni başlatmışlardır.
NOT Yumusama politikasının ortaya çıkmasında konvansiyonel silahlar-
DOGRUTERCI
PUTERCİH
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
da değerlendirilmektedir. 1962 Küba Bunalımı'ndan sonra ABD ile Sovyetlerin nükleer bir savaşın eşi- ğinden dönmesi, iki devleti birbirlerine karşı gerginliği azaltıcı ve daha yumuşak bir siyaset izlemeye yöneltmiştir. Bu yüzden ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ile SSCB Başkanı Nikita Kruşçev, 1961'de Viyana'da bir araya ge- lerek "yumuşama süreci"ni başlatmışlardır. NOT Yumusama politikasının ortaya çıkmasında konvansiyonel silahlar- DOGRUTERCI PUTERCİH
12. Osmanlı yöneticileri Rumeliye geçtikten sonra Anadolu'dan
getirdikleri göçebe Türkmenleri elde ettikleri bölgelere yer-
leşmişlerdir.
Bu politika ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı
söylenemez?
A) Sınır güvenliğini sağlama
B) Alınan yerleri Türkleşip İslamlaştırma
C) İç güvenliği sağlama
Tarım gelirlerini artırma
E) Yeni yerleşim yerleri kurma
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
12. Osmanlı yöneticileri Rumeliye geçtikten sonra Anadolu'dan getirdikleri göçebe Türkmenleri elde ettikleri bölgelere yer- leşmişlerdir. Bu politika ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? A) Sınır güvenliğini sağlama B) Alınan yerleri Türkleşip İslamlaştırma C) İç güvenliği sağlama Tarım gelirlerini artırma E) Yeni yerleşim yerleri kurma
2. İslam tarihinde görülen;
1. Hudeybiye Antlaşması,
II. Puvatya Savaşı,
III. Hakem Olayı
gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) I-II-III
B) II-III-I
C) III - I - II
D) I-III-II
E) III - II - I
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
2. İslam tarihinde görülen; 1. Hudeybiye Antlaşması, II. Puvatya Savaşı, III. Hakem Olayı gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) I-II-III B) II-III-I C) III - I - II D) I-III-II E) III - II - I
28. Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 veya
1302-1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstan-
bul'un fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul
edilen dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş
Dönemi'nde takip ettiği uygulamalar arasında göste-
rilemez?
A) İstimâlet (hoşgörü) siyaseti
B) Anadolu beylikleriyle mücadele etme
C) Balkan topraklarına yönelik iskan siyaseti izleme
D) Şehzadeleri sancaklara gönderme
E) Batı tarzı islahatlar yapma
30. Bir tarihçinin, "Yeniçerilere ait ol
temin etmekle görevliydiler.
rında yeniçerilere dağıtırlar
bozuk olanları tamir ederlerd
tiği askeri sınıf aşağıda
A) Cebeci Ocağı
Sağ Sol Garipler
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
28. Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 veya 1302-1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstan- bul'un fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönemdir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde takip ettiği uygulamalar arasında göste- rilemez? A) İstimâlet (hoşgörü) siyaseti B) Anadolu beylikleriyle mücadele etme C) Balkan topraklarına yönelik iskan siyaseti izleme D) Şehzadeleri sancaklara gönderme E) Batı tarzı islahatlar yapma 30. Bir tarihçinin, "Yeniçerilere ait ol temin etmekle görevliydiler. rında yeniçerilere dağıtırlar bozuk olanları tamir ederlerd tiği askeri sınıf aşağıda A) Cebeci Ocağı Sağ Sol Garipler
Karahanlı hükümdarı Tamgaç Han, ticaret kervanlarının güven-
liğini sağlamayı önemli bir görev olarak görmüş, ticari mallara
zarar verenleri şiddetle cezalandırmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden öncelikle hangisine yönelik
olduğu söylenebilir?
A) Halkın refah seviyesini yükseltmeye
(B) Hazine giderlerini azaltmaya
Orta Asya Türkleri arasında birliği korumaya
DY Çevre ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirmeye
E) Monarşik gücü pekiştirmeye
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Karahanlı hükümdarı Tamgaç Han, ticaret kervanlarının güven- liğini sağlamayı önemli bir görev olarak görmüş, ticari mallara zarar verenleri şiddetle cezalandırmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden öncelikle hangisine yönelik olduğu söylenebilir? A) Halkın refah seviyesini yükseltmeye (B) Hazine giderlerini azaltmaya Orta Asya Türkleri arasında birliği korumaya DY Çevre ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirmeye E) Monarşik gücü pekiştirmeye
2
"Lazkiye'de bir Cenevizli'nin gemisi ile Anadolu'ya doğru
yola çıktık ve on günlük bir yolculuktan sonra Alanya'ya
ulaştık. Alanya deniz kıyısında büyük bir şehirdir ve aha-
lisi Türkmendir."
Yukarıdaki seyahat anıları aşağıdakilerden hangisi-
ne ait olabilir?
A) İbn-i Fadlan
B) İbn-i Batuta
C) İbn-i Bibi
D) Mevlana
E) Yunum Emre
gr
i fark da
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
2 "Lazkiye'de bir Cenevizli'nin gemisi ile Anadolu'ya doğru yola çıktık ve on günlük bir yolculuktan sonra Alanya'ya ulaştık. Alanya deniz kıyısında büyük bir şehirdir ve aha- lisi Türkmendir." Yukarıdaki seyahat anıları aşağıdakilerden hangisi- ne ait olabilir? A) İbn-i Fadlan B) İbn-i Batuta C) İbn-i Bibi D) Mevlana E) Yunum Emre gr i fark da
(32.) Ani Kalesi'nin fethi sonrasında Abbasi halifesi tarafın-
dan fethin babası anlamına gelen "Ebü'l-feth" unvanı ve-
rilen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Melikşah
C) Çağrı Bey
A) Tuğrul Bey
E) Sultan Sencer
D) Alp Arslan
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
(32.) Ani Kalesi'nin fethi sonrasında Abbasi halifesi tarafın- dan fethin babası anlamına gelen "Ebü'l-feth" unvanı ve- rilen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? B) Melikşah C) Çağrı Bey A) Tuğrul Bey E) Sultan Sencer D) Alp Arslan