Yeni Çağ Avrupa Soruları

asker to yepmesi
"Yeniden doğuş" anlamına gelen Rönesans, XV. yüzyılın sonun-
da İtalya'da başlamıştır. Rönesans, Avrupa ülkelerinde görülen
bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ifade eder.
Bu bilgiye dayanarak Rönesans'ın İtalya'da başlamasında,
1. İstanbul'un Fethi'yle bazı düşünürlerin buraya göç etmesi,
II. kâğıt ve matbaanin kullanımının yaygınlaşması,
III. İslam toplumlarıyla ticaret yapılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
asker to yepmesi "Yeniden doğuş" anlamına gelen Rönesans, XV. yüzyılın sonun- da İtalya'da başlamıştır. Rönesans, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ifade eder. Bu bilgiye dayanarak Rönesans'ın İtalya'da başlamasında, 1. İstanbul'un Fethi'yle bazı düşünürlerin buraya göç etmesi, II. kâğıt ve matbaanin kullanımının yaygınlaşması, III. İslam toplumlarıyla ticaret yapılması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
17. 1453 İstanbul'un Fethi'nden sonra Italya'ya giden Bizans-
li bilim adamları Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında
önemli rol oynamışlardır. Rönesans'la birlikte Avrupa'da
Aydınlanma Çağı yaşanmış ve bir çok alanda yenilik ya-
şanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın so-
nuçları arasında gösterilemez?
A) Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce güçlen-
miştir.
B) Sanatı ve sanatçıyı destekleyen mesen sinifi ortaya
çıkmıştır.
C) Özgür düşünce ortamı gelişmiştir.
D) Reformun ortaya çıkmasına zemin sağlamıştır.
E) Skolastik düşünce yerini bilimsel düşünceye bırakmış-
tır.
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
17. 1453 İstanbul'un Fethi'nden sonra Italya'ya giden Bizans- li bilim adamları Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında önemli rol oynamışlardır. Rönesans'la birlikte Avrupa'da Aydınlanma Çağı yaşanmış ve bir çok alanda yenilik ya- şanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın so- nuçları arasında gösterilemez? A) Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce güçlen- miştir. B) Sanatı ve sanatçıyı destekleyen mesen sinifi ortaya çıkmıştır. C) Özgür düşünce ortamı gelişmiştir. D) Reformun ortaya çıkmasına zemin sağlamıştır. E) Skolastik düşünce yerini bilimsel düşünceye bırakmış- tır.
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
n veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
r Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
BİLİMLER TESTİ
lar 4. Fransız İhtilali; demokrasi, özgürlük, ulusçuluk, laiklik gibi düşünce
akımlarının yayılmasında etkili olmuştur.
ne
an
da
ve
e-
n-
ne
da
*****
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda Fransız İhtilali'nin sonuçları
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulusal devletlerin kurulması
A
B) Bağımsızlık savaşlarının yapılması
C) Mutlak krallıkların yıkılması
Sömürgecilik savaşlarının başlaması
E) Ruhban sınıfının etkinliğinin azalması
taime
ild sucnusu
Jaimmils ab
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi n veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait r Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. BİLİMLER TESTİ lar 4. Fransız İhtilali; demokrasi, özgürlük, ulusçuluk, laiklik gibi düşünce akımlarının yayılmasında etkili olmuştur. ne an da ve e- n- ne da ***** Yalnız bu bilgiler doğrultusunda Fransız İhtilali'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ulusal devletlerin kurulması A B) Bağımsızlık savaşlarının yapılması C) Mutlak krallıkların yıkılması Sömürgecilik savaşlarının başlaması E) Ruhban sınıfının etkinliğinin azalması taime ild sucnusu Jaimmils ab
8. 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması;
1. Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artması,
II. Akdeniz ticaretinin tekrar canlanması,
III. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni koruma siya-
finguinal
setini terk etmesi
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
rin lielved ins 180
Vie
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
8. 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması; 1. Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artması, II. Akdeniz ticaretinin tekrar canlanması, III. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni koruma siya- finguinal setini terk etmesi sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? A) Yalnız I rin lielved ins 180 Vie B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
13. Orta Çağ'da ve Yeni Çağ başlarında Avrupa'da Katolik
mezhebinin kuralları devletlerin kanunlarında yer alırken,
Reform sürecinden sonra Avrupa'da birçok yeni mezhep
ortaya çıkmış, yeni mezheplerin hâkim olduğu yerlerde
din kurallan kanunlardan çıkarılmaya başlanmıştır.
Bu uygulamanın, aşağıdaki hedeflerden hangisine ulaş-
maya yönelik olduğu savunulabilir?
A Ulusal kimlikli devletlerin kurulmasına
B
Dinin toplum üzerindeki etkinliğini arttırmasına
Teokratik devlet yapısının egemen kılınmasına
Kolonizasyon hareketlerinin başlamasına
EX Laik düşüncenin etkinliğini artırmasına
Di
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
13. Orta Çağ'da ve Yeni Çağ başlarında Avrupa'da Katolik mezhebinin kuralları devletlerin kanunlarında yer alırken, Reform sürecinden sonra Avrupa'da birçok yeni mezhep ortaya çıkmış, yeni mezheplerin hâkim olduğu yerlerde din kurallan kanunlardan çıkarılmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın, aşağıdaki hedeflerden hangisine ulaş- maya yönelik olduğu savunulabilir? A Ulusal kimlikli devletlerin kurulmasına B Dinin toplum üzerindeki etkinliğini arttırmasına Teokratik devlet yapısının egemen kılınmasına Kolonizasyon hareketlerinin başlamasına EX Laik düşüncenin etkinliğini artırmasına Di
6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile ilgili bi
özellik değildir?
A) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması
B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması
C) Batı Roma Imparatorluğu'nun vergiye bağlanması
D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması
E) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temelle
rinin atılması
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile ilgili bi özellik değildir? A) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması C) Batı Roma Imparatorluğu'nun vergiye bağlanması D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması E) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temelle rinin atılması
2.
Fransa'nın Napolyon Savaşları'nda yenilmesinden sonra
Avrupa'da bozulan sınırları ve siyasi dengeyi yeniden dü-
zenlemek, Avrupa'nın geleceğini belirlemek amacıyla Vi-
yana'da 1815'te bir kongre toplanmıştır.
Bu kongrede sınırlar çizilirken milliyet ve dil öğeleri-
nin dikkate alınmamasının aşağıdakilerden hangisine
yol açtığı savunulabilir?
A Fransız Ihtilali'nin etkilerinin ortadan kalkmasına
B) Ihtilalin getirdiği fikirlerin sınırlı bir bölgede kalmasına
C) Avrupa'da yeni çatışmaların yaşanmasına
D Avrupa'nın siyasi haritasının aynı kalmasına
Din adamlarının siyasi alanda güçlenmesine
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
2. Fransa'nın Napolyon Savaşları'nda yenilmesinden sonra Avrupa'da bozulan sınırları ve siyasi dengeyi yeniden dü- zenlemek, Avrupa'nın geleceğini belirlemek amacıyla Vi- yana'da 1815'te bir kongre toplanmıştır. Bu kongrede sınırlar çizilirken milliyet ve dil öğeleri- nin dikkate alınmamasının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir? A Fransız Ihtilali'nin etkilerinin ortadan kalkmasına B) Ihtilalin getirdiği fikirlerin sınırlı bir bölgede kalmasına C) Avrupa'da yeni çatışmaların yaşanmasına D Avrupa'nın siyasi haritasının aynı kalmasına Din adamlarının siyasi alanda güçlenmesine
7. Avrupa'da herhangi bir dinî ve toplumsal tabuyu önem-
semeden sanat yapımına başlanmasında;
1. hümanizmin etkisini artırması,
II. Rönesans Hareketlerinin başlaması,
III. skolastik düşüncenin zayıflaması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
7. Avrupa'da herhangi bir dinî ve toplumsal tabuyu önem- semeden sanat yapımına başlanmasında; 1. hümanizmin etkisini artırması, II. Rönesans Hareketlerinin başlaması, III. skolastik düşüncenin zayıflaması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
5. 1815'te imzalanan Viyana Kongresi'nde alınan kararlar ile Av-
rupa'da yeni bir statü oluşmuştur. İngiltere, Prusya, Avusturya
ve Rusya kendi çıkarları doğrultusunda Avrupa'nın siyasi ha-
ritasını yeniden çizmiştir.
JA (O
Viyana Kongresi'nden sonra belirlenen sınırların kısa
süre sonra yeniden değiştirilmesi bu devletlerin aşağıda-
kilerden hangisinin sonuçlarını yok etmeye çalıştıklarının
kanıtıdır?
A) Kavimler Göçü
C) Sanayi Devrimi
B) Paris Antlaşması
D) Kırım Savaşı
E) Fransız İhtilali
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
5. 1815'te imzalanan Viyana Kongresi'nde alınan kararlar ile Av- rupa'da yeni bir statü oluşmuştur. İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya kendi çıkarları doğrultusunda Avrupa'nın siyasi ha- ritasını yeniden çizmiştir. JA (O Viyana Kongresi'nden sonra belirlenen sınırların kısa süre sonra yeniden değiştirilmesi bu devletlerin aşağıda- kilerden hangisinin sonuçlarını yok etmeye çalıştıklarının kanıtıdır? A) Kavimler Göçü C) Sanayi Devrimi B) Paris Antlaşması D) Kırım Savaşı E) Fransız İhtilali
4.
Osmanlı Devleti XX. yüzyılın başlarında iki önemli savaş yaptı.
Trablusgarp Savaşı'nda İtalya; Balkan Savaşlarında Yunanis-
tan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan ile mücadele etti.
Bu mücadeleler sonrasında kaybedilen topraklar arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kıbrıs
B) Batı Trakya
C) Bingazi
D) Selanik
E) Ege Adaları
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
4. Osmanlı Devleti XX. yüzyılın başlarında iki önemli savaş yaptı. Trablusgarp Savaşı'nda İtalya; Balkan Savaşlarında Yunanis- tan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan ile mücadele etti. Bu mücadeleler sonrasında kaybedilen topraklar arasın- da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kıbrıs B) Batı Trakya C) Bingazi D) Selanik E) Ege Adaları
9. Papalık ve Katolikliği savunan Roma-Cermen Imparatorluğu,
Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için
Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.
Roma - Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangi-
siyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?
A) Augsburg Antlaşması
B) Westfalya Antlaşması
C) Nant Fermanı
D) Filedelfiya Kongresi
E) Magna Carta
MEB
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
9. Papalık ve Katolikliği savunan Roma-Cermen Imparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir. Roma - Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangi- siyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir? A) Augsburg Antlaşması B) Westfalya Antlaşması C) Nant Fermanı D) Filedelfiya Kongresi E) Magna Carta MEB
ibi şehirlerin
etkili olduğu
C) I ve II
I ve III
ası içinde ti-
idir?
Soru 6
Haçlı Seferleri sırasında Avrupa ile Orta
Doğu arasında yoğun ticaret faaliyetleri
başlamış, bu durum seferlerden sonra ar-
tarak devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin
sonuçlarından biri değildir?
A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
B) Avrupalıların, Müslümanları yakından
tanımaları
milier
C) İslam kültürünün Avrupa kültürünü etki-
lemesi
D) Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva si-
nıfının güçlenmesi
E) Akdeniz limanlarının önem kazanması
sonuçlarınd
dığı söylene
A) Yalnız I
D)
QUIVA
Soru 9
Aşağıdakil
minde gör
ğildir?
A) Soylular
C) Burjuva
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
ibi şehirlerin etkili olduğu C) I ve II I ve III ası içinde ti- idir? Soru 6 Haçlı Seferleri sırasında Avrupa ile Orta Doğu arasında yoğun ticaret faaliyetleri başlamış, bu durum seferlerden sonra ar- tarak devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçlarından biri değildir? A) Coğrafi Keşiflerin başlaması B) Avrupalıların, Müslümanları yakından tanımaları milier C) İslam kültürünün Avrupa kültürünü etki- lemesi D) Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva si- nıfının güçlenmesi E) Akdeniz limanlarının önem kazanması sonuçlarınd dığı söylene A) Yalnız I D) QUIVA Soru 9 Aşağıdakil minde gör ğildir? A) Soylular C) Burjuva
Türklerin çoğunun Arap-Islam kültürünün etkisinde
kaldıklarının
y
2. 1789 yılında patlak veren Fransız Devrimi kısa sürede
imparatorluk devlet yapıları ile monarşik devlet rejimleri-
nin sarsılmasına yol açmıştır.
Buna göre Fransız Devrimi'nin;
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Kişi hakları,
IV. Özel mülkiyet
ilkelerinden hangilerinin siyasî yapıları değiştirmede
belirleyici etkilerinden söz edilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
S
C) II ve III
E) III ve IV
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
Türklerin çoğunun Arap-Islam kültürünün etkisinde kaldıklarının y 2. 1789 yılında patlak veren Fransız Devrimi kısa sürede imparatorluk devlet yapıları ile monarşik devlet rejimleri- nin sarsılmasına yol açmıştır. Buna göre Fransız Devrimi'nin; I. Milliyetçilik, II. Cumhuriyetçilik, III. Kişi hakları, IV. Özel mülkiyet ilkelerinden hangilerinin siyasî yapıları değiştirmede belirleyici etkilerinden söz edilebilir? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV S C) II ve III E) III ve IV
an-
ru-
4031
helezi ev
6. Derebeylik olarak da anılan feodalizm, başta Orta Çağ
Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastla-
nan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimi-
dir.
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlenmenin özellik-
lerinden biri değildir?
A) Merkezî otorite zayıftır.
B) Yerellik görülür.
C) Kendi kendine yeterik üzerine kuruludur.
D) Zenginliğin ölçüsü topraktır.
(E)Razar ekonomisi ve rekabet gelişmiştir.
31
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
an- ru- 4031 helezi ev 6. Derebeylik olarak da anılan feodalizm, başta Orta Çağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastla- nan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimi- dir. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlenmenin özellik- lerinden biri değildir? A) Merkezî otorite zayıftır. B) Yerellik görülür. C) Kendi kendine yeterik üzerine kuruludur. D) Zenginliğin ölçüsü topraktır. (E)Razar ekonomisi ve rekabet gelişmiştir. 31
HIZ VE RENK YAYINLARI
7. VII. yüzyılılın ilk yarısında İslamiyet'in doğuşu gerçek-
leşirken Arabistan Yarımadası çevresindeki mevcut
durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuzey Afrika'da Bizans egemenliği sürmekteydi.
B) Iran'daki Sassani Devleti Köktürklerle yaptığı müca-
dele ile zayıflamıştı.
C) İpek Yolu özerinde Köktürk Devleti yer almaktaydı.
D) Habeşistan'ın başında Hristiyan bir kral bulunmaktay-
di.
E)) Roma İmparatorluğu Avrupa'nın güneyi ve Anado-
lu'ya egemendi.
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
HIZ VE RENK YAYINLARI 7. VII. yüzyılılın ilk yarısında İslamiyet'in doğuşu gerçek- leşirken Arabistan Yarımadası çevresindeki mevcut durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Afrika'da Bizans egemenliği sürmekteydi. B) Iran'daki Sassani Devleti Köktürklerle yaptığı müca- dele ile zayıflamıştı. C) İpek Yolu özerinde Köktürk Devleti yer almaktaydı. D) Habeşistan'ın başında Hristiyan bir kral bulunmaktay- di. E)) Roma İmparatorluğu Avrupa'nın güneyi ve Anado- lu'ya egemendi.
4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde
yapılan islahatlardan biri değildir?
A) Divan Teşkilatı kaldırılarak "Nazırlar Heyeti"
(bakanlar kurulu) oluşturulması
B) Harp Okulu'nun açılması
C) Yeni bir vilayet düzenlemesi yapılarak, köy ve
mahallelerde muhtarlıkların oluşturulması
D) Dar'ül Fünün'un ( üniversite) açılması
E) Eğitimin yeniden düzenlenip erkek çocuklar için
ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan islahatlardan biri değildir? A) Divan Teşkilatı kaldırılarak "Nazırlar Heyeti" (bakanlar kurulu) oluşturulması B) Harp Okulu'nun açılması C) Yeni bir vilayet düzenlemesi yapılarak, köy ve mahallelerde muhtarlıkların oluşturulması D) Dar'ül Fünün'un ( üniversite) açılması E) Eğitimin yeniden düzenlenip erkek çocuklar için ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi