Yönetim Biçimleri Soruları

3. İlk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi böl-
gelerde geniş alanlara hükmeden siyasi oluşumların
çoğu monarşi ile yönetilmiş ve krallar, yönetimdeki
meşruluklarını dine dayandırmışlardır.
İlk Çağ'da kralların bu tutumunun;
I. halkın saygınlığını kazanma,
II. merkezî otoriteyi güçlü tutma,
III. federatif yönetim anlayışını uygulama
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
1
Tarih
Yönetim Biçimleri
3. İlk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi böl- gelerde geniş alanlara hükmeden siyasi oluşumların çoğu monarşi ile yönetilmiş ve krallar, yönetimdeki meşruluklarını dine dayandırmışlardır. İlk Çağ'da kralların bu tutumunun; I. halkın saygınlığını kazanma, II. merkezî otoriteyi güçlü tutma, III. federatif yönetim anlayışını uygulama amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1
ebrilsding
6. Egemenliklerini, hukuk yapılarını, devlet başkan-
larını ve kimliklerini koruyarak ortak bir amaç
için anlaşma şartları altında birleşmiş bağımsız
devletlerin oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Site
C) Konfederasyon
E) İmparatorluk
B) Federasyon
D) Krallık
Tarih
Yönetim Biçimleri
ebrilsding 6. Egemenliklerini, hukuk yapılarını, devlet başkan- larını ve kimliklerini koruyarak ortak bir amaç için anlaşma şartları altında birleşmiş bağımsız devletlerin oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Site C) Konfederasyon E) İmparatorluk B) Federasyon D) Krallık
8. Siyasal rejim veya hükümetin halk tarafından tanınma
sı, kabullenilmesi ve bunun da zorla değil rıza ile ortaya
çıkmasına siyasi meşruiyet denir. Mesela insanlara korku
salarak ve sindirerek yönetimde kalan bir zorbanın yöneti-
ciliği ve yönetimi meşru değildir. Zira meşruiyetin en önemli
unsuru "riza”dır. Eğer ortada rıza göstererek bir kabullen-
me ve tâbi olma durumu yoksa söz konusu yönetim gayri
meşrudur ve toplum, bulacağı ilk fırsatta bu zorbadan kur-
tulmaya çalışacaktır.
Buna göre;
1.2 Büyük İskender'in Mısır'da tanrı kral ilan edilmesi,
II. Çin imparatorlarının kendilerini "Göklerin Vekili" olarak
görmesi,
III. Sasani krallarının Ahuramazda'nın yeryüzündeki tem-
silcisi olarak kabul edilmesi
durumlarından hangileri yöneticilerin kendilerini meş-
ru kılma gayesinin bir sonucudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) Live III
C) I ve II
E) I, II ve III
Hammurabi Kanunları
Tarih
Yönetim Biçimleri
8. Siyasal rejim veya hükümetin halk tarafından tanınma sı, kabullenilmesi ve bunun da zorla değil rıza ile ortaya çıkmasına siyasi meşruiyet denir. Mesela insanlara korku salarak ve sindirerek yönetimde kalan bir zorbanın yöneti- ciliği ve yönetimi meşru değildir. Zira meşruiyetin en önemli unsuru "riza”dır. Eğer ortada rıza göstererek bir kabullen- me ve tâbi olma durumu yoksa söz konusu yönetim gayri meşrudur ve toplum, bulacağı ilk fırsatta bu zorbadan kur- tulmaya çalışacaktır. Buna göre; 1.2 Büyük İskender'in Mısır'da tanrı kral ilan edilmesi, II. Çin imparatorlarının kendilerini "Göklerin Vekili" olarak görmesi, III. Sasani krallarının Ahuramazda'nın yeryüzündeki tem- silcisi olarak kabul edilmesi durumlarından hangileri yöneticilerin kendilerini meş- ru kılma gayesinin bir sonucudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) Live III C) I ve II E) I, II ve III Hammurabi Kanunları
10. İyonya'da şehir devletleri önce "tiranlık" adı verilen mutlakiyetle
din yönetilmiş, daha sonra özgür yurttaşların eşit siyasal haklara
nebo sahip olduğu yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır.
XD10
Tulo
Buna göre, İyonya'da yönetim şeklinde görülen gelişme
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
bulgimqay
minal oög snuß
A) Oligarşiden monarşiye geçiş
B) Krallıktan meşrutiyete geçiş
CMonarşiden demokrasiye geçiş
D) İmparatorluktan cumhuriyete geçiş
E) Teokrasiden demokrasiye geçiş
Tarih
Yönetim Biçimleri
10. İyonya'da şehir devletleri önce "tiranlık" adı verilen mutlakiyetle din yönetilmiş, daha sonra özgür yurttaşların eşit siyasal haklara nebo sahip olduğu yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. XD10 Tulo Buna göre, İyonya'da yönetim şeklinde görülen gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? bulgimqay minal oög snuß A) Oligarşiden monarşiye geçiş B) Krallıktan meşrutiyete geçiş CMonarşiden demokrasiye geçiş D) İmparatorluktan cumhuriyete geçiş E) Teokrasiden demokrasiye geçiş
K
biabeto
12. Roma İmparatorluğu, krallık döneminde krallarca, cumhuriyet
döneminde "senato" adı verilen bir meclise karşı sorumlu olan
konsüllerce yönetilmiş ve MÖ 27'de Oktavianus'a Agustus
unvanı verilmesiyle de imparatorluk dönemine geçilmiştir.
The Stree
Bu bilgiye göre, Roma tarihinin aşağıdakilerden hangisi
ölçüt alınarak dönemlendirildiği söylenebilir?
A) Egemenlik alanı
C) Etnik çeşitlilik
B) Ekonomik durum
D) Dinsel inançlar
E) Egemenlik anlayışı
Tarih
Yönetim Biçimleri
K biabeto 12. Roma İmparatorluğu, krallık döneminde krallarca, cumhuriyet döneminde "senato" adı verilen bir meclise karşı sorumlu olan konsüllerce yönetilmiş ve MÖ 27'de Oktavianus'a Agustus unvanı verilmesiyle de imparatorluk dönemine geçilmiştir. The Stree Bu bilgiye göre, Roma tarihinin aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınarak dönemlendirildiği söylenebilir? A) Egemenlik alanı C) Etnik çeşitlilik B) Ekonomik durum D) Dinsel inançlar E) Egemenlik anlayışı
D) I ve II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
3. İlk Çağ'da, Anadolu'da egemenlik süren Urar-
tular krallıkla yönetiliyordu. Urartu kralları ge-
niş yetkilere sahip olup ülkeyi tanrıları adına
yönetirlerdi.
Buna göre, Urartu Devleti için,
91. federatif,
I.
II. teokratik,
III. monarşik
yönetim anlayışlarından hangilerine sahip
olduğu söylenebilir? →
A) Yalnız I
O
mrk 2 YAYINLARI
B) Yalnız II
Il ve IIIb E) I, II ve III
6.
C) Yalnız III
Tarih
Yönetim Biçimleri
D) I ve II C) Yalnız III E) Il ve Ill 3. İlk Çağ'da, Anadolu'da egemenlik süren Urar- tular krallıkla yönetiliyordu. Urartu kralları ge- niş yetkilere sahip olup ülkeyi tanrıları adına yönetirlerdi. Buna göre, Urartu Devleti için, 91. federatif, I. II. teokratik, III. monarşik yönetim anlayışlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir? → A) Yalnız I O mrk 2 YAYINLARI B) Yalnız II Il ve IIIb E) I, II ve III 6. C) Yalnız III
8.
1478-1535 yılları arasında yaşamış Thomas More
Utubia eserinde "Yönetici, seçimle işbaşına gelmeli ve
görevini kötüye kullanmadığı sürece işbaşında kalmalı-
dır." demiştir.
Buna göre Thomas More'un devlet yönetim anla-
yışı;
1. faşizm,
II. meşrutiyet,
III cumhuriyet
rejimlerinden hangilerine benzemektedir?
A) Yaln
B) Yalnız II
DI ve II
(C) Yalnız III
E) I, II ve III
YAYIN DENİZİ
Tarih
Yönetim Biçimleri
8. 1478-1535 yılları arasında yaşamış Thomas More Utubia eserinde "Yönetici, seçimle işbaşına gelmeli ve görevini kötüye kullanmadığı sürece işbaşında kalmalı- dır." demiştir. Buna göre Thomas More'un devlet yönetim anla- yışı; 1. faşizm, II. meşrutiyet, III cumhuriyet rejimlerinden hangilerine benzemektedir? A) Yaln B) Yalnız II DI ve II (C) Yalnız III E) I, II ve III YAYIN DENİZİ
3. İslam'ın ilime verdiği büyük önem sebebiyle ilk yıllardan
itibaren İslam kültür ve medeniyeti oluşmaya başlamıştır 6.
İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı, sade
Islam dünyasını değil Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin
gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler
ve tercüme faaliyetleri gibi durumlar sayesinde Avrupa'y
da etkilemiştir. Bu etki aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kada
devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun Avrupa'daki
sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
A Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması
B) Islam dünyasına yönelik savaşların azalması
C) Arapçadan tercümelerin yoğunlaşması
D) Hristiyanlığın ilk dönemleri hakkında bilgilere
ulaşılması
E) Bilim adamlarının yetişmesi ve sayısının artması
Hz Mubo
7.
Tarih
Yönetim Biçimleri
3. İslam'ın ilime verdiği büyük önem sebebiyle ilk yıllardan itibaren İslam kültür ve medeniyeti oluşmaya başlamıştır 6. İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı, sade Islam dünyasını değil Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler ve tercüme faaliyetleri gibi durumlar sayesinde Avrupa'y da etkilemiştir. Bu etki aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kada devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun Avrupa'daki sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması B) Islam dünyasına yönelik savaşların azalması C) Arapçadan tercümelerin yoğunlaşması D) Hristiyanlığın ilk dönemleri hakkında bilgilere ulaşılması E) Bilim adamlarının yetişmesi ve sayısının artması Hz Mubo 7.
2.
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1896 yılına kadar
kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Farklı irka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir
B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağla-
yan demiryollarına sahiptir.
Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şe-
hirdir.
-
Avrupa'dan yayılan yenilik-akımlarına ilk olumsuz tepkile-
rin verildiği yerdir.
E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte ya-
şamışlardır. V
5.
Tarih
Yönetim Biçimleri
2. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Farklı irka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağla- yan demiryollarına sahiptir. Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şe- hirdir. - Avrupa'dan yayılan yenilik-akımlarına ilk olumsuz tepkile- rin verildiği yerdir. E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte ya- şamışlardır. V 5.
11. Aşağıdakilerden hangisinin, Türk devletlerinde hane-
danın erkek üyelerinin taht üzerinde hak sahib oldu-
ğu anlayışını yansıttığı savunulamaz?
1
A)
I. Kılıçarslan'ın, ülkesini on bir oğlu arasında paylaş-
tırması
B) Alparslan'ın, Veliaht Süleyman'ın saltanatını tanıma-
yarak tahtı ele geçirmesi
C) Kirman Meliki Karaarslan Kavurt'un, yeğeni
Melikşah'ın sultanlığını tanımayarak onunla mücade-
le etmesi
D) Harezm Valisi Alâeddin Atsız'ın, Sultan Sencer ile sa-
vaşarak Harezmşah Devleti'ni kurması
*** INFORMAL YAYINLARI K
E) Şehzade Cem'in, II. Bayezid'in iktidarını tanımayarak
sultanlığını ilan etmesi
(2018 - MSÜS)
15. isla
kila
Gam
16.
A)
Tarih
Yönetim Biçimleri
11. Aşağıdakilerden hangisinin, Türk devletlerinde hane- danın erkek üyelerinin taht üzerinde hak sahib oldu- ğu anlayışını yansıttığı savunulamaz? 1 A) I. Kılıçarslan'ın, ülkesini on bir oğlu arasında paylaş- tırması B) Alparslan'ın, Veliaht Süleyman'ın saltanatını tanıma- yarak tahtı ele geçirmesi C) Kirman Meliki Karaarslan Kavurt'un, yeğeni Melikşah'ın sultanlığını tanımayarak onunla mücade- le etmesi D) Harezm Valisi Alâeddin Atsız'ın, Sultan Sencer ile sa- vaşarak Harezmşah Devleti'ni kurması *** INFORMAL YAYINLARI K E) Şehzade Cem'in, II. Bayezid'in iktidarını tanımayarak sultanlığını ilan etmesi (2018 - MSÜS) 15. isla kila Gam 16. A)
4.
Babil Kralı Hammurabi 282 maddeden oluşan kanunla-
rinin ön soz kısmında, göreve Baştanrı Marduk tarafın-
dan atandığı ve yasalarını adalet tanrısı Şamaş'tan al-
dığını belirtmiştir.
Bu bilgilere göre Babil Devleti ve Kralı Hammurabi
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karizmatik yönetim anlayışı mevcuttur.
B) Kral, ülkeyi tanrılar adına yönetmektedir.
C) Tanrısal kaynaklı sayılan bir adalet anlayışı bulunmak-
tadır.
D) Toplumsal adalet ve eşitliği sağlamıştır.
E) Yazılı hukuk kuralları düzenlenmiştir.
Tarih
Yönetim Biçimleri
4. Babil Kralı Hammurabi 282 maddeden oluşan kanunla- rinin ön soz kısmında, göreve Baştanrı Marduk tarafın- dan atandığı ve yasalarını adalet tanrısı Şamaş'tan al- dığını belirtmiştir. Bu bilgilere göre Babil Devleti ve Kralı Hammurabi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karizmatik yönetim anlayışı mevcuttur. B) Kral, ülkeyi tanrılar adına yönetmektedir. C) Tanrısal kaynaklı sayılan bir adalet anlayışı bulunmak- tadır. D) Toplumsal adalet ve eşitliği sağlamıştır. E) Yazılı hukuk kuralları düzenlenmiştir.
3. Hitit Devleti'nde dini törenleri, baş rahip sıfatı ile krallar
yönetirdi. Bu törenlerde, kraliçe (tavanarna), veliaht
prens ve önemli devlet adamları da kralın yanında
bulunurdu.
Buna göre,
Yö
Yönetimde teokratik anlayış etkili olmuştur.
I.
II. Feodal bir idari orgütlenme görülmüştür.
III. Saltanat sistemi uygulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
mrkzYAYINLARI
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
6. ilk Çağ'd
ğuna,
1. Asur
rinir
II. Frig
da
III. Li
IV. S
geli
A)
Tarih
Yönetim Biçimleri
3. Hitit Devleti'nde dini törenleri, baş rahip sıfatı ile krallar yönetirdi. Bu törenlerde, kraliçe (tavanarna), veliaht prens ve önemli devlet adamları da kralın yanında bulunurdu. Buna göre, Yö Yönetimde teokratik anlayış etkili olmuştur. I. II. Feodal bir idari orgütlenme görülmüştür. III. Saltanat sistemi uygulanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III mrkzYAYINLARI B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 6. ilk Çağ'd ğuna, 1. Asur rinir II. Frig da III. Li IV. S geli A)
11. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda bulunan
1. tahıl öğütme taşları,
II. orak ve saban,
III. buğday taneleri
kalıntılarından hangileri bölgede tarımsal üret
min yapıldığının doğrudan kanıtıdır?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
re
BYalnız II
C) I ve II
2.
E) II ve IN
Tarih
Yönetim Biçimleri
11. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda bulunan 1. tahıl öğütme taşları, II. orak ve saban, III. buğday taneleri kalıntılarından hangileri bölgede tarımsal üret min yapıldığının doğrudan kanıtıdır? A) Yalnız I D) I ve Ill re BYalnız II C) I ve II 2. E) II ve IN
1
elgelerin
esi
5. İlk Çağ Yunan filozoflarından Aristoteles yönetimleri şu
şekilde sınıflandırmıştır:
●
●
●
002
Azınlığın genelin yararını gözettiği yönetim
Çoğunluğun genelin yararını gözettiği yönetim
Azınlığın sınıfsal çıkarını gözeten yönetim
Tek kişinin kişisel çıkarını gözeten yönetim
Bu bilgilerde tanımlaması yer almayan yönetimler
aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Aristokrasi - tiranlık
Cumhuriyet - oligarşi
Monarş-demokrasi
Oligarşi tranlık
EX Demokrasi - cumhuriyet
Tarih
Yönetim Biçimleri
1 elgelerin esi 5. İlk Çağ Yunan filozoflarından Aristoteles yönetimleri şu şekilde sınıflandırmıştır: ● ● ● 002 Azınlığın genelin yararını gözettiği yönetim Çoğunluğun genelin yararını gözettiği yönetim Azınlığın sınıfsal çıkarını gözeten yönetim Tek kişinin kişisel çıkarını gözeten yönetim Bu bilgilerde tanımlaması yer almayan yönetimler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Aristokrasi - tiranlık Cumhuriyet - oligarşi Monarş-demokrasi Oligarşi tranlık EX Demokrasi - cumhuriyet
SOSYAL BILIM
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), C
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfred
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
Alman imparatoru Şarlken Papa'nın elinden imparatorluk
tacını takmış, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ise Mi-
sır'ın fethi ile "Halife" unvanını almıştır.
İki hükümdarın bu tutumunun;
I. nüfuz alanlarını genişletme,
II. laiklik ilkesine bağlı kalma,
III. halkın yönetime olan bağlılığını artırma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
C
A) Yalnız I
D) I ve III
Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Yönetim Biçimleri
SOSYAL BILIM 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), C dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfred vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan Alman imparatoru Şarlken Papa'nın elinden imparatorluk tacını takmış, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ise Mi- sır'ın fethi ile "Halife" unvanını almıştır. İki hükümdarın bu tutumunun; I. nüfuz alanlarını genişletme, II. laiklik ilkesine bağlı kalma, III. halkın yönetime olan bağlılığını artırma amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? C A) Yalnız I D) I ve III Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
12. 1876 Anayasası'nı Tanzimat ve Islahat Ferman-
ları'ndan ayıran en önemli özellik aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Halktan gelirine göre vergi alınması
B) Azınlıklara geniş haklar tanınması
C) Halka temsil hakkının tanınması
D) Avrupa'nın etkisiyle ilan edilmiş olması
E) Padişah'ın isteği üzerine kabul edilmiş olması
Tarih
Yönetim Biçimleri
12. 1876 Anayasası'nı Tanzimat ve Islahat Ferman- ları'ndan ayıran en önemli özellik aşağıdakiler- den hangisidir? A) Halktan gelirine göre vergi alınması B) Azınlıklara geniş haklar tanınması C) Halka temsil hakkının tanınması D) Avrupa'nın etkisiyle ilan edilmiş olması E) Padişah'ın isteği üzerine kabul edilmiş olması