Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Soruları

Safevi hükümdarı Şah İsmai'in Anadolu'da Şiilik propa-
gandası yaptırması ve Şii faaliyetlerini desteklemesi ne-
deniyle Yavuz Sultan Selim İran üzerine sefere çıktı ve
Çaldıran Savaşı'nda Safeviler'i yenilgiye uğrattı.
Bu gelişmeler dikkate alındığında,
1. Türk devletleri arasında hakimiyet mücadelesi ya-
şandığı
II. Çaldıran Savaşı ile İslam dünyasında mezhep
birliğinin sağlandığı
III. Safevilerin Anadolu'da dini propaganda yaptığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Safevi hükümdarı Şah İsmai'in Anadolu'da Şiilik propa- gandası yaptırması ve Şii faaliyetlerini desteklemesi ne- deniyle Yavuz Sultan Selim İran üzerine sefere çıktı ve Çaldıran Savaşı'nda Safeviler'i yenilgiye uğrattı. Bu gelişmeler dikkate alındığında, 1. Türk devletleri arasında hakimiyet mücadelesi ya- şandığı II. Çaldıran Savaşı ile İslam dünyasında mezhep birliğinin sağlandığı III. Safevilerin Anadolu'da dini propaganda yaptığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
0
||| .
Libya
? Kırım
||.
Türkiye Trabzon
Mısır
of Suriye
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde
Osmanlı hakimiyeti I. Selim Döneminde başlamıştır?
(A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5.
Yu
M
A
Tur
Siyas
Ride
Devl
6. II
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
0 ||| . Libya ? Kırım ||. Türkiye Trabzon Mısır of Suriye Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde Osmanlı hakimiyeti I. Selim Döneminde başlamıştır? (A) I B) II C) III D) IV E) V 5. Yu M A Tur Siyas Ride Devl 6. II
10. Osmanlı Devleti,
●
Kuruluş Dönemi'nde Fırat'tan Tuna'ya kadar Ana-
dolu ve Balkan topraklarını fethetmiştir.
XV ve XV. yüzyıllarda siyasi ve askeri faaliyetleriyle
dünya gücü hâline gelmiştir.
Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde,
stratejik rakipleri arasında ittifak kurulmasını önle-
me,
II. devşirme sistemini uygulama,
I. kara ve deniz sınırlarını koruyacak askeri güç oluş-
turma
gelişmelerinden hangilerini zorunlu hâle getirdiği
ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
I've Ill
B) Yalnız II
E) I, N ve III
C) I ve II
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
10. Osmanlı Devleti, ● Kuruluş Dönemi'nde Fırat'tan Tuna'ya kadar Ana- dolu ve Balkan topraklarını fethetmiştir. XV ve XV. yüzyıllarda siyasi ve askeri faaliyetleriyle dünya gücü hâline gelmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde, stratejik rakipleri arasında ittifak kurulmasını önle- me, II. devşirme sistemini uygulama, I. kara ve deniz sınırlarını koruyacak askeri güç oluş- turma gelişmelerinden hangilerini zorunlu hâle getirdiği ileri sürülebilir? A) Yalnız I I've Ill B) Yalnız II E) I, N ve III C) I ve II
rak;
1. teşkilatlanma çalışmaları yapıldığına,
II. ulus devlet anlayışının oluşturulduğuna,
III. sınırların genişlediğine
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalniz T
D) I ve III
A) Yalnız I
5. Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı'ndan sonra Saru-
hanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Bey-
liklerini yeniden devlete bağlamıştır.
Buna göre,
I. Ankara Savaşı sonrası Anadolu'da toprak kay-
bı yaşanmıştır.
II. Anadolu'da yeniden Türk siyasi birliğini sağla-
maya çalışmıştır.
III. Taht kavgaları devam etmiştir.
verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve Il
E) II ve III
1. Haçlılarla ve Bi
II. Düzenli ord
C) Yalnız III
mür
in
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Gelib
Buna s
1. O
ver
A)
8
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
rak; 1. teşkilatlanma çalışmaları yapıldığına, II. ulus devlet anlayışının oluşturulduğuna, III. sınırların genişlediğine yargılardan hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalniz T D) I ve III A) Yalnız I 5. Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı'ndan sonra Saru- hanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Bey- liklerini yeniden devlete bağlamıştır. Buna göre, I. Ankara Savaşı sonrası Anadolu'da toprak kay- bı yaşanmıştır. II. Anadolu'da yeniden Türk siyasi birliğini sağla- maya çalışmıştır. III. Taht kavgaları devam etmiştir. verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II D) I ve Il E) II ve III 1. Haçlılarla ve Bi II. Düzenli ord C) Yalnız III mür in C) Yalnız III E) I, II ve III Gelib Buna s 1. O ver A) 8
8. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe gibi bazı Kuvay-
Milliye liderleri ilk zamanlarda TBMM'nin yanında yer alır-
ken ilerleyen zamanlarda TBMM'ye karşı isyan etmişlerdir.
Bazı Kuvay-ı Millîye liderlerinin bu şekilde hareket et-
mesinin temel gerekçesinin aşağıdakilerden hangisi
olduğu söylenebilir?
A) Millî cemiyetlerin etkisinde kalmaları
B) Rejim değişikliğine karşı olmaları
C) Düzenli orduya katılmak istememeleri
D) Şeriata dayalı bir yönetim kurmak istemeleri
E) Azınlıkların haklarını savunmaları
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
8. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe gibi bazı Kuvay- Milliye liderleri ilk zamanlarda TBMM'nin yanında yer alır- ken ilerleyen zamanlarda TBMM'ye karşı isyan etmişlerdir. Bazı Kuvay-ı Millîye liderlerinin bu şekilde hareket et- mesinin temel gerekçesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Millî cemiyetlerin etkisinde kalmaları B) Rejim değişikliğine karşı olmaları C) Düzenli orduya katılmak istememeleri D) Şeriata dayalı bir yönetim kurmak istemeleri E) Azınlıkların haklarını savunmaları
e otorite
ir takın-
vaşları-
lerden
rine
7.
1. Kuzey Afrika'nın fetih sürecinin başlaması
II. Doğu Akdeniz'deki Osmanlı.egemenliğinin güçlenmesi
III. Devletin tarım gelirlerinin artması
Yukarıda verilenlerden hangileri Mısır'ın Osmanlı Dev-
leti'nin hâkimiyeti altına girmesinin sonuçları arasında
yer alır?
A) Yalnız II
Dy ve III
EX
BY ve II
aven
E) I, II ve III
TESHITBORY DERSINST
10. Ka
na
a ha
ra
F
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
e otorite ir takın- vaşları- lerden rine 7. 1. Kuzey Afrika'nın fetih sürecinin başlaması II. Doğu Akdeniz'deki Osmanlı.egemenliğinin güçlenmesi III. Devletin tarım gelirlerinin artması Yukarıda verilenlerden hangileri Mısır'ın Osmanlı Dev- leti'nin hâkimiyeti altına girmesinin sonuçları arasında yer alır? A) Yalnız II Dy ve III EX BY ve II aven E) I, II ve III TESHITBORY DERSINST 10. Ka na a ha ra F
3.
Avrupa'yı fanatizmin kasıp kavurduğu bir dönemde,
Osmanlı Devleti'nde din ve vatandaşlık hakları
konularında, esasını inanç özgürlüğü ve hoşgörünün
oluşturduğu siyasal ve toplumsal bir düzen
2015
kurulabilmiştir.
orplip sbriesis
ansiasis smil
Osmanlılarda bu farklılığın görülmesinde;
I. farklı dinlere mensup toplulukların devlete olan
srjele bağlarını güçlendirme politikalarının yürütülmesi,
II. ticari çıkarların siyasal çıkarlardan daha önemli
helt görülmesi,
intelignait nisbnr
slugyu
III. imparatorluk karakterinin korunmaya çalışılması
lsdurumlarından hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
+(9
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
3. Avrupa'yı fanatizmin kasıp kavurduğu bir dönemde, Osmanlı Devleti'nde din ve vatandaşlık hakları konularında, esasını inanç özgürlüğü ve hoşgörünün oluşturduğu siyasal ve toplumsal bir düzen 2015 kurulabilmiştir. orplip sbriesis ansiasis smil Osmanlılarda bu farklılığın görülmesinde; I. farklı dinlere mensup toplulukların devlete olan srjele bağlarını güçlendirme politikalarının yürütülmesi, II. ticari çıkarların siyasal çıkarlardan daha önemli helt görülmesi, intelignait nisbnr slugyu III. imparatorluk karakterinin korunmaya çalışılması lsdurumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? +(9 A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
2.
Osmanlı Devleti, Memlüklerle gerçekleştirdiği Mercidabik
ve Ridaniye savaşlarını kazanarak bu devlete son vermiştir.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini ortaya
çıkardığı savunulamaz?
A) Venediklilerin Kıbrıs için Osmanlılara vergi ödemeye
başlamasını
B) Kutsal toprakların egemenlik alanına dâhil edilmesini
C) Üçüncü kıtada da hâkimiyet sağlanmasını
D) Akdeniz'in bir Osmanlı gölü hâline getirilmesini
E) Yavuz Sultan Selim'in İslam dünyasındaki etkinliğinin
artmasını
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
2. Osmanlı Devleti, Memlüklerle gerçekleştirdiği Mercidabik ve Ridaniye savaşlarını kazanarak bu devlete son vermiştir. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı savunulamaz? A) Venediklilerin Kıbrıs için Osmanlılara vergi ödemeye başlamasını B) Kutsal toprakların egemenlik alanına dâhil edilmesini C) Üçüncü kıtada da hâkimiyet sağlanmasını D) Akdeniz'in bir Osmanlı gölü hâline getirilmesini E) Yavuz Sultan Selim'in İslam dünyasındaki etkinliğinin artmasını