20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Soruları

A
AYT/ Sosyal Bilimler - 2
Parlaklık Göz rahathğ kalkanı Navigas
ballad
A
A) Yeniçeri ağası
C) Bostancıbaşı
Topkapı Sarayı'nda harem bölümünün genel sorum-
lusudur.
111
Harem görevlilerinin terfi ve ceza işlemlerini padişaha
sunar.
Surre alaylarını düzenler.
Bazı özellikleri verilen Osmanlı görevlisi aşağıdakiler-
den hangisidir?
B) Veziriâzam
D) Has odabaşı
E) Darussaade ağası
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
A AYT/ Sosyal Bilimler - 2 Parlaklık Göz rahathğ kalkanı Navigas ballad A A) Yeniçeri ağası C) Bostancıbaşı Topkapı Sarayı'nda harem bölümünün genel sorum- lusudur. 111 Harem görevlilerinin terfi ve ceza işlemlerini padişaha sunar. Surre alaylarını düzenler. Bazı özellikleri verilen Osmanlı görevlisi aşağıdakiler- den hangisidir? B) Veziriâzam D) Has odabaşı E) Darussaade ağası
A
A
AYT/Edebiyat - Sosyal Bilimler - 1
34. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi'nde ekonominin gelişme-
si açısından bankacılığa önem verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde
Mustafa Kemal Dönemi'nde açılan bankalardan biri
değildir?
Halk Bankası
C) Eti Bank
E) İller Bankası
B) Merkez Bankası
D) Ziraat Bankası
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
A A AYT/Edebiyat - Sosyal Bilimler - 1 34. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi'nde ekonominin gelişme- si açısından bankacılığa önem verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Dönemi'nde açılan bankalardan biri değildir? Halk Bankası C) Eti Bank E) İller Bankası B) Merkez Bankası D) Ziraat Bankası
ANC
linep
inslibe
D) I ve II
mirnel
B) Yalnız II
Saifcimen in
5. İtalya, Trablusgarp'a asker çıkardıktan sonra karşılaştığı direniş
karşısında On İki Ada'yı işgal etmiş ve Çanakkale Boğazı'nı abluka
altına almıştır.
İtalya'nın bu tutumunun;
I. Osmanlı Devleti'ne yaptırım uygulama, msbios neliev
Misboosque.com
II. Balkan devletlerinin desteğini alma,
ena (A
helpin
#evidaba (0)
steball ebrinila ala g
snig
III. dünya kamuoyunun tepkisini çekmeme
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu
söylenebilir?
OYSH
Ay Yalnız I
Siv C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
ANC linep inslibe D) I ve II mirnel B) Yalnız II Saifcimen in 5. İtalya, Trablusgarp'a asker çıkardıktan sonra karşılaştığı direniş karşısında On İki Ada'yı işgal etmiş ve Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almıştır. İtalya'nın bu tutumunun; I. Osmanlı Devleti'ne yaptırım uygulama, msbios neliev Misboosque.com II. Balkan devletlerinin desteğini alma, ena (A helpin #evidaba (0) steball ebrinila ala g snig III. dünya kamuoyunun tepkisini çekmeme hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir? OYSH Ay Yalnız I Siv C) Yalnız III E) II ve III
"Saltuklular ile ilgili son zamanlarda yapı-
lan araştırmalar, bilinenin aksine, bu bey-
liğin Türk emirlerinden Saltuk tarafından
kurulduğunu ortaya koymuştur. Daha ön-
ceki araştırmalarda ise bu beyliğin adının
dördüncü hükümdar İzzettin Saltuk'tan
geldiği ileri sürülüyordu. Ailenin adı; kitabe
ve paralarda Salduk, İslam tarihçilerinin
eserlerinde ise çoğunlukla Saltuk şeklin-
de görülüyor."
Yukarıdaki metinde verilen bilgiler aşa-
ğıdaki tarih yazıcılığı türlerinden daha
çok hangisine uygundur?
A) Öğretici
B) Hikâyeci
C) Sosyal
D Araştırıcı
E) Genel
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
"Saltuklular ile ilgili son zamanlarda yapı- lan araştırmalar, bilinenin aksine, bu bey- liğin Türk emirlerinden Saltuk tarafından kurulduğunu ortaya koymuştur. Daha ön- ceki araştırmalarda ise bu beyliğin adının dördüncü hükümdar İzzettin Saltuk'tan geldiği ileri sürülüyordu. Ailenin adı; kitabe ve paralarda Salduk, İslam tarihçilerinin eserlerinde ise çoğunlukla Saltuk şeklin- de görülüyor." Yukarıdaki metinde verilen bilgiler aşa- ğıdaki tarih yazıcılığı türlerinden daha çok hangisine uygundur? A) Öğretici B) Hikâyeci C) Sosyal D Araştırıcı E) Genel
16. - Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanması yolunda
ilk adımın atılması
Bizans İmparatorluğu'nun Balkan devletleriyle
ilişkisinin kesilmesi
Osmanlı Devleti'nin Balkanlara kesin olarak
yerleşmesi
- Denizlerde ilk defa yenilgiye uğranılması
-
-
Osmanlı Devleti'nin Beylikten Devlete geçiş döne-
minde yaşanan yukarıdaki gelişmelerle, aşağıdaki
hükümdarlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) II. Murad
C) I. Mehmed
Orhan Bey
B) I. Murad
D) I. Bayezid
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
16. - Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanması yolunda ilk adımın atılması Bizans İmparatorluğu'nun Balkan devletleriyle ilişkisinin kesilmesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlara kesin olarak yerleşmesi - Denizlerde ilk defa yenilgiye uğranılması - - Osmanlı Devleti'nin Beylikten Devlete geçiş döne- minde yaşanan yukarıdaki gelişmelerle, aşağıdaki hükümdarlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A) II. Murad C) I. Mehmed Orhan Bey B) I. Murad D) I. Bayezid
8.
Balkan Savaşı patlak verdiğinde Rusya ve Avusturya
gibi Avrupa ülkeleri "Savaşın sonu ne olursa olsun sınır-
lar değişmeyecektir." şeklinde açıklama yapmışlardır.
Avrupalı devletlerin bu açıklamaları yapmalarında;
1. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda genişlemesinden
hid ab çekinmeleri,
II. Bulgaristan'ın büyümesinden rahatsızlık duymaları,
III. kendi topraklarını korumak istemeleri
hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
PLY
B) Yalnız II
de
Terve synd
D) I ve III
C) I ve II
ele
E) II ve III
reden imitero-nubro (
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
8. Balkan Savaşı patlak verdiğinde Rusya ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri "Savaşın sonu ne olursa olsun sınır- lar değişmeyecektir." şeklinde açıklama yapmışlardır. Avrupalı devletlerin bu açıklamaları yapmalarında; 1. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda genişlemesinden hid ab çekinmeleri, II. Bulgaristan'ın büyümesinden rahatsızlık duymaları, III. kendi topraklarını korumak istemeleri hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I PLY B) Yalnız II de Terve synd D) I ve III C) I ve II ele E) II ve III reden imitero-nubro (
m
ni
ir
1.
8. Osmanlı Devleti'ni tarihte kurulan diğer Türk devletlerinden
farklı kılan özellik mutlak, monarşk merkeziyetçiyonetim an-
layışını ön planda tutarak uzun ömürlü olmasıdır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin,
L. Sancağa çıkma usulü
II. İkili təşkilatın uygulanmamış olması
III. Hanedan mensuplannin sancak beyliğinden daha üst gö
reviere getirilmemesi
uygulamalarından hangilerinin uzun ömürlü olmasında etki
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
Test 1
B) Yalnız il
C) Yalnız III
EI, II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
m ni ir 1. 8. Osmanlı Devleti'ni tarihte kurulan diğer Türk devletlerinden farklı kılan özellik mutlak, monarşk merkeziyetçiyonetim an- layışını ön planda tutarak uzun ömürlü olmasıdır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin, L. Sancağa çıkma usulü II. İkili təşkilatın uygulanmamış olması III. Hanedan mensuplannin sancak beyliğinden daha üst gö reviere getirilmemesi uygulamalarından hangilerinin uzun ömürlü olmasında etki olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) Il ve Ill Test 1 B) Yalnız il C) Yalnız III EI, II ve III
jesmento nunuolig sing team sonce evapitu
13. Mustafa Kemal'in askerlik yeteneğini kanıtlayan ilk
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket Ordusu ile 31 Mart Olayı'nın bastırılması
B) Tobruk ve Derne Cephelerinde İtalyanları yenmesi
C) Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Devletlerini yenmesi
D) Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alması
E) Filistin-Suriye Cephesi'nde İngiliz ilerleyişini durdur-
ması
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
jesmento nunuolig sing team sonce evapitu 13. Mustafa Kemal'in askerlik yeteneğini kanıtlayan ilk başarısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hareket Ordusu ile 31 Mart Olayı'nın bastırılması B) Tobruk ve Derne Cephelerinde İtalyanları yenmesi C) Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Devletlerini yenmesi D) Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alması E) Filistin-Suriye Cephesi'nde İngiliz ilerleyişini durdur- ması
lenge
A
M
8
b
S
A
G
ortaya
8. Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazların önemini
koyduğu gibi Boğazlar meselesinin doğmasına da neden
oldu. Antlaşmanın sekiz yıllık süresinin dolması ile beraber
1840 tarihinde Boğazlar meselesinin çözümü için devletler
Londra'da bir araya gelme kararı aldı.
Bu gelişmelerin;
I. Boğazların uluslararası bir statüye kavuşması,
II. Osmanlı Devleti'nde rejim tartışmalarının yaşanması,
III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız
D) I ve il
B) Yalnızl
E) I, II ve III
1839
C) I ve Il
Erm
yerle
cak
But
yap
A)
2.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
lenge A M 8 b S A G ortaya 8. Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazların önemini koyduğu gibi Boğazlar meselesinin doğmasına da neden oldu. Antlaşmanın sekiz yıllık süresinin dolması ile beraber 1840 tarihinde Boğazlar meselesinin çözümü için devletler Londra'da bir araya gelme kararı aldı. Bu gelişmelerin; I. Boğazların uluslararası bir statüye kavuşması, II. Osmanlı Devleti'nde rejim tartışmalarının yaşanması, III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Yalnız D) I ve il B) Yalnızl E) I, II ve III 1839 C) I ve Il Erm yerle cak But yap A) 2.
1913 tarihinde gerçekleşen Bâb-ı Âli Baskını, Talat
Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Ömer Naci'nin ve diğer İtti-
hatçıların kendi cemiyetlerini iktidara getirmek istedikleri
için yapılmış ve Kâmil Paşa Hükûmeti devrilmiştir. Sultan
V. Mehmet Reşad, İttihatçıların teklif ettiği Mahmud Şevket
Paşa'yı sadrazam tayin etmiştir. İttihat Terakki Cemiyeti,
Kâmil Paşa hükümetinin Edirne ve Adalar'ı düşmana bırak-
maya karar verdiğini iddia etmiş ve bu şekilde hükûmetin
millî bir harekât sonunda devrildiğini göstermek istemiştir.
Buna göre Bâb- Âli Baskını ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi soylenemez?
A) Bir hükûmet darbesi niteliğine sahiptir.
B) Demokratik uygulamaların başladığının göstergesidir.
C) İttihatçılar, baskını meşru kılmak istemişlerdir.
D) Mevcut yönetimde değişiklik yaşanmasına neden ol-
muştur.
E) Padişah, İttihatçıların talebine göre hareket etmiştir.
7.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
1913 tarihinde gerçekleşen Bâb-ı Âli Baskını, Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Ömer Naci'nin ve diğer İtti- hatçıların kendi cemiyetlerini iktidara getirmek istedikleri için yapılmış ve Kâmil Paşa Hükûmeti devrilmiştir. Sultan V. Mehmet Reşad, İttihatçıların teklif ettiği Mahmud Şevket Paşa'yı sadrazam tayin etmiştir. İttihat Terakki Cemiyeti, Kâmil Paşa hükümetinin Edirne ve Adalar'ı düşmana bırak- maya karar verdiğini iddia etmiş ve bu şekilde hükûmetin millî bir harekât sonunda devrildiğini göstermek istemiştir. Buna göre Bâb- Âli Baskını ile ilgili aşağıdakilerden hangisi soylenemez? A) Bir hükûmet darbesi niteliğine sahiptir. B) Demokratik uygulamaların başladığının göstergesidir. C) İttihatçılar, baskını meşru kılmak istemişlerdir. D) Mevcut yönetimde değişiklik yaşanmasına neden ol- muştur. E) Padişah, İttihatçıların talebine göre hareket etmiştir. 7.
ikteki
ğildir. i
kar-
miştir. S
bazı
dan
rleri
- ile
an-
r.
a-
46
4.
kürsüye çıkt
Meclis çalışmaları esnasında hemen hemen hiç Konuş
mayan Tunceli Milletvekili Diyap Ağa, Meclisin Kayseri'y
taşınması tartışmaları sürerken söz istedi ve
Salonu bir baştan bir başa süzdükten sonra: "Efendiler! B
buraya kaçmaya mı geldik, yoksa dövüşerek ölmeye m
geldik?" dedi. Başkaca bir söz söylemeden kürsüden indi
Diyap Ağa'nın yaptığı bu konuşma ve Meclis'te yaşa
nan gelişmelerde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i
Milliye Emirlerinin uygulanması
B) Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla kayıp veril
mesi
C) Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal'in başkomutanlık
yetkisinin uzatılması
D) Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması'nın
imzalanması
E) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde düzenli ordunun
mağlup olması
er Savfaya Gerini
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
ikteki ğildir. i kar- miştir. S bazı dan rleri - ile an- r. a- 46 4. kürsüye çıkt Meclis çalışmaları esnasında hemen hemen hiç Konuş mayan Tunceli Milletvekili Diyap Ağa, Meclisin Kayseri'y taşınması tartışmaları sürerken söz istedi ve Salonu bir baştan bir başa süzdükten sonra: "Efendiler! B buraya kaçmaya mı geldik, yoksa dövüşerek ölmeye m geldik?" dedi. Başkaca bir söz söylemeden kürsüden indi Diyap Ağa'nın yaptığı bu konuşma ve Meclis'te yaşa nan gelişmelerde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisinin olduğu söylenebilir? A) Ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanması B) Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla kayıp veril mesi C) Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisinin uzatılması D) Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması'nın imzalanması E) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde düzenli ordunun mağlup olması er Savfaya Gerini
3. İlk teşkilatı 1920 yılında "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye
Vekâleti" adıyla kurulan ve İcra Vekilleri Heyeti'ne
(Bakanlar Kurulu) bağlı olan teşkilat, 03 Mart 1924 tarihli
kanunla "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti" adını
almış ve bakanlık statüsü kaldırılarak ayrı ve
bir yapıya kavuşturulmuştur.
bağımsız
Bu değişiklikle;
Uorduyu siyaset dışında tutmak,
LII. savunma harcamalarını azaltmak,
III. silahlı kuvvetleri kendi içinde sınıflara ayırmak
amaçlarından hangilerinin gözetildiği savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve Ill
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
3. İlk teşkilatı 1920 yılında "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti" adıyla kurulan ve İcra Vekilleri Heyeti'ne (Bakanlar Kurulu) bağlı olan teşkilat, 03 Mart 1924 tarihli kanunla "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti" adını almış ve bakanlık statüsü kaldırılarak ayrı ve bir yapıya kavuşturulmuştur. bağımsız Bu değişiklikle; Uorduyu siyaset dışında tutmak, LII. savunma harcamalarını azaltmak, III. silahlı kuvvetleri kendi içinde sınıflara ayırmak amaçlarından hangilerinin gözetildiği savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve Ill D) II ve III E) I, II ve III
4
12.
Sultan II. Murat'ın Macarlar ile imzaladığı Edirne-
Segedin Antlaşması'nda "İki taraf 10 yıl birbiriyle
savaşmayacak" maddesini;
I. Şehzadelerin yaşlarının küçük olması,
II. Doğu'dan gelebilecek tehlikelere karşı önlem
alınmak istenmesi,
III. Batı yönlü fetihlerin hızlandırılması
durumlarının hangisinden dolayı anlaşma mad-
delerine koydurduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
4 12. Sultan II. Murat'ın Macarlar ile imzaladığı Edirne- Segedin Antlaşması'nda "İki taraf 10 yıl birbiriyle savaşmayacak" maddesini; I. Şehzadelerin yaşlarının küçük olması, II. Doğu'dan gelebilecek tehlikelere karşı önlem alınmak istenmesi, III. Batı yönlü fetihlerin hızlandırılması durumlarının hangisinden dolayı anlaşma mad- delerine koydurduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
14. Avusturya, 17. ve 18. yüzyıllarda Erdel, Eflak, Boğdan gibi
Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerin çıkardığı isyanları des-
teklemiştir. Ancak 19. yüzyılda çıkan azınlık isyanlarından
Sırp ve Rumların çıkardığı ulusal ayaklanmaları destekle-
memiştir.
Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı politikasının
değişmesinde;
I. Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğinin artmasından çekin-
mesi,
II. azınlık isyanlarının kendi içindeki isyanları arttırması,
III. Avusturya'nın çok uluslu bir yapıya sahip olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabi-
lir?
A Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
14. Avusturya, 17. ve 18. yüzyıllarda Erdel, Eflak, Boğdan gibi Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerin çıkardığı isyanları des- teklemiştir. Ancak 19. yüzyılda çıkan azınlık isyanlarından Sırp ve Rumların çıkardığı ulusal ayaklanmaları destekle- memiştir. Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı politikasının değişmesinde; I. Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğinin artmasından çekin- mesi, II. azınlık isyanlarının kendi içindeki isyanları arttırması, III. Avusturya'nın çok uluslu bir yapıya sahip olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabi- lir? A Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
15. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın yayınlanma-
sının ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Azınlık isyanlarını önleme
in B) Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasını ön-
leme
C) Ülke bütünlüğünü koruma
D) Halkı yönetime katma
E) Kanun üstünlüğünü sağlama
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
15. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın yayınlanma- sının ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Azınlık isyanlarını önleme in B) Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasını ön- leme C) Ülke bütünlüğünü koruma D) Halkı yönetime katma E) Kanun üstünlüğünü sağlama
16. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali'nin etkisiyle XIX. yüz-
yılda önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde Fransız İhtilali'nin etkisin-
den söz edilemez?
A) Yunan Ayaklanması
B) I. Meşrutiyet'in ilanı
C) Sened-i İttifak'ın yapılması
D) Sırp İsyanı
E) Tanzimat Fermanı'nın ilanı
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
16. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali'nin etkisiyle XIX. yüz- yılda önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde Fransız İhtilali'nin etkisin- den söz edilemez? A) Yunan Ayaklanması B) I. Meşrutiyet'in ilanı C) Sened-i İttifak'ın yapılması D) Sırp İsyanı E) Tanzimat Fermanı'nın ilanı