Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler Soruları

emişti
min 24
annda
yasin
s'taki
pa, Il
alk bu
doğu
de o
Haç-
Yeni
den
cep
4. 1. Dünya Savaşı devam ederken Antlaşma Devletleri ara-
lanında yaptıklan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu ve Ege
Bölgesi'ni italyanlara, Istanbul, Boğazlar ve Doğu Ana-
dolu'yu Rusya'ya bırakmışlardır. I. Dünya Savaşı sonuna
doğru Wilson ilkeleri yayınlanarak bu antlaşmalarda de-
ğişikliklere gitmişlerdir.
Bu değişikliklere Paris Konferansı'nda alınan;
L Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak
II. Boğaziar, uluslararası bir komisyon tarafından yö-
netilecek
Ill. Batı Anadolu ve İzmir Yunanistan'a verilecek
kararlarından hangileri örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
emişti min 24 annda yasin s'taki pa, Il alk bu doğu de o Haç- Yeni den cep 4. 1. Dünya Savaşı devam ederken Antlaşma Devletleri ara- lanında yaptıklan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu ve Ege Bölgesi'ni italyanlara, Istanbul, Boğazlar ve Doğu Ana- dolu'yu Rusya'ya bırakmışlardır. I. Dünya Savaşı sonuna doğru Wilson ilkeleri yayınlanarak bu antlaşmalarda de- ğişikliklere gitmişlerdir. Bu değişikliklere Paris Konferansı'nda alınan; L Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak II. Boğaziar, uluslararası bir komisyon tarafından yö- netilecek Ill. Batı Anadolu ve İzmir Yunanistan'a verilecek kararlarından hangileri örnek gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) I, II ve III
Y
A
R
G
I
Y
26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Döne-
mi'nde dış politikada yaşanan gelişmeler ara-
sında yer almaz?
A) Balkan Paktı'nın imzalanması
B) Türkiye'nin NATO'ya üye olması
C) Bağdat Paktı'nın imzalanması
D) IMF'den borç alınması
E) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
Y A R G I Y 26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Döne- mi'nde dış politikada yaşanan gelişmeler ara- sında yer almaz? A) Balkan Paktı'nın imzalanması B) Türkiye'nin NATO'ya üye olması C) Bağdat Paktı'nın imzalanması D) IMF'den borç alınması E) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması
3. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerini
olumsuz etkileyen konulardan biri değildir?
A) Kita sahanlığı sorunu
B) Kıbrıs sorunu
C) Adaların silahlandırılması sorunu
D) FIR hattı sorunu
E) Karasularının altı mile çıkarılması sorunu
Y
A
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
3. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz etkileyen konulardan biri değildir? A) Kita sahanlığı sorunu B) Kıbrıs sorunu C) Adaların silahlandırılması sorunu D) FIR hattı sorunu E) Karasularının altı mile çıkarılması sorunu Y A
5.
Wilson İlkelerinde "Galip devletler mağlup devletlerden top-
rak ve savaş tazminatı almayacak" maddesi yer almıştır.
Buna göre Wilson İlkeleri;
1. yeni sömürgelerin oluşmasını engelleme,
II. Orta Doğu'daki dengeleri koruma,
III. Osmanlı Devleti'ni parçalama
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Wilson İlkelerinde "Galip devletler mağlup devletlerden top- rak ve savaş tazminatı almayacak" maddesi yer almıştır. Buna göre Wilson İlkeleri; 1. yeni sömürgelerin oluşmasını engelleme, II. Orta Doğu'daki dengeleri koruma, III. Osmanlı Devleti'ni parçalama amaçlarından hangilerine yöneliktir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
me
nir-
ma-
ed-i
5n-
ki-
13. Osmanlı Devleti topraklarını paylaş-
mak için bazı gizli anlaşmalar yapılmış-
tır.
Aşağıdakilerden hangisi, gizli anlaş-
malarla İngiltere'ye verilen toprak-
lar arasında yer almaz?
A) brak
C) Filistin
E) Arabistan
B) Ürdün
AKADEM
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
me nir- ma- ed-i 5n- ki- 13. Osmanlı Devleti topraklarını paylaş- mak için bazı gizli anlaşmalar yapılmış- tır. Aşağıdakilerden hangisi, gizli anlaş- malarla İngiltere'ye verilen toprak- lar arasında yer almaz? A) brak C) Filistin E) Arabistan B) Ürdün AKADEM
26. Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile
çıkarmak istemesi aşağıdaki gelişmelerden
hangisine ortam hazırlamaz?
A) Uluslararası kullanılabilecek alan %49'dan
%27,3'e inecektir.
B) Yunan karasuları %43.6'dan %64,1'e çıka-
caktır.
C) Yunanistan Ege Denizi'ndeki adaların çoklu-
ğu nedeniyle egemenlik alanını genişletecek-
tir.
D) Türk gemi ve uçakların Ege'den Akdeniz'e çı-
kışlarına büyük kısıtlamalar getirecektir.
E Yunanistan Meis Adası'nı topraklarına kata-
caktır.
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
26. Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmak istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamaz? A) Uluslararası kullanılabilecek alan %49'dan %27,3'e inecektir. B) Yunan karasuları %43.6'dan %64,1'e çıka- caktır. C) Yunanistan Ege Denizi'ndeki adaların çoklu- ğu nedeniyle egemenlik alanını genişletecek- tir. D) Türk gemi ve uçakların Ege'den Akdeniz'e çı- kışlarına büyük kısıtlamalar getirecektir. E Yunanistan Meis Adası'nı topraklarına kata- caktır.
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça-
lanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların
yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2010-LYS)
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde, etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması, It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması, III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça- lanmasıyla ortaya çıkması durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II C) Yalnız III E) I, II ve III (2010-LYS)
5. Glosnostu Perestroika (Yeniden Yapılandırma)
projesi ile ün kazanmış Rus Lider Gorbaçov'un
devlet başkanlığından istifa etmesine neden
olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Dünya Savaşının başlaması
B) Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması
C) Berlin Duvarı'nın yıkılması
D) Varşova Paktı'nın ortadan kalkması
(E) COMINFORM'un dağılması
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
5. Glosnostu Perestroika (Yeniden Yapılandırma) projesi ile ün kazanmış Rus Lider Gorbaçov'un devlet başkanlığından istifa etmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Dünya Savaşının başlaması B) Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması C) Berlin Duvarı'nın yıkılması D) Varşova Paktı'nın ortadan kalkması (E) COMINFORM'un dağılması
26. Soğuk Savaş Dönemi'nin;
J. U-2 Olayı,
II. Macar Devrimi, •
(II. Kore Savaşı desteklediler?
→
gelişmelerinden hangileri ABD ile SSCB arasında
krize yol açan sorunlardandır?
con
A) Yalnız I
D) II ve
B)
gslur
Yalnız II
(0
E)
im C) Yalnız III
I, II ve III
lay INDAVA LY
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
26. Soğuk Savaş Dönemi'nin; J. U-2 Olayı, II. Macar Devrimi, • (II. Kore Savaşı desteklediler? → gelişmelerinden hangileri ABD ile SSCB arasında krize yol açan sorunlardandır? con A) Yalnız I D) II ve B) gslur Yalnız II (0 E) im C) Yalnız III I, II ve III lay INDAVA LY
aemiosy nicol chouxor Ainojosi
ağı- 24. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden
daha önce gerçekleşmiştir?
A) Sadabat Paktı'nın kurulması
BY Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
C) Briand-Kellogg Pakti'nin kurulması
D) Litvinov Pakti'nin kurulması
E) Akdeniz Paktı'nın kurulması
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
aemiosy nicol chouxor Ainojosi ağı- 24. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? A) Sadabat Paktı'nın kurulması BY Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması C) Briand-Kellogg Pakti'nin kurulması D) Litvinov Pakti'nin kurulması E) Akdeniz Paktı'nın kurulması
26.
Kavram
1. Roma
Yürüyüşü
II. Weimar
Anayasası
III. Gestapo
IV. Halk
+
Toplumu
V. Faşizm
Açıklama
İtalya'da faşist
partinin üyelerinin
Napoli'den Roma'ya
gerçekleştirdikleri ve
Mussolini'nin başba-
kanlığa getirilmesini
sağlayan yürüyüştür.
Ağustos 1919'da
Almanya'da demokra-
tik rejime geçilmesini
sağlayan anayasadır.
Franko'nun İspanya iç
savaşı için sivillerden
oluşturduğu faşist
milis güçleridir.
Almanya'da Nazilerin
kendi rejimlerine
verdikleri addır.
İtalya'da Mussolini'nin
önderliğinde kurulan
ırkçı ve baskıcı yöne-
tim biçimidir.
Yukarıdaki kavramlardan hangisi-
nin açıklaması karşısında yanlış ve-
rilmiştir?
A) I
B) II C) III
D) IV E) V
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
26. Kavram 1. Roma Yürüyüşü II. Weimar Anayasası III. Gestapo IV. Halk + Toplumu V. Faşizm Açıklama İtalya'da faşist partinin üyelerinin Napoli'den Roma'ya gerçekleştirdikleri ve Mussolini'nin başba- kanlığa getirilmesini sağlayan yürüyüştür. Ağustos 1919'da Almanya'da demokra- tik rejime geçilmesini sağlayan anayasadır. Franko'nun İspanya iç savaşı için sivillerden oluşturduğu faşist milis güçleridir. Almanya'da Nazilerin kendi rejimlerine verdikleri addır. İtalya'da Mussolini'nin önderliğinde kurulan ırkçı ve baskıcı yöne- tim biçimidir. Yukarıdaki kavramlardan hangisi- nin açıklaması karşısında yanlış ve- rilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
9. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum mebusu
seçildiği halde Istanbul'a gitmeme kararı alan Mus-
tafa Kemal, meclisin çalışmalarına katılacak millet-
vekillerinden,
I. kendisinin meclis başkanlığına seçilmesi,
II. mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulma-
SI,
III. vatanın bağımsızlığına yönelik kararlar alınma-
SI
taleplerinde bulunmuştur.
Mustafa Kemal'in bu taleplerinden hangilerinin,
meclisin dağıtılması tehlikesine karşı bir tedbir
olarak düşünüldüğü savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
PAYİTAHT TARIH
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum mebusu seçildiği halde Istanbul'a gitmeme kararı alan Mus- tafa Kemal, meclisin çalışmalarına katılacak millet- vekillerinden, I. kendisinin meclis başkanlığına seçilmesi, II. mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulma- SI, III. vatanın bağımsızlığına yönelik kararlar alınma- SI taleplerinde bulunmuştur. Mustafa Kemal'in bu taleplerinden hangilerinin, meclisin dağıtılması tehlikesine karşı bir tedbir olarak düşünüldüğü savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II PAYİTAHT TARIH
5.
E) I, ILve 111
Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile Türkiye'nin
Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasın-
da 7 Haziran 1945'te bir görüşme gerçek-
leşmiştir.
Bu görüşmede Molotov:
• Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden
geçirilmesi ve SSCB'ye Boğazlar'da üs
verilmesini,
• Doğu'da Türk-Sovyet sınırında değişik-
lik yapılmasını istemiştir.
Bu isteklerin, Türkiye'nin,
I. NATO,
II. Avrupa Konseyi,
III. Balkan Pakti
ve ll
A) Yalnız I
C) Yalnız
oluşumlarından hangilerine girmesinde
etkili olduğu söylenebilir?
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) Ive II
www.isemkitap.com
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
5. E) I, ILve 111 Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasın- da 7 Haziran 1945'te bir görüşme gerçek- leşmiştir. Bu görüşmede Molotov: • Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi ve SSCB'ye Boğazlar'da üs verilmesini, • Doğu'da Türk-Sovyet sınırında değişik- lik yapılmasını istemiştir. Bu isteklerin, Türkiye'nin, I. NATO, II. Avrupa Konseyi, III. Balkan Pakti ve ll A) Yalnız I C) Yalnız oluşumlarından hangilerine girmesinde etkili olduğu söylenebilir? E) I, II ve III B) Yalnız II D) Ive II www.isemkitap.com
5. II. Dünya Savaşı'nın sonucunda meydana gelen
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Almanya Kore ve Vietnam'ın ikiye ayrılması
B) Mandater rejimlerin kurulması
C) Soğuk Savaş Dönemi'nin başlaması
D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
E) On İki Ada'nın Yunanistan'a bırakılması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. II. Dünya Savaşı'nın sonucunda meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Almanya Kore ve Vietnam'ın ikiye ayrılması B) Mandater rejimlerin kurulması C) Soğuk Savaş Dönemi'nin başlaması D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması E) On İki Ada'nın Yunanistan'a bırakılması
ABD'nin yayınladığı Monroe Doktrini kapsamında;
Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki sömür-
ge faaliyetlerine karşı çıkma,
II. Avrupa'yı ilgilendiren sorunlara karışmama,
III. uluslararası sorunların barışçıl yollardan çözül-
mesi için bir cemiyetin kurulması
unsurlarından hangileri bulunmaktadır?
1.
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
ABD'nin yayınladığı Monroe Doktrini kapsamında; Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki sömür- ge faaliyetlerine karşı çıkma, II. Avrupa'yı ilgilendiren sorunlara karışmama, III. uluslararası sorunların barışçıl yollardan çözül- mesi için bir cemiyetin kurulması unsurlarından hangileri bulunmaktadır? 1.
25.11 Kasım 1942'de II. Dünya Savaşı'nı fırsata
dönüştüren işletmelerin haksız kazançları-
nın önüne geçmek amacıyla çıkartılan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Korunma Kanunu
B) Tehcir Kanunu
C) Varlık Vergisi Kanunu
D) Men-i İsrafat Kanunu
E) Men-i Mezkurat Kanunu
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
25.11 Kasım 1942'de II. Dünya Savaşı'nı fırsata dönüştüren işletmelerin haksız kazançları- nın önüne geçmek amacıyla çıkartılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli Korunma Kanunu B) Tehcir Kanunu C) Varlık Vergisi Kanunu D) Men-i İsrafat Kanunu E) Men-i Mezkurat Kanunu