Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı Soruları

Mustafa Kemal'i etkileyen unsurların onun fikir hayatına katkılarını aşağıdaki şema
Öğretmenleri:
Semst Efends (ilkolen)
mustafe Efend (akokul -Not)
Nakkudda
Mehmet Teufik Bey (Lise - torik)
Yocevsk (ook - frasinco)
Avrupa'daki fikir akımları:
Yaşadığı yerler: Selark,
Bulgariston
istanbul,
Türk ve Avrupalı yazarlar:
wehret tiwn Yurdakul
J. 3. Rousseau
Voltaire
montesquieu
üzerine
Namk kenal
yazınız.
moostr?
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
Mustafa Kemal'i etkileyen unsurların onun fikir hayatına katkılarını aşağıdaki şema Öğretmenleri: Semst Efends (ilkolen) mustafe Efend (akokul -Not) Nakkudda Mehmet Teufik Bey (Lise - torik) Yocevsk (ook - frasinco) Avrupa'daki fikir akımları: Yaşadığı yerler: Selark, Bulgariston istanbul, Türk ve Avrupalı yazarlar: wehret tiwn Yurdakul J. 3. Rousseau Voltaire montesquieu üzerine Namk kenal yazınız. moostr?
Etkinlik
Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız.
"Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasında seçkin, zengin bir il merkezi olmak üstünlüğü-
nü göstermiş ve sürdürmüştür. Selanik, limanıyla Doğu-Batı arasındaki ticarette önemli bir konumda ol-
muştur. Kent, Bati uygarlığının nimetlerinden erken yararlanmıştı. XIX. yüzyılda geniş caddeleri, görkemli
binaları ve alışveriş mağazaları, su, hava gazı, tramvay kuruluşları ve Avrupa gruplarının sık sık geldiği
tiyatro topluluklarıyla âdeta bir Batı kentini andırıyordu. Orta Avrupa'nın Akdeniz'e açılan iskelesi duru-
munda olan Selanik, daha 1871'de demir yolu ile Üsküp'e bağlanmış, daha sonra bu yol 1888'de Belgrat
demir yolu ile birleşmiş, 1890'da Selanik-Manastır ve 1896'da ise Selanik-İstanbul hatları işletmeye açıl-
mıştı. Böylece liman kenti, Güney-Doğu Avrupa'nın en önemli ticaret merkezi olmuştur. Ekonomik gücü
hızla artan Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun başta gelen ithalat ve ihracat kenti hâline gelmiştir. Uzun
yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan kent, Türklerden kalma birçok tarihî yapıyla da
donanmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından Balkan Savaşı başlangıcına dek geçen süre içinde Selanik'te
canlı bir Türk basın hayatının da varlığı dikkati çekmektedir.
1869'da yayımlanmaya başlayan 'Selanik' ve haftalık olarak 1872'de yayımlanmaya başlayan 'Rume-
li' gazeteleri vardı. Sonraları Yunus Nadi'nin başyazarlığını yaptığı günlük 'Rumeli' gazetesinden başka,
'Kadın', sonra adı 'Bağçe' olan 'Çocuk Bahçesi' ve Ali Canip Yöntem'in çıkardığı ve içinde 'Yeni Lisan'
bayraktarlığının yapıldığı 'Genç Kalemler' bunlardan bazılarıydı." [Cemil Sönmez, Atatürk'ün Yetişmesi ve
Öğretmenleri, s. 2-3. (Düzenlenmiştir.)]
ticaret A6
ien
Boh grosincok Eston
1. Selanik'in ekonomik ve kültürel durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? or
7
Umen kent older
Dogy ve
2. Selanik'in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal'in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış ola-
bilir?
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
Etkinlik Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız. "Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasında seçkin, zengin bir il merkezi olmak üstünlüğü- nü göstermiş ve sürdürmüştür. Selanik, limanıyla Doğu-Batı arasındaki ticarette önemli bir konumda ol- muştur. Kent, Bati uygarlığının nimetlerinden erken yararlanmıştı. XIX. yüzyılda geniş caddeleri, görkemli binaları ve alışveriş mağazaları, su, hava gazı, tramvay kuruluşları ve Avrupa gruplarının sık sık geldiği tiyatro topluluklarıyla âdeta bir Batı kentini andırıyordu. Orta Avrupa'nın Akdeniz'e açılan iskelesi duru- munda olan Selanik, daha 1871'de demir yolu ile Üsküp'e bağlanmış, daha sonra bu yol 1888'de Belgrat demir yolu ile birleşmiş, 1890'da Selanik-Manastır ve 1896'da ise Selanik-İstanbul hatları işletmeye açıl- mıştı. Böylece liman kenti, Güney-Doğu Avrupa'nın en önemli ticaret merkezi olmuştur. Ekonomik gücü hızla artan Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun başta gelen ithalat ve ihracat kenti hâline gelmiştir. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan kent, Türklerden kalma birçok tarihî yapıyla da donanmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından Balkan Savaşı başlangıcına dek geçen süre içinde Selanik'te canlı bir Türk basın hayatının da varlığı dikkati çekmektedir. 1869'da yayımlanmaya başlayan 'Selanik' ve haftalık olarak 1872'de yayımlanmaya başlayan 'Rume- li' gazeteleri vardı. Sonraları Yunus Nadi'nin başyazarlığını yaptığı günlük 'Rumeli' gazetesinden başka, 'Kadın', sonra adı 'Bağçe' olan 'Çocuk Bahçesi' ve Ali Canip Yöntem'in çıkardığı ve içinde 'Yeni Lisan' bayraktarlığının yapıldığı 'Genç Kalemler' bunlardan bazılarıydı." [Cemil Sönmez, Atatürk'ün Yetişmesi ve Öğretmenleri, s. 2-3. (Düzenlenmiştir.)] ticaret A6 ien Boh grosincok Eston 1. Selanik'in ekonomik ve kültürel durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? or 7 Umen kent older Dogy ve 2. Selanik'in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal'in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış ola- bilir?
OSMANLI DEVLETİ
TARİH
10. Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A) Selânik Askerî Rüştiyesinde "Ke-
mal" adını almıştır.
B) Şam'da iken İttihat ve Terakki Ce-
miyetini kurmuştur.
C) Sofya'ya Ataşemiliter olarak atan-
mıştır.
D) Harp Okulunu İstanbul'da okumuş-
tur.
E) Selânik'te ilk askerî eğitimini almış-
tır.
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
OSMANLI DEVLETİ TARİH 10. Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki bil- gilerden hangisi yanlıştır? A) Selânik Askerî Rüştiyesinde "Ke- mal" adını almıştır. B) Şam'da iken İttihat ve Terakki Ce- miyetini kurmuştur. C) Sofya'ya Ataşemiliter olarak atan- mıştır. D) Harp Okulunu İstanbul'da okumuş- tur. E) Selânik'te ilk askerî eğitimini almış- tır.
6.
elçi olarak görev yapmıştır.
nda görev almıştır.
Bir tarih öğretmeni, Mustafa Kemal'in okuduğu okullanı
anlatırken şu bilgiyi vermiştir: "Bu okulda, Mustafa Kemali
fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin
başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci
gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul'un
şiirleri ile de burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile
Fransız düşünürlerin kitaplarını da ilk kez burada okumaya
başlar. Montesquieu (Monteskiyo), Jean Jacques Rousseau
(Jan Jak Russo) ve Voltaire (Volter) gibi Fransız aydınlarının
düşüncelerinden etkilenir."
Öğretmenin hakkında bilgi verdiği okul aşağıdakilerden
hangisidir?
Mana
Manastır Askeri İdadisi
B) Selânik Askerî Rüştiyesi
C) Istanbul Harp Okulu
D) İstanbul Harp Akademisi
Selânik Mülkiye Rüştiyesi
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
6. elçi olarak görev yapmıştır. nda görev almıştır. Bir tarih öğretmeni, Mustafa Kemal'in okuduğu okullanı anlatırken şu bilgiyi vermiştir: "Bu okulda, Mustafa Kemali fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri ile de burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile Fransız düşünürlerin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar. Montesquieu (Monteskiyo), Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Russo) ve Voltaire (Volter) gibi Fransız aydınlarının düşüncelerinden etkilenir." Öğretmenin hakkında bilgi verdiği okul aşağıdakilerden hangisidir? Mana Manastır Askeri İdadisi B) Selânik Askerî Rüştiyesi C) Istanbul Harp Okulu D) İstanbul Harp Akademisi Selânik Mülkiye Rüştiyesi
edat ile
Ve tabakalar arasında g
ayrılan kısmına işaretleyin
Osmanlı Devleti'nde sosyal sını
3.
ozkırlar) adlı
nde Müslü-
manlar ora-
igar, Hazar
her zaman mümkündür. Reayadan biri ve hatta bir kön
azam olabilirdi. Nitekim Osmanlı vezirlerinin çoğu dey
veya köle kökenlidir. Reayanın oğlu medreseye gider, mi
ris, kadı, naip vs. olabilir veya seferlere gönüllü olarak kat
timar gediği alabilirdi. Medrese mezunu bir kadı veya müdes
Bu anlayışa bakıldığında Osmanlı Devleti için aşağıdak
ülkesinden
irilir ve bu
seyfiye sınıfına geçip beylerbeyi veya vezir olabilirdi.
lerden hangisi söylenebilir?
A Dikey hareketliliğe uygun bir sosyal yapının bulunduğu
B) Ümmetçi bir anlayışla halkın tek çatı altında toplandığ
Gayrimüslimlerin memuriyetine izin verilmediği
D) Medrese mezunlarının seyfiye sınıfını oluşturduğu
E) Mesleklere dayalı bir tabakalaşmanın var olduğu
4.
Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devlet
siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geç
yordu. Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyeti
ni korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir
arada tutmakta zorlanıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmeler.
den biri değildir?
A) Balkanlarda azınlık isyanlarının ortaya çıkması
B) Dış borçların ödenmesinde sorunlar yaşanması
C) Yerli esnafın yabancılar karşısında rekabet edecek gücü
kaybetmesi
D) Afrika'daki egemenliğin tamamen sona ermesi
E) Askerî teknolojinin Avrupalı güçlerle mücadele edememesi
5.
Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesi asağıdaki Atatürk ilkele
?
C) ve ll
TOPR Asa
nırları
ne
6. Insa
sah
diğ
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
edat ile Ve tabakalar arasında g ayrılan kısmına işaretleyin Osmanlı Devleti'nde sosyal sını 3. ozkırlar) adlı nde Müslü- manlar ora- igar, Hazar her zaman mümkündür. Reayadan biri ve hatta bir kön azam olabilirdi. Nitekim Osmanlı vezirlerinin çoğu dey veya köle kökenlidir. Reayanın oğlu medreseye gider, mi ris, kadı, naip vs. olabilir veya seferlere gönüllü olarak kat timar gediği alabilirdi. Medrese mezunu bir kadı veya müdes Bu anlayışa bakıldığında Osmanlı Devleti için aşağıdak ülkesinden irilir ve bu seyfiye sınıfına geçip beylerbeyi veya vezir olabilirdi. lerden hangisi söylenebilir? A Dikey hareketliliğe uygun bir sosyal yapının bulunduğu B) Ümmetçi bir anlayışla halkın tek çatı altında toplandığ Gayrimüslimlerin memuriyetine izin verilmediği D) Medrese mezunlarının seyfiye sınıfını oluşturduğu E) Mesleklere dayalı bir tabakalaşmanın var olduğu 4. Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devlet siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geç yordu. Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyeti ni korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmeler. den biri değildir? A) Balkanlarda azınlık isyanlarının ortaya çıkması B) Dış borçların ödenmesinde sorunlar yaşanması C) Yerli esnafın yabancılar karşısında rekabet edecek gücü kaybetmesi D) Afrika'daki egemenliğin tamamen sona ermesi E) Askerî teknolojinin Avrupalı güçlerle mücadele edememesi 5. Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesi asağıdaki Atatürk ilkele ? C) ve ll TOPR Asa nırları ne 6. Insa sah diğ
12.
1. İtalya'ya karşı Trablusgarp'ın savunulması
II. 31 Mart Olayı'nın bastırılması
III. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulması
Yukarıdakilerden hangilerinde Mustafa Kemal
Paşa'nın yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
MURAT
yorugterr 1983
D) I ve I
MURAT
YAYINLARI
E) I, II ve III
UBAT YAYINLARI
G
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
12. 1. İtalya'ya karşı Trablusgarp'ın savunulması II. 31 Mart Olayı'nın bastırılması III. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinde Mustafa Kemal Paşa'nın yer aldığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III MURAT yorugterr 1983 D) I ve I MURAT YAYINLARI E) I, II ve III UBAT YAYINLARI G
-2 Testi
1909'da II. Meşrutiyet'e karşı çıkan ve Selanik'ten
gelen, içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu
Hareket Ordusu tarafından kısa sürede bastırılan
isyan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Ali Paşa İsyanı
B) 31 Mart İsyanı
C) Patrona Halil İsyanı
D) Yunan İsyanı
E) Şeyh Sait İsyanı
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
-2 Testi 1909'da II. Meşrutiyet'e karşı çıkan ve Selanik'ten gelen, içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu Hareket Ordusu tarafından kısa sürede bastırılan isyan aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Ali Paşa İsyanı B) 31 Mart İsyanı C) Patrona Halil İsyanı D) Yunan İsyanı E) Şeyh Sait İsyanı
ilgili olarak aşk
A) Yeniçeriler Önemini kaybetmiştir.
By Islahat pareketleri başarıya ulaşmıştır.
C Pai askerlik sistemine geçilmiştir.
D) Merkezi otorite zarar görmüştür.
E) Osmanlı ekonomisi çökmüştür.
31. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yazmış
olduğu eserlerden biri değildir?
A) Nutuk
B) Geometri
C) Medeni Bilgiler
D) Yurttaşlık Bilinci
Takımın Muharebe Talimi
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
ilgili olarak aşk A) Yeniçeriler Önemini kaybetmiştir. By Islahat pareketleri başarıya ulaşmıştır. C Pai askerlik sistemine geçilmiştir. D) Merkezi otorite zarar görmüştür. E) Osmanlı ekonomisi çökmüştür. 31. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yazmış olduğu eserlerden biri değildir? A) Nutuk B) Geometri C) Medeni Bilgiler D) Yurttaşlık Bilinci Takımın Muharebe Talimi
25. Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı esnasında
meydana gelen gelişmelerden biridir?
A) İlk kez dış borçlanmaya gidilmesi
B) Duyun-u Umumiyenin kurulması
C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
D) Bab-ı Âli Baskını'nın yaşanması
E) Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini kurması
30. A
a
E
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
25. Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı esnasında meydana gelen gelişmelerden biridir? A) İlk kez dış borçlanmaya gidilmesi B) Duyun-u Umumiyenin kurulması C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi D) Bab-ı Âli Baskını'nın yaşanması E) Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini kurması 30. A a E
I
Başkomutanlik Meydan
Yunanların Anadolu'dan atılması
10. 1905'te İstanbul Harp Akademisinden
mezun olan Mustafa Kemal'in, kurmay
yüzbaşı rütbesiyle göreve başladığı şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik
B) Manastır
C) Şam
D) Sofya
E) İstanbul
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
I Başkomutanlik Meydan Yunanların Anadolu'dan atılması 10. 1905'te İstanbul Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal'in, kurmay yüzbaşı rütbesiyle göreve başladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Selanik B) Manastır C) Şam D) Sofya E) İstanbul
4. II. Abdülhamit zamanında gizli bir şekilde kuru-
abn lan İttihat ve Terakki Cemiyeti;
I. Fransa,
II. Mısır,
III. İsviçre
ülkelerinden hangilerinde çalışmalarını yoğun-
laştırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
27
BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM
214
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
4. II. Abdülhamit zamanında gizli bir şekilde kuru- abn lan İttihat ve Terakki Cemiyeti; I. Fransa, II. Mısır, III. İsviçre ülkelerinden hangilerinde çalışmalarını yoğun- laştırmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 27 BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM 214
26. Bir tarihçinin "Osmanlı Devleti'nde bozulan devlet düzeni-
ne çözümler bulmak amacıyla XVII. yüzyıldan itibaren, Koçi
Bey Risalesi ve sadrazam Lütfi Paşa'nın Asafnáme'si gibi
nasihatnameler hazırlanmıştır." şeklinde tanımladığı
raporlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Layiha
B) Igazetname
e Ferman
D) Amanname
E) Hatt-i Hümayun
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
26. Bir tarihçinin "Osmanlı Devleti'nde bozulan devlet düzeni- ne çözümler bulmak amacıyla XVII. yüzyıldan itibaren, Koçi Bey Risalesi ve sadrazam Lütfi Paşa'nın Asafnáme'si gibi nasihatnameler hazırlanmıştır." şeklinde tanımladığı raporlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Layiha B) Igazetname e Ferman D) Amanname E) Hatt-i Hümayun
n ola-
ükbaş
rakları
riciliği
açları-
kçiliği
yöre-
sitlen+
+
12. 17. yüzyılla birlikte değişen toplumsal ve ekonomik
koşullar sonucu, devletler iktidarının meşruiyetini,
yasalarla sağlamaya başladılar ve iktidarlarını, de-
mokratik ve laik ilkelere bağlı kalarak kullandılar.
Bunun sonucu, bireylerin hak ve özgürlükleri de ya-
salarla belirlenmiş oldu.
Metinde açıklaması yapılan problem alanı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Birey-devlet ilişkisi
B) Devletin var oluş koşulları
C) İktidarın kaynağı
D) Egemenliğin kullanılış biçimleri
E) İdeal bir düzenin olup olamayacağı
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
n ola- ükbaş rakları riciliği açları- kçiliği yöre- sitlen+ + 12. 17. yüzyılla birlikte değişen toplumsal ve ekonomik koşullar sonucu, devletler iktidarının meşruiyetini, yasalarla sağlamaya başladılar ve iktidarlarını, de- mokratik ve laik ilkelere bağlı kalarak kullandılar. Bunun sonucu, bireylerin hak ve özgürlükleri de ya- salarla belirlenmiş oldu. Metinde açıklaması yapılan problem alanı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Birey-devlet ilişkisi B) Devletin var oluş koşulları C) İktidarın kaynağı D) Egemenliğin kullanılış biçimleri E) İdeal bir düzenin olup olamayacağı
21221209
da
olanlara yıllık 2000 dirhem ayrılsın.
yıllık 60 dirhem, kadı ve valinin hapsettiği kişiler için
yıllık 120 dirhem ayrılarak bu paradan her aya düşen
10 dirhem ile ekmek alınıp mahkûmlara dağıtılsın.
Bu parçadan Osmanlı toplumunu bir arada tutan
vakıf sistemiyle ilgili;
I. sosyal devlet anlayışına katkı sunduğu,
II. azınlıkların devlete bağlılığını artırdığı
III. sağlık sorunları olanlara destek sağladığı
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) I ve III
ELIve
5.
Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında
toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 14 Mayıs
1919'da yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Maşatlık
Mitingi, 19 Mayıs 1919'da yaklaşık 75 bin kişinin
katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919'da yaklaşık 200
bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi düzenlenmiştir.
Bu bilgiye göre;
1. millî bilincin giderek güçlendiğine
II. hukuka aykırı uygulamaların yaşandığına,
III. işgallere karşı tepkilerin İstanbul ile sınırlı kaldığına
çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive ll
ELI ve III
C) Yalnız III
Bu infograf
yerlere aşa
7.
12
A) Müfus c
B) Bitki cc
C) Turizm
D) Siyasi
E) Toprak
Aşağıdal
gösterilm
Bu ala
bitki t
A) I ve
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
21221209 da olanlara yıllık 2000 dirhem ayrılsın. yıllık 60 dirhem, kadı ve valinin hapsettiği kişiler için yıllık 120 dirhem ayrılarak bu paradan her aya düşen 10 dirhem ile ekmek alınıp mahkûmlara dağıtılsın. Bu parçadan Osmanlı toplumunu bir arada tutan vakıf sistemiyle ilgili; I. sosyal devlet anlayışına katkı sunduğu, II. azınlıkların devlete bağlılığını artırdığı III. sağlık sorunları olanlara destek sağladığı yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız D) I ve III ELIve 5. Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 14 Mayıs 1919'da yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Maşatlık Mitingi, 19 Mayıs 1919'da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919'da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi düzenlenmiştir. Bu bilgiye göre; 1. millî bilincin giderek güçlendiğine II. hukuka aykırı uygulamaların yaşandığına, III. işgallere karşı tepkilerin İstanbul ile sınırlı kaldığına çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive ll ELI ve III C) Yalnız III Bu infograf yerlere aşa 7. 12 A) Müfus c B) Bitki cc C) Turizm D) Siyasi E) Toprak Aşağıdal gösterilm Bu ala bitki t A) I ve
7
A
12
31. Harp Akademisinden sınıf arkadaşı olan General Asım Gün-
düz, Mustafa Kemal için şunları söylüyor:
"...Doğup büyüdüğü Selanik'in Batı'ya daha çok bağlantılı bu-
lunması sebebiyle olacak dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına
topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşuyor ve onları güzel ko-
nuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu... İttihatçıların
Paris'te yayımladıkları gazeteleri getirtiyordu.... Bizler, vatan,
millet, Türklük fikirlerini çok defa, Harp Akademisi sıralarında
ondan duymuştuk."
Bu ifadelere bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Mevcut yönetim sistemini savunduğu
B) Yurt dışında eğitim aldığı
C) Askerî kimliğine Harp Akademisinde kavuştuğu
D) Eğitim yaşamı sırasında gazete çıkararak fikirlerini arka-
daşlarıyla paylaştığı
ⒸOKL
Okul sıralarında yenilikçi ve özgürlükçü fikirlere sahip oldu-
gu
OPRAK
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
7 A 12 31. Harp Akademisinden sınıf arkadaşı olan General Asım Gün- düz, Mustafa Kemal için şunları söylüyor: "...Doğup büyüdüğü Selanik'in Batı'ya daha çok bağlantılı bu- lunması sebebiyle olacak dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşuyor ve onları güzel ko- nuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu... İttihatçıların Paris'te yayımladıkları gazeteleri getirtiyordu.... Bizler, vatan, millet, Türklük fikirlerini çok defa, Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk." Bu ifadelere bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Mevcut yönetim sistemini savunduğu B) Yurt dışında eğitim aldığı C) Askerî kimliğine Harp Akademisinde kavuştuğu D) Eğitim yaşamı sırasında gazete çıkararak fikirlerini arka- daşlarıyla paylaştığı ⒸOKL Okul sıralarında yenilikçi ve özgürlükçü fikirlere sahip oldu- gu OPRAK
apmış
olojik sırala-
n hangisinde
BH III, II
Dym, I, II
11,1
velv
E) I, III ve IV
21. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh
Sait İsyanı'nın sonuçları arasında
yer almaz?
A Takrir-i Sükûn Yasası'nın çıkarıl
masi
B) Terrakiperver Cumhuriyet Firka-
sının kapatılması
Musul'un İngilizler tarafından
işgal edilmesi
D) stiklal Mahkemelerinin yeniden
kurulması
Ismet İnönü'nün hükümet
kurması
22.
24. Asa
Don
A
B
0
D
B
Tarih
Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı
apmış olojik sırala- n hangisinde BH III, II Dym, I, II 11,1 velv E) I, III ve IV 21. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı'nın sonuçları arasında yer almaz? A Takrir-i Sükûn Yasası'nın çıkarıl masi B) Terrakiperver Cumhuriyet Firka- sının kapatılması Musul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi D) stiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması Ismet İnönü'nün hükümet kurması 22. 24. Asa Don A B 0 D B