Türklerin İslamiyet'i Kabulü Soruları

kçülük ve Türk İnkılabi
8.
I. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşmalar kısa süre
içinde geçerliliğini kaybederken, Lozan Barış Antlaşması hålen
geçerliliğini sürdürmektedir.
Bu duruma Lozan Barış Antlaşması'nın;
1. birden çok devlet arasında yapılması,
II. tarafların eşit şartlarda temsil edilmesi ve kararların uzlaşısı
sonrasında kabul edilmesi,
III. görüşülen konuya göre katılımcı devlet sayısının artması
özelliklerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Gyal
B) Yalnız II
X
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
kçülük ve Türk İnkılabi 8. I. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşmalar kısa süre içinde geçerliliğini kaybederken, Lozan Barış Antlaşması hålen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu duruma Lozan Barış Antlaşması'nın; 1. birden çok devlet arasında yapılması, II. tarafların eşit şartlarda temsil edilmesi ve kararların uzlaşısı sonrasında kabul edilmesi, III. görüşülen konuya göre katılımcı devlet sayısının artması özelliklerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu söyle- nebilir? A) Yalnız I D) I ve II Gyal B) Yalnız II X E) II ve III C) Yalnız III
eis
Yayınları
20. Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen;
1. Halife adına hutbe okutmanın geleneğe dönüşmesi,
II, hükümdarların Sultan, Emir, Melik gibi unvanlar kullan-
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
ması,
III. Selçuk Bey'in oğullarına Yusuf, Yunus, Mikail gibi isim-
ler koyması
durumlarından hangileri İslam kültürünün tesirinde kal-
dıklarının göstergesidir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Ive II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
eis Yayınları 20. Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen; 1. Halife adına hutbe okutmanın geleneğe dönüşmesi, II, hükümdarların Sultan, Emir, Melik gibi unvanlar kullan- Türklerin İslamiyet'i Kabulü ması, III. Selçuk Bey'in oğullarına Yusuf, Yunus, Mikail gibi isim- ler koyması durumlarından hangileri İslam kültürünün tesirinde kal- dıklarının göstergesidir? A) Yalnız I D) I ve III B) Ive II E) I, II ve III C) Yalnız III
neleri,
ması,
ması
da et
alnız
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi merkezî otoritenin bozulmasına
ve ülke topraklarında yeni devletlerin kurulmasına or-
tam hazırlamamıştır?
A) "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışının devam et-
mesi
B) "Fethedilen toprak fethedenin malıdır." anlayışının uy-
gulanması
C) Atabeylere geniş yetkiler verilmesi
D) Batınilerin zararlı çalışmaları
E) Nizamiye Medreselerinin kurulması
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
neleri, ması, ması da et alnız 2. Büyük Selçuklu Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi merkezî otoritenin bozulmasına ve ülke topraklarında yeni devletlerin kurulmasına or- tam hazırlamamıştır? A) "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışının devam et- mesi B) "Fethedilen toprak fethedenin malıdır." anlayışının uy- gulanması C) Atabeylere geniş yetkiler verilmesi D) Batınilerin zararlı çalışmaları E) Nizamiye Medreselerinin kurulması
Osmanlı Devleti, tımarlı sipahiler denilen askeri
birlikleri kurmakla;
1. yeniçerilere karşı denge kurma,
II. savaşa hazır daimî bir ordu oluşturma,
III. saltanat sisteminin devamlılığını sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
Osmanlı Devleti, tımarlı sipahiler denilen askeri birlikleri kurmakla; 1. yeniçerilere karşı denge kurma, II. savaşa hazır daimî bir ordu oluşturma, III. saltanat sisteminin devamlılığını sağlama amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) II ve III E) I, II ve III
1. Sultanı ve sarayı korumuşlardır.
● Yılda dört kez maaş almışlardır.
Süvari ve piyade bölümleri vardır.
Özellikleri verilen askerî sınıf aşağıdakilerden han-
gisidir?
A
●
asina
A) Gulaman-ı Saray
B) Hassa Ordusu
C) Türkmenler
D) Eyalet Askerleri
E) Bağlı Devlet Askerleri
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
1. Sultanı ve sarayı korumuşlardır. ● Yılda dört kez maaş almışlardır. Süvari ve piyade bölümleri vardır. Özellikleri verilen askerî sınıf aşağıdakilerden han- gisidir? A ● asina A) Gulaman-ı Saray B) Hassa Ordusu C) Türkmenler D) Eyalet Askerleri E) Bağlı Devlet Askerleri
11. Abbasilerde Halife Memun ve Mutasim dönemle-
rinde Türkler devletin her kademesinde önemli gö-
revlere getirilmişlerdir.
Türklerin, Abbasi devlet yönetimine;
I. ekonomik,
II. askerî,
III. teşkilat
alanlarının hangilerine katkı sağladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
EI, II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
11. Abbasilerde Halife Memun ve Mutasim dönemle- rinde Türkler devletin her kademesinde önemli gö- revlere getirilmişlerdir. Türklerin, Abbasi devlet yönetimine; I. ekonomik, II. askerî, III. teşkilat alanlarının hangilerine katkı sağladığı söylene- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II EI, II ve III
ak
= ettiği
hendi.
10
Turk askeri yapısı ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Türkler ordularını hücum taktiğine göre
düzenlemiş ve eğitmiştir.
B) Türkler "Turan Taktiği” ve “Hilal Taktiği" deng
taktiği kullanmıştır.
C) Süvarilik için zaruri olan pantolon, deri kuşa
ve potini Türkler icat etmiştir.
D) Türk ordularının başlıca silahları ok ve yaydı
E) Türk süvarileri kuşatma savaşlarında üstün
başarı sağlamışlardır.
İslam
islam
yaşıy
inan
Bu c
eng
A)
B)
C)
D
MO
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
ak = ettiği hendi. 10 Turk askeri yapısı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Türkler ordularını hücum taktiğine göre düzenlemiş ve eğitmiştir. B) Türkler "Turan Taktiği” ve “Hilal Taktiği" deng taktiği kullanmıştır. C) Süvarilik için zaruri olan pantolon, deri kuşa ve potini Türkler icat etmiştir. D) Türk ordularının başlıca silahları ok ve yaydı E) Türk süvarileri kuşatma savaşlarında üstün başarı sağlamışlardır. İslam islam yaşıy inan Bu c eng A) B) C) D MO
2.
751'de yapılan Talas Savaşı ile Türklerle Müslüman
Araplar arasındaki mücadeleler sona ermiştir. İslamiyet
Türkler arasında hızla yayılmış ve bu olay Türk - İslam
tarihinin başlangıcı olmuştur. Islamiyet'i kabul eden
Türkler, halifenin ve İslam dünyasının koruyuculuğunu
üstlenmiştir.
Buna göre;
1. Hindistan'da Islamiyet'in yayılması,
II.) Büveyhoğullarının ortadan kaldırılması,
III. Batınilik hareketinin kurulması
L
gelişmelerinden hangileri Türklerin İslam dünya-
sına katkıları arasında gösterilemez?
A) Yalnız+
B) Yalnız t
C) Yalnız
D) I ve II
E) II ve III
ISEM YAYINCILI
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
2. 751'de yapılan Talas Savaşı ile Türklerle Müslüman Araplar arasındaki mücadeleler sona ermiştir. İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmış ve bu olay Türk - İslam tarihinin başlangıcı olmuştur. Islamiyet'i kabul eden Türkler, halifenin ve İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. Buna göre; 1. Hindistan'da Islamiyet'in yayılması, II.) Büveyhoğullarının ortadan kaldırılması, III. Batınilik hareketinin kurulması L gelişmelerinden hangileri Türklerin İslam dünya- sına katkıları arasında gösterilemez? A) Yalnız+ B) Yalnız t C) Yalnız D) I ve II E) II ve III ISEM YAYINCILI
1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetin-
den dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, onu
"Doğunun ve Batının Sultan'ı" unvanıyla ödüllendirmiştir.
Halifenin Selçuklu sultanına bu unvanı vermesi, aşa-
ğıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?
A) İslam âleminin dünyevi egemenliğinin Türk hükümda-
rına verildiğini
x
B) Selçukluların İslam dünyasının koruyuculuğu ve lider-
liğini üstlendiğini
C) İslam dünyasından siyasi otorite ile dinî otoritenin bir-
birinden ayrıldığını
D) Halifeliğin Türk devletlerinin hükümdarlarına geçtiğini
E Türk devletlerinin İslam âlemine katkı sunduğunu
YAYINLARI
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetin- den dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, onu "Doğunun ve Batının Sultan'ı" unvanıyla ödüllendirmiştir. Halifenin Selçuklu sultanına bu unvanı vermesi, aşa- ğıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz? A) İslam âleminin dünyevi egemenliğinin Türk hükümda- rına verildiğini x B) Selçukluların İslam dünyasının koruyuculuğu ve lider- liğini üstlendiğini C) İslam dünyasından siyasi otorite ile dinî otoritenin bir- birinden ayrıldığını D) Halifeliğin Türk devletlerinin hükümdarlarına geçtiğini E Türk devletlerinin İslam âlemine katkı sunduğunu YAYINLARI
i yetişmiş
mlerinden
Atabey
15. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarların kendi ad ve
lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne isim
verilmiştir?
A) Hırka
D) Hilat
B) Kaftan
E) Berat
C) Tiraz
3.
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
i yetişmiş mlerinden Atabey 15. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne isim verilmiştir? A) Hırka D) Hilat B) Kaftan E) Berat C) Tiraz 3.
9. "Askerlerim! Cihat ve gaza uğruna fetihlerde bulunuyoruz.
Anadolu'yu halkımıza yurt edinmek istiyoruz. Ama Bizans
bu amacımıza engel olmak istemekte. Allah'ım! Seni kendi-
me vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere seriyor
ve senin uğrunda savaşıyorum." diyerek 1071 Malazgirt
Savaşı öncesi askerlerine seslenen Büyük Selçuklu
hükümdarı kimdir?
A) Melikşah
Sencer
E) Berkyaruk
B) Tuğrul Bey
D) Alparslan
13.
E
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
9. "Askerlerim! Cihat ve gaza uğruna fetihlerde bulunuyoruz. Anadolu'yu halkımıza yurt edinmek istiyoruz. Ama Bizans bu amacımıza engel olmak istemekte. Allah'ım! Seni kendi- me vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere seriyor ve senin uğrunda savaşıyorum." diyerek 1071 Malazgirt Savaşı öncesi askerlerine seslenen Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir? A) Melikşah Sencer E) Berkyaruk B) Tuğrul Bey D) Alparslan 13. E
in
le
9.
M23
VAG BY
Test 32
Büyük Selçuklular izledikleri yayılma siyaseti gereği hem
doğuda hem de batida egemenlik mücadelesi vermişler-
dir.
Doğuda
Pasinler, Katvan
Nesa, Malazgirt
Le Katvan, Dandanakan
Pasinler, Serahs
E) Malazgirt, Nesa
LAY
123sav
Büyük Selçukluların doğuda ve batıda yaptığı savaş-
lar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
Batida
Malazgirt, Serahs
Katvan, Dandanakan
Pasinler, Malazgirt
Nesa, Dandanakan
Katvan, Pasinler
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
in le 9. M23 VAG BY Test 32 Büyük Selçuklular izledikleri yayılma siyaseti gereği hem doğuda hem de batida egemenlik mücadelesi vermişler- dir. Doğuda Pasinler, Katvan Nesa, Malazgirt Le Katvan, Dandanakan Pasinler, Serahs E) Malazgirt, Nesa LAY 123sav Büyük Selçukluların doğuda ve batıda yaptığı savaş- lar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? Batida Malazgirt, Serahs Katvan, Dandanakan Pasinler, Malazgirt Nesa, Dandanakan Katvan, Pasinler
it üre
-516 11silty Sor all
heboro come
1.
Orta Asya egemenliği için Çinlilerle Abbasiler
arasında yapılan 751 Talas Savaşı'nda Türklerin,
Arapların yanında yer alması,
I. Türk-Arap dostluğunun başlaması, og anve
ve matbanın Çin dışına yayılması,
ATO She
I kağıt ve
II.
III. Türklerin kitleler hâlinde İslamiyet'i seçmeye başta-
lilensse
ması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Szilidstraslu snijelioned bebri
B) Yalnız II
C) Yalnız III
BY (A
D) I ve III
A) Yalnız I
ill sinley (D
E) I, II ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
it üre -516 11silty Sor all heboro come 1. Orta Asya egemenliği için Çinlilerle Abbasiler arasında yapılan 751 Talas Savaşı'nda Türklerin, Arapların yanında yer alması, I. Türk-Arap dostluğunun başlaması, og anve ve matbanın Çin dışına yayılması, ATO She I kağıt ve II. III. Türklerin kitleler hâlinde İslamiyet'i seçmeye başta- lilensse ması sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? Szilidstraslu snijelioned bebri B) Yalnız II C) Yalnız III BY (A D) I ve III A) Yalnız I ill sinley (D E) I, II ve III
6.
Türkiye Selçuklu Devleti,
• Mengüceklileri
. Saltukluları
• Danişmentlileri
siyasi hâkimiyeti altına almıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu politikası ile;
1. Anadolu siyasi birliğini sağlamak,
II.) gaza ve cihat yapmak,
III. sınırlarını genişletmek
amaçlarından hangilerini hedeflediği savunulamaz?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A Yalnız I
privell
D) I ve Il
1₁
E) ve III
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
6. Türkiye Selçuklu Devleti, • Mengüceklileri . Saltukluları • Danişmentlileri siyasi hâkimiyeti altına almıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu politikası ile; 1. Anadolu siyasi birliğini sağlamak, II.) gaza ve cihat yapmak, III. sınırlarını genişletmek amaçlarından hangilerini hedeflediği savunulamaz? B) Yalnız II C) Yalnız III A Yalnız I privell D) I ve Il 1₁ E) ve III
KLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
Türk İslam Devletleri tarihi ile ilgili aşağıdakilerden han.
gisinde I. de verilen II. ye neden olduğu savunulamaz?
9.
1
Talas Savaşı
BY Malazgirt Savaşı
C) Katvan Savaşı
Dandanakan Savaşı
undernak
E) Ayn-u Calut Savaşı
||
Kâğıt kullanımının Müslümanlar
arasında yaygınlaşması
Anadolu'nun kapılarının Türkle-
re açılması
Büyük Selçuklu Devleti'nin siya-
si gücünün zayıflaması
Büyük Selçuklu Devleti'nin ku-
rulması
TEST
1. Ti
Moğolların Bağdat şehrini ele
geçirmesi
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
KLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ Türk İslam Devletleri tarihi ile ilgili aşağıdakilerden han. gisinde I. de verilen II. ye neden olduğu savunulamaz? 9. 1 Talas Savaşı BY Malazgirt Savaşı C) Katvan Savaşı Dandanakan Savaşı undernak E) Ayn-u Calut Savaşı || Kâğıt kullanımının Müslümanlar arasında yaygınlaşması Anadolu'nun kapılarının Türkle- re açılması Büyük Selçuklu Devleti'nin siya- si gücünün zayıflaması Büyük Selçuklu Devleti'nin ku- rulması TEST 1. Ti Moğolların Bağdat şehrini ele geçirmesi
Pick
st
1.D
.C
B
D
2.E
2.E
2.E
2.A
2A
fil
3.E
3.E
3.B
3.D
TOP
8.
7..
●
●
4.A
4.E
4.A
4.A
5.D
5.D
I.
5.B
5.D
A) Tuğrul Bey
CEVAP ANAHTARI
6.C
6.C
6.D
6.C
alalmos!
7.B
7.C
7.B
7.A
Abbasilerin, Büveyhoğullarının baskısından kurtarılması
Bizans ordusunun Malazgirt Ovası'nda mağlup edilmesi
Batınilerin, Hasan Sabbah'ı kullanarak Büyük Selçuk-
luları yıkmaya çalışması
Katvan Savaşı'nda Karahitaylarla mücadele edilmesi
Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisine ait bir
gelişmeye yukarıda yer verilmemiştir?
Olay
Tolunoğulları
Devleti'nin
TARİH VE ZAMAN
D) Melikşah
8.B
9.D
8.C
9.C
8.E
9.E
8.D 9.E
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
10.A
10.E
10.A
10.E
B) Selçuk Bey
11.A
11.A
11.D
11.B
C) Alparslan
E) Sultan Sencer
12.E
12.C
12.E
12.C
Sonuç
Mısır'ın Abbasilere
bağlı bir eyalet
hâline gelmesi
13.B
13.A
13.D
13.D
10.I
Tarih
Türklerin İslamiyet'i Kabulü
Pick st 1.D .C B D 2.E 2.E 2.E 2.A 2A fil 3.E 3.E 3.B 3.D TOP 8. 7.. ● ● 4.A 4.E 4.A 4.A 5.D 5.D I. 5.B 5.D A) Tuğrul Bey CEVAP ANAHTARI 6.C 6.C 6.D 6.C alalmos! 7.B 7.C 7.B 7.A Abbasilerin, Büveyhoğullarının baskısından kurtarılması Bizans ordusunun Malazgirt Ovası'nda mağlup edilmesi Batınilerin, Hasan Sabbah'ı kullanarak Büyük Selçuk- luları yıkmaya çalışması Katvan Savaşı'nda Karahitaylarla mücadele edilmesi Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisine ait bir gelişmeye yukarıda yer verilmemiştir? Olay Tolunoğulları Devleti'nin TARİH VE ZAMAN D) Melikşah 8.B 9.D 8.C 9.C 8.E 9.E 8.D 9.E UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 10.A 10.E 10.A 10.E B) Selçuk Bey 11.A 11.A 11.D 11.B C) Alparslan E) Sultan Sencer 12.E 12.C 12.E 12.C Sonuç Mısır'ın Abbasilere bağlı bir eyalet hâline gelmesi 13.B 13.A 13.D 13.D 10.I