İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Soruları

3
Divân-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden
itibaren devlet işlerinin görülmesinden birinci derece so-
rumlu olan bir kurumdu. Devletin siyasi, idari, mali, hukuki
işleri burada padişah adına görüşülüp onun adına kararlar
alınırdı. Devlet işlerinin divan kurularak yürütülmesi geleneği
Osmanlılara Islam ve Türk İslam devletlerinden geçmiştir.
Yalnızca metindeki bilgilere dayanılarak,
Osmanlı Devleti kendinden önce devlet hayatında var
olan kurumu örnek almıştır.
11. Divân-ı Hümayun padişahın yetkilerini sınırlamaktadır.
M.
WI. Divân-ı Hümayun daha önceki Türk ve İslam devletlerinde
de mevcuttur,
V. Divân-ı Hümâyun Osmanlı Devleti'nin en önemli danışma
kurumudur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Ave III
BY II ve III
C) I ve IV
Il ve IV
Ell ve IV
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
3 Divân-ı Hümayun, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren devlet işlerinin görülmesinden birinci derece so- rumlu olan bir kurumdu. Devletin siyasi, idari, mali, hukuki işleri burada padişah adına görüşülüp onun adına kararlar alınırdı. Devlet işlerinin divan kurularak yürütülmesi geleneği Osmanlılara Islam ve Türk İslam devletlerinden geçmiştir. Yalnızca metindeki bilgilere dayanılarak, Osmanlı Devleti kendinden önce devlet hayatında var olan kurumu örnek almıştır. 11. Divân-ı Hümayun padişahın yetkilerini sınırlamaktadır. M. WI. Divân-ı Hümayun daha önceki Türk ve İslam devletlerinde de mevcuttur, V. Divân-ı Hümâyun Osmanlı Devleti'nin en önemli danışma kurumudur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Ave III BY II ve III C) I ve IV Il ve IV Ell ve IV
8. TBMM Hükümetinin imzaladığı Lozan Barış Antlaş-
ması'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
●
masina
●
İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlı-
ğındaki "Uluslararası Boğazlar Komisyonu" tarafın-
dan yönetilecek.
Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.,
Boğazların savunulması Milletler Cemiyetinin gü-
vencesi altında olacak.
SPORTIS
Bu durumun TBMM Hükûmeti açısından,
1. tam bağımsızlığın sağlanmas
II. egemen devlet ilkesinin güçlenmesi,
III. Türk vatanının toprak bütünlüğünün sağlanması
durumlarından hangilerinde olumsuzluk oluştur-
duğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Iye
9. Kurtulus Savası dönemin
C) I ve III
E) I ve III
karekök
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
8. TBMM Hükümetinin imzaladığı Lozan Barış Antlaş- ması'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır: ● masina ● İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlı- ğındaki "Uluslararası Boğazlar Komisyonu" tarafın- dan yönetilecek. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak., Boğazların savunulması Milletler Cemiyetinin gü- vencesi altında olacak. SPORTIS Bu durumun TBMM Hükûmeti açısından, 1. tam bağımsızlığın sağlanmas II. egemen devlet ilkesinin güçlenmesi, III. Türk vatanının toprak bütünlüğünün sağlanması durumlarından hangilerinde olumsuzluk oluştur- duğu söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Iye 9. Kurtulus Savası dönemin C) I ve III E) I ve III karekök
8. Sümer Kralı Urgakina MÖ 2375'te ortaya koyduğu ilk
yazılı hukuk metininde Kölelik devrine son verildiğini ve
hürriyeti sağladığını söylemektedir. Ayrıca din adamları-
nın halktan vergi toplamasına son vererek herkesin üret-
tiği şeyleri satma veya kullanma özgürlüğüne kavuşma-
sını sağlamıştır.
Bu bilgilere göre Sümer Uygarlığı ile ilgili;
1. Özel mülkiyet güvence altına alınmıştır.
II. Tarih çağlarına geçmişlerdir.
III. Halkın huzur ve refahı artırılmaya çalışılmıştır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalniz III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
8. Sümer Kralı Urgakina MÖ 2375'te ortaya koyduğu ilk yazılı hukuk metininde Kölelik devrine son verildiğini ve hürriyeti sağladığını söylemektedir. Ayrıca din adamları- nın halktan vergi toplamasına son vererek herkesin üret- tiği şeyleri satma veya kullanma özgürlüğüne kavuşma- sını sağlamıştır. Bu bilgilere göre Sümer Uygarlığı ile ilgili; 1. Özel mülkiyet güvence altına alınmıştır. II. Tarih çağlarına geçmişlerdir. III. Halkın huzur ve refahı artırılmaya çalışılmıştır. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Yalniz III E) I, II ve III
6.
Lidya Kralı Krezüs Dönemi'nde ülkede birçok mabet, sa-
ray ve abide yapılmıştır.
Bu durum Lidyalıların;
I. ekonomi,
II. askeri,
III. mimari
alanlarından hangilerinde ilerleme gösterdiklerinin
kanıtı olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
6. Lidya Kralı Krezüs Dönemi'nde ülkede birçok mabet, sa- ray ve abide yapılmıştır. Bu durum Lidyalıların; I. ekonomi, II. askeri, III. mimari alanlarından hangilerinde ilerleme gösterdiklerinin kanıtı olabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
7.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde 1909 yılında yapılan anayasa deği-
şiklikleri ile bakanların artık padişaha karşı değil, Mebusan
Meclisine karşı sorumlu olması sağlanmıştır.
Bu gelişme,
I. monarşik yapının güçlendirilmek istendiği,
II. ulus iradesinin etkisinin arttığı,
III. azınlıkların yönetimdeki etkisinin azaldığı
durumlarından hangilerini doğrular niteliktedir?
A) Yalnız I
Ⓡ
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, ve III
ve
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
7. II. Meşrutiyet Dönemi'nde 1909 yılında yapılan anayasa deği- şiklikleri ile bakanların artık padişaha karşı değil, Mebusan Meclisine karşı sorumlu olması sağlanmıştır. Bu gelişme, I. monarşik yapının güçlendirilmek istendiği, II. ulus iradesinin etkisinin arttığı, III. azınlıkların yönetimdeki etkisinin azaldığı durumlarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I Ⓡ D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, ve III ve
2.
Arap Yarımadası'nın coğrafi özellikleri gereği bu
bölgede bedevi (göçebe) ve hadari (yerleşik) ya-
şam tarzı görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bedevi (göçebe) ya-
şam tarzının özelliklerinden biri değildir?
A) Çöl ve vahalarda yaşarlar.
B) Yağmacılık, avcılık ve takasa dayalı ticaret ya-
parlar.
(C)
C) Arapçayı duru ve doğru bir şekilde konuşurlar.
D) Kararları kabile meclisi tarafından oy çokluğu
ile alırlar.
E) Deve, hayatlarında önemli bir yer tutar.
B
to
S
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
2. Arap Yarımadası'nın coğrafi özellikleri gereği bu bölgede bedevi (göçebe) ve hadari (yerleşik) ya- şam tarzı görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bedevi (göçebe) ya- şam tarzının özelliklerinden biri değildir? A) Çöl ve vahalarda yaşarlar. B) Yağmacılık, avcılık ve takasa dayalı ticaret ya- parlar. (C) C) Arapçayı duru ve doğru bir şekilde konuşurlar. D) Kararları kabile meclisi tarafından oy çokluğu ile alırlar. E) Deve, hayatlarında önemli bir yer tutar. B to S
4.
Türklerde devlet ve toplum düzeni töre denilen örfi
hukuka dayanıyordu. Türk töresinden beslenen bu
hukuk anlayışının İslamiyet'in esaslarıyla çelişme-
yen kısımları Müslümanlığın kabulü sonrasında
Türk-İslam devletlerinde şeri hukukun yanında ge-
çerliliğini korudu.
Bu bilgilerden hareketle Türk-İslam devletleri ile
ilgili,
I. ikili bir hukuk anlayışının olduğu
II. teokratik bir yönetim anlayışının benimsendiğ
III. İslam hukukunun örfi hukuktan üstün tutulduğu
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C
E) I, II ve III
l Il
ve ll
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
4. Türklerde devlet ve toplum düzeni töre denilen örfi hukuka dayanıyordu. Türk töresinden beslenen bu hukuk anlayışının İslamiyet'in esaslarıyla çelişme- yen kısımları Müslümanlığın kabulü sonrasında Türk-İslam devletlerinde şeri hukukun yanında ge- çerliliğini korudu. Bu bilgilerden hareketle Türk-İslam devletleri ile ilgili, I. ikili bir hukuk anlayışının olduğu II. teokratik bir yönetim anlayışının benimsendiğ III. İslam hukukunun örfi hukuktan üstün tutulduğu ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C E) I, II ve III l Il ve ll
6. Tarihe pek meraklı olan Napolyon, 1798'de Mısır'ı istila
ettiğinde daha önce burada kurulmuş olan devletlerin
tarihini inceler. Tolunoğullarının az bir zamanda tarihe
kazandırdıklarını gördüğü zaman hayret eder. Kendisinden
sonra Mısır'ın idaresini emanet ettiği General Kleber'e
şöyle der: "Hiçbir şey değil, Tolunoğullarının
yapabileceklerini başarabilirsen yeter. O zaman Fransa'nın
izi bu topraklardan silinmez olur."
Napolyon'un bu sözüne Tolunoğullarına ait
aşağıdakilerden hangisi dayanak olarak gösterilemez?
A) Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları
yapılması V
Ticarette Tolunoğlu Ahmet adına bastırılan paranın
kullanılması ✓
C) Ticareti geliştirmek amacıyla tüccarlara büyük kolaylık
sağlanması✔✔✔
(D) Çiftçilerden alınan vergilerin azaltılarak halkın refah
seviyesinin yükseltilmesi
B)
E) İnşa edilen bimaristandan her kesimden insanın
yararlanmasının sağlanması✔
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
6. Tarihe pek meraklı olan Napolyon, 1798'de Mısır'ı istila ettiğinde daha önce burada kurulmuş olan devletlerin tarihini inceler. Tolunoğullarının az bir zamanda tarihe kazandırdıklarını gördüğü zaman hayret eder. Kendisinden sonra Mısır'ın idaresini emanet ettiği General Kleber'e şöyle der: "Hiçbir şey değil, Tolunoğullarının yapabileceklerini başarabilirsen yeter. O zaman Fransa'nın izi bu topraklardan silinmez olur." Napolyon'un bu sözüne Tolunoğullarına ait aşağıdakilerden hangisi dayanak olarak gösterilemez? A) Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapılması V Ticarette Tolunoğlu Ahmet adına bastırılan paranın kullanılması ✓ C) Ticareti geliştirmek amacıyla tüccarlara büyük kolaylık sağlanması✔✔✔ (D) Çiftçilerden alınan vergilerin azaltılarak halkın refah seviyesinin yükseltilmesi B) E) İnşa edilen bimaristandan her kesimden insanın yararlanmasının sağlanması✔
n'a 17 sefer
✓
da itibarı art-
-tir.
T.
ylenebilir?
C) Yalnız III
e Ill
6.
Türk devlet geleneklerine göre toprakların,
mülkiyeti devlete aittir. Topraklar hizmetleri
karşılığında devlet memurlarına ve komutan-
lara verilirdi.
Bu bilgiye göre;
1. İkta sistemi uygulanmıştır.
II. Feodalite engellenmiştir.
III. Hazineden para çıkmadan memurların
maaşı verilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
söylenemez?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
... TYT-AYT Tarih Soru Bankası
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
n'a 17 sefer ✓ da itibarı art- -tir. T. ylenebilir? C) Yalnız III e Ill 6. Türk devlet geleneklerine göre toprakların, mülkiyeti devlete aittir. Topraklar hizmetleri karşılığında devlet memurlarına ve komutan- lara verilirdi. Bu bilgiye göre; 1. İkta sistemi uygulanmıştır. II. Feodalite engellenmiştir. III. Hazineden para çıkmadan memurların maaşı verilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II söylenemez? C) Yalnız III E) I, II ve III ... TYT-AYT Tarih Soru Bankası
rde
Idir?
m
8.
E)
İlk defa Kök Türk Kitabeleri'nde isimleri geçen Oğuzlara
XI.yüzyıldan itibaren Türkmen de denmeye başlanmıştır.
Bu isimlendirme Oğuzlarda aşağıdakilerden
hangisindeki ayırt ediciliği belirlemek için
kullanılmıştır?
Uc
"Be
AV İslamiyet'i kabul edenler ile etmeyenleri
B) Yerleşik hayata geçenler ile geçmeyenleri
Anadolu'ya gelenler ile gelmeyenleri
C)
D) Yazılı kültüre geçenler ile geçmeyenleri
ET Türkçeyi kullananlar ile kullanmayanları
büyük harcamala
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
rde Idir? m 8. E) İlk defa Kök Türk Kitabeleri'nde isimleri geçen Oğuzlara XI.yüzyıldan itibaren Türkmen de denmeye başlanmıştır. Bu isimlendirme Oğuzlarda aşağıdakilerden hangisindeki ayırt ediciliği belirlemek için kullanılmıştır? Uc "Be AV İslamiyet'i kabul edenler ile etmeyenleri B) Yerleşik hayata geçenler ile geçmeyenleri Anadolu'ya gelenler ile gelmeyenleri C) D) Yazılı kültüre geçenler ile geçmeyenleri ET Türkçeyi kullananlar ile kullanmayanları büyük harcamala
4. Türklerin bütün Türk illerinin bir idarede toplanması anlamına
gelen cihan hâkimiyeti düşüncesi, İslami dönemde cihat anla-
yışı ile yaşamaya devam etmiştir.
İslamiyet sonrası Türk devletlerinde görülen;
1. hükümdarın halkın huzur ve refahını sağlamak zorunda
olması,
II. hükümdarların emir ve sultan unvanlarını kullanması,
III. hükümdarların halife ve kendi adlarına hutbe okutması
durumlarından hangilerinin buna benzer bir örnek oldu-
ğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
4. Türklerin bütün Türk illerinin bir idarede toplanması anlamına gelen cihan hâkimiyeti düşüncesi, İslami dönemde cihat anla- yışı ile yaşamaya devam etmiştir. İslamiyet sonrası Türk devletlerinde görülen; 1. hükümdarın halkın huzur ve refahını sağlamak zorunda olması, II. hükümdarların emir ve sultan unvanlarını kullanması, III. hükümdarların halife ve kendi adlarına hutbe okutması durumlarından hangilerinin buna benzer bir örnek oldu- ğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
6.
Türk tarihinin ilk sözlüğünü yazan aynı zamanda ilk Türk
haritacısı ve filoloğudur. Bütün Türk dünyasını gezdikten
sonra eserini 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedil Billah'a
sunmuştur.
www.
Bu bilgilerin doğru olması için boşluk bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Yesevi
C) Ömer Hayyam
B) Kaşgarlı Mahmut
D) Yusuf Has Hacip
E) İbn-i Sina
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
6. Türk tarihinin ilk sözlüğünü yazan aynı zamanda ilk Türk haritacısı ve filoloğudur. Bütün Türk dünyasını gezdikten sonra eserini 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedil Billah'a sunmuştur. www. Bu bilgilerin doğru olması için boşluk bırakılan yere aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmet Yesevi C) Ömer Hayyam B) Kaşgarlı Mahmut D) Yusuf Has Hacip E) İbn-i Sina
10. Tolunoğulları'yla ilgili,
I. Abbasilerin siyasi ve askeri olarak güçlenmesi,
II. devlet halk dayanışmasının gerçekleştirilememesi,
III. Mısır'ı bayındır ve imar hale getirebilmek için ülke
genelinde faaliyet yürütülmesi
durumlarından hangileri Tolunoğulları Devleti'nin parça-
lanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
YAYINLARI
III. Tü
gelişmel
doğru o
A) I, II, II
15. Karader
Müslüm
eşleştir
Ka
A) To
B)
Fal
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
10. Tolunoğulları'yla ilgili, I. Abbasilerin siyasi ve askeri olarak güçlenmesi, II. devlet halk dayanışmasının gerçekleştirilememesi, III. Mısır'ı bayındır ve imar hale getirebilmek için ülke genelinde faaliyet yürütülmesi durumlarından hangileri Tolunoğulları Devleti'nin parça- lanmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II YAYINLARI III. Tü gelişmel doğru o A) I, II, II 15. Karader Müslüm eşleştir Ka A) To B) Fal
18.01.2023 14:25
Soru 46:
Tapakata
Nork for
Edirne
BIZANS IMP
EGE DENIZI
Intervied
KARESIOGULLARI
Bahkesir
^^^
SARUHANOĞULLARI K
Maries
Balgry
OSMANOQULLAR
landr
AYDINOĞULLARI
Aydn
MESTEŞOĞULLARI
Baik Kere cadağ
Ankara
Domani
O
GERMIYANO GULLARI
CANDAROĞULLARI
0
Beygehir
HAMITOĞULLARI
Nanya
Kastamons
AKDENIZ
Konya
KIBRIS
w
Shop
ERETNA BEYLIGI
KARAMANOĞULLARI
Kayseri
RAMAZANOĞULLARI
XIV.Yüzyılın Başında Anadolu
Tokat
Trabzon
TRABZON IMPARATORLUQU
MEMLUKLER
Bayburt
Harput
DULKADİROĞULLARI
Enturum
Diyarbaker
Midyat
14. yy başlarında Anadolu'nun siyasi durumunu
gösteren haritaya bakılarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Dulkadiroğulları Beyliği denizci bir devlettir.
B) Osmanoğulları Bizans sınırında batıya doğru
genişlemektedir.
C) Nüfus olarak en kalabalık beylik Eretna'dır.
D) Anadolu'da siyasi birlik yoktur.
E) Bizans bölgenin en güçlü devletidir.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
18.01.2023 14:25 Soru 46: Tapakata Nork for Edirne BIZANS IMP EGE DENIZI Intervied KARESIOGULLARI Bahkesir ^^^ SARUHANOĞULLARI K Maries Balgry OSMANOQULLAR landr AYDINOĞULLARI Aydn MESTEŞOĞULLARI Baik Kere cadağ Ankara Domani O GERMIYANO GULLARI CANDAROĞULLARI 0 Beygehir HAMITOĞULLARI Nanya Kastamons AKDENIZ Konya KIBRIS w Shop ERETNA BEYLIGI KARAMANOĞULLARI Kayseri RAMAZANOĞULLARI XIV.Yüzyılın Başında Anadolu Tokat Trabzon TRABZON IMPARATORLUQU MEMLUKLER Bayburt Harput DULKADİROĞULLARI Enturum Diyarbaker Midyat 14. yy başlarında Anadolu'nun siyasi durumunu gösteren haritaya bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Dulkadiroğulları Beyliği denizci bir devlettir. B) Osmanoğulları Bizans sınırında batıya doğru genişlemektedir. C) Nüfus olarak en kalabalık beylik Eretna'dır. D) Anadolu'da siyasi birlik yoktur. E) Bizans bölgenin en güçlü devletidir.
Tuğrul Bey Abbasi Halifesi için büyük tehlike oluşturan Şii
Büveyhoğulları Devleti'ne son vermiş daha sonra Abbasi
halifesinin siyasi yetkilerini ele geçirerek halifeyi sadece dinî
alanda yetkili kılmıştır.
Tuğrul Bey'in bu faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) İslam dünyasında bölünmeler başlamıştır.
B) Selçuklu sultanının etkinliği artmıştır.
C) Halifenin siyasi egemenliğine son verilmiştir.
D) Tuğrul Bey laik devlet anlayışını ön plana çıkarmıştır.
E) Selçuklu Devleti, İslam dünyasının koruyuculuğunu
üstlenmiştir.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
Tuğrul Bey Abbasi Halifesi için büyük tehlike oluşturan Şii Büveyhoğulları Devleti'ne son vermiş daha sonra Abbasi halifesinin siyasi yetkilerini ele geçirerek halifeyi sadece dinî alanda yetkili kılmıştır. Tuğrul Bey'in bu faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) İslam dünyasında bölünmeler başlamıştır. B) Selçuklu sultanının etkinliği artmıştır. C) Halifenin siyasi egemenliğine son verilmiştir. D) Tuğrul Bey laik devlet anlayışını ön plana çıkarmıştır. E) Selçuklu Devleti, İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
Memlukler asker olduklarından askeri bir yönetim
kurmuşlardı. Yönetimin başında ve kilit noktalarda
yüksek dereceli emirler bulunurdu. Sultan da bu
emirlerden biri olmuştur.
Buna göre, Memlukler için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A) Türkler tarafından kurulmuştur.
B) Moğolları mağlup eden ilk Türk devletidir.
C) Suriye'nin büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir.
D) Hükümdarlık babadan oğula geçmez.
E) Merkezi otorite sağlam tutulmuştur.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
Memlukler asker olduklarından askeri bir yönetim kurmuşlardı. Yönetimin başında ve kilit noktalarda yüksek dereceli emirler bulunurdu. Sultan da bu emirlerden biri olmuştur. Buna göre, Memlukler için aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? A) Türkler tarafından kurulmuştur. B) Moğolları mağlup eden ilk Türk devletidir. C) Suriye'nin büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir. D) Hükümdarlık babadan oğula geçmez. E) Merkezi otorite sağlam tutulmuştur.