Tarih Bilimi Soruları

dir?"
4.
Osmanlı Devleti'ne baskı yaparak sıcak denizlere inmek
isteyen Rusya'nın bir amacı da Batum, Kars, Ardahan ve
Erzurum'u ele geçirip güneye, İskenderun yönünde Akde-
niz'e inmekti.
Rusya'nın bu amacına ulaşmak istemesinin daha çok
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğinin zarar görmesine
B) Ermeni Sorunu'nun yaşanmasına
C) Balkanlarda Panslavizm akımının ortaya çıkmasına
D) Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti uygulamaya baş-
lamasına
E) Osmanlı yönetiminde demokratikleşme hareketlerinin
yaşanmasına
Tarih
Tarih Bilimi
dir?" 4. Osmanlı Devleti'ne baskı yaparak sıcak denizlere inmek isteyen Rusya'nın bir amacı da Batum, Kars, Ardahan ve Erzurum'u ele geçirip güneye, İskenderun yönünde Akde- niz'e inmekti. Rusya'nın bu amacına ulaşmak istemesinin daha çok aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğinin zarar görmesine B) Ermeni Sorunu'nun yaşanmasına C) Balkanlarda Panslavizm akımının ortaya çıkmasına D) Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti uygulamaya baş- lamasına E) Osmanlı yönetiminde demokratikleşme hareketlerinin yaşanmasına
5. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu üzerine çalışmalar
yapan tarihçilerin ileri sürdüğü nazariyeler farklılık
göstermektedir. Özellikle Paul Wittek (Vitek), Meh-
med Fuad Köprülü ve Halil İnalcık, beyliğin kurulu-
şu ile ilgili önemli teoriler ortaya atmışlardır.
Farklı tarihçilerin aynı olay için farklı tezler ge-
liştirmesinde;
I. kaynak yetersizliği nedeniyle incelemelerin ye-
terince yapılamaması üzerine farklı çıkarımlara
gidilmesi,
II. objektif bakış açısının dönemin tarihçileri tara-
fından dikkate alınmaması,
III. beyliğin kuruluş ve gelişim süreçlerinde farklı
siyasal ve toplumsal etkilerin görülmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Tarih Bilimi
5. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu üzerine çalışmalar yapan tarihçilerin ileri sürdüğü nazariyeler farklılık göstermektedir. Özellikle Paul Wittek (Vitek), Meh- med Fuad Köprülü ve Halil İnalcık, beyliğin kurulu- şu ile ilgili önemli teoriler ortaya atmışlardır. Farklı tarihçilerin aynı olay için farklı tezler ge- liştirmesinde; I. kaynak yetersizliği nedeniyle incelemelerin ye- terince yapılamaması üzerine farklı çıkarımlara gidilmesi, II. objektif bakış açısının dönemin tarihçileri tara- fından dikkate alınmaması, III. beyliğin kuruluş ve gelişim süreçlerinde farklı siyasal ve toplumsal etkilerin görülmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle- nemez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
4. Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu'nun siyasi bütün-
lüğü parçalanmış olsa da Selçuklu iktidarının çözül-
mesi sonrası doğan boşluk, İkinci Türk beylikleri ta-
rafından doldurulmuştur. Özellikle İlhanlı baskısının
yoğunlaştığı dönemde Osmanlı Beyliği, Türk bey-
likleri arasındaki mücadeleye katılmayarak Bizans
yönünde genişleme siyaseti izlemiştir.
Osmanlı Beyliği'nin bu politikasının;
I. Anadolu'da Türk varlığının devamının sağlan-
ması, +
II. etkili bir iskân politikasının uygulanması,
III. Anadolu'da huzur ve refahın artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Osmanlı Beyliği'nin varolma asama
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Tarih Bilimi
4. Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu'nun siyasi bütün- lüğü parçalanmış olsa da Selçuklu iktidarının çözül- mesi sonrası doğan boşluk, İkinci Türk beylikleri ta- rafından doldurulmuştur. Özellikle İlhanlı baskısının yoğunlaştığı dönemde Osmanlı Beyliği, Türk bey- likleri arasındaki mücadeleye katılmayarak Bizans yönünde genişleme siyaseti izlemiştir. Osmanlı Beyliği'nin bu politikasının; I. Anadolu'da Türk varlığının devamının sağlan- ması, + II. etkili bir iskân politikasının uygulanması, III. Anadolu'da huzur ve refahın artması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II Osmanlı Beyliği'nin varolma asama C) Yalnız III E) II ve III
2. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Anadolu'ya
yönelik Moğol istilası;
I. ticari faaliyetlerin batı bölgelere kayması,
II. bayındırlık faaliyetlerinin durması,
III. Celali İsyanlarının yaygınlaşmasr
4 asmáli
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
on
Homo
Tarih
Tarih Bilimi
2. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Anadolu'ya yönelik Moğol istilası; I. ticari faaliyetlerin batı bölgelere kayması, II. bayındırlık faaliyetlerinin durması, III. Celali İsyanlarının yaygınlaşmasr 4 asmáli durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III on Homo
AYDIN YAYINLARI
5. Tarihi olayların belirli bir yer ve zaman dilimin-
de gerçekleştiği dikkate alındığında tarihe;
I. coğrafya,
II. kronoloji,
III. arkeoloji,
IV.
V.
numizmatik,
diplomasi
bilimlerinden hangilerinin daha fazla yardımcı
olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) III ve IV
C) II ve IV
E) IV ve V
Tarih
Tarih Bilimi
AYDIN YAYINLARI 5. Tarihi olayların belirli bir yer ve zaman dilimin- de gerçekleştiği dikkate alındığında tarihe; I. coğrafya, II. kronoloji, III. arkeoloji, IV. V. numizmatik, diplomasi bilimlerinden hangilerinin daha fazla yardımcı olduğu söylenebilir? A) I ve II B) II ve III D) III ve IV C) II ve IV E) IV ve V
8.
I. Deney ve gözlem yöntemlerini kullanamaması
II. Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Tekrarlanamaz olaylarla uğraşması
Yukarıda verilenlerden hangileri tarih bilimini
pozitif bilim dallarından ayıran özellikleri ara-
sında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
AYDIN YAYINL
Tarih
Tarih Bilimi
8. I. Deney ve gözlem yöntemlerini kullanamaması II. Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi III. Tekrarlanamaz olaylarla uğraşması Yukarıda verilenlerden hangileri tarih bilimini pozitif bilim dallarından ayıran özellikleri ara- sında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III AYDIN YAYINL
AL BİLİMLER
HIZ DENEMESİ 1
Felsefe (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Artuklular Dönemi'nde siber tekniğin, bilgisayarın ilk
adımlarını atan ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul
edilen El-Cezeri gibi önemli bir alim yetişmiştir.
Yalnızca bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?
A) Artuklular kendi dönemlerinde bilim alanında en
ileri topluluk olmuştur
B Artuklular bilime ve bilim insanlarına önem ver-
miştir.
C) Artuklu hazinesinin büyük kısmı bilimsel harca-
malara ayrılmıştır.
D) İlk Türk beylikleri bilimi her şeyin önünde tutmuş-
lardır.
E) Bilgisayar Türkler tarafından icat edilmiştir.
GOUIN
5.
SOS
Mil
Cu
ac
B
y
Tarih
Tarih Bilimi
AL BİLİMLER HIZ DENEMESİ 1 Felsefe (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Artuklular Dönemi'nde siber tekniğin, bilgisayarın ilk adımlarını atan ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El-Cezeri gibi önemli bir alim yetişmiştir. Yalnızca bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılabilir? A) Artuklular kendi dönemlerinde bilim alanında en ileri topluluk olmuştur B Artuklular bilime ve bilim insanlarına önem ver- miştir. C) Artuklu hazinesinin büyük kısmı bilimsel harca- malara ayrılmıştır. D) İlk Türk beylikleri bilimi her şeyin önünde tutmuş- lardır. E) Bilgisayar Türkler tarafından icat edilmiştir. GOUIN 5. SOS Mil Cu ac B y
3.
Amasya
Genelgesi
A)
Bölüm Sonu Yeni Nesil Testi 2
Sivas
Kongresi
Havza Genelgesi
Milli Mücadele'nin
ihtilal bildirisidir.
Erzurum
Kongresi
Amasya
Görüşmesi
Tabloda numaralanmış gelişmelerden hangisi doğrudur?
B
CH
DUV EV
Tarih
Tarih Bilimi
3. Amasya Genelgesi A) Bölüm Sonu Yeni Nesil Testi 2 Sivas Kongresi Havza Genelgesi Milli Mücadele'nin ihtilal bildirisidir. Erzurum Kongresi Amasya Görüşmesi Tabloda numaralanmış gelişmelerden hangisi doğrudur? B CH DUV EV
10. Geçmişten kalan tüm kalıntılar ve eserler tarihin
kaynaklarıdır..
Aşağıdakilerden hangisi, birinci elden kaynak
niteliğinde değildir?
A) Geçmişe ait tapınak kalıntıları
B) İnsan iskeletleri
C) Ders kitapları
D) Kitabeler
E) Tabletler
Tarih
Tarih Bilimi
10. Geçmişten kalan tüm kalıntılar ve eserler tarihin kaynaklarıdır.. Aşağıdakilerden hangisi, birinci elden kaynak niteliğinde değildir? A) Geçmişe ait tapınak kalıntıları B) İnsan iskeletleri C) Ders kitapları D) Kitabeler E) Tabletler
2. Anadolu'da yapılan kazılarda ele geçen;
1. kitabeler,
II. yıllıklar,
III. günlük hayatta kullanılan eşyalar
buluntularından hangilerinin, Anadolu'da tarih
öncesi dönemin araştırılmasında kullanılabile-
ceği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
AYDIN YAYINLARI
Tarih
Tarih Bilimi
2. Anadolu'da yapılan kazılarda ele geçen; 1. kitabeler, II. yıllıklar, III. günlük hayatta kullanılan eşyalar buluntularından hangilerinin, Anadolu'da tarih öncesi dönemin araştırılmasında kullanılabile- ceği söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III AYDIN YAYINLARI
nions!
celeyen
ngisin-
6. Tarih içinde, kısa sürede ortaya çıkan, başlangıcı
ve bitişi belli olan toplumları etkileyen gelişmelere
olay denir.
Aşağıdakilerin hangisi tarihin konusu olan
olay"a bir örnektir?
A) Türklerin İslamiyeti kabul etmesi
B) Çanakkale Savaşı y Sn
C) Anadolu kültürünün oluşması
D) İstanbul'un bir Türk-İslam şehri olması (0)
E) Anadolu'nun Türkleşmesi
OM (8
Tarih
Tarih Bilimi
nions! celeyen ngisin- 6. Tarih içinde, kısa sürede ortaya çıkan, başlangıcı ve bitişi belli olan toplumları etkileyen gelişmelere olay denir. Aşağıdakilerin hangisi tarihin konusu olan olay"a bir örnektir? A) Türklerin İslamiyeti kabul etmesi B) Çanakkale Savaşı y Sn C) Anadolu kültürünün oluşması D) İstanbul'un bir Türk-İslam şehri olması (0) E) Anadolu'nun Türkleşmesi OM (8
7. "Tarihte yaşanan olaylar birbirinin aynısı olsay-
dı, bu olaylardan ders alınır benzeri hatalara dü-
şülmezdi." diyen bir araştırmacı tarihi olayların
hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Geçmişte yaşanmış olması
B) Olayların neden-sonuç ilişkisi içinde ele alın-
ması
C) Tarihi olayların tekrarlanmasının mümkün ol-
mayışı
D) Olaylar üzerinden belli bir zaman geçmesi
E) Olayların meydana geldiği dönemin koşullarını
göz önünde bulundurmayışı
Tarih
Tarih Bilimi
7. "Tarihte yaşanan olaylar birbirinin aynısı olsay- dı, bu olaylardan ders alınır benzeri hatalara dü- şülmezdi." diyen bir araştırmacı tarihi olayların hangi özelliği üzerinde durmuştur? A) Geçmişte yaşanmış olması B) Olayların neden-sonuç ilişkisi içinde ele alın- ması C) Tarihi olayların tekrarlanmasının mümkün ol- mayışı D) Olaylar üzerinden belli bir zaman geçmesi E) Olayların meydana geldiği dönemin koşullarını göz önünde bulundurmayışı
3. Bir tarihçinin incelediği konudaki olayları bel-
gelere dayandırması ve farklı kaynaklardan
araştırma yapması onun;
1. Objektif ve güvenilir olduğu,
II. Olaylara gerçekçi yaklaşmadığı,
III. Olayları farklı yönleriyle ele almaya çalıştığı
özelliklerden hangilerine sahip olduğunun gös-
tergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
Tarih
Tarih Bilimi
3. Bir tarihçinin incelediği konudaki olayları bel- gelere dayandırması ve farklı kaynaklardan araştırma yapması onun; 1. Objektif ve güvenilir olduğu, II. Olaylara gerçekçi yaklaşmadığı, III. Olayları farklı yönleriyle ele almaya çalıştığı özelliklerden hangilerine sahip olduğunun gös- tergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 6.
7. Aşağıdaki bilim dallarından hangileri daha çok
tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe
yardımcı olur?
A) Arkeoloji - Antropoloji
B) Numizmatik - Epigrafya
C) Paleografya - Epigrafya
D) Epigrafya - Diplomatik
E) Diplomatik - Nümizmatik
Tarih
Tarih Bilimi
7. Aşağıdaki bilim dallarından hangileri daha çok tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olur? A) Arkeoloji - Antropoloji B) Numizmatik - Epigrafya C) Paleografya - Epigrafya D) Epigrafya - Diplomatik E) Diplomatik - Nümizmatik
ST 4
4. Tarih hakkında bize bilgi veren her türlü malzeme-
ye kaynak denir.
Buna göre;
I. Tapınak
II. İnsan iskeleti
III. Paralar
verilenlerden hangisi tarihi kaynaklar arasında
yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Tarih Bilimi
ST 4 4. Tarih hakkında bize bilgi veren her türlü malzeme- ye kaynak denir. Buna göre; I. Tapınak II. İnsan iskeleti III. Paralar verilenlerden hangisi tarihi kaynaklar arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
yapan bir
arak de-
Kurma,
ma
AYDIN YAYINLARI
5. Tarih, araştırma ve incelemelerde kolaylık sağlana-
bilmesi amacına yönelik olarak konuya, mekana ve
zamana göre sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihin za-
mana göre sınıflandırılmasına örnek olarak
gösterilebilir?
A) Bilim tarihi
B) Anayasa tarihi
C) Avrupa tarihi
D) Osmanlı Devleti siyasi tarihi
E) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi tarihi
8. He
ya
E
Tarih
Tarih Bilimi
yapan bir arak de- Kurma, ma AYDIN YAYINLARI 5. Tarih, araştırma ve incelemelerde kolaylık sağlana- bilmesi amacına yönelik olarak konuya, mekana ve zamana göre sınıflandırılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihin za- mana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir? A) Bilim tarihi B) Anayasa tarihi C) Avrupa tarihi D) Osmanlı Devleti siyasi tarihi E) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi tarihi 8. He ya E