Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

5.
20
"Bugün vasil olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen
milli musibetlerin uyanışı ve bu aciz vatanın her köşesi-
ni sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliği-
ne armağan olarak emanet ediyorum."
Atatürk yukarıdaki sözleri aşağıdakilerin hangisi si-
rasında söylemiş olabilir?
Nutuk'un okunması
D
B) Sevr Antlaşması'nın imzalanması
a Londra Konferansı'na heyet seçilmesi
Yeni Türk harflerinin benimsenmesi
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 20 "Bugün vasil olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin uyanışı ve bu aciz vatanın her köşesi- ni sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliği- ne armağan olarak emanet ediyorum." Atatürk yukarıdaki sözleri aşağıdakilerin hangisi si- rasında söylemiş olabilir? Nutuk'un okunması D B) Sevr Antlaşması'nın imzalanması a Londra Konferansı'na heyet seçilmesi Yeni Türk harflerinin benimsenmesi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
l'in, yaşadığı böbrek rahat-
Flığı nedeniyle 1918'de bir süre tedavi
düğü Avrupa şehri aşağıdakilerden
gisidir?
gel
SV
amburg
CAvusturys (c) Londra
B) Karlsbad
kar
Atatürk İnki
13. Hintli lider İmam Ağa Han ile Afgan lideri
Emir Ali'nin İsmet İnönü'ye gönderdikleri
mektupların basına yansıması, aşağıdaki
inkılaplardan hangisinin gerçekleşmesinde
hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir?
NORQUITERLIN
A) Saltanatın kaldırılması
B) Şeyhülislamlığın lağvedilmesi
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Şapka inkılabının gerçekleştirilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
l'in, yaşadığı böbrek rahat- Flığı nedeniyle 1918'de bir süre tedavi düğü Avrupa şehri aşağıdakilerden gisidir? gel SV amburg CAvusturys (c) Londra B) Karlsbad kar Atatürk İnki 13. Hintli lider İmam Ağa Han ile Afgan lideri Emir Ali'nin İsmet İnönü'ye gönderdikleri mektupların basına yansıması, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleşmesinde hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir? NORQUITERLIN A) Saltanatın kaldırılması B) Şeyhülislamlığın lağvedilmesi C) Cumhuriyetin ilanı D) Halifeliğin kaldırılması E) Şapka inkılabının gerçekleştirilmesi
18. Aşağıda verilen Atatürk Dönemi gelişme-
lerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi
yoktur?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması /
Öğretimde birliğin sağlanması
B) Şeyh Sait İsyanı / Terakkiperver Cumhuri-
yet Fırkası'nın kapatılması
Millet Mekteplerinin açılması / Okuma yaz-
ma oranının artması
D) Lozan Konferansı'nın toplanması / Halifelik
makamının kaldırılması
E) Miladi Takvim'in kabulü / Yılbaşının ocak
ayına alınması
Tarih
Atatürk İlkeleri
18. Aşağıda verilen Atatürk Dönemi gelişme- lerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması / Öğretimde birliğin sağlanması B) Şeyh Sait İsyanı / Terakkiperver Cumhuri- yet Fırkası'nın kapatılması Millet Mekteplerinin açılması / Okuma yaz- ma oranının artması D) Lozan Konferansı'nın toplanması / Halifelik makamının kaldırılması E) Miladi Takvim'in kabulü / Yılbaşının ocak ayına alınması
D) Il ve III
EIT, il ve il
10) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri
değildir?
AWersay Antlaşması'nın ağır şartlar taşıması
B)Almanya'nın Polonya'ya saldırması
C)İtalya'nın yayılmacı siyaset izlemesi
D) Ortadoğu'da siyasi istikrarın bozulması
Tarih
Atatürk İlkeleri
D) Il ve III EIT, il ve il 10) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? AWersay Antlaşması'nın ağır şartlar taşıması B)Almanya'nın Polonya'ya saldırması C)İtalya'nın yayılmacı siyaset izlemesi D) Ortadoğu'da siyasi istikrarın bozulması
16. 1921 Anayasası'nda Yeni Türk devletinin;
on
I. dili,
II. dini,
III. yönetim şekli
ni
"TU
adde
ari
konularından hangilerine ilişkin 1923 yı-
linda düzenlemeler yapılmıştır?
an
sti
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
11
D) I ve III
19
E) I, II ve III
<
Tarih
Atatürk İlkeleri
16. 1921 Anayasası'nda Yeni Türk devletinin; on I. dili, II. dini, III. yönetim şekli ni "TU adde ari konularından hangilerine ilişkin 1923 yı- linda düzenlemeler yapılmıştır? an sti A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II 11 D) I ve III 19 E) I, II ve III <
9.
Osmanlı Devleti ile Ingiltere arasında imzalanan 4 Haziran
1878 tarihli antlaşmada;
Kibris yasal olarak Osmanlı Devleti'nin olacak, Türk
bayrağı çekilmek kaydıyla yönetimi İngiltere'ye
bırakılacak,
Rusya işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan
çekilirse Ingiltere, adanın yönetimini Osmanlı
Devleti'ne verecek
gibi maddeler yer almıştır.
Bu maddelerle Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden
hangisini önlemeye çalıştığı savunulabilir?
A) Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanmasını
B) Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ne saldırmasını
CH Kıbrıs'ın Osmanlı yönetiminden çıkmasını
D) İngiltere'nin Rusya ile yakınlaşmasını
E) Kars, Ardahan ve Batum'daki Rus işgalinin
sonlanmasını
Tarih
Atatürk İlkeleri
9. Osmanlı Devleti ile Ingiltere arasında imzalanan 4 Haziran 1878 tarihli antlaşmada; Kibris yasal olarak Osmanlı Devleti'nin olacak, Türk bayrağı çekilmek kaydıyla yönetimi İngiltere'ye bırakılacak, Rusya işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan çekilirse Ingiltere, adanın yönetimini Osmanlı Devleti'ne verecek gibi maddeler yer almıştır. Bu maddelerle Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini önlemeye çalıştığı savunulabilir? A) Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanmasını B) Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ne saldırmasını CH Kıbrıs'ın Osmanlı yönetiminden çıkmasını D) İngiltere'nin Rusya ile yakınlaşmasını E) Kars, Ardahan ve Batum'daki Rus işgalinin sonlanmasını
Millî Mücadele'nin de itici gücü olan milliyetçilik ilkesinin temel prensipleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ortak kültür B) Irk birliği C) Ülkü birliği D) Ortak yaşama arzusu E) Dil
birliği
Tarih
Atatürk İlkeleri
Millî Mücadele'nin de itici gücü olan milliyetçilik ilkesinin temel prensipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ortak kültür B) Irk birliği C) Ülkü birliği D) Ortak yaşama arzusu E) Dil birliği
8.
Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybet-
miş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve
Bulgaristan yönetimine geçmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
1. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna
gelmiştir.
II. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırların-
da değişiklik olmuştur.
III. Osmanlı İmparatorluğu'na sınır komşusu olan bağımsız dev-
let sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
D) I ve II
I
B) Yalnız ||
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
8. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybet- miş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan yönetimine geçmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, 1. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna gelmiştir. II. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırların- da değişiklik olmuştur. III. Osmanlı İmparatorluğu'na sınır komşusu olan bağımsız dev- let sayısı artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 D) I ve II I B) Yalnız || C) Yalnız III E) I, II ve III
2.
Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut ile Karahanlı hüküm-
dari Yusuf Kadir Han bir araya gelerek Selçukluların
kalabalık, savaşçı ve güçlü olmalarından dolayı onları
Türkistan ve Mâverâünnehir'den uzaklaştırıp Horasan'a
sürmeyi kararlaştırdılar. Maveraünnehir Görüşmeleri
adı verilen bir toplantıdan sonra Gazneli Mahmut, bir
şölen için Semerkant'a davet ettiği Selçuklu lideri Arslan
Yabgu'yu tutuklayarak Kalincar Kalesi'nde hapsetti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Karahanlı ve Gazneli devletleri Selçuklulara karşı
tedbirler almak istemiştir.
B) Selçuklular, Karahanlı ve Gazneli devletleri için teh-
dit olarak görülmüştür.
Türk-İslam dünyası farklı devletlerden meydana
gelmiştir.
D) Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu'yu yakalamak için
hileye başvurmuştur.
E) Selçukluların Orta Asya'daki varlığına son verilmiş-
tir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut ile Karahanlı hüküm- dari Yusuf Kadir Han bir araya gelerek Selçukluların kalabalık, savaşçı ve güçlü olmalarından dolayı onları Türkistan ve Mâverâünnehir'den uzaklaştırıp Horasan'a sürmeyi kararlaştırdılar. Maveraünnehir Görüşmeleri adı verilen bir toplantıdan sonra Gazneli Mahmut, bir şölen için Semerkant'a davet ettiği Selçuklu lideri Arslan Yabgu'yu tutuklayarak Kalincar Kalesi'nde hapsetti. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Karahanlı ve Gazneli devletleri Selçuklulara karşı tedbirler almak istemiştir. B) Selçuklular, Karahanlı ve Gazneli devletleri için teh- dit olarak görülmüştür. Türk-İslam dünyası farklı devletlerden meydana gelmiştir. D) Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu'yu yakalamak için hileye başvurmuştur. E) Selçukluların Orta Asya'daki varlığına son verilmiş- tir.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde İttihat ve Terakki iktidarına
muhalif olan grup ve partiler, askerlerin siyasete karış-
masını ve ordunun siyasallaşmasını eleştirmiştir. İttihat
ve Terakki Fırkası'nın bazı ileri gelenleri de Ittihat ve
Terakki mensubu subaylara ordu - siyaset ikileminden
çıkıp ikisinin arasında tercih yapmaları konusunda öne-
riler sunmuş ancak ordunun siyasetteki ağırlığı devam
etmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde sonuç alınamayan bu giri-
şim Cumhuriyet Dönemi'ndeki hangi düzenleme ile
başarıya ulaşmıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması +
Saltanatın kaldırılması
D) Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
EY Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
II. Meşrutiyet Dönemi'nde İttihat ve Terakki iktidarına muhalif olan grup ve partiler, askerlerin siyasete karış- masını ve ordunun siyasallaşmasını eleştirmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın bazı ileri gelenleri de Ittihat ve Terakki mensubu subaylara ordu - siyaset ikileminden çıkıp ikisinin arasında tercih yapmaları konusunda öne- riler sunmuş ancak ordunun siyasetteki ağırlığı devam etmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi'nde sonuç alınamayan bu giri- şim Cumhuriyet Dönemi'ndeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi B) Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması + Saltanatın kaldırılması D) Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması EY Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi
A
A
Sosyal Bilimler
.
5.
Lozan Antlaşması'nda yabancı okullarla ilgili, Türk
Hükûmeti'nin koyacağı kurallara uymaları şartıyla
faaliyetlerine devam edebilecekleri yönünde karar
alınmıştır.
Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye yabancı
okullarla ilgili yasal düzenlemeler yapmış, çıkarılan
"Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile yabancı okulların ay-
ricalıklarına son verilerek bu okullar Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlanmıştır.
Bu düzenlemelerin öncelikle aşağıdaki ilkelerden
hangisi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebi-
A) Milliyetçilik
Devletçilik
B) Laiklik
Đ) Cumhuriyetçilik
E) inkılapçılık
6. Aşağıda iki bölgenin coğrafi koordinatları ve bu bölge
lordal:
Tarih
Atatürk İlkeleri
A A Sosyal Bilimler . 5. Lozan Antlaşması'nda yabancı okullarla ilgili, Türk Hükûmeti'nin koyacağı kurallara uymaları şartıyla faaliyetlerine devam edebilecekleri yönünde karar alınmıştır. Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye yabancı okullarla ilgili yasal düzenlemeler yapmış, çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile yabancı okulların ay- ricalıklarına son verilerek bu okullar Milli Eğitim Ba- kanlığına bağlanmıştır. Bu düzenlemelerin öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebi- A) Milliyetçilik Devletçilik B) Laiklik Đ) Cumhuriyetçilik E) inkılapçılık 6. Aşağıda iki bölgenin coğrafi koordinatları ve bu bölge lordal:
2021-TYT/Sosyal Bilimler
5.
"Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-i katı, hiçbir dog-
ma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.
Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra
beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde
akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras-
çılarım olurlar."
Atatürk'ün bu sözünün;
I. Laiklik,
.
II. Cumhuriyetçilik,
III. Halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
2021-TYT/Sosyal Bilimler 5. "Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-i katı, hiçbir dog- ma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras- çılarım olurlar." Atatürk'ün bu sözünün; I. Laiklik, . II. Cumhuriyetçilik, III. Halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
13. Mustafa Kemal bir sözünde, "Hükümetimiz demok-
rasiye benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş!
Efendiler biz benzememekle iftihar etmeliyiz. Çünkü
biz bize benziyoruz." demiştir.
D
Atatürk'ün bu sözleri doğrudan aşağıdaki ilkeler-
den hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik
D) Milliyetçilik E) Halkçılık
Tarih
Atatürk İlkeleri
13. Mustafa Kemal bir sözünde, "Hükümetimiz demok- rasiye benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş! Efendiler biz benzememekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz." demiştir. D Atatürk'ün bu sözleri doğrudan aşağıdaki ilkeler- den hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) Halkçılık
lemlerin aranmasına
4. Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak,
4
halkın konuştuğu dili eğitim ve bilim dili haline getirmek
için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
Buna göre, Türk Dil Kurumunun kurulmasının,
I laiklik,
II. ulusçuluk,
Ill. halkçilik
ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız1
B) Yalnız II
C) Yalniz III
)
E) II ve III
D) II ve II
Dom
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Atatürk İlkeleri
lemlerin aranmasına 4. Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak, 4 halkın konuştuğu dili eğitim ve bilim dili haline getirmek için Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Buna göre, Türk Dil Kurumunun kurulmasının, I laiklik, II. ulusçuluk, Ill. halkçilik ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız1 B) Yalnız II C) Yalniz III ) E) II ve III D) II ve II Dom Diğer sayfaya geçiniz.
Bilgisi dersinden muaf olanlar için Felsefe 5)
2. Cevaplanınızı
, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynlan kism
3.
1.
"Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirle bağlı bir halde
bulunuyor ve 'Ah bir kere hür olsak da şu denizde
biz yüzsek.' diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü
kazandık, zincirlerimizi kırdık. Denizde yüzmemi-
ze engel kalmadı. Fakat bir türlü suya giremiyoruz.
Amaç, sadece hür olmak değilmiş, iş yüzmeyi öğ-
renmekte ve kurtulmanın çaresine bakmaktaymış."
Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini
vurgulamıştır?
A) Çok partili rejim denemeleri
B) Türk inkılabinin gerçekleşmesi
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Misakimilli'nin gerçekleşmesi
E) Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü
Tarih
Atatürk İlkeleri
Bilgisi dersinden muaf olanlar için Felsefe 5) 2. Cevaplanınızı , cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynlan kism 3. 1. "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirle bağlı bir halde bulunuyor ve 'Ah bir kere hür olsak da şu denizde biz yüzsek.' diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık, zincirlerimizi kırdık. Denizde yüzmemi- ze engel kalmadı. Fakat bir türlü suya giremiyoruz. Amaç, sadece hür olmak değilmiş, iş yüzmeyi öğ- renmekte ve kurtulmanın çaresine bakmaktaymış." Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? A) Çok partili rejim denemeleri B) Türk inkılabinin gerçekleşmesi C) Halifeliğin kaldırılması D) Misakimilli'nin gerçekleşmesi E) Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü
ru vardır.
Hir
Sill
Ha
Kir mutredat ile ala
sin ayrılan kısmına işaretleyiniz
XIX. yüzyıl sonunda ve XX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti de-
rak dep-
4.
mir yollarını Fransız, Ingiliz ve Alman sermayesi ile yapmıştır.
evlerinin
Demir yollarının inşa ve işletmesinin bir imtiyaz olarak verilme-
-eri terk
si, Osmanlı demir yolu politikasının temel özelliği olmuştur.
Cumhuriyet Dönemi'nde bu politikaya son verilip demir
daki-
yollarının satın alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisi ile doğrudan ilgilidir?
cilio
A)
A) İnkılapçılık
B) Halkçılık
g) Ulusal egemenlik
D) Milli birlik
E) Ulusal bağımsızlık
Tarih
Atatürk İlkeleri
ru vardır. Hir Sill Ha Kir mutredat ile ala sin ayrılan kısmına işaretleyiniz XIX. yüzyıl sonunda ve XX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti de- rak dep- 4. mir yollarını Fransız, Ingiliz ve Alman sermayesi ile yapmıştır. evlerinin Demir yollarının inşa ve işletmesinin bir imtiyaz olarak verilme- -eri terk si, Osmanlı demir yolu politikasının temel özelliği olmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde bu politikaya son verilip demir daki- yollarının satın alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? cilio A) A) İnkılapçılık B) Halkçılık g) Ulusal egemenlik D) Milli birlik E) Ulusal bağımsızlık