Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

2. Amasya Genelgesi'nin;
• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurta-
racaktır.
• Milletin hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü
etki ve denetimden uzak bir milli heyetin kurulması gerek-
lidir.
hükümlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Milli Mücadele'nin programı, yani amacı belirtilmiştir.
BY Kuvayımilliye birliklerinin kurulması istenmiştir.
Milli Mücadele'nin birlik ve beraberlik içinde kazanılabile-
ceği dile getirilmiştir.
Halk iradesine vurgu yapılmıştır.
Milli Mücadele'nin gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir.
11
5
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Amasya Genelgesi'nin; • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurta- racaktır. • Milletin hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyetin kurulması gerek- lidir. hükümlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Milli Mücadele'nin programı, yani amacı belirtilmiştir. BY Kuvayımilliye birliklerinin kurulması istenmiştir. Milli Mücadele'nin birlik ve beraberlik içinde kazanılabile- ceği dile getirilmiştir. Halk iradesine vurgu yapılmıştır. Milli Mücadele'nin gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. 11 5
5. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'da başlayan
işgallere İstanbul Hükûmetinin tepkisiz kalması üzerine
halk; işgal güçleri karşısında bulundukları bölgeleri
korumak için direniş cemiyetleri kurmuş, miting ve
protestolarla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya
duyurmaya çalışmıştır. Daha sonra Kuvayımilliye'yi
oluşturan halk, işgalci güçlere karşı silahlı mücadeleye
geçerek yaşadıkları toprakları korumaya çalışmıştır.
Bu bilgilerden hareketle Mondros Mütarekesi'nin
ardından Anadolu'daki örgütlenme ile ilgili;
1. bölgesel nitelik taşıdığı,
Osmanlı ordusunun terhisini engellediği,
III. Türk halkının bağımsız yaşama arzusunu yansıttığı
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve III
EN II ve III
Cve Il
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'da başlayan işgallere İstanbul Hükûmetinin tepkisiz kalması üzerine halk; işgal güçleri karşısında bulundukları bölgeleri korumak için direniş cemiyetleri kurmuş, miting ve protestolarla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Daha sonra Kuvayımilliye'yi oluşturan halk, işgalci güçlere karşı silahlı mücadeleye geçerek yaşadıkları toprakları korumaya çalışmıştır. Bu bilgilerden hareketle Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'daki örgütlenme ile ilgili; 1. bölgesel nitelik taşıdığı, Osmanlı ordusunun terhisini engellediği, III. Türk halkının bağımsız yaşama arzusunu yansıttığı ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve III EN II ve III Cve Il
1. Aşağıdakilerden hangisi, tarih öncesi dönemlerde insan-
ların farklı bölgelerde dağınık halde yaşadıklarına kanıt
olarak gösterilebilir?
A) Çok tanrılı dinjerin ortaya çıkması
B) Toplumlarda gelişmişlik düzeyinin aynı olmaması
C) Benzer malzemelerden eşyaların yapılması
D) İlk kullanılan maddenin bakır olması
E) Sınıf farklılıklarının oluşması
S
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. Aşağıdakilerden hangisi, tarih öncesi dönemlerde insan- ların farklı bölgelerde dağınık halde yaşadıklarına kanıt olarak gösterilebilir? A) Çok tanrılı dinjerin ortaya çıkması B) Toplumlarda gelişmişlik düzeyinin aynı olmaması C) Benzer malzemelerden eşyaların yapılması D) İlk kullanılan maddenin bakır olması E) Sınıf farklılıklarının oluşması S
Hititler ile ilgili araştırma yapan 9. sınıf öğrencisi Mus-
tafa;
I. Nümizmatik,
II. Kronoloji,
III. Paleografya
bilim dallarının hangilerinden yararlanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Hititler ile ilgili araştırma yapan 9. sınıf öğrencisi Mus- tafa; I. Nümizmatik, II. Kronoloji, III. Paleografya bilim dallarının hangilerinden yararlanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
T-9
10. Tarihsel olaylar değişmez. Ancak farklı zamanlar-
da incelemeye tabi tutulduklarında bazen olaylar-
la ilgili yeni ve farklı yorumlar yapılabilmektedir.
Tarihi olayların esasları değişmediği halde, za-
man zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olayların üzerinden uzun bir zamanın geçme-
sinin gerekliliği
B) Zaman içinde yeni belgelerin ortaya çıkması
C) Olayların siyasî gelişmeleri şekillendirmesi
D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
E) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere
göre değişmesi
1.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
T-9 10. Tarihsel olaylar değişmez. Ancak farklı zamanlar- da incelemeye tabi tutulduklarında bazen olaylar- la ilgili yeni ve farklı yorumlar yapılabilmektedir. Tarihi olayların esasları değişmediği halde, za- man zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Olayların üzerinden uzun bir zamanın geçme- sinin gerekliliği B) Zaman içinde yeni belgelerin ortaya çıkması C) Olayların siyasî gelişmeleri şekillendirmesi D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması E) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi 1.
5. Wilson İlkeleri'nde,"Türk egemenliği altında ya-
şayan diğer uluslara da kendi kendini yönetme
hakkı verilecektir." hükmü yer almıştır.
Buna göre;
İtilaf Devletleri'nin Anadolu topraklarını işgal
etmeleri,
. azınlıkların örgütlenerek isyanlar çıkarmaları,
İstanbul Hükümeti'nin Mondros Ateşkes An-
laşması'nı imzalaması
CM.
gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki hükme
dayandırıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
(B)
B) Yalnız II
D) I vell
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Wilson İlkeleri'nde,"Türk egemenliği altında ya- şayan diğer uluslara da kendi kendini yönetme hakkı verilecektir." hükmü yer almıştır. Buna göre; İtilaf Devletleri'nin Anadolu topraklarını işgal etmeleri, . azınlıkların örgütlenerek isyanlar çıkarmaları, İstanbul Hükümeti'nin Mondros Ateşkes An- laşması'nı imzalaması CM. gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki hükme dayandırıldığı savunulabilir? A) Yalnız I (B) B) Yalnız II D) I vell C) Yalnız III E) Il ve Ill
3. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Safeviler ve
Memlüklerle yapılan savaşların kazanılmasında;
ateşli silahlar teknolojisine sahip olunması,
karşı tarafın da bir İslam devleti olması,
mutlak monarşik egemenliğin uygulanması
durumlarından hangilerinin rol oynadığı savunulabilir?
Giv
Yalnız I
DYI ve III
B) Yalnız II
Ell ve lit
I ve II
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Safeviler ve Memlüklerle yapılan savaşların kazanılmasında; ateşli silahlar teknolojisine sahip olunması, karşı tarafın da bir İslam devleti olması, mutlak monarşik egemenliğin uygulanması durumlarından hangilerinin rol oynadığı savunulabilir? Giv Yalnız I DYI ve III B) Yalnız II Ell ve lit I ve II
J
4.
XI. yüzyıl başlarında önce Horasan'a, daha sonra da
Horasan'dan Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri, Türk tarihi
boyunca meydana gelen önemli hadiseler arasında yer alıp
küresel etkiler de bırakmıştır.
Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi doğrudan kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Türklerin Anadolu'yu kalıcı olarak yurt edinmesi
B) Türklerle Bizans arasında savaşlar yaşanması
C) Halifeliğin zaman zaman Şii baskısından korunması
D) Türklerin bir kısmının yarı göçebe hayat tarzını devam et-
tirmeleri
E) Türk beylik ve devletleri arasında siyasal mücadelelerin
yaşanması
7.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
J 4. XI. yüzyıl başlarında önce Horasan'a, daha sonra da Horasan'dan Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri, Türk tarihi boyunca meydana gelen önemli hadiseler arasında yer alıp küresel etkiler de bırakmıştır. Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi doğrudan kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin Anadolu'yu kalıcı olarak yurt edinmesi B) Türklerle Bizans arasında savaşlar yaşanması C) Halifeliğin zaman zaman Şii baskısından korunması D) Türklerin bir kısmının yarı göçebe hayat tarzını devam et- tirmeleri E) Türk beylik ve devletleri arasında siyasal mücadelelerin yaşanması 7.
8. Lozan Barış Antlaşması'nda yabancı okulların Türk
kanunlarına ve Türk okullarının bağlı bulundukları yönet-
meliklere uymaları kararlaştırılmıştır.
Yeni Türk Devleti'nin çıkardığı bu yasal düzenleme-
nin;,
I. tarih, coğrafya derslerine Türk öğretmenlerin girmes
II. ders kitaplarında Türkiye aleyhine ifadelerin bulunması,
III. dinsel tören ve derslere okulun mensup olduğu dine
inanan öğrencilerin girmesi
esaslarından hangilerine yön verdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
2
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
8. Lozan Barış Antlaşması'nda yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk okullarının bağlı bulundukları yönet- meliklere uymaları kararlaştırılmıştır. Yeni Türk Devleti'nin çıkardığı bu yasal düzenleme- nin;, I. tarih, coğrafya derslerine Türk öğretmenlerin girmes II. ders kitaplarında Türkiye aleyhine ifadelerin bulunması, III. dinsel tören ve derslere okulun mensup olduğu dine inanan öğrencilerin girmesi esaslarından hangilerine yön verdiği söylenebilir? A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 2
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
10. İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden olan Urartularda krallar
yaptıkları işleri Savaş Tanrısı Haldi adına yaparlar, kendileri
birer tanrı sayılmasalar da onların yerine hükmeden kişiler
olarak kabul edilirlerdi.
Bu bilgiyle, Urartular ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Mutlak monarşiyle yönetildiklerine
B) Siyasi bir organizasyon kurduklarına
C) Tek tanrılı bir inanca sahip olduklarına
D) Tanrı kral anlayışını benimsemediklerine
E) İktidarın meşruiyeti konusunda inancı önemsediklerine
Hammurabi Kanunlarında yer alan.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 10. İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden olan Urartularda krallar yaptıkları işleri Savaş Tanrısı Haldi adına yaparlar, kendileri birer tanrı sayılmasalar da onların yerine hükmeden kişiler olarak kabul edilirlerdi. Bu bilgiyle, Urartular ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Mutlak monarşiyle yönetildiklerine B) Siyasi bir organizasyon kurduklarına C) Tek tanrılı bir inanca sahip olduklarına D) Tanrı kral anlayışını benimsemediklerine E) İktidarın meşruiyeti konusunda inancı önemsediklerine Hammurabi Kanunlarında yer alan.
OSYAL BİLİMLER TESTİ
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
ığında
bilir?
Jests!
Esi doub
rinda ayo
Osmanlılar bir bölgenin adil bir şekilde yönetilmesini temin
edebilmek için ilk dönemden itibaren hâkim olduğu bölge-
lere iki farklı görevli atamıştır. Bunlardan biri hükümdarın
yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey, diğeri ise
sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadı-
dır. Bir nevi güçler ayrımını gerçekleştiren bu yönetimde
bey, kadının hükmü olmadan hiçbir ceza veremez kadı
da hiçbir kararını kendi başına icra edemezdi. Kadı karar-
larını uygulamada beyden bağımsızdı, emirleri doğrudan
doğruya sultandan alır, sultana doğrudan doğruya dilekçe
verebilirdi.
loji
MO S
ait
Buna göre Osmanlı yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi şöylenebilir?
A) Hükümdar, yargı işlerine müdahale etmemiştir.
Yürütme yetkisini kullanma hakkı, ilmiye sınıfına aittir.
(6) Yasama yetkisi ile yargı yetkisi farklı kurumların kont-
rolündedir.
D) Adaletin sağlanması için yargı bağımsızlığına önem
verilmiştir.
E) Kadıların aldığı kararların resmiyet kazanması için
sancakbeyinin onayı şarttır.
aş- 4. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu insanı ellerinde
kendi ihtiyaçlarını gidermeye dahi yetmeyecek miktarda
kalan yiyeceklerini, hayvanlarını ve erzaklarını devlete tes-
lim etmiştir. Yıllarca süren bu sefalet ortamı, halkta savaş
bıkkınlığı oluşturmuştur.
TYT
48
r
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
OSYAL BİLİMLER TESTİ Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. ığında bilir? Jests! Esi doub rinda ayo Osmanlılar bir bölgenin adil bir şekilde yönetilmesini temin edebilmek için ilk dönemden itibaren hâkim olduğu bölge- lere iki farklı görevli atamıştır. Bunlardan biri hükümdarın yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey, diğeri ise sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadı- dır. Bir nevi güçler ayrımını gerçekleştiren bu yönetimde bey, kadının hükmü olmadan hiçbir ceza veremez kadı da hiçbir kararını kendi başına icra edemezdi. Kadı karar- larını uygulamada beyden bağımsızdı, emirleri doğrudan doğruya sultandan alır, sultana doğrudan doğruya dilekçe verebilirdi. loji MO S ait Buna göre Osmanlı yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi şöylenebilir? A) Hükümdar, yargı işlerine müdahale etmemiştir. Yürütme yetkisini kullanma hakkı, ilmiye sınıfına aittir. (6) Yasama yetkisi ile yargı yetkisi farklı kurumların kont- rolündedir. D) Adaletin sağlanması için yargı bağımsızlığına önem verilmiştir. E) Kadıların aldığı kararların resmiyet kazanması için sancakbeyinin onayı şarttır. aş- 4. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu insanı ellerinde kendi ihtiyaçlarını gidermeye dahi yetmeyecek miktarda kalan yiyeceklerini, hayvanlarını ve erzaklarını devlete tes- lim etmiştir. Yıllarca süren bu sefalet ortamı, halkta savaş bıkkınlığı oluşturmuştur. TYT 48 r
T. Yazının icadından önceki dönemlerde insanlar bilgi
birikimlerini ve tecrübelerini sözlü biçimde kuşaktan
kuşağa aktarmışlardır.
Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisinin ortaya
erktrğı söylenebilir?
AK tabletler
Caratılış Efsanesi
B) Anallar
D) Mısır piramitleri
E) Orhun Abideleri
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
T. Yazının icadından önceki dönemlerde insanlar bilgi birikimlerini ve tecrübelerini sözlü biçimde kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisinin ortaya erktrğı söylenebilir? AK tabletler Caratılış Efsanesi B) Anallar D) Mısır piramitleri E) Orhun Abideleri
1.
Tes
İstanbul'un Fethi'nin üçüncü gününde Fatih,
kazanmış olduğu zafer nedeniyle büyük tören-
ler ve bayramlar tertipledi. O zamana kadar şeh-
rin muhtelif yerlerinde saklı bulunan büyük küçük
herkesin, en ufak bir rahatsızlığa uğramadan ser-
bestçe dolaşmalarını emretti. Savaş korkusu ile
şehirden kaçmış olanların evlerine dönmelerini ve
herkesin, önceden olduğu gibi evinde kendi örf ve
âdetleriyle dinine uygun olarak yaşamasını bu-
yurdu.
II. Mehmet'in, saklanan halka İstanbul'da serbestçe
dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siya-
seti ile açıklanabilir?
A) İskân
D) Müsadere
B) Ahilik
E) İstimalet
C) Kul
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. Tes İstanbul'un Fethi'nin üçüncü gününde Fatih, kazanmış olduğu zafer nedeniyle büyük tören- ler ve bayramlar tertipledi. O zamana kadar şeh- rin muhtelif yerlerinde saklı bulunan büyük küçük herkesin, en ufak bir rahatsızlığa uğramadan ser- bestçe dolaşmalarını emretti. Savaş korkusu ile şehirden kaçmış olanların evlerine dönmelerini ve herkesin, önceden olduğu gibi evinde kendi örf ve âdetleriyle dinine uygun olarak yaşamasını bu- yurdu. II. Mehmet'in, saklanan halka İstanbul'da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siya- seti ile açıklanabilir? A) İskân D) Müsadere B) Ahilik E) İstimalet C) Kul
5)
nu
5.)
351
10. Basmacı hareketiyle ilgili olarak;
1. Rusya'da Bolşevizmi yaymayı amaçlar.
II. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir.
III. Enver Paşa'nın da katıldığı bir harekettir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Cove
E) I, II ve fii
I've III
(2016-LYS)
Tarihin Kara Kutusu
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5) nu 5.) 351 10. Basmacı hareketiyle ilgili olarak; 1. Rusya'da Bolşevizmi yaymayı amaçlar. II. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir. III. Enver Paşa'nın da katıldığı bir harekettir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Cove E) I, II ve fii I've III (2016-LYS) Tarihin Kara Kutusu
1920 yılında İstanbul'da yayın yapan Açıkgöz Gazetesi
"Bu antlaşma bir barış değil, gaddarane bir idam hukmu-
dür." diyerek, Sevr Barış Antlaşması'nı eleştirmiştir.
Antlaşmada yer alan;
I. İtilaf uyruğuna geçen azınlıkların da kapitülasyonlar-
dan faydalanması,
II. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarından çekilmesi,
III. Boğazların yönetiminin İtilaf Devletleri temsilcilerinden
oluşan bir komisyona bırakılması
kararlarından hangileri, gazetenin bu eleştirisini doğ-
rudan kanıtlar?
A) Yalnız I
DI ve Ill
B) Yalnız III
E) I) II ve III
C) I ve Il
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1920 yılında İstanbul'da yayın yapan Açıkgöz Gazetesi "Bu antlaşma bir barış değil, gaddarane bir idam hukmu- dür." diyerek, Sevr Barış Antlaşması'nı eleştirmiştir. Antlaşmada yer alan; I. İtilaf uyruğuna geçen azınlıkların da kapitülasyonlar- dan faydalanması, II. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarından çekilmesi, III. Boğazların yönetiminin İtilaf Devletleri temsilcilerinden oluşan bir komisyona bırakılması kararlarından hangileri, gazetenin bu eleştirisini doğ- rudan kanıtlar? A) Yalnız I DI ve Ill B) Yalnız III E) I) II ve III C) I ve Il
1.
Orta Asya'daki en eski kültür Anav bölgesinde ortaya çık-
mıştır. Afanesyevo, Türklere ait en eski kültür olarak tes-
pit edilmiştir. Bölgede en geniş yayılma alanına sahip olan
Andronova kültür bölgesinde tunçtan ve altından imal edil
miş ilk eşyalara rastlanmıştır. Dünyada demirin işlendiği en
eski kültür olarak bilinen Karasuk, aynı adı taşıyan nehrin
çevresinde şekillenmiştir. Tagar ise Orta Asya'nın en geliş-
miş kültürü olarak karşımıza çıkmıştır.
Orta Asya'daki ilk kültür bölgeleri hakkındaki bu bilgiler
ile;
1. yerleşik hayatın hâkim kılınması,
II. dünya medeniyetine özgün katkı sunulması,
III. ham madde açısından birbirinden farklı nitelikte eserler
ortaya konulması
durumlarından hangileri ilişkilendirilebilir?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. Orta Asya'daki en eski kültür Anav bölgesinde ortaya çık- mıştır. Afanesyevo, Türklere ait en eski kültür olarak tes- pit edilmiştir. Bölgede en geniş yayılma alanına sahip olan Andronova kültür bölgesinde tunçtan ve altından imal edil miş ilk eşyalara rastlanmıştır. Dünyada demirin işlendiği en eski kültür olarak bilinen Karasuk, aynı adı taşıyan nehrin çevresinde şekillenmiştir. Tagar ise Orta Asya'nın en geliş- miş kültürü olarak karşımıza çıkmıştır. Orta Asya'daki ilk kültür bölgeleri hakkındaki bu bilgiler ile; 1. yerleşik hayatın hâkim kılınması, II. dünya medeniyetine özgün katkı sunulması, III. ham madde açısından birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya konulması durumlarından hangileri ilişkilendirilebilir? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III