Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os-
manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç
Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade-
sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) 93 Harbi
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) II. Balkan Savaşı
E) I. Dünya Savaşı
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os- manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade- sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki- lerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? A) 93 Harbi B) Trablusgarp Savaşı C) I. Balkan Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) I. Dünya Savaşı
Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os-
manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç
Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade-
sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) 93 Harbi
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) II. Balkan Savaşı
E) I. Dünya Savaşı
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os- manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade- sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki- lerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? A) 93 Harbi B) Trablusgarp Savaşı C) I. Balkan Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) I. Dünya Savaşı
1593-1606 Osmanlı Avusturya Savaşları'nın çik-
masında Avusturya'nın;
1. ödemesi gereken vergiyi ödememesi,
II. Osmanlı sınırlarına saldırması,
11 Eflak, Erdel ve Boğdan beylerini Osmanlı'ya kar-
şi kışkırtması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
Zitvat
1. E
C
11.
III.
m
la
r
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1593-1606 Osmanlı Avusturya Savaşları'nın çik- masında Avusturya'nın; 1. ödemesi gereken vergiyi ödememesi, II. Osmanlı sınırlarına saldırması, 11 Eflak, Erdel ve Boğdan beylerini Osmanlı'ya kar- şi kışkırtması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söyle- nebilir A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 6. Zitvat 1. E C 11. III. m la r
4.
2) Tambur
Yunanlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra,
1. Antalya,
II. İzmir,
III. Aydın,
illerinden hangilerini işgal etmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III nash E) I, II ve III
C) I ve II
7. Aşağıdaki
Mondros
158
göre yor
ni işgal
A) Milis
B) Kor
C) Mis
D) Di
E) W
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. 2) Tambur Yunanlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra, 1. Antalya, II. İzmir, III. Aydın, illerinden hangilerini işgal etmişlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III nash E) I, II ve III C) I ve II 7. Aşağıdaki Mondros 158 göre yor ni işgal A) Milis B) Kor C) Mis D) Di E) W
4.
TEST-11
3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nı kaybedince Aralık 1918'de
"Geri Dönüş Kararnamesi'ni çıkararak, göç eden Ermenilerin
ayrıldıkları yurtlarına geri dönmesi yolunu açmıştır.
Buna göre;
1. Tehcir Kanunu uygulamasına son verilmiştir.
II. Azınlıkların hepsi eski yerleşim yerlerine geri dönmüştür.
III. Azınlıklar kanunda belirlenen hak ve hürriyetlerine kavuş-
muşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
1. İngiltere
II. Rusya
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. TEST-11 3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nı kaybedince Aralık 1918'de "Geri Dönüş Kararnamesi'ni çıkararak, göç eden Ermenilerin ayrıldıkları yurtlarına geri dönmesi yolunu açmıştır. Buna göre; 1. Tehcir Kanunu uygulamasına son verilmiştir. II. Azınlıkların hepsi eski yerleşim yerlerine geri dönmüştür. III. Azınlıklar kanunda belirlenen hak ve hürriyetlerine kavuş- muşlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III 1. İngiltere II. Rusya B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
13. İnsanları ilgilendiren siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki
kısa süreli gelişmeler, tarihi olay olarak adlandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay
olduğu savunulamaz?
Aİkinci Viyana Kuşatması'nın
B) Malazgirt Savaşı'nın
C) Avrupa uluslarının oluşmasının
D) Preveze Deniz Savaşı'nın
E) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması'nın
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
13. İnsanları ilgilendiren siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki kısa süreli gelişmeler, tarihi olay olarak adlandırılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay olduğu savunulamaz? Aİkinci Viyana Kuşatması'nın B) Malazgirt Savaşı'nın C) Avrupa uluslarının oluşmasının D) Preveze Deniz Savaşı'nın E) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması'nın
Musevi
Hazarlar musi
- Turgişler
Yukarıdaki Türk devletlerinin ortak
özelliği ile ilgili;
1. Avrupa'ya göç etmişlerdir.
II. Museviliği benimsemişlerdir. Ho
III. Müslüman Araplarla savaşmışlardır.
anon
yargılarından hangilerine, ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Musevi Hazarlar musi - Turgişler Yukarıdaki Türk devletlerinin ortak özelliği ile ilgili; 1. Avrupa'ya göç etmişlerdir. II. Museviliği benimsemişlerdir. Ho III. Müslüman Araplarla savaşmışlardır. anon yargılarından hangilerine, ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2.
1
13 Şubat 1925'te Ergani ve çevresinde Şeyh Sait pa-
dişahlığı ve hilafeti geri getireceği iddiası ve din el-
den gidiyor propagandası ile ayaklanmış, isyan İn-
giltere'nin silah ve para desteği sonucu kısa sürede
yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı'nın Tür-
kiye'nin iç ve dış siyasetine etkileri arasında gös-
terilemez?
A) Takririsükûn Kanunu'nun çıkarılması
B) Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminde bulunulma-
SI
C) Türkiye'nin, Musul üzerindeki haklarından vaz-
geçmek zorunda kalması
D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası'nın kapatılma-
SI
E) İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. 1 13 Şubat 1925'te Ergani ve çevresinde Şeyh Sait pa- dişahlığı ve hilafeti geri getireceği iddiası ve din el- den gidiyor propagandası ile ayaklanmış, isyan İn- giltere'nin silah ve para desteği sonucu kısa sürede yayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı'nın Tür- kiye'nin iç ve dış siyasetine etkileri arasında gös- terilemez? A) Takririsükûn Kanunu'nun çıkarılması B) Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminde bulunulma- SI C) Türkiye'nin, Musul üzerindeki haklarından vaz- geçmek zorunda kalması D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası'nın kapatılma- SI E) İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulması
3.
Osmanlı tımar sistemi, Avrupa'daki feodalite sisteminden
önemli farklılıklara sahiptir.
Bu saptama timar sisteminin aşağıdaki
özelliklerinden hangisiyle desteklenemez?
A) Güçlü merkezî otoriteyle bağlantılı işlemesiyle
B) Toprağın temel üretim aracı olduğu bir dönemde
oluşturulmasıyla
C) Yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmeyen tımar
sahibinin azledilebilmesiyle
D) Toprağın mülkiyet hakkının devlete ait olmasıyla
E) Timar sahibine devlete hizmetleri karşılığında bir
bölgenin vergilerinin bırakılmasıyla
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. Osmanlı tımar sistemi, Avrupa'daki feodalite sisteminden önemli farklılıklara sahiptir. Bu saptama timar sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle desteklenemez? A) Güçlü merkezî otoriteyle bağlantılı işlemesiyle B) Toprağın temel üretim aracı olduğu bir dönemde oluşturulmasıyla C) Yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmeyen tımar sahibinin azledilebilmesiyle D) Toprağın mülkiyet hakkının devlete ait olmasıyla E) Timar sahibine devlete hizmetleri karşılığında bir bölgenin vergilerinin bırakılmasıyla
1
S.8) 1)Ahlak Kuralları ✓
II)Görgü Kuralları✓
III) Yasalar ✓
Yukarıdakilerden hangisi
toplum hayatını düzenleyen
sosyal kurallardandır?
A)Yalnız I
B)Yalnız III
ⒸI-III
D)II-III
I-II-III
E
S
b
k
2000'den fazla olan
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1 S.8) 1)Ahlak Kuralları ✓ II)Görgü Kuralları✓ III) Yasalar ✓ Yukarıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen sosyal kurallardandır? A)Yalnız I B)Yalnız III ⒸI-III D)II-III I-II-III E S b k 2000'den fazla olan
31. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Hindistan
bağlantısını keserek insan ve ham madde sağlama-
deniz yolunu kapatıp İngiltere'nin sömürgeleriyle
sini önlemek amacıyla açtığı cephe, aşağıdakilerden
u
hangisidir?
B) Kafkas
A) Irak
C) Filistin
D) Kanal
E) Suriye
13
3
Kafkas salm
AM
Konal
KO
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
31. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Hindistan bağlantısını keserek insan ve ham madde sağlama- deniz yolunu kapatıp İngiltere'nin sömürgeleriyle sini önlemek amacıyla açtığı cephe, aşağıdakilerden u hangisidir? B) Kafkas A) Irak C) Filistin D) Kanal E) Suriye 13 3 Kafkas salm AM Konal KO
11. Aşa
torluğu'nun paylaşılması amacıyla aralarında bir dizi gizli
1. Dünya Savaşı sırasında itilaf devletleri, Osmanlı İmpara-
Aşağıdakilerden hangisi yapılan gizli antlaşmalardan
antlaşmalar yapmışlardır.
kat
ge
an sa-
A)
biri değildir?
A) Sykes-Picot Antlaşması
B) Londra Görüşmeleri
C)
Palme Yayınevi
C) Mac-Mahon Antlaşması
D) Brest-Litowsk Antlaşması
E) Saint Jean de Maurianne Antlaşması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
11. Aşa torluğu'nun paylaşılması amacıyla aralarında bir dizi gizli 1. Dünya Savaşı sırasında itilaf devletleri, Osmanlı İmpara- Aşağıdakilerden hangisi yapılan gizli antlaşmalardan antlaşmalar yapmışlardır. kat ge an sa- A) biri değildir? A) Sykes-Picot Antlaşması B) Londra Görüşmeleri C) Palme Yayınevi C) Mac-Mahon Antlaşması D) Brest-Litowsk Antlaşması E) Saint Jean de Maurianne Antlaşması
10-2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın aşağıdaki
girişimlerinden hangisi savaş hazırlığı olarak gösterilemez?
A) Tek parti yönetimini benimsemesi
B) Zorunlu askerlik sistemini getirmesi
C) Gizlice silahlanması
D) Versay Antlaşması'na aykırı faaliyetlerde bulunması
E) Silahsızlanma Konferansı'ndan çekilmesi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
10-2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın aşağıdaki girişimlerinden hangisi savaş hazırlığı olarak gösterilemez? A) Tek parti yönetimini benimsemesi B) Zorunlu askerlik sistemini getirmesi C) Gizlice silahlanması D) Versay Antlaşması'na aykırı faaliyetlerde bulunması E) Silahsızlanma Konferansı'ndan çekilmesi
4. Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918'de Sadrazam
Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta,
"---- Mondros Mütarekesi'nin şartları hakkında
Anlaşma Devletleri'nin yanlış telakkilerini ortadan
kaldıracak tedbirler alınmadıkça, ordulan terhis
edecek ve Ingilizlerin ber dediğine boyun eğecek
olursak, ihtirasların önüne geçmeye imkan
olmayacaktır." demiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgraf ile
aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı
savunulamaz?
At Ingilizlerin, Osmanlı ülkesinin işgalini
amaçladığına
Bosmanlı ordusunun varlığının korunması
gerektiğine
e Mondros Mütarekesi'nin yoruma açık hükümlerinin
bulunduğuna
BT Osmanlı topraklarının işgal tehdidi altında
olduğuna
Eltilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları
yaşandığına
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta, "---- Mondros Mütarekesi'nin şartları hakkında Anlaşma Devletleri'nin yanlış telakkilerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmadıkça, ordulan terhis edecek ve Ingilizlerin ber dediğine boyun eğecek olursak, ihtirasların önüne geçmeye imkan olmayacaktır." demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgraf ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? At Ingilizlerin, Osmanlı ülkesinin işgalini amaçladığına Bosmanlı ordusunun varlığının korunması gerektiğine e Mondros Mütarekesi'nin yoruma açık hükümlerinin bulunduğuna BT Osmanlı topraklarının işgal tehdidi altında olduğuna Eltilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığına
ER
TV 4. “Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü-
yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan-
bul'da..."
Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki geliş-
melerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylene-
bilir?
A) 1. İnönü Savaşı
B) Mondros Ateşkes Anlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Balkan Savaşları
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ER TV 4. “Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta... İtilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü- yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan- bul'da..." Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki geliş- melerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylene- bilir? A) 1. İnönü Savaşı B) Mondros Ateşkes Anlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sakarya Meydan Muharebesi E) Balkan Savaşları Diğer Sayfaya Geçiniz.