Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

5. Reform Hareketleri sonucunda Hristiyanlık dininin
Katolik mezhebinde bölünmeler yaşanmış hatta mezhep
kavgaları gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Osmanlı hima-
yesinde yaşayan Ortodokslar üzerinde Reform'un etkisi
görülmemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumların yönetimde söz sahibi olması
B) Osmanlı Devleti'nin tebasi olan Ortodokslara din
özgürlüğü tanınması
C) Hristiyanların devşirme yöntemi sayesinde idari kad-
rolarda görev almaları
D) Gayrimüslimlerin serbestçe ticaret yapabilmeleri
E) Gayrimüslimlerden cizye ve haraç vergilerinin alınması
.
Reform Hareketleri sonucunda;
Kilisenin malları yağmalanmış ve toprakları halka
dağıtılmıştır.
- Eğitim üzerindeki kilise baskısı sona ermiştir.
Runa göre asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Tarih
Emeviler Dönemi
5. Reform Hareketleri sonucunda Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinde bölünmeler yaşanmış hatta mezhep kavgaları gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Osmanlı hima- yesinde yaşayan Ortodokslar üzerinde Reform'un etkisi görülmemiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rumların yönetimde söz sahibi olması B) Osmanlı Devleti'nin tebasi olan Ortodokslara din özgürlüğü tanınması C) Hristiyanların devşirme yöntemi sayesinde idari kad- rolarda görev almaları D) Gayrimüslimlerin serbestçe ticaret yapabilmeleri E) Gayrimüslimlerden cizye ve haraç vergilerinin alınması . Reform Hareketleri sonucunda; Kilisenin malları yağmalanmış ve toprakları halka dağıtılmıştır. - Eğitim üzerindeki kilise baskısı sona ermiştir. Runa göre asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Arap milliyetçiliği politikasını benimseyen
benimseyen Emeviler
Dönemi'nde, halife Ömer bin Abdülaziz ilk dört halifenin yö-
netim anlayışına benzer bir yönetim sergilediği için "beşinci
halife" olarak anılmıştır.
Buna göre, Ömer bin Abdülaziz'in "beşinci halife" olarak
anılmasında,
I. Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini
kaldırması
II. halifeliğini saltanat usulüne göre devam ettirmesi
III. toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim sergile-
mesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
C
ve III
A) Yalnız III
D) II ve III
B) Ive IT
E) I, II ve III
son
13
Tarih
Emeviler Dönemi
Arap milliyetçiliği politikasını benimseyen benimseyen Emeviler Dönemi'nde, halife Ömer bin Abdülaziz ilk dört halifenin yö- netim anlayışına benzer bir yönetim sergilediği için "beşinci halife" olarak anılmıştır. Buna göre, Ömer bin Abdülaziz'in "beşinci halife" olarak anılmasında, I. Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması II. halifeliğini saltanat usulüne göre devam ettirmesi III. toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim sergile- mesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? C ve III A) Yalnız III D) II ve III B) Ive IT E) I, II ve III son 13
rden hangisi
dim atıldığı
AM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
rak
4.
Deve Olayı (Cemel Vakası)
Siffin Savaşı
Hakem Olayı
Bu gelişmelerin yaşanmasında aşağıdakilerden
hangisi doğrudan etkili olmuştur?
A) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak illere dağıtılması
B) Islam fetihlerinin durması
Hz. Osman'ın katillerinin yakalanmaması
) Mevali politikasının uygulanması
E) Devletin sınırlarının genişlemesi
man'ın son dönemlerinde Kufe ve Mısır'da bazı
alar çıktr. tsyan edenler, Hz. Osman'ın
let görevlerine kendi soyundang
dia ettiler/
aşağ/dakilerde
en gldus
Tarih
Emeviler Dönemi
rden hangisi dim atıldığı AM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU rak 4. Deve Olayı (Cemel Vakası) Siffin Savaşı Hakem Olayı Bu gelişmelerin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? A) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak illere dağıtılması B) Islam fetihlerinin durması Hz. Osman'ın katillerinin yakalanmaması ) Mevali politikasının uygulanması E) Devletin sınırlarının genişlemesi man'ın son dönemlerinde Kufe ve Mısır'da bazı alar çıktr. tsyan edenler, Hz. Osman'ın let görevlerine kendi soyundang dia ettiler/ aşağ/dakilerde en gldus
81. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Birinci
Dünya Savaşı'ndaki görevlilerinden biri değildir?
A) Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar komutanı olması
B) Rusya'ya karşı mücadele ederek Muş ve Bitlis'i geri
alması
c) Şehzade Vahdettin'le Almanya'ya gitmesi
D) Başkomutanlık yetkisini alarak Tekâlif-i Milliye Emir-
lerini yayımlaması
E) Suriye-Filistín Cephesi'nde Yıldırım Orduları komu-
tanı olarak görev alması
Tarih
Emeviler Dönemi
81. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki görevlilerinden biri değildir? A) Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar komutanı olması B) Rusya'ya karşı mücadele ederek Muş ve Bitlis'i geri alması c) Şehzade Vahdettin'le Almanya'ya gitmesi D) Başkomutanlık yetkisini alarak Tekâlif-i Milliye Emir- lerini yayımlaması E) Suriye-Filistín Cephesi'nde Yıldırım Orduları komu- tanı olarak görev alması
8.
Emeviler döneminde,
• İstanbul iki kez kuşatılmış,
Kadiks Savaşı ile Endülüs fethedilmiş,
• İlk Arap İslam parası basılarak kullanılmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulasılamaz?
A) Doğu Roma ile mücadele edilmiştir.
B) Ekonomide dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmıştır
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
C) İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışına yayılmaya
başlanmıştır.
D) Avrupa'da fetih hareketlerinde bulunulmuştur.
E) İslam donanması önemli bir güç haline gelmiştir.
Tarih
Emeviler Dönemi
8. Emeviler döneminde, • İstanbul iki kez kuşatılmış, Kadiks Savaşı ile Endülüs fethedilmiş, • İlk Arap İslam parası basılarak kullanılmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz? A) Doğu Roma ile mücadele edilmiştir. B) Ekonomide dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmıştır FEN BİLİMLERİ YAYINLARI C) İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışına yayılmaya başlanmıştır. D) Avrupa'da fetih hareketlerinde bulunulmuştur. E) İslam donanması önemli bir güç haline gelmiştir.
2.
Katolik Kilisesi'nin başında bulunan papanin;
E
X. çok sayıda din adamı yetiştirmesi,
II. krallara taç giydirmesi,
11. egemenliği altında geniş toprakların bulunması
özelliklerinden hangileri siyasi bir güç olduğunu
gösterir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalniz
-D) Ive
E) II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Katolik Kilisesi'nin başında bulunan papanin; E X. çok sayıda din adamı yetiştirmesi, II. krallara taç giydirmesi, 11. egemenliği altında geniş toprakların bulunması özelliklerinden hangileri siyasi bir güç olduğunu gösterir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalniz -D) Ive E) II ve III
10. is
C
7. Emeviler Dönemi'nde:
• Posta ve polis (surta) teşkilatı kurulmuştur.
Sarayda muhafız birliği oluşturulmuştur.
Buna göre Emeviler ile ilgili,
ti merkezî otoritenin güçlendirilmek istendiği, yok
Inç güvenliğin sağlanmasına önem verildiği, var
III. geteneksel Arap kültürünün devam ettirildiği yol
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
10. is C 7. Emeviler Dönemi'nde: • Posta ve polis (surta) teşkilatı kurulmuştur. Sarayda muhafız birliği oluşturulmuştur. Buna göre Emeviler ile ilgili, ti merkezî otoritenin güçlendirilmek istendiği, yok Inç güvenliğin sağlanmasına önem verildiği, var III. geteneksel Arap kültürünün devam ettirildiği yol çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Test
İslam Medeniyeti
2
5.
Emevi halifelerinden Abdülmelik Dönemi'ne ait,
• Arapçanın resmî dil yapılması
• ilk Arap parasının bastırılması
gibi gelişmelerin;
I. mevali politikasının terk edilmesi,
II. ekonomik bağımsızlığın sağlanması,
III. milliyetçi politikaların uygulanması
durumlarından hangilerine ortam hazırlandığı savunu-
labilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Test İslam Medeniyeti 2 5. Emevi halifelerinden Abdülmelik Dönemi'ne ait, • Arapçanın resmî dil yapılması • ilk Arap parasının bastırılması gibi gelişmelerin; I. mevali politikasının terk edilmesi, II. ekonomik bağımsızlığın sağlanması, III. milliyetçi politikaların uygulanması durumlarından hangilerine ortam hazırlandığı savunu- labilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
2.
Emeviler Dönemi'nde,
1. Halifeliğin saltanata dönüşmesi sonucu taht kavgalan
yaşanması
II. Önemli görevlere kendi soylarının getirilmesi
Ill. Şiilerin halifeliği ele geçirme mücadelesi
gelişmelerinden hangilerinin devletin yıkılmasında
etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Iešitim kurumları
lülün meyileri'nin saraylarında heykel ve resim-
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emeviler Dönemi'nde, 1. Halifeliğin saltanata dönüşmesi sonucu taht kavgalan yaşanması II. Önemli görevlere kendi soylarının getirilmesi Ill. Şiilerin halifeliği ele geçirme mücadelesi gelişmelerinden hangilerinin devletin yıkılmasında etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Iešitim kurumları lülün meyileri'nin saraylarında heykel ve resim-
11. İslam tarihinde saray yaptıran, tahtta oturan, muhafiz
birliği kurduran ilk halife Muaviye'dir. Sasani-Bizans sa-
raylarının protokol kurallarını uygulamış, halkla arasına
mesafeler koymuştur. Oğlu Yezid'i kendisinden sonraki
halife ilan etmiş, ölümü sonrası Yezid halife olmuştur.
Bu bilgilere göre, İslam Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisinin yaşandığı söylenemez?
2.
A) Özgün bir yönetim anlayışı geliştirilmiştir.
B) Halifenin otoritesinin korunması amaçlanmıştır.
C) Hanedancı yapı oluşturulmuştur.
D) Saltanat sistemine geçilmiştir.
E) Muaviye, Emevi soyunun iktidarda kalmasını sağla
mıştır.
Tarih
Emeviler Dönemi
11. İslam tarihinde saray yaptıran, tahtta oturan, muhafiz birliği kurduran ilk halife Muaviye'dir. Sasani-Bizans sa- raylarının protokol kurallarını uygulamış, halkla arasına mesafeler koymuştur. Oğlu Yezid'i kendisinden sonraki halife ilan etmiş, ölümü sonrası Yezid halife olmuştur. Bu bilgilere göre, İslam Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenemez? 2. A) Özgün bir yönetim anlayışı geliştirilmiştir. B) Halifenin otoritesinin korunması amaçlanmıştır. C) Hanedancı yapı oluşturulmuştur. D) Saltanat sistemine geçilmiştir. E) Muaviye, Emevi soyunun iktidarda kalmasını sağla mıştır.
UN
1.
12. Emevilerin izlediği milliyetçilik politikası,
1. Kuzey Afrika'nın Araplaşması,
1. islamiyet'in yayılmasının yavaşlaması,
1. Emevilere karşı düşmanca politikalar izlenmesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız!
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
UN 1. 12. Emevilerin izlediği milliyetçilik politikası, 1. Kuzey Afrika'nın Araplaşması, 1. islamiyet'in yayılmasının yavaşlaması, 1. Emevilere karşı düşmanca politikalar izlenmesi durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? A) Yalnız! D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız II E) I, II ve III
1. Mehtap, öğretmeni tarafından kendisine verilen
Emeviler Devleti ödevini yaparken Emevilere ait
önemli olayları;
1. ilk İslam parası basıldı.
II. İstanbul kuşatıldı.
III. Başkent, Şam'a taşındı.
IV. Fas fethedildi.
V. Hicri takvim oluşturuldu.
şeklinde yazmış ancak bir maddede hata yap-
mıştır.
Buna göre Mehtap, hangi maddede hata yap-
mıştır?
A) V B) IV C) III D) || E)
Tarih
Emeviler Dönemi
1. Mehtap, öğretmeni tarafından kendisine verilen Emeviler Devleti ödevini yaparken Emevilere ait önemli olayları; 1. ilk İslam parası basıldı. II. İstanbul kuşatıldı. III. Başkent, Şam'a taşındı. IV. Fas fethedildi. V. Hicri takvim oluşturuldu. şeklinde yazmış ancak bir maddede hata yap- mıştır. Buna göre Mehtap, hangi maddede hata yap- mıştır? A) V B) IV C) III D) || E)
Arap milliyetçiliğine karşı kendi uluslarının bilim
ve düşünce insanlarının üstünlüklerini ortaya koy-
mayı amaçlayan akım aşağıdakllerden hangisidir?
A) Mevall
B) Ridde
C şuubiye
E) Selefilik
D) Zimmi
büyük baskıdan kurtulup İslâm
Tarih
Emeviler Dönemi
Arap milliyetçiliğine karşı kendi uluslarının bilim ve düşünce insanlarının üstünlüklerini ortaya koy- mayı amaçlayan akım aşağıdakllerden hangisidir? A) Mevall B) Ridde C şuubiye E) Selefilik D) Zimmi büyük baskıdan kurtulup İslâm
er-
r?
13. Endülüs Emevi halifesi Hakem'in saray kütüphane-
sinde altı yüz bin yazma eser bulunurken aynı dö-
nemde Avrupa krallarının kütüphanelerinde birkaç
yüz eser yer almıştır.
Bu bilglye göre;
1. Islàm toplumları bilim alanında Avrupalıları ör-
Islam
nek almıştır.
11. Islâm dünyasında kütüphanecilik Endülüs Eme-
vlleri ile başlamıştır.
III Bllim çalışmaları Müslüman yöneticiler tarafın-
dan önemsenmiştir.
a-
a-
yargılarından hangllerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
C) I ve III
ok
A) Yalnız II
wunntha
E) I, H ve III
D) IWE IU
aud,
!
11-B 12-E 13-B
10-C
9-C
8-C
7-E
Tarih
Emeviler Dönemi
er- r? 13. Endülüs Emevi halifesi Hakem'in saray kütüphane- sinde altı yüz bin yazma eser bulunurken aynı dö- nemde Avrupa krallarının kütüphanelerinde birkaç yüz eser yer almıştır. Bu bilglye göre; 1. Islàm toplumları bilim alanında Avrupalıları ör- Islam nek almıştır. 11. Islâm dünyasında kütüphanecilik Endülüs Eme- vlleri ile başlamıştır. III Bllim çalışmaları Müslüman yöneticiler tarafın- dan önemsenmiştir. a- a- yargılarından hangllerine ulaşılabilir? B) Yalnız III C) I ve III ok A) Yalnız II wunntha E) I, H ve III D) IWE IU aud, ! 11-B 12-E 13-B 10-C 9-C 8-C 7-E
6.
Hz. Ali Dönemi'nde yaşanan iç karışıklıklar cihat politika-
sini zayıflatmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
1. Hakem olayı,
II. Kerbela olayı,
III. Siffin Savaşı
gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu savunu-
lur?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I ve III
D) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
6. Hz. Ali Dönemi'nde yaşanan iç karışıklıklar cihat politika- sini zayıflatmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında; 1. Hakem olayı, II. Kerbela olayı, III. Siffin Savaşı gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu savunu- lur? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) I ve III D) I ve II
1.
MODEL SORU
Emeviler Devleti'nin,
* başkentin Kûfe'den Şam'a taşınması, 7
II.) sarayda muhafız teşkilatının kurulması,
III. hilafetin saltanat haline getirilmesi
faaliyetlerinden hangilerinin
iktidarlarının
devamlılığını sağlamaya yönelik olarak yapıldı-
ğı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) VI ve III
D
E I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
1. MODEL SORU Emeviler Devleti'nin, * başkentin Kûfe'den Şam'a taşınması, 7 II.) sarayda muhafız teşkilatının kurulması, III. hilafetin saltanat haline getirilmesi faaliyetlerinden hangilerinin iktidarlarının devamlılığını sağlamaya yönelik olarak yapıldı- ğı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) VI ve III D E I, II ve III