Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

6.
Hz. Ali Dönemi'nde yaşanan iç karışıklıklar cihat politika-
sini zayıflatmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
1. Hakem olayı,
II. Kerbela olayı,
III. Siffin Savaşı
gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu savunu-
lur?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I ve III
D) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
6. Hz. Ali Dönemi'nde yaşanan iç karışıklıklar cihat politika- sini zayıflatmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında; 1. Hakem olayı, II. Kerbela olayı, III. Siffin Savaşı gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu savunu- lur? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) I ve III D) I ve II
WW
Emeviler Dönemi'nde, mevali politikası izlenmiş ve aynca
babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır.
Emevilerin bu uygulamasının kendisinden önceki;
L Halifeler Araplar arasında
istişare ile seçilir.
11. Müslümanlar eğitimli olmalıdır.
(II. Müslümanlar arasındaki kardeşlik önemlidir.
durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
4) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) X ve III
E) II ve III
Il
Tarih
Emeviler Dönemi
WW Emeviler Dönemi'nde, mevali politikası izlenmiş ve aynca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır. Emevilerin bu uygulamasının kendisinden önceki; L Halifeler Araplar arasında istişare ile seçilir. 11. Müslümanlar eğitimli olmalıdır. (II. Müslümanlar arasındaki kardeşlik önemlidir. durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir? 4) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) X ve III E) II ve III Il
A
Osmanlı Devleti'nin, XV-XVI. yüzyıllarda Anadolu ve İran
in mücadele ettiği dev-
8.
I. Kerbela Olayı,
II. Mevali uygulaması,
III. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi
Emeviler Dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri
İslam Devleti'nin rejimini değiştiğini göstermektedir?
A) Yalnız!
eYalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
A Osmanlı Devleti'nin, XV-XVI. yüzyıllarda Anadolu ve İran in mücadele ettiği dev- 8. I. Kerbela Olayı, II. Mevali uygulaması, III. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi Emeviler Dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri İslam Devleti'nin rejimini değiştiğini göstermektedir? A) Yalnız! eYalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
ine
Te
1
2. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri; ilk İslam
fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve
çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin
oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kulla-
nılmıştır. Emeviler Dönemi'nde mevalilerden fazla vergi
alınması, hızla genişleyen sınırlara rağmen İslamiyet'in
diğer milletlerce kabulünün aynı oranda gerçekleşme-
sini engellemiştir.
Bu bilgiden hareketle Emeviler Dönemi hakkında aşa-
ğıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
İslam dünyasında siyasi birlik bozulmuştur. ?
B) Müslümanların eşitliği ilkesi göz ardı edilmiştir.
C) Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir.
B) İslam toplumunda kaynaşma sağlanamamıştır.
Araplar toplumda ayrıcalıklı kabul edilmiştin
Tarih
Emeviler Dönemi
ine Te 1 2. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri; ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kulla- nılmıştır. Emeviler Dönemi'nde mevalilerden fazla vergi alınması, hızla genişleyen sınırlara rağmen İslamiyet'in diğer milletlerce kabulünün aynı oranda gerçekleşme- sini engellemiştir. Bu bilgiden hareketle Emeviler Dönemi hakkında aşa- ğıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? İslam dünyasında siyasi birlik bozulmuştur. ? B) Müslümanların eşitliği ilkesi göz ardı edilmiştir. C) Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir. B) İslam toplumunda kaynaşma sağlanamamıştır. Araplar toplumda ayrıcalıklı kabul edilmiştin
2.
Timar sisteminin
bozulması
?
B
Merkezî otoritenin
zayıflamasi
Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen diyag-
o ramda boş bırakılan yere;
ikizam sistemine son verilmesi,
II. Coğrafi Keşifler ve Rönesans Hareketleri'nin
gol başlaması,
III. asayişin bozulması ve ülke içinde isyanların
yaşanmasi
gelişmelerinden hangilerinin getirilmesi uygun
olur?
obo
A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
eam
temi
llevilo
BISC
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Timar sisteminin bozulması ? B Merkezî otoritenin zayıflamasi Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen diyag- o ramda boş bırakılan yere; ikizam sistemine son verilmesi, II. Coğrafi Keşifler ve Rönesans Hareketleri'nin gol başlaması, III. asayişin bozulması ve ülke içinde isyanların yaşanmasi gelişmelerinden hangilerinin getirilmesi uygun olur? obo A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III eam temi llevilo BISC
Endülüs Emevi Devleti'nde III. Abdurrahman kendisin-
den önceki hükümdarların kullandığı emir unvanının
yanında halife unvanını da kullandı. Böylece Islam
dünyasında farklı halifeler ortaya çıktı.
Bu halifelerin,
1. Abbasiler,
II. Tolunoğulları,
III. Fâtimiler
siyasi yapılarından hangilerinde görüldüğü söy-
lenebilir?
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Endülüs Emevi Devleti'nde III. Abdurrahman kendisin- den önceki hükümdarların kullandığı emir unvanının yanında halife unvanını da kullandı. Böylece Islam dünyasında farklı halifeler ortaya çıktı. Bu halifelerin, 1. Abbasiler, II. Tolunoğulları, III. Fâtimiler siyasi yapılarından hangilerinde görüldüğü söy- lenebilir? A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
1. Medreselerde başlangıçta sadece okuma-yazma ve
İslami ilimler alanında eğitim verilirken, Emeviler ve
Abbasiler Dönemi'nde değişik dallarda eğitim öğretim
verilmeye başlanmıştır.
Bu uygulamayla;
1. sınırların genişlemesi sonucunda artan yönetici
ihtiyacını karşılamak,
II. yaşanan siyasi ve sosyal sorunlara çözüm
bulmak,
III. Mısır, Yunan, Hint ve İran gibi büyük
medeniyetlerin zengin bilgi birikiminden
faydalanmak
amaçlarından hangilerinin gözettildiği savunulabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
1. Medreselerde başlangıçta sadece okuma-yazma ve İslami ilimler alanında eğitim verilirken, Emeviler ve Abbasiler Dönemi'nde değişik dallarda eğitim öğretim verilmeye başlanmıştır. Bu uygulamayla; 1. sınırların genişlemesi sonucunda artan yönetici ihtiyacını karşılamak, II. yaşanan siyasi ve sosyal sorunlara çözüm bulmak, III. Mısır, Yunan, Hint ve İran gibi büyük medeniyetlerin zengin bilgi birikiminden faydalanmak amaçlarından hangilerinin gözettildiği savunulabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
İslamiyet'ten önce Arabistan'da; Nebati, Tedmür, Gassani,
Main, Himyeri ve Sebe gibi devletler kurulmuştu. Toplum ka-
bilelerden oluşurdu. Kabilecilik anlayışı içerisinde insanlar her
zaman kendi kabilesini ön planda tutardı.
Bu bilgiler Islamiyet'ten önce Arabistan'ın durumuna iliş
kin öncelikle aşağıdakilerden hangisi için kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Tek bir devlet etrafında siyasi örgütlenmenin sağlanama
masi
Bl Arap milliyetçiliğinin ön planda tutulması
C) Farklı kültürlerin yerleşmesine olanak sağlanması
Di Arapçanın kullanıldığı alanın genişlemesi
EN Farklı dinî inanışların benimsenmesi
Tarih
Emeviler Dönemi
İslamiyet'ten önce Arabistan'da; Nebati, Tedmür, Gassani, Main, Himyeri ve Sebe gibi devletler kurulmuştu. Toplum ka- bilelerden oluşurdu. Kabilecilik anlayışı içerisinde insanlar her zaman kendi kabilesini ön planda tutardı. Bu bilgiler Islamiyet'ten önce Arabistan'ın durumuna iliş kin öncelikle aşağıdakilerden hangisi için kanıt olarak gösterilebilir? A) Tek bir devlet etrafında siyasi örgütlenmenin sağlanama masi Bl Arap milliyetçiliğinin ön planda tutulması C) Farklı kültürlerin yerleşmesine olanak sağlanması Di Arapçanın kullanıldığı alanın genişlemesi EN Farklı dinî inanışların benimsenmesi
1
3
1
1
3
1
6.
9.
Tü
3
1
5
1
1
1
Balkanlarda mezhep ve siyasi çekişmeler olmasına rağmen,
Balkan ülkeleri zaman zaman aralarındaki anlaşmazlıkları bi-
rakıp, Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı ittifakı oluşturmuşlardır.
Sa
ya
1
1
1
3
sa
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süre-
cinde Haçlı ittifakına karşı yaptığı savaşlardan biri değildir?
1
3
1
1
1
1
1
1
S
A) Varna
B) Palekanon
C) Niğbolu
DH. Kosova
USTVP
E) Sirpsineği
2
1
1
Tarih
Emeviler Dönemi
1 3 1 1 3 1 6. 9. Tü 3 1 5 1 1 1 Balkanlarda mezhep ve siyasi çekişmeler olmasına rağmen, Balkan ülkeleri zaman zaman aralarındaki anlaşmazlıkları bi- rakıp, Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı ittifakı oluşturmuşlardır. Sa ya 1 1 1 3 sa Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süre- cinde Haçlı ittifakına karşı yaptığı savaşlardan biri değildir? 1 3 1 1 1 1 1 1 S A) Varna B) Palekanon C) Niğbolu DH. Kosova USTVP E) Sirpsineği 2 1 1
Fatih Kanunnamesi
2.
«Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, ka-
rin-daşların, nizam-ı âlem için katl itmek münasiptir. Ekseri
ule-ma dahi tecviz itmiştür. Anında amil olanlar"
(Saltanat oğullarımdan kime nasip olursa dünya düzeni
için kardeşlerini öldürmesi uygundur ve âlimlerin çoğu da
uygun bulmuştur.)
"
Bu hükmün benimsenmesinde;
D merkezi otoriteyi güçlü tutmak,
11 taht kavgalarını önlemek,
III. hanedanlar arası çekişmelere son vermek
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
C) I ve III
3) vell
D) II ve III
E)4, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Fatih Kanunnamesi 2. «Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, ka- rin-daşların, nizam-ı âlem için katl itmek münasiptir. Ekseri ule-ma dahi tecviz itmiştür. Anında amil olanlar" (Saltanat oğullarımdan kime nasip olursa dünya düzeni için kardeşlerini öldürmesi uygundur ve âlimlerin çoğu da uygun bulmuştur.) " Bu hükmün benimsenmesinde; D merkezi otoriteyi güçlü tutmak, 11 taht kavgalarını önlemek, III. hanedanlar arası çekişmelere son vermek durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! C) I ve III 3) vell D) II ve III E)4, II ve III
Distan
Haftanın soruları
abek
Afşin
11. Abbasi hanedanının Batı'da en fazla tani-
nan siması Harun Reşit'tir. Onun zamanında
Çin'den ve Avrupa'dan Bağdat'a elçiler gel-
miş ve rivayete göre halife, Kudüs'te Hristiyan
hacılara iyi davranılması konusunda istekte
bulunan Şarlman'a hediyeler göndermiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Harun Reşit, Abbasiler'in popüler bir lide-
ridir.
ştir.V
ir.
B) Abbasiler, Batı'yla diplomatik ilişkiler ge-
liştirmiştir.
ceri
final Eşit Ağırlık - Sözel dergisi
C) Kudüs, Hristiyanlar için kutsal bir
mekândır.
D) Şarlman, Hristiyan dünyasının ruhani lide-
ridir.
E) Bağdat önemli bir siyasi merkezdir.
7
Tarih
Emeviler Dönemi
Distan Haftanın soruları abek Afşin 11. Abbasi hanedanının Batı'da en fazla tani- nan siması Harun Reşit'tir. Onun zamanında Çin'den ve Avrupa'dan Bağdat'a elçiler gel- miş ve rivayete göre halife, Kudüs'te Hristiyan hacılara iyi davranılması konusunda istekte bulunan Şarlman'a hediyeler göndermiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Harun Reşit, Abbasiler'in popüler bir lide- ridir. ştir.V ir. B) Abbasiler, Batı'yla diplomatik ilişkiler ge- liştirmiştir. ceri final Eşit Ağırlık - Sözel dergisi C) Kudüs, Hristiyanlar için kutsal bir mekândır. D) Şarlman, Hristiyan dünyasının ruhani lide- ridir. E) Bağdat önemli bir siyasi merkezdir. 7
9. Mirokefalon Zaferi'nden sonra II. Kiliç Arslan'ı
tebrik için gelenlerin içinde Ermeni Patriği'nin de
bulunduğu Ruhani liderler vardır. Patrik, Sultan'a
"Muzaffersiniz. Tanrı mübarek etsin." demiştir.
Bu bilgilere göre,
Türk-Hristiyan savaşları son bulmuştur.
11. Hristiyanlar, Türklerin Anadolu'ya girişini tepki
ile karşılamamıştır.
(ul. Ermeniler, Bizans yönetiminden memnun de-
Ermer
ğildir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) YaimZT
B) Yalnız IT c) I ve II
D) II ve III E), II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
9. Mirokefalon Zaferi'nden sonra II. Kiliç Arslan'ı tebrik için gelenlerin içinde Ermeni Patriği'nin de bulunduğu Ruhani liderler vardır. Patrik, Sultan'a "Muzaffersiniz. Tanrı mübarek etsin." demiştir. Bu bilgilere göre, Türk-Hristiyan savaşları son bulmuştur. 11. Hristiyanlar, Türklerin Anadolu'ya girişini tepki ile karşılamamıştır. (ul. Ermeniler, Bizans yönetiminden memnun de- Ermer ğildir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) YaimZT B) Yalnız IT c) I ve II D) II ve III E), II ve III