Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

in Gone
kullanılan
ukarıdaki
Misir'daki bu gelişmelerin astronomi, tip ve kültür alan-
yılı esasli takvimi oluşturmuşlardır.
Karina göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakderden nan-
aya çalı-
wurum
söyler
gisidir?
B) I, III, 11
C) II, 1, 1
A/I, II, III
al
D) II, III, I
E) III, I,
A
sağla-
Imıştır.
111-11-1
al
5. L
ence
IL
ak
IV
2. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda Ege Adalar,
Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluk gibi topraklan kay-
betmiştir.
Bu durumun sonuçları arasında,
I. Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. x
II. Anadolu'daki Türkler arasında Türkçülük fikir akımı
yayılmıştır.
III. Türkler Balkanlarda azınlık durumuna düşmüştür.
gelişmelerinden hangileri yer alır?
10 Yalnız III B) Lve H
V.
Yul
yar
Chve
A
El. I ve III
D) II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
in Gone kullanılan ukarıdaki Misir'daki bu gelişmelerin astronomi, tip ve kültür alan- yılı esasli takvimi oluşturmuşlardır. Karina göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakderden nan- aya çalı- wurum söyler gisidir? B) I, III, 11 C) II, 1, 1 A/I, II, III al D) II, III, I E) III, I, A sağla- Imıştır. 111-11-1 al 5. L ence IL ak IV 2. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda Ege Adalar, Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluk gibi topraklan kay- betmiştir. Bu durumun sonuçları arasında, I. Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. x II. Anadolu'daki Türkler arasında Türkçülük fikir akımı yayılmıştır. III. Türkler Balkanlarda azınlık durumuna düşmüştür. gelişmelerinden hangileri yer alır? 10 Yalnız III B) Lve H V. Yul yar Chve A El. I ve III D) II ve III
33. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda; Çanakkale,
Suriye-Filistin, Kafkas, Kanal, Irak, Yemen-Hicaz Cep-
helerinde bizzat mücadele ettiği göz önünde bulun-
durulduğunda,
1. Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyaya hükmettiği,
II. savaşın kaderini belirleyen bütün mücadelelerinin
Osmanlı topraklarında yaşandığı,
III. Osmanlı Devleti'nin savaşa katılan devletlere göre
daha güçlü bir askerî yapıya sahip olduğu
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
33. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda; Çanakkale, Suriye-Filistin, Kafkas, Kanal, Irak, Yemen-Hicaz Cep- helerinde bizzat mücadele ettiği göz önünde bulun- durulduğunda, 1. Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyaya hükmettiği, II. savaşın kaderini belirleyen bütün mücadelelerinin Osmanlı topraklarında yaşandığı, III. Osmanlı Devleti'nin savaşa katılan devletlere göre daha güçlü bir askerî yapıya sahip olduğu çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive III E) I, II ve III
B) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kapanmasi
neden olmuştur
C) Doğu ve Güney Doğu ağırlıklı çıkmıştır.
D) Isyan güçlükle bastırılmıştır.
E) Cumhuriyet kazanımlarının tam olarak yerles
mediğinin göstergesidir.
9.
esinde
Devlet
ttiler.
Cumhuriyet
Halk Farkasi
eğil-
Verilen şekilde çok partili hayata geçiş ama-
cıyla kurulan siyasi partilerin I ve il numaralı
kutucuklara yazılması gereken isimler hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Hürriyet ve İtilaf ittihat ve Terakki
Firkası
Firkast
B) Müdafai Hukuk Serbest Cumhuri-
Firkasi
yet Firkası
C)
Serbest Cumhu-
ittihat ve Terakki
riyet Firkasi
Firkası
D) Serbest Cumhu-
riyet Firkasi
E) Terakkiperver
Cumhuriyet
yet Firkası
Firkası
Milli Ahrar
Firkası
Serbest Cumhuri-
2.
10. Atatürk Dönemi'nde çok partili hayata geçiş
için yapılan denemeler aşağıdaki ilkelerden
hangisini güçlendirme amacı taşımaktadır
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
B) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kapanmasi neden olmuştur C) Doğu ve Güney Doğu ağırlıklı çıkmıştır. D) Isyan güçlükle bastırılmıştır. E) Cumhuriyet kazanımlarının tam olarak yerles mediğinin göstergesidir. 9. esinde Devlet ttiler. Cumhuriyet Halk Farkasi eğil- Verilen şekilde çok partili hayata geçiş ama- cıyla kurulan siyasi partilerin I ve il numaralı kutucuklara yazılması gereken isimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Hürriyet ve İtilaf ittihat ve Terakki Firkası Firkast B) Müdafai Hukuk Serbest Cumhuri- Firkasi yet Firkası C) Serbest Cumhu- ittihat ve Terakki riyet Firkasi Firkası D) Serbest Cumhu- riyet Firkasi E) Terakkiperver Cumhuriyet yet Firkası Firkası Milli Ahrar Firkası Serbest Cumhuri- 2. 10. Atatürk Dönemi'nde çok partili hayata geçiş için yapılan denemeler aşağıdaki ilkelerden hangisini güçlendirme amacı taşımaktadır
12. Paris Barış Konferansı'nda (18 Ocak 1919)
aşağıdakilerden hangisine yönelik adımlar atıldığı
söylenemez?
Almanya'nın ikiye ayrılması
B) Milletler Cemiyetinin kurulması
C) Izmir'in Yunanlılara bırakılması
D) Barış antlaşmalarının imzalanması
E) Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
12. Paris Barış Konferansı'nda (18 Ocak 1919) aşağıdakilerden hangisine yönelik adımlar atıldığı söylenemez? Almanya'nın ikiye ayrılması B) Milletler Cemiyetinin kurulması C) Izmir'in Yunanlılara bırakılması D) Barış antlaşmalarının imzalanması E) Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması
6-
Mustafa Kemal "Mill bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık
tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin
yapıldığı savunulamaz?
A)
Medeni Kanunun kabul edilmesi
B)
Türk Tarih Tezi'nin oluşturulması
C)
Millet Mekteplerinin açılması
D)
Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
E)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
6- Mustafa Kemal "Mill bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz." demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz? A) Medeni Kanunun kabul edilmesi B) Türk Tarih Tezi'nin oluşturulması C) Millet Mekteplerinin açılması D) Yeni Türk alfabesinin oluşturulması E) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması
16.
Mustafa Kemal; milli bilinci uyandırmak amacıyla
yayınladığı Havza Genelgesi'nde, işgallerin miting-
lerle protesto edilmesi gerekliliğini belirtmiş ancak
bu mitingler esnasında Hristiyan ahaliye zarar veril-
memesini kati surette vurgulamıştır.
Mustafa Kemal'in mitingler esnasında Hristiyan
ahaliye zarar verilmemesini istemesinde;
1. Mondros'un 7. maddesinin uygulanmasını en-
gellemek,
II. haklıyken haksız duruma düşmemek,
III. Hristiyan ahaliyi de kurtuluş mücadelesine or-
tak etmek
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
16. Mustafa Kemal; milli bilinci uyandırmak amacıyla yayınladığı Havza Genelgesi'nde, işgallerin miting- lerle protesto edilmesi gerekliliğini belirtmiş ancak bu mitingler esnasında Hristiyan ahaliye zarar veril- memesini kati surette vurgulamıştır. Mustafa Kemal'in mitingler esnasında Hristiyan ahaliye zarar verilmemesini istemesinde; 1. Mondros'un 7. maddesinin uygulanmasını en- gellemek, II. haklıyken haksız duruma düşmemek, III. Hristiyan ahaliyi de kurtuluş mücadelesine or- tak etmek durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
7.
Doktor Esat Işık
II. Amiral Bristol
simene
10
III. General Harbord
Yukarıdakilerden hangilerinin, Kurtuluş Sava-
şı'nda yapmış olduğu araştırmalarla Batı Ana-
dolu'daki katliamlardan Rumların sorumlu ol-
duğu ortaya çıkmıştır?
sbrigenaar sem segir Diably
ire A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve Illomlo
in A
SILVE
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
7. Doktor Esat Işık II. Amiral Bristol simene 10 III. General Harbord Yukarıdakilerden hangilerinin, Kurtuluş Sava- şı'nda yapmış olduğu araştırmalarla Batı Ana- dolu'daki katliamlardan Rumların sorumlu ol- duğu ortaya çıkmıştır? sbrigenaar sem segir Diably ire A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve Illomlo in A SILVE
2. 1. Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alinarak be-
lirlenmesi
III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkı-
nin olması
ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı
sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden
hangilerinin, imparatorlukların parçalanma-
sina zemin hazırlayacak nitelikte olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2016 / YGS
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. 1. Milletler Cemiyetinin kurulması II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alinarak be- lirlenmesi III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkı- nin olması ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanma- sina zemin hazırlayacak nitelikte olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 2016 / YGS
3. XX. asrin ilk yarısında yaşanan
1. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) 1, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. XX. asrin ilk yarısında yaşanan 1. Trablusgarp, II. Balkan, III. Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) 1, II ve III
2. Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Devleti, Rusların
Anadolu'daki nüfuzunu engellemek istiyordu. Çünkü
Ruslarin hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu'yu kullanıp
sicak denizlere inme hayali vardı. Ayrıca Osmanlı Hükümeti
bu harekat ile başarılı olunması halinde Anadolu ve Orta
Asya Türklüğünü birleştirme amacindaydı.
Verilen bu bilgilere bakılarak "Sarıkamış Harekatı" ile
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti açısından taarruz özelliği taşıdığı
B) Sarıkamış'ın Rus ordusu için jeopolitik bir öneminin
bulunduğu
C) Rusların geleneksel politikalarna darbe vurulmak
istendiği
D) Ulusal bağımsızlık yolunda topyekün bir mücadelenin
başlatıldığı
E) Turancılık politikaları doğrultusunda düzenlendiği
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Devleti, Rusların Anadolu'daki nüfuzunu engellemek istiyordu. Çünkü Ruslarin hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu'yu kullanıp sicak denizlere inme hayali vardı. Ayrıca Osmanlı Hükümeti bu harekat ile başarılı olunması halinde Anadolu ve Orta Asya Türklüğünü birleştirme amacindaydı. Verilen bu bilgilere bakılarak "Sarıkamış Harekatı" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti açısından taarruz özelliği taşıdığı B) Sarıkamış'ın Rus ordusu için jeopolitik bir öneminin bulunduğu C) Rusların geleneksel politikalarna darbe vurulmak istendiği D) Ulusal bağımsızlık yolunda topyekün bir mücadelenin başlatıldığı E) Turancılık politikaları doğrultusunda düzenlendiği
7
SOSYAL BİLİMLER
7-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
yrılan kısmına işaretleyiniz.
V
Sü-
ul-
sy,
Takririsükun Kanunu'nun çı-
karılması
Deniz ulaşımında Türklerin et-
kin hale gelmesi
Ekonomik bağımsızlıkla ilgili
kararların
alınması
Cumhuriyetin ilan edilmesi
MA
I. Şeyh Sait
İsyanı
II.
Kabotaj
Kanunu
III. İzmir İktisat
Kongresi
UV Hilafetin
kaldırılması
a-
Türkiye'de yukarıdakilerden hangileri neden-sonuç
ilişkisi içerisinde meydana gelmiştir?
A) I ve IV
BYT ve III
C) Il ve IV
Dil ve III
E) VI, III ve IV
Prf Yayınları
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
7 SOSYAL BİLİMLER 7-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. yrılan kısmına işaretleyiniz. V Sü- ul- sy, Takririsükun Kanunu'nun çı- karılması Deniz ulaşımında Türklerin et- kin hale gelmesi Ekonomik bağımsızlıkla ilgili kararların alınması Cumhuriyetin ilan edilmesi MA I. Şeyh Sait İsyanı II. Kabotaj Kanunu III. İzmir İktisat Kongresi UV Hilafetin kaldırılması a- Türkiye'de yukarıdakilerden hangileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmiştir? A) I ve IV BYT ve III C) Il ve IV Dil ve III E) VI, III ve IV Prf Yayınları
.
8. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın,
1. toutün ulaşım ve haberleşme sonuçlarına el konulması
II. Güvenlik açısından gerekli görülen yerler işgal edilecek
kararının alınması
III. Sınırların güvenliğinin sağlanması ve iç güvenliğin sağ-
lanması dışındaki Osmanlı ordularının terhis edilmesi
maddelerinden hangileri "Türkler savaştan yenik ayrılsa-
lar da çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız olmalıdırlar”
hükmü ile doğrudan çelişmektedir?
-
B) I ve
C) Iyé
A) Yalnız 11
D) II ve
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
. 8. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın, 1. toutün ulaşım ve haberleşme sonuçlarına el konulması II. Güvenlik açısından gerekli görülen yerler işgal edilecek kararının alınması III. Sınırların güvenliğinin sağlanması ve iç güvenliğin sağ- lanması dışındaki Osmanlı ordularının terhis edilmesi maddelerinden hangileri "Türkler savaştan yenik ayrılsa- lar da çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız olmalıdırlar” hükmü ile doğrudan çelişmektedir? - B) I ve C) Iyé A) Yalnız 11 D) II ve E) I, II ve III
Soru 12
Mondros Mütarekesi'nin 7 Maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durumda stratejik
noktaları işgal edebileceklerdir. Bu maddeyle İtilaf Devletleri neyi amaçlamıştır?
ileride yapacakları işgaller için hukuki zemin hazırlamak
B) ingilizlerin Boğazları ele geçirmesi engellemek
Osmanlı Devleti'ni korumak
italya'nın işgallerini zorlaştırmak
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Soru 12 Mondros Mütarekesi'nin 7 Maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durumda stratejik noktaları işgal edebileceklerdir. Bu maddeyle İtilaf Devletleri neyi amaçlamıştır? ileride yapacakları işgaller için hukuki zemin hazırlamak B) ingilizlerin Boğazları ele geçirmesi engellemek Osmanlı Devleti'ni korumak italya'nın işgallerini zorlaştırmak
D) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması
E) Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin üye olması
16.1. Milletler Cemiyeti II. Kellog Pakti III.Lokarno Paktı
Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası kuruluşlar arasındadır?
A YamzT B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
17. İtilaf Devletleri arasında gizli antlaşmaların imzalanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
na Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda sorun yaşamak istenmemesi
hazır olmaması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
D) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması E) Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin üye olması 16.1. Milletler Cemiyeti II. Kellog Pakti III.Lokarno Paktı Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası kuruluşlar arasındadır? A YamzT B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 17. İtilaf Devletleri arasında gizli antlaşmaların imzalanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? na Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda sorun yaşamak istenmemesi hazır olmaması
☺
7. Aşağıda Sevr Barış Antlaşması'nın Saltanat Şurasınca kabulü üzerine BMM vekillerinden Refik Bey'in
görüşlerine yer verilmiştir.
"Biz hiçbir fert, hâkimiyetimize, istiklalimize, şerefimize aykırı olan böyle bir sulhu biran için kabul ede-
ceklerden değiliz. Bu uğurda her türlü fedakârlığı kabul ettik ve hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz."
Refik Bey'in görüşünden hareketle,
1. Sevr Barış Antlaşması, Türk milletinin bağımsızlığını yok saymaktadir.
II. BMM üyeleri, Sevr Barış Antlaşması'nı tanımamışlardır
III. BMM ile Saltanat Şurası, Sevr Barış Antlaşması konusunda hemfikirlerdi
yargılarından hangilerine söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
CHI ve III DN, Il ve III
VE GENELİ
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
☺ 7. Aşağıda Sevr Barış Antlaşması'nın Saltanat Şurasınca kabulü üzerine BMM vekillerinden Refik Bey'in görüşlerine yer verilmiştir. "Biz hiçbir fert, hâkimiyetimize, istiklalimize, şerefimize aykırı olan böyle bir sulhu biran için kabul ede- ceklerden değiliz. Bu uğurda her türlü fedakârlığı kabul ettik ve hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz." Refik Bey'in görüşünden hareketle, 1. Sevr Barış Antlaşması, Türk milletinin bağımsızlığını yok saymaktadir. II. BMM üyeleri, Sevr Barış Antlaşması'nı tanımamışlardır III. BMM ile Saltanat Şurası, Sevr Barış Antlaşması konusunda hemfikirlerdi yargılarından hangilerine söylenebilir? A) I ve II B) I ve III CHI ve III DN, Il ve III VE GENELİ
1.
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'da sık
sik hükümet değişiklikleri yaşanmıştır.
İstanbul'da yaşanan bu hükümet değişiklikleri;
1. TBMM'nin saltanatı kaldırması,
II. Anadolu'da başlayan Milli Mücadele hareketinin İs-
tanbul'la fikir ayrılığına düşmesi,
III. İtilaf devletlerinin aşırı isteklerde bulunması
durumlarından hangilerine dayandırılamaz?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'da sık sik hükümet değişiklikleri yaşanmıştır. İstanbul'da yaşanan bu hükümet değişiklikleri; 1. TBMM'nin saltanatı kaldırması, II. Anadolu'da başlayan Milli Mücadele hareketinin İs- tanbul'la fikir ayrılığına düşmesi, III. İtilaf devletlerinin aşırı isteklerde bulunması durumlarından hangilerine dayandırılamaz? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III