Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler Soruları

etkinligini devam ettirmektedir?
A) Yalnız II
D) II ve IV
BI ve II
E) III ve IV
CI, II ve III
,
28.Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin
kurucuları arasında yer almaz?
A) Şemsettin Günaltay
C) Refik Koraltan
E) Adnan Menderes
B) Celal Bayar
D) Fuad Köprülü
29.
I.
II.
Kore Savaşı'nın başlaması
Varşova Paktı'nın kurulması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
etkinligini devam ettirmektedir? A) Yalnız II D) II ve IV BI ve II E) III ve IV CI, II ve III , 28.Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin kurucuları arasında yer almaz? A) Şemsettin Günaltay C) Refik Koraltan E) Adnan Menderes B) Celal Bayar D) Fuad Köprülü 29. I. II. Kore Savaşı'nın başlaması Varşova Paktı'nın kurulması
cevap kâğ
1.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Milli Mücadele
Dönemi'nde TBMM'nin ordularıyla sıcak çatışmaya
girmiştir?
AV
A) Fransa - Yunanistan
B) Ermenistan - İtalya
CL Rusya - İngiltere
D) İngiltere - İtalya
E) Fransa - Rusya
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
cevap kâğ 1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde TBMM'nin ordularıyla sıcak çatışmaya girmiştir? AV A) Fransa - Yunanistan B) Ermenistan - İtalya CL Rusya - İngiltere D) İngiltere - İtalya E) Fransa - Rusya
10. Tarih öğretmeni Fırat Bey, öğrencilerine "Yunanistan
Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesine, Türkiye
ile Yunanistan arasında 30 Ekim 1930'da Dostluk, Tarafsızlık,
Uzlaşma ve Hakem Antlaşması'nın imzalanmasına ve 1934'te
Venizelos'un, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme-
sine neden olan gelişme nedir?" sorusunu yöneltmiştir.
Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yan-
listır?
A) Akin: Balkan Antantı'nın kurulması
B) Kemal: 1926 Ankara Antlaşması'nın imzalanması
C) Pinar: Sadabat Paktı'nın oluşturulması
D) Ömer: Mübadele Sorunu'nun çözülmesi
E) Tuğba: Montrö Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
10. Tarih öğretmeni Fırat Bey, öğrencilerine "Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesine, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ekim 1930'da Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması'nın imzalanmasına ve 1934'te Venizelos'un, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme- sine neden olan gelişme nedir?" sorusunu yöneltmiştir. Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yan- listır? A) Akin: Balkan Antantı'nın kurulması B) Kemal: 1926 Ankara Antlaşması'nın imzalanması C) Pinar: Sadabat Paktı'nın oluşturulması D) Ömer: Mübadele Sorunu'nun çözülmesi E) Tuğba: Montrö Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi
5. Türkiye'nin stratejik öneminin artmasını sağlayan
gelişmeler arasında;
1. boğazların hâkimiyetinin ele geçirilmesi,
II. yabancı okulların denetim altına alınması,
III. patrikhanenin İstanbul'da kalması
gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız!
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
5. Türkiye'nin stratejik öneminin artmasını sağlayan gelişmeler arasında; 1. boğazların hâkimiyetinin ele geçirilmesi, II. yabancı okulların denetim altına alınması, III. patrikhanenin İstanbul'da kalması gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız! D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
1432
15:36
Soru No: 5
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik
Bunalımı'nın etkisiyle Türisiyo de benimsenen
ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda
atılan adımlardan biri değildir?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması
B
Uşak Şeker Fabrikasının açılması
c) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi
D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1432 15:36 Soru No: 5 Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisiyle Türisiyo de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir? A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması B Uşak Şeker Fabrikasının açılması c) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye de benimsenen
ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda
atılan adımlardan biri değildir?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması
B) Uşak Şeker Fabrikasının açılması
c) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi
D) Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir? A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması B) Uşak Şeker Fabrikasının açılması c) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi D) Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Türkiye - İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
Lozan Konferansı'nda Musul sorununun çözümü, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak iki-
li görüşmelere bırakılmış ve tarafların anlaşamaması halinde sorunun Milletler Cemiyeti'ne
götürülmesi kararlaştırılmıştır.
19 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul Haliç Konferansı'nda, Irak'ı mandası altında bulunduran
İngilizler Hakkari'nin Musul'la birlikte Türkiye sınırları dışında kalmasını isterken, Türk tara-
fi ise Musul'da bir halk oylaması yapılması önerisi “Bölge Halkının cahil olduğu ve sınır işle-
rinden anlamayacağı” gerekçesiyle İngiltere tarafından kabul edilmemiştir.
Tarafların görüşlerinde israr etmeleri, Musul sorununun Milletler Cemiyetine taşınmasına ne-
den olmuş.
385
Türkiye'de Şeyh Said İsyanı'nın yaşandığı bu dönemde, Milletler Cemiyeti Musul'un Irak'a
bırakılmasına dair karar alması üzerine iki devlet arasında 5 Haziran 1926'da
Ankara Ant-
laşması yapılmıştır.
Tarih El Kitabı
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Türkiye - İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu Lozan Konferansı'nda Musul sorununun çözümü, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak iki- li görüşmelere bırakılmış ve tarafların anlaşamaması halinde sorunun Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi kararlaştırılmıştır. 19 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul Haliç Konferansı'nda, Irak'ı mandası altında bulunduran İngilizler Hakkari'nin Musul'la birlikte Türkiye sınırları dışında kalmasını isterken, Türk tara- fi ise Musul'da bir halk oylaması yapılması önerisi “Bölge Halkının cahil olduğu ve sınır işle- rinden anlamayacağı” gerekçesiyle İngiltere tarafından kabul edilmemiştir. Tarafların görüşlerinde israr etmeleri, Musul sorununun Milletler Cemiyetine taşınmasına ne- den olmuş. 385 Türkiye'de Şeyh Said İsyanı'nın yaşandığı bu dönemde, Milletler Cemiyeti Musul'un Irak'a bırakılmasına dair karar alması üzerine iki devlet arasında 5 Haziran 1926'da Ankara Ant- laşması yapılmıştır. Tarih El Kitabı
B
B
L BİLİMLER TESTİ
B
(11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak
ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (16-20) alanlarına ait top-
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Firka-
si'nin kurulması üzerine, “Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem-
leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti
olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni
ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz." demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Çok partili siyasi yaşama geçmeyi
B) Demokratik sistemi geliştirmeyi
C) Totaliter bir rejim kurmayı
D) Çoğulcu anlayışı yerleştirmeyi
E) Yürütme erkinin denetlenmesini sağlamayı
✓ FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
B B L BİLİMLER TESTİ B (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak ya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (16-20) alanlarına ait top- ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Firka- si'nin kurulması üzerine, “Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem- leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz." demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Çok partili siyasi yaşama geçmeyi B) Demokratik sistemi geliştirmeyi C) Totaliter bir rejim kurmayı D) Çoğulcu anlayışı yerleştirmeyi E) Yürütme erkinin denetlenmesini sağlamayı ✓ FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
6.
Kadınlara siyasal haklar verilmesini savunan ve Ata-
türk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ın da üyesi olduğu
siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
TES
A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası
Serbest Cumhuriyet Firkası
D) Milli Kalkınma Partisi
E) Demokrat Parti
ÜNİTE. 15
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
6. Kadınlara siyasal haklar verilmesini savunan ve Ata- türk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ın da üyesi olduğu siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? TES A) Cumhuriyet Halk Fırkası B) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası Serbest Cumhuriyet Firkası D) Milli Kalkınma Partisi E) Demokrat Parti ÜNİTE. 15
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat
Kanunu'na bağlı olarak yapılan uygulamalardan
değildir?
a. Eğitim ve öğretimde ikilik kaldırılmıştır
b. İlköğretim zorunlu ve parasız hale
getirilmiştir
c. Üniversiteler özerkleştirilmiştir
O d. Yurttaki tüm okullar Milli Eğitim
Bakanlığına bağlanmıştır
e.
Medreseler kaldırılarak modern okullar
açılmıştır
Seçimimi temizle
:
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na bağlı olarak yapılan uygulamalardan değildir? a. Eğitim ve öğretimde ikilik kaldırılmıştır b. İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirilmiştir c. Üniversiteler özerkleştirilmiştir O d. Yurttaki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır e. Medreseler kaldırılarak modern okullar açılmıştır Seçimimi temizle :
5. Halk Fırkasının kuruluş amacı, parti tüzüğünde “Milli
hâkimiyetin halk tarafından ve halk için uygulanmasına
rehberlik etmek ve Türkiye'yi uygar bir devlet hâlinde
yükseltmek ve Türkiye'de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun
koruyuculuğunu hâkim kılmaya çalışmak” şeklinde ifade
edilmiştir.
Buna göre Halk Fırkasının;
YAYINLARI
1. özerklik,
II. hukuk devleti,
VHT
. çağdaşlaşma,
anlayışlarından hangilerini benimsediği savunulabilir?
A) Yathiz!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) Il ve III
E) X 11 ve III
upaya belum
says on this
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
5. Halk Fırkasının kuruluş amacı, parti tüzüğünde “Milli hâkimiyetin halk tarafından ve halk için uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye'yi uygar bir devlet hâlinde yükseltmek ve Türkiye'de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun koruyuculuğunu hâkim kılmaya çalışmak” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre Halk Fırkasının; YAYINLARI 1. özerklik, II. hukuk devleti, VHT . çağdaşlaşma, anlayışlarından hangilerini benimsediği savunulabilir? A) Yathiz! B) Yalnız 11 C) I ve II D) Il ve III E) X 11 ve III upaya belum says on this
1
27. Atatürk bir konuşmasında, “Hürriyet olmayan bir ülkede
ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun
anası özgürlüktür." demiştir.
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
Türkiye'de özgürlüklerin artırılmasına yönelik olduğu
savunulamaz?
+ A) Saltanatın kaldırılmasının
+ B) Medeni Kanun'un yürürlüğe konulmasının
+
C) Kadınlara oy kullanma hakkının tanınmasının
D) Eğitimin laikleştirilmesinin
E) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılmasının
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1 27. Atatürk bir konuşmasında, “Hürriyet olmayan bir ülkede ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür." demiştir. Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye'de özgürlüklerin artırılmasına yönelik olduğu savunulamaz? + A) Saltanatın kaldırılmasının + B) Medeni Kanun'un yürürlüğe konulmasının + C) Kadınlara oy kullanma hakkının tanınmasının D) Eğitimin laikleştirilmesinin E) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılmasının
TYT/Sosyal Bilimler
7.
5. Kabotaj Kanunu'nda, "Türk karasularında gemi işletme
hakkının sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu"
hükmünün yer alması aşağıdakilerden hangisini
tamamlayıcı niteliktedir?
A) Kapitülasyonların kaldırılmasını
B) Azinliklarin Türk vatandaşı sayılmasını
C) Aşar vergisinin kaldırılmasını
D) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmasını
E) Teşkilatiesasiye Kanunu'nun çıkarılmasını
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
TYT/Sosyal Bilimler 7. 5. Kabotaj Kanunu'nda, "Türk karasularında gemi işletme hakkının sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu" hükmünün yer alması aşağıdakilerden hangisini tamamlayıcı niteliktedir? A) Kapitülasyonların kaldırılmasını B) Azinliklarin Türk vatandaşı sayılmasını C) Aşar vergisinin kaldırılmasını D) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmasını E) Teşkilatiesasiye Kanunu'nun çıkarılmasını
5.
17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ali-
nan aşağıdaki kararlardan hangisi kapitülasyonların ka-
bul edilmeyeceğinin kanıtıdır?
A) Özel sektör desteklenmelidir.
B) Yabancı tekellerden kaçınılmalıdır.
C) Devlet ekonomik görevler üstlenmelidir.
D) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi kuruluşları açılmalıdır.
E) Demiryolu inşaatı, bir programa bağlanmalıdır.
Asağıdakilerden hangisi Atatürk Orman Çiftlikleri'nin ku-
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
5. 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ali- nan aşağıdaki kararlardan hangisi kapitülasyonların ka- bul edilmeyeceğinin kanıtıdır? A) Özel sektör desteklenmelidir. B) Yabancı tekellerden kaçınılmalıdır. C) Devlet ekonomik görevler üstlenmelidir. D) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi kuruluşları açılmalıdır. E) Demiryolu inşaatı, bir programa bağlanmalıdır. Asağıdakilerden hangisi Atatürk Orman Çiftlikleri'nin ku-
1924 yılı Aralık ayında "Times gazetesi" muhabirinin, yeni kurulan partiyle ilgili sorusuna Mustafa Kema
şu cevabı vermiştir:
"Hâkimiyeti milliye esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet ida-
resine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti
tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin
olacağına şüphe yoktur."
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri
Buna göre Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili;
1. Demokratik gelişmeleri desteklemiştir.
II. Durumu milli egemenliğin bir gereği olarak görmüştür.
III
. Dış basina ülkenin iç meseleleri hakkında bilgi vermekten kaçınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve It
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1924 yılı Aralık ayında "Times gazetesi" muhabirinin, yeni kurulan partiyle ilgili sorusuna Mustafa Kema şu cevabı vermiştir: "Hâkimiyeti milliye esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet ida- resine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin olacağına şüphe yoktur." Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Buna göre Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili; 1. Demokratik gelişmeleri desteklemiştir. II. Durumu milli egemenliğin bir gereği olarak görmüştür. III . Dış basina ülkenin iç meseleleri hakkında bilgi vermekten kaçınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve It B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
10. Tarih öğretmeni Fırat Bey, öğrencilerine “Yunanistan
Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesine, Türkiye
ile Yunanistan arasında 30 Ekim 1930'da Dostluk, Tarafsızlık,
Uzlaşma ve Hakem Antlaşması'nın imzalanmasına ve 1934'te
Venizelos'un, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme-
sine neden olan gelişme nedir?" sorusunu yöneltmiştir.
Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yan-
listır?
A) Akin: Balkan Antanti'nin kurulması
B) Kemal: 1926 Ankara Antlaşması'nın imzalanması
C) Pinar: Sadabat Paktı'nın oluşturulması
D) Ömer: Mübadele Sorunu'nun çözülmesi
E) Tuğba: Montrö Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
10. Tarih öğretmeni Fırat Bey, öğrencilerine “Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesine, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ekim 1930'da Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması'nın imzalanmasına ve 1934'te Venizelos'un, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme- sine neden olan gelişme nedir?" sorusunu yöneltmiştir. Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yan- listır? A) Akin: Balkan Antanti'nin kurulması B) Kemal: 1926 Ankara Antlaşması'nın imzalanması C) Pinar: Sadabat Paktı'nın oluşturulması D) Ömer: Mübadele Sorunu'nun çözülmesi E) Tuğba: Montrö Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi