Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Abdülhamid Dönemi Soruları

1. Yöneticiler arasında dayanışmayı güçlendirme,
II Medreselerdeki eğitim kalitesini yükseltme,
III. Bilgi ve kültür düzeyi yüksek idareciler yetiştirme
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istendiği savunu-
labilir?
A) Ylanız
B) Yalnız II
D) I ye ll
C) Yalniz III
E) II ve III
5. Osmanlı Devleti'nde siyasal, ekonomik, askeri ve hukuki
işlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu yönetici-
ler veziriazamın başkanlığında divan toplantılarına katıl-
makla yükümlüydüler.
Bu uygulamanın;
Devlet işlerinin denetlenmesi,
II. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması,
III Devlet kurumlarının uyum içinde çalışması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalniz III
D) I ve II
E) II ve III
TYT Tarih
89
CAP
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
1. Yöneticiler arasında dayanışmayı güçlendirme, II Medreselerdeki eğitim kalitesini yükseltme, III. Bilgi ve kültür düzeyi yüksek idareciler yetiştirme hedeflerinden hangilerine ulaşmak istendiği savunu- labilir? A) Ylanız B) Yalnız II D) I ye ll C) Yalniz III E) II ve III 5. Osmanlı Devleti'nde siyasal, ekonomik, askeri ve hukuki işlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu yönetici- ler veziriazamın başkanlığında divan toplantılarına katıl- makla yükümlüydüler. Bu uygulamanın; Devlet işlerinin denetlenmesi, II. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması, III Devlet kurumlarının uyum içinde çalışması durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalniz III D) I ve II E) II ve III TYT Tarih 89 CAP
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
30. Osmanlı Devleti; Mısır Sorunu devam ederken Tanzimat
Fermanı'nı, Paris Konferansı devam ederken Islahat
Fermanı'nı, Tersane Konferansı devam ederken I. Meş-
rutiyet'i, Reval Görüşmeleri yapılırken de II. Meşrutiyet'i
ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu uygulamaları ile aşağıdaki-
lerden hangisini hedeflediği savunulabilir?
A) Islahatları ön plana almayı
B) Sınırlarını hızla genişletmeyi
C) iç işlerine karışılmasını engellemeyi
D Anayasal düzene geçmeyi
E) Saltanat idaresini sonlandırmayı
34.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 30. Osmanlı Devleti; Mısır Sorunu devam ederken Tanzimat Fermanı'nı, Paris Konferansı devam ederken Islahat Fermanı'nı, Tersane Konferansı devam ederken I. Meş- rutiyet'i, Reval Görüşmeleri yapılırken de II. Meşrutiyet'i ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamaları ile aşağıdaki- lerden hangisini hedeflediği savunulabilir? A) Islahatları ön plana almayı B) Sınırlarını hızla genişletmeyi C) iç işlerine karışılmasını engellemeyi D Anayasal düzene geçmeyi E) Saltanat idaresini sonlandırmayı 34.
kiyetinde
m yukarı-
E) V
yaşayan
n din ya
gütlenip
nir.
nliklere
■idare-
iklerini
12.
11.
Osmanlı Devleti'nde esnaflar, Ahiliğin
birer kolu olan Lonca Teşkilatı'na bağlı
örgütlenmişlerdir. Hirfet adı verilen
kunduracı, demirci, duvarcı, marangoz
gibi pek çok meslek grubuna ayrı-
lan esnaflar, ayrı ayrı loncaya kayıtlı
olmuşlardır. Böylece esnaflar, lonca-
sının koruması ve denetimi altında
bulunmuşlardır.
Bu bilgilere bakarak;
I. esnaflar arasında birlik ve daya-
nışmanın olduğu,
II. esnaflar, lonca içinde mesleklere
göre ayrıştığı,
III. Lonca Teşkilatı'nın dinî, sosyal,
ticari bir teşkilat olduğu
çıkarımlarından hangilerine ulaşıla-
bilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C)
Çözüm
Osmanlı
lik, sosy
da işlevl
4.
Os
Av
ile
ni
ve
da
sis
Bu
I
uy
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
kiyetinde m yukarı- E) V yaşayan n din ya gütlenip nir. nliklere ■idare- iklerini 12. 11. Osmanlı Devleti'nde esnaflar, Ahiliğin birer kolu olan Lonca Teşkilatı'na bağlı örgütlenmişlerdir. Hirfet adı verilen kunduracı, demirci, duvarcı, marangoz gibi pek çok meslek grubuna ayrı- lan esnaflar, ayrı ayrı loncaya kayıtlı olmuşlardır. Böylece esnaflar, lonca- sının koruması ve denetimi altında bulunmuşlardır. Bu bilgilere bakarak; I. esnaflar arasında birlik ve daya- nışmanın olduğu, II. esnaflar, lonca içinde mesleklere göre ayrıştığı, III. Lonca Teşkilatı'nın dinî, sosyal, ticari bir teşkilat olduğu çıkarımlarından hangilerine ulaşıla- bilir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Çözüm Osmanlı lik, sosy da işlevl 4. Os Av ile ni ve da sis Bu I uy
3. Ünite
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
3. Osmanlı Devleti'nde Batılı tarzda eğitim veren okulların yanında geleneksel eğitim veren medreseler
de eğitim sistemi içinde yer alıyordu. Bunların yanında denetimden uzak azınlıklara ve
yabancılara ait
okullar da bulunuyordu. Tüm bu okulların farklı devlet kurumlarına bağlı olarak çalışması bir karmaşaya
neden oluyordu.
Yukarıdaki olumsuz durum aşağıdaki inkılap ve gelişmelerden hangisiyle giderilmiştir?
A) Millet Mekteplerinin açılması
B) Maarif Vekaletinin kurulması
C) Harf İnkılabı'nın ilanı
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
E) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
6. Büyük Millet Meclis
şında sağlık alanınc
azaltılması için ön-
Aşağıdakilerden
A) Sağlık sigortas
B) Sağlık ve Sos
C) Numune Ha
D) Hıfzıssıha E
E) Sağlık pers
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Ünite Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 3. Osmanlı Devleti'nde Batılı tarzda eğitim veren okulların yanında geleneksel eğitim veren medreseler de eğitim sistemi içinde yer alıyordu. Bunların yanında denetimden uzak azınlıklara ve yabancılara ait okullar da bulunuyordu. Tüm bu okulların farklı devlet kurumlarına bağlı olarak çalışması bir karmaşaya neden oluyordu. Yukarıdaki olumsuz durum aşağıdaki inkılap ve gelişmelerden hangisiyle giderilmiştir? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Maarif Vekaletinin kurulması C) Harf İnkılabı'nın ilanı D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü E) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun kabulü 6. Büyük Millet Meclis şında sağlık alanınc azaltılması için ön- Aşağıdakilerden A) Sağlık sigortas B) Sağlık ve Sos C) Numune Ha D) Hıfzıssıha E E) Sağlık pers
ardır.
etken
iz.
Kırım Savaşı'yla ilk defa yapılan dış borçlanmanın ardın-
dan geçen yirmi yıl içinde on beş farklı dış borçlanma da-
ha yapılmıştır. Alınan paralar, yatırımlar için ya da üreti-
mi arttırmak amacıyla harcanmayıp devletin genel gider-
leri için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti aldığı dış borçla-
nın faizini bile ödeyemeyince iflas ettiğini açıklamış ve bu
gelişme üzerine alacaklı olan devletler 20 Aralık 1881'de
yayımlanan Muharrem Kararnamesi ile Düyün- Umümi-
ye Idaresini (Genel Borçlar Idaresi) kurmuşlardır.
Bu idarenin kurulmasıyla ilgili,
1. Osmanlı maliyesi alacaklı devletlerin denetimi altı-
na girmiştir.
II. İthalat yasaklanmıştır.
Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybet-
miştir.
4.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
BYalniz II
Ucgen
D ve Ill
AKADEMI
Give Il
E) I, II ve III
19
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
ardır. etken iz. Kırım Savaşı'yla ilk defa yapılan dış borçlanmanın ardın- dan geçen yirmi yıl içinde on beş farklı dış borçlanma da- ha yapılmıştır. Alınan paralar, yatırımlar için ya da üreti- mi arttırmak amacıyla harcanmayıp devletin genel gider- leri için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti aldığı dış borçla- nın faizini bile ödeyemeyince iflas ettiğini açıklamış ve bu gelişme üzerine alacaklı olan devletler 20 Aralık 1881'de yayımlanan Muharrem Kararnamesi ile Düyün- Umümi- ye Idaresini (Genel Borçlar Idaresi) kurmuşlardır. Bu idarenin kurulmasıyla ilgili, 1. Osmanlı maliyesi alacaklı devletlerin denetimi altı- na girmiştir. II. İthalat yasaklanmıştır. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybet- miştir. 4. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız BYalniz II Ucgen D ve Ill AKADEMI Give Il E) I, II ve III 19
6. İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi devletler XVII. yüzyıldan itiba-
ren sanayileşme çabalarına hız vermiştir. Bu gelişmeler karşısın-
da Osmanlı Devleti'nde, Avrupa devletlerinde olduğu gibi ulusal
sanayi gelişme imkânı bulamamıştır.
Bu durumun sebepleri arasında;
1. Batı'daki yenilikleri takip edememesi,
II. nitelikli personel sıkıntısı yaşaması,
III. orduda yenilikler yapılması
+
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
X
C) I ve II
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz. ►
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
6. İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi devletler XVII. yüzyıldan itiba- ren sanayileşme çabalarına hız vermiştir. Bu gelişmeler karşısın- da Osmanlı Devleti'nde, Avrupa devletlerinde olduğu gibi ulusal sanayi gelişme imkânı bulamamıştır. Bu durumun sebepleri arasında; 1. Batı'daki yenilikleri takip edememesi, II. nitelikli personel sıkıntısı yaşaması, III. orduda yenilikler yapılması + gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III X C) I ve II E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. ►
6. XVII.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve Os-
manlı ekonomisini olumsuz etkileyen eko-
nomik anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) Liberalizm
C) Korumacılık
D) Kapitalizm
E) İthal İkamecilik
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
6. XVII.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve Os- manlı ekonomisini olumsuz etkileyen eko- nomik anlayış aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) Liberalizm C) Korumacılık D) Kapitalizm E) İthal İkamecilik
3. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda dirlikler iltizama dönüştü-
rülmüş, iltizamlar sürekli belirli kişilere verilmiştir. Taşradaki
otorite boşluğu bölgenin etkili güçleri aracılığıyla doldurul-
maya çalışılmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söy-
lenebilir?
A) Ayan adı verilen feodal güçlerin oluşmasına
B) Devşirme sisteminin uygulamaya konulmasına
C) Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına
D) Millet sistemi anlayışının zayıflamasına
Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına
24
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda dirlikler iltizama dönüştü- rülmüş, iltizamlar sürekli belirli kişilere verilmiştir. Taşradaki otorite boşluğu bölgenin etkili güçleri aracılığıyla doldurul- maya çalışılmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söy- lenebilir? A) Ayan adı verilen feodal güçlerin oluşmasına B) Devşirme sisteminin uygulamaya konulmasına C) Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına D) Millet sistemi anlayışının zayıflamasına Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına 24
25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, XVII.
yüzyılda içte veya dışta yaşadığı sorunları çözmeye
yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?
Batıyı örnek alarak islahatlar yapmıştır.
B) Koçibey risalesi hazırlanmıştır.
C) Ekber ve Erşed sistemi uygulamaya konmuştur.
D) Timar topraklarında iltizam sistemini yaygınlaştırmıştır.
Edisyanlara karşı baskı ve şiddet yöntemini kullanmıştır.
27.i
F
10
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, XVII. yüzyılda içte veya dışta yaşadığı sorunları çözmeye yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir? Batıyı örnek alarak islahatlar yapmıştır. B) Koçibey risalesi hazırlanmıştır. C) Ekber ve Erşed sistemi uygulamaya konmuştur. D) Timar topraklarında iltizam sistemini yaygınlaştırmıştır. Edisyanlara karşı baskı ve şiddet yöntemini kullanmıştır. 27.i F 10
22231332
33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Fran-
sız Devrimi'nin etkisiyle meydana gelen gelişme-
lerden biridir?
A) Gayrimüslimlere inanç hürriyeti tanınması
B) Ayanların resmiyet kazanmasını sağlayan Sened-i
İttifak'ın imzalanması
C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
D) Mehmet Ali Paşa ayaklanması
E) Meşrutiyet'in ilan edilmesi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
22231332 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Fran- sız Devrimi'nin etkisiyle meydana gelen gelişme- lerden biridir? A) Gayrimüslimlere inanç hürriyeti tanınması B) Ayanların resmiyet kazanmasını sağlayan Sened-i İttifak'ın imzalanması C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Mehmet Ali Paşa ayaklanması E) Meşrutiyet'in ilan edilmesi
11. Osmanlı Devleti'nde demir yolu faaliyetlerinin istenilen
düzeyde olmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?
A) Sermaye birikiminin yetersiz olması
B) Sanayinin gelişmemesi
C) Ekonominin dışa bağımlı hâlde olması
D) Yapım maliyetinin yüksek olması
E) Coğrafi şartların elverişsiz olması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
11. Osmanlı Devleti'nde demir yolu faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Sermaye birikiminin yetersiz olması B) Sanayinin gelişmemesi C) Ekonominin dışa bağımlı hâlde olması D) Yapım maliyetinin yüksek olması E) Coğrafi şartların elverişsiz olması
11.SINIF/Sosyal Bilimler
13. 1908'de ilan edilen Kanuniesasi'de alınan,
1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur.
II. Mebuslar Meclisi üyeleri dört yılda bir yenilene-
cektir.
III. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atana-
caktır.
kararlarından hangileriyle millet üstünlüğü ilkesi-
neayulduğu söylenebilir?
millet Ost
A Yalnız I
D) Il ve
B) Yalnız II
E) I, II e III
1.1/fo
C) I ve II
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
11.SINIF/Sosyal Bilimler 13. 1908'de ilan edilen Kanuniesasi'de alınan, 1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. II. Mebuslar Meclisi üyeleri dört yılda bir yenilene- cektir. III. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atana- caktır. kararlarından hangileriyle millet üstünlüğü ilkesi- neayulduğu söylenebilir? millet Ost A Yalnız I D) Il ve B) Yalnız II E) I, II e III 1.1/fo C) I ve II
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 93 Harbi ve son-
rasında imzalanan Berlin Antlaşması'nın özellikle-
rinden biri değildir?
A) Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engellenmiştir.
B) İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü
korumaktan vazgeçmiştir.
C) Ermeni meselesi ilk kez ortaya çıkmıştır.
D) Osmanlıcılık düşüncesi yaygınlaşmıştır.
E) Ödenen savaş tazminatı Osmanlı ekonomisine
ağır bir darbe vurmuştur.
11. SINIF - TARİH
sa
ru
Par
rad
yaz
A) H
B) S
C) T
D) E
E) C
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 93 Harbi ve son- rasında imzalanan Berlin Antlaşması'nın özellikle- rinden biri değildir? A) Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engellenmiştir. B) İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir. C) Ermeni meselesi ilk kez ortaya çıkmıştır. D) Osmanlıcılık düşüncesi yaygınlaşmıştır. E) Ödenen savaş tazminatı Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe vurmuştur. 11. SINIF - TARİH sa ru Par rad yaz A) H B) S C) T D) E E) C
1. Duyun-u Umumiye idaresi'nin kurulmasında;
1. Osmanlı'nın, aldığı dış borçların faizini bile öde-
yemez hâle gelmesi,
II. Muharrem Kararnamesi'nin ilan edilmesi,
III. Tersane Konferansı'nın yapılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
işkilerde D
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
1. Duyun-u Umumiye idaresi'nin kurulmasında; 1. Osmanlı'nın, aldığı dış borçların faizini bile öde- yemez hâle gelmesi, II. Muharrem Kararnamesi'nin ilan edilmesi, III. Tersane Konferansı'nın yapılması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III işkilerde D B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
2.
Ermeni meselesi ilk defa 1878 Berlin Antlaşması'nda
Ruslar tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra Os-
manlı Devleti üzerinde emelleri olan bazı Avrupalı dev-
letler bu meseleyi desteklemiş, bundan güç alan Er-
meniler ise Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya
başlamışlardır.
Bu bilgilere göre;
1. Ermeni meselesi Batılı güçler tarafından günde-
me getirilmiştir.
II. 19. yüzyıla kadar Ermeniler ile herhangi bir sorun
yaşanmamıştır.
III. Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ilk millet Er-
meniler olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
tine va
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4D Serisi Ⓡ
5.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
2. Ermeni meselesi ilk defa 1878 Berlin Antlaşması'nda Ruslar tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra Os- manlı Devleti üzerinde emelleri olan bazı Avrupalı dev- letler bu meseleyi desteklemiş, bundan güç alan Er- meniler ise Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya başlamışlardır. Bu bilgilere göre; 1. Ermeni meselesi Batılı güçler tarafından günde- me getirilmiştir. II. 19. yüzyıla kadar Ermeniler ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır. III. Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ilk millet Er- meniler olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II tine va C) Yalnız III E) I, II ve III 4D Serisi Ⓡ 5.
33
4. Sanayi İnkılabı sonucunda görülen gelişmelerden bazıları
şunlardır:
1. Ham madde kaynaklarının önemi artmıştır.
II. Yetişmiş insan gücü ihtiyacı artmıştır.
III. İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
Bunlardan hangilerinin Osmanlı Devleti'nin stratejik öne-
mini artırdığı savunulabilir?
CA
A) Yalnız I
D) I ve Il
B) Yalnız II
E) II ve
C) Yalnız III
ÜNİTE-7
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
33 4. Sanayi İnkılabı sonucunda görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: 1. Ham madde kaynaklarının önemi artmıştır. II. Yetişmiş insan gücü ihtiyacı artmıştır. III. İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bunlardan hangilerinin Osmanlı Devleti'nin stratejik öne- mini artırdığı savunulabilir? CA A) Yalnız I D) I ve Il B) Yalnız II E) II ve C) Yalnız III ÜNİTE-7