Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Abdülhamid Dönemi Soruları

4.
c
Osmanlı imparatorluğu, bünyesinde bulunan azın-
lıklara ilk defa temsil hakkı tanıyarak isyan çıkarma-
larına mani olmak ve böylece dağılmayı önlemek
amacıyla aşağıdakilerden hangisini uygulamaya
koymuştur?
A) Islahat Fermani
C) Meşrutiyetin İlanı
B) Halepa Fermanı
D) Senedi İttifak
E) Tanzimat Fermanı
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
4. c Osmanlı imparatorluğu, bünyesinde bulunan azın- lıklara ilk defa temsil hakkı tanıyarak isyan çıkarma- larına mani olmak ve böylece dağılmayı önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuştur? A) Islahat Fermani C) Meşrutiyetin İlanı B) Halepa Fermanı D) Senedi İttifak E) Tanzimat Fermanı
)
4.
Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edi-
len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde
eşit olacağını; can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta-
rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca-
ğına dair ant içmiştir.
Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisinin ortaya çıkması beklenemez?
A) Yönetim alanında islahatların yapılması
B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması
C) İnsan hakları alanında gelişmelerin yaşanması
DAyanların hukuksal varlığının kabul edilmesi
E) Demokratikleşme çabalarının artması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
) 4. Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edi- len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde eşit olacağını; can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta- rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca- ğına dair ant içmiştir. Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez? A) Yönetim alanında islahatların yapılması B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması C) İnsan hakları alanında gelişmelerin yaşanması DAyanların hukuksal varlığının kabul edilmesi E) Demokratikleşme çabalarının artması
3-
B
1
L
G
6.
Yeni Taş (Neolitik) Devri'nin özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylene-
mez?
(A) Cinsiyete bağlı iş bölümünün başlaması
P) Hayvanların evcilleştirilmesi
Bitki liflerinden elbiselerin yapılması
PKöylerin kurulması
Demir kılıçların yapılması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3- B 1 L G 6. Yeni Taş (Neolitik) Devri'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylene- mez? (A) Cinsiyete bağlı iş bölümünün başlaması P) Hayvanların evcilleştirilmesi Bitki liflerinden elbiselerin yapılması PKöylerin kurulması Demir kılıçların yapılması
11. Avrupalı devletlerin XIX. yüzyılda Osmanlı toprakla-
rinda,
1. demir yolları yapımına yakın ilgi duymaları ve proje-
leri desteklemeleri,
II. okullar açmaları,
III. azınlıkları kışkırtmaları
çalışmalarından hangileri Osmanlı Devleti'nin par-
çalanmasına ortam hazırlamıştır?
AYalnız
Dve Ill
Yalnız II
E) I, II ve III
Yalnız III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
11. Avrupalı devletlerin XIX. yüzyılda Osmanlı toprakla- rinda, 1. demir yolları yapımına yakın ilgi duymaları ve proje- leri desteklemeleri, II. okullar açmaları, III. azınlıkları kışkırtmaları çalışmalarından hangileri Osmanlı Devleti'nin par- çalanmasına ortam hazırlamıştır? AYalnız Dve Ill Yalnız II E) I, II ve III Yalnız III
D 34 2B =-
İLİMLER TESTI
-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ifredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
lan kısmına işaretleyiniz.
3.
II. Mahmut'un Sened-i İttifak'ı imzalamasındaki en önemli
nedenlerinden birisi de Rumeli ve Anadolu'daki âyanların
başına buyruk hareket ettiğini düşünmesidir.
Aşağıdakilerden hangisinin II. Mahmut'un bu düşünce-
sini destekler nitelikte olduğu savunulabilir?
Kendisinin tahta çıkmasında Rusçuk ayanı Alemdar Mus-
tafa Paşa'nın etkili olması
B Alemdar Mustafa Paşa'nın yeniçeri isyanıyla öldürülmesi
C) 1787'de Osmanlı-Rus - Avusturya savaşlarında ayan-
ların yardımına ihtiyaç duyulması
D) XVIII. yüzyılda ayanların, Rusya ve İran ile yapılan savaş-
larda devlete para ve asker yardımında bulunması
E) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nden itibaren ayanla-
rin, vergilerin belirlenmesinde ve toplanmasında devle-
te yardımcı olması
*IE
4. Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasında Türkiye ile Yu-
nanistan arasında Lozan Baris Antlasması'ndaki yerlocik da
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
D 34 2B =- İLİMLER TESTI -15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ifredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru lan kısmına işaretleyiniz. 3. II. Mahmut'un Sened-i İttifak'ı imzalamasındaki en önemli nedenlerinden birisi de Rumeli ve Anadolu'daki âyanların başına buyruk hareket ettiğini düşünmesidir. Aşağıdakilerden hangisinin II. Mahmut'un bu düşünce- sini destekler nitelikte olduğu savunulabilir? Kendisinin tahta çıkmasında Rusçuk ayanı Alemdar Mus- tafa Paşa'nın etkili olması B Alemdar Mustafa Paşa'nın yeniçeri isyanıyla öldürülmesi C) 1787'de Osmanlı-Rus - Avusturya savaşlarında ayan- ların yardımına ihtiyaç duyulması D) XVIII. yüzyılda ayanların, Rusya ve İran ile yapılan savaş- larda devlete para ve asker yardımında bulunması E) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nden itibaren ayanla- rin, vergilerin belirlenmesinde ve toplanmasında devle- te yardımcı olması *IE 4. Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasında Türkiye ile Yu- nanistan arasında Lozan Baris Antlasması'ndaki yerlocik da
33. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini
Rusya'nın, Balkanlar'da yaşayan Slav halklarına
özerklik veya bağımsızlık verilmesi isteklerini
onlemek amacıyla gerçekleştirmiştir?
A) Meşrutiyetin ilanını
B) Devşirme sistemini
C) Zorunlu askerlik uygulamasını
msinsled nul N
D) Avrupa tarzı okuların açılmasını
olgay alini oll up
E) Sosyal kurumların açılmasını
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
33. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini Rusya'nın, Balkanlar'da yaşayan Slav halklarına özerklik veya bağımsızlık verilmesi isteklerini onlemek amacıyla gerçekleştirmiştir? A) Meşrutiyetin ilanını B) Devşirme sistemini C) Zorunlu askerlik uygulamasını msinsled nul N D) Avrupa tarzı okuların açılmasını olgay alini oll up E) Sosyal kurumların açılmasını
5. Enderun Mektebi'nin,
I. şehzadelere askeri tecrübenin kazandırılması,
II. devletin ihtiyacı olan yöneticilerin yetiştirilmesi,
III. ekonomik hayatın canlandınlması
amaçlarından hangilerine yönelik hizmet verdiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
6. Osmanlı Dedetil
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5. Enderun Mektebi'nin, I. şehzadelere askeri tecrübenin kazandırılması, II. devletin ihtiyacı olan yöneticilerin yetiştirilmesi, III. ekonomik hayatın canlandınlması amaçlarından hangilerine yönelik hizmet verdiği söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II 6. Osmanlı Dedetil B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Avrupa'nın genel
durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir?
A) Veraset savaşlarının yaşanması
B) Ulus devlet düşüncesinin temellerinin atılması
C) Feodalitenin hâkim duruma gelmesi
D) Merkantilist ekonomi politikasının uygulanması
E) Mutlakiyete dayalı yönetim anlayışının hâkim olması
1.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Avrupa'nın genel durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir? A) Veraset savaşlarının yaşanması B) Ulus devlet düşüncesinin temellerinin atılması C) Feodalitenin hâkim duruma gelmesi D) Merkantilist ekonomi politikasının uygulanması E) Mutlakiyete dayalı yönetim anlayışının hâkim olması 1.
2.
Ermeniler kurmuş oldukları komite ve komitalar
aracılığıyla Osmanlı Devleti'nde farklı tarihlerde olaylar
çıkarmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan biri değildir?
A) Kumkapı gösterisi
B) Mora Isyanı
C) Babiali Olayı
D) Osmanlı Bankası Baskını
E) Sultan II. Abdülhamit'e suikast girişimi
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
2. Ermeniler kurmuş oldukları komite ve komitalar aracılığıyla Osmanlı Devleti'nde farklı tarihlerde olaylar çıkarmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan biri değildir? A) Kumkapı gösterisi B) Mora Isyanı C) Babiali Olayı D) Osmanlı Bankası Baskını E) Sultan II. Abdülhamit'e suikast girişimi
4.
Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı çıkan Fransız İh-
tilali beraberinde ulus, milliyetçilik, millî egemenlik, demok-
rasi, laiklik, adalet gibi kavramları ortaya çıkarmış ve bu
kavramlar tüm Avrupa'ya yayılmıştır.
Buna göre Fransız İhtilali'nin sonuçlarının aşağıdaki-
lerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A Feodal yönetimlerin güç kazanması
B) Mutlakiyet yönetimlerinin zayıflaması
C) Anayasal yönetimlerin önem kazanması
D) Halkın siyasal yaşama katılımının sağlanması
Ey Çok uluslu devletlerde azınlık sorunlarının çıkması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
4. Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı çıkan Fransız İh- tilali beraberinde ulus, milliyetçilik, millî egemenlik, demok- rasi, laiklik, adalet gibi kavramları ortaya çıkarmış ve bu kavramlar tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Buna göre Fransız İhtilali'nin sonuçlarının aşağıdaki- lerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A Feodal yönetimlerin güç kazanması B) Mutlakiyet yönetimlerinin zayıflaması C) Anayasal yönetimlerin önem kazanması D) Halkın siyasal yaşama katılımının sağlanması Ey Çok uluslu devletlerde azınlık sorunlarının çıkması
YAYINLARI
4.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan
Ayastefanos Antlaşması'nın panslavizmin bir zaferi
olarak kabul edilmesinde antlaşmanın aşağıdaki
maddelerinden hangisi etkili olmuştur?
A) Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
B) Kars, Ardahan, Batum, Doğubeyazıt Rusya'ya
bırakılacak
C) Bosna Hersek'e özerklik verilecek
D Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı
ödeyecek
EGirit ve Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahatlar
yapılacak
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
YAYINLARI 4. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın panslavizmin bir zaferi olarak kabul edilmesinde antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisi etkili olmuştur? A) Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak B) Kars, Ardahan, Batum, Doğubeyazıt Rusya'ya bırakılacak C) Bosna Hersek'e özerklik verilecek D Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek EGirit ve Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahatlar yapılacak
e
e
1-
n
S-
10. Köylüye kredi veren Memleket Sandıklarını kurarak
Zirat Bankasının temelini atan devlet adamı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Mithat Paşa
B) Ziya Paşa
C) Talat Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ahmet Cevdet Paşa
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
e e 1- n S- 10. Köylüye kredi veren Memleket Sandıklarını kurarak Zirat Bankasının temelini atan devlet adamı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Mithat Paşa B) Ziya Paşa C) Talat Paşa D) Ahmet Vefik Paşa E) Ahmet Cevdet Paşa
7.
Osmanlı Devleti'nde, hâkim unsur olan Türklerden
başka Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Romenler,
Slavlar ve Araplar da vardı.
Toplumun bu karmaşık yapısı aşağıdakilerden
hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Ülkenin farklı yönetim birimlerine ayrılmış olma-
sından
B) Devletin şeri hukuk kurallarına göre yönetilme-
sinden
C) Kapıkulu örgütlenmesine geçilmesinden
D) Anadolu'nun etnik yapısından
+
E) Devletin hâkim olduğu coğrafyanın demografik
yapısından
10
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
7. Osmanlı Devleti'nde, hâkim unsur olan Türklerden başka Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Romenler, Slavlar ve Araplar da vardı. Toplumun bu karmaşık yapısı aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Ülkenin farklı yönetim birimlerine ayrılmış olma- sından B) Devletin şeri hukuk kurallarına göre yönetilme- sinden C) Kapıkulu örgütlenmesine geçilmesinden D) Anadolu'nun etnik yapısından + E) Devletin hâkim olduğu coğrafyanın demografik yapısından 10
8. Osmanlı Devleti'nde;
I. giftbozan vergisinin alınması,
I. Köylünün ürettiği üründen vergi alınması,
II. köylünün sebepsiz yere toprağını terk edememesi
durumlarından hangilerinin amacı, üretimde sürekliliği
sağlamaktır?
AYalnız I
DI ve III
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
8. Osmanlı Devleti'nde; I. giftbozan vergisinin alınması, I. Köylünün ürettiği üründen vergi alınması, II. köylünün sebepsiz yere toprağını terk edememesi durumlarından hangilerinin amacı, üretimde sürekliliği sağlamaktır? AYalnız I DI ve III B) Yalnız II C)Yalnız III E) I, II ve III
3. Osmanlı Devleti'nde;
I. askerlik,
II. hukuk,
III. eğitim,
alanlarının hangilerinde islahatlar, ilk kez XIX. yüz-
yılda başlamıştır?
A) Yalnız I
Eğitim
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
'ya giden Türk gençlerinin
YAYIN DENİZ
rile
A)
BY
C)
D
EX
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde; I. askerlik, II. hukuk, III. eğitim, alanlarının hangilerinde islahatlar, ilk kez XIX. yüz- yılda başlamıştır? A) Yalnız I Eğitim D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 'ya giden Türk gençlerinin YAYIN DENİZ rile A) BY C) D EX
2. Hünkar İskelesi Antlaşması'na İngiltere ve
Fransa'nın tepki göstermesinin nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanması
B) Rusya'ya Boğazlardan üs verilmesi
277629395
C) Rus ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geç-
mesi
D) Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti'nin
Boğazları kapatacak olması
E) Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
2. Hünkar İskelesi Antlaşması'na İngiltere ve Fransa'nın tepki göstermesinin nedeni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanması B) Rusya'ya Boğazlardan üs verilmesi 277629395 C) Rus ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geç- mesi D) Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti'nin Boğazları kapatacak olması E) Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurması