Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İlk Türk Devletleri Soruları

1.
Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen I. durumdaki bilgiler-
den hangisinin II. durumu etkilediği söylenemez?
I. Durum
II. Durum
A) Göçebe yaşam tarzı
Kısa süreli hapis cezalarının
görülmesi
Ticaretin olmaması
Asimile olunması
Sınıf farklılıklarının görülme-
mesi
Tarihte pek çok devlet görül-
mesi
B) Tarımın gelişmemesi
C) Macarların Hristiyanlaşması
D) Özel mülkiyetin gelişmemesi
E) Teşkilatçı yapıları
3.
Osm
lar b
Aşa
lenc
A)
B)
C)
E)
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen I. durumdaki bilgiler- den hangisinin II. durumu etkilediği söylenemez? I. Durum II. Durum A) Göçebe yaşam tarzı Kısa süreli hapis cezalarının görülmesi Ticaretin olmaması Asimile olunması Sınıf farklılıklarının görülme- mesi Tarihte pek çok devlet görül- mesi B) Tarımın gelişmemesi C) Macarların Hristiyanlaşması D) Özel mülkiyetin gelişmemesi E) Teşkilatçı yapıları 3. Osm lar b Aşa lenc A) B) C) E)
al-
2. Uygurların Maniheizm dinini benimsemesiyle aşağıdaki
hangi değişimi yaşadıkları söylenemez?
A)Yerleşik hayatın daha fazla tercih edilmesi
B) Tarım ve ticaretin gelişmesi
C) Savaşçı özelliğin zayıflaması
Mimari yapı çeşitlerinin artması
EÇin tarafından yıkılması
Tarih
İlk Türk Devletleri
al- 2. Uygurların Maniheizm dinini benimsemesiyle aşağıdaki hangi değişimi yaşadıkları söylenemez? A)Yerleşik hayatın daha fazla tercih edilmesi B) Tarım ve ticaretin gelişmesi C) Savaşçı özelliğin zayıflaması Mimari yapı çeşitlerinin artması EÇin tarafından yıkılması
3 km
4 km
km
km
km
km
km
km
m
edi-
lu-
isi
mir
r.
TYT/Sosyal Bilimler
Töre, Türk toplumunda düzeni sağlayan en önemli değerdi.
Başta kağan olmak üzere devlet görevlileri ve halk, törele-
re uymak zorundaydı. Çünkü töre; devletin kuruluşu, işleyişi
ve gücüydü. Töreye uymayanlar ağır şekilde cezalandırılır,
bu kişiler toplum tarafından da ayıplanırdı. Kamu hukukunun
korunması görevi kağana aitti ve kağan töreye aykırı hareket
edemezdi.
Töre kurallarının verilen bu özellikleri için aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılamaz?
Herkesin uymak zorunda olduğu kural olarak benimsen-
miştir.
B) Toplumda birlik ve beraberliğe hizmet etmiştir.
Zamanla dini kurallar olarak da kabul edilmiştir.
Buyulmadığı zaman yaptırımlar uygulanmıştır.
Devletin otoritesini korumuştur.
6. Aşağıdaki Dünya haritasında liman fonksiyonuna sahip Ja-
ponya'nın Tokyo ve Gürcistan'ın Batum şehirlerinin konum-
ları gösterilmiştir.
Ekvator
Batum
7. Aşağ
şını
Tokyo
40
35
Tarih
İlk Türk Devletleri
3 km 4 km km km km km km km m edi- lu- isi mir r. TYT/Sosyal Bilimler Töre, Türk toplumunda düzeni sağlayan en önemli değerdi. Başta kağan olmak üzere devlet görevlileri ve halk, törele- re uymak zorundaydı. Çünkü töre; devletin kuruluşu, işleyişi ve gücüydü. Töreye uymayanlar ağır şekilde cezalandırılır, bu kişiler toplum tarafından da ayıplanırdı. Kamu hukukunun korunması görevi kağana aitti ve kağan töreye aykırı hareket edemezdi. Töre kurallarının verilen bu özellikleri için aşağıdaki yo- rumlardan hangisi yapılamaz? Herkesin uymak zorunda olduğu kural olarak benimsen- miştir. B) Toplumda birlik ve beraberliğe hizmet etmiştir. Zamanla dini kurallar olarak da kabul edilmiştir. Buyulmadığı zaman yaptırımlar uygulanmıştır. Devletin otoritesini korumuştur. 6. Aşağıdaki Dünya haritasında liman fonksiyonuna sahip Ja- ponya'nın Tokyo ve Gürcistan'ın Batum şehirlerinin konum- ları gösterilmiştir. Ekvator Batum 7. Aşağ şını Tokyo 40 35
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10),
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
1.
Orta Asya'da MÖ 700-100 yıllarına ait Tagar kültürün-
den günümüze ulaşan çok sayıda toka, taç, bilezik gi-
bi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları
ve kaya üstü resimleri bulunmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında Tagar kültürü ile il-
gili;
I. Zaman bakımından Orta Asya'nın en eski kültür
merkezidir.
II. MÖ III. yüzyılın sonlarında kurulan Büyük Hun Dev-
leti ile belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşa-
mıştır.
III. Sanat anlayışları ileri düzeydedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan 1. Orta Asya'da MÖ 700-100 yıllarına ait Tagar kültürün- den günümüze ulaşan çok sayıda toka, taç, bilezik gi- bi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve kaya üstü resimleri bulunmuştur. Bu bilgiler dikkate alındığında Tagar kültürü ile il- gili; I. Zaman bakımından Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. II. MÖ III. yüzyılın sonlarında kurulan Büyük Hun Dev- leti ile belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşa- mıştır. III. Sanat anlayışları ileri düzeydedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
veni2 sissY
9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı
9. Aşağıdaki Türk Devletleri'nin özelliklerini açıklayınız.
Para bastıran ilk Türk devleti:
Museviliği benimseyen ilk Türk devleti:
İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti:
Türk adını devlet adı olarak kullanan ilk Türk devleti:
Tarih
İlk Türk Devletleri
veni2 sissY 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 9. Aşağıdaki Türk Devletleri'nin özelliklerini açıklayınız. Para bastıran ilk Türk devleti: Museviliği benimseyen ilk Türk devleti: İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti: Türk adını devlet adı olarak kullanan ilk Türk devleti:
yasal ola
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler
1.
Hazarlar, Kök Türk Devleti'nin VII. yüzyıldan itibaren za-
yıflaması ile bağımsız bir devlet hâline gelmişlerdir. Sa-
sani-Bizans mücadelesinde Bizanslıların yanında yer
almışlar ve Sasani Devleti'nin zayıflamasında rol oyna-
mışlardır. Bizans'la olan dostluklarını evlilik yoluyla pe-
kiştirmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak da Hazar
prensesi Çiçek Hatun'dan doğan IV. Leon (775-780) ta-
rihte "Hazar Leon" olarak bilinmektedir.
Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisini doğrula-
dığı savunulabilir?
A) Bizans İmparatorluğu'nda Hristiyan olmayan hanedan
üyeleri tahta çıkmıştır.
B) Hazarlar, Bizans ile ortak politikalara sahip olmuşlar-
dır.
C) Sasani Devleti'nin hâkim olduğu topraklar Türklerin
egemenliğine girmiştir.
DY Hazarlar, Musevilik dininin Anadolu'da yayılmasına
katkı sağlamıştır.
Bizans İmparatorluğu Türklere karşı Sasanilerle iş bir
liği yapmıştır.
Tarih
İlk Türk Devletleri
yasal ola 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler 1. Hazarlar, Kök Türk Devleti'nin VII. yüzyıldan itibaren za- yıflaması ile bağımsız bir devlet hâline gelmişlerdir. Sa- sani-Bizans mücadelesinde Bizanslıların yanında yer almışlar ve Sasani Devleti'nin zayıflamasında rol oyna- mışlardır. Bizans'la olan dostluklarını evlilik yoluyla pe- kiştirmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak da Hazar prensesi Çiçek Hatun'dan doğan IV. Leon (775-780) ta- rihte "Hazar Leon" olarak bilinmektedir. Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisini doğrula- dığı savunulabilir? A) Bizans İmparatorluğu'nda Hristiyan olmayan hanedan üyeleri tahta çıkmıştır. B) Hazarlar, Bizans ile ortak politikalara sahip olmuşlar- dır. C) Sasani Devleti'nin hâkim olduğu topraklar Türklerin egemenliğine girmiştir. DY Hazarlar, Musevilik dininin Anadolu'da yayılmasına katkı sağlamıştır. Bizans İmparatorluğu Türklere karşı Sasanilerle iş bir liği yapmıştır.
7. ilk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilenin II.ye
ortam hazırladığı söylenemez?
A) Hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkına sahip olması taht kavgalarının artmas
B) Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi halkın savaşçılık ruhunu kaybetmesi
C) Hakanın kendini halka karşı sorumlu tutması halkın ihtiyaçlarını karşılaması
D) Hatunun elçileri kabul etmesi Türklerde kadına değer verilmesi
E) Onlu sistemin benimsenmesi orduda disiplin ve düzenin sağlanması
pančudaki golismelordon
icinin etkisinin
Tarih
İlk Türk Devletleri
7. ilk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilenin II.ye ortam hazırladığı söylenemez? A) Hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkına sahip olması taht kavgalarının artmas B) Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi halkın savaşçılık ruhunu kaybetmesi C) Hakanın kendini halka karşı sorumlu tutması halkın ihtiyaçlarını karşılaması D) Hatunun elçileri kabul etmesi Türklerde kadına değer verilmesi E) Onlu sistemin benimsenmesi orduda disiplin ve düzenin sağlanması pančudaki golismelordon icinin etkisinin
MLER TESTİ
11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanları-
yrılan kısmına işaretleyiniz.
3. İslam öncesi Türk toplulukları genel olarak boylar ha-
linde teşkilatlanmış, hayvancılık tarım ve ticaretle uğ-
raşmışlardır. Güçlü ve disiplinli orduları sayesinde hâ-
kimiyet bölgelerini geniş tutabilmişlerdir.
Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türkler hakkında;
1. Merkeziyetçi yapıları kuvvetlidir.
II. Yaşadıkları bölgeye uygun uğraş alanları bulmuş-
lardın
III. Orta Asya'daki tüm toplumları idareleri altına almış-
lardır
durumlarından hangilerine ulaşabiliriz?
A) Yalnız I
D) I ve II
B
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
MLER TESTİ 11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanları- yrılan kısmına işaretleyiniz. 3. İslam öncesi Türk toplulukları genel olarak boylar ha- linde teşkilatlanmış, hayvancılık tarım ve ticaretle uğ- raşmışlardır. Güçlü ve disiplinli orduları sayesinde hâ- kimiyet bölgelerini geniş tutabilmişlerdir. Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türkler hakkında; 1. Merkeziyetçi yapıları kuvvetlidir. II. Yaşadıkları bölgeye uygun uğraş alanları bulmuş- lardın III. Orta Asya'daki tüm toplumları idareleri altına almış- lardır durumlarından hangilerine ulaşabiliriz? A) Yalnız I D) I ve II B B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
m
esi aşa-
Imiştir?
46
A) I
BLAT
C) III
14. Orta Asya Türk toplulukları Çin ile yaptıkları ticarette
aşağıdakilerden hangisini daha çok ithal etmiştir?
A) Kürk
B) At
C) Deri
D) Tahıl
E) Silah
4. Aşa
yap
A)
B
C
Tarih
İlk Türk Devletleri
m esi aşa- Imiştir? 46 A) I BLAT C) III 14. Orta Asya Türk toplulukları Çin ile yaptıkları ticarette aşağıdakilerden hangisini daha çok ithal etmiştir? A) Kürk B) At C) Deri D) Tahıl E) Silah 4. Aşa yap A) B C
2. İlk Türk toplulukları bağımsız yaşayabildikleri toprakları
kendi vatanları olarak görmüşler, başka bir topluluğun bas-
kısı altında kaldıklarında özgür yaşayabilecekleri yerlere
göç etmişlerdir.
Türk topluluklarının;
1. konar göçer yaşam tarzını benimsemeleri,
II. ülkeyi töre kurallarına göre yönetmeleri,
III. sosyal devlet anlayışını benimsemeleri
özelliklerinden hangilerinin, söz konusu göçleri kolay-
faştırdığı söylenebilir?
Yalnız I
a
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve II
Tarih
İlk Türk Devletleri
2. İlk Türk toplulukları bağımsız yaşayabildikleri toprakları kendi vatanları olarak görmüşler, başka bir topluluğun bas- kısı altında kaldıklarında özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Türk topluluklarının; 1. konar göçer yaşam tarzını benimsemeleri, II. ülkeyi töre kurallarına göre yönetmeleri, III. sosyal devlet anlayışını benimsemeleri özelliklerinden hangilerinin, söz konusu göçleri kolay- faştırdığı söylenebilir? Yalnız I a B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve II
1. Orta Asya'dan milattan önceki dönemlerden
başlayarak dünyanın dört bir tarafına yapılan
Türk göçleri sadece Orta Asya ve çevresindeki
bölgeleri etkilemekle kalmamış; bu göçlerin
etkileri üç kıtada hissedilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya kanıt
oluşturmaz?
A) Hun Türklerinin Avrupa'da devlet kurması
B) Orta Asya'da Türkçenin kullanılması
C) Günümüz Avrupası'nda Türkçe yer adlarının
olması
D) Mısır'da Türk mimari izlerinin görülmesi
E) Anadolu'nun Türk yurdu hâline gelmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. Orta Asya'dan milattan önceki dönemlerden başlayarak dünyanın dört bir tarafına yapılan Türk göçleri sadece Orta Asya ve çevresindeki bölgeleri etkilemekle kalmamış; bu göçlerin etkileri üç kıtada hissedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya kanıt oluşturmaz? A) Hun Türklerinin Avrupa'da devlet kurması B) Orta Asya'da Türkçenin kullanılması C) Günümüz Avrupası'nda Türkçe yer adlarının olması D) Mısır'da Türk mimari izlerinin görülmesi E) Anadolu'nun Türk yurdu hâline gelmesi
9. 1230'da Yassıçemen Savaşı'nda Selçuklu Sultanı Alâeddin
Keykubad'a destek olan Kayı Boyu reisi Ertuğrul Bey ve
ailesi, sultanın yönlendirmesiyle Ankara Karacadağ do-
laylarına yerleşmiştir. 1243'te Moğol ordularının Selçuk-
lu Devleti'ni mağlup ettikten sonra egemenlik alanlarını
Sivas'a kadar genişletmeleri üzerine Kayı Boyu biraz da-
ha batıya ilerleyerek Söğüt ve Domaniç'e yerleşmiştir.
Bu bilgilerden yola çıkıldığında,
1. Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu'nun batısı Moğol
işgali altına girmiştir.
Yassıçemen Savaşı'nı kazanan Selçuklular, Moğol
ilerleyişini durdurmuştur.
III. Kayı Boyu, Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak hareket
etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive II
E, I ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Türk Devletleri
9. 1230'da Yassıçemen Savaşı'nda Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad'a destek olan Kayı Boyu reisi Ertuğrul Bey ve ailesi, sultanın yönlendirmesiyle Ankara Karacadağ do- laylarına yerleşmiştir. 1243'te Moğol ordularının Selçuk- lu Devleti'ni mağlup ettikten sonra egemenlik alanlarını Sivas'a kadar genişletmeleri üzerine Kayı Boyu biraz da- ha batıya ilerleyerek Söğüt ve Domaniç'e yerleşmiştir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında, 1. Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu'nun batısı Moğol işgali altına girmiştir. Yassıçemen Savaşı'nı kazanan Selçuklular, Moğol ilerleyişini durdurmuştur. III. Kayı Boyu, Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak hareket etmiştir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive II E, I ve III C) Yalnız III
4. Türklerin boy sistemi içerisinde kısa sürede devlet kurmaları, Romen ve balkan uluslarının
tarih sahnesine çıkmalarına ön ayak olmaları ve cemiyetin en küçük birliği olan aileden hun
imparatorluğuna varıncaya kadar bir nizam içinde olmaları Türklerin hangi yönünün ön
plana çıktığını göstermektedir?
A) Teşkilatlanma
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Göçebe
E) Sanat
Tarih
İlk Türk Devletleri
4. Türklerin boy sistemi içerisinde kısa sürede devlet kurmaları, Romen ve balkan uluslarının tarih sahnesine çıkmalarına ön ayak olmaları ve cemiyetin en küçük birliği olan aileden hun imparatorluğuna varıncaya kadar bir nizam içinde olmaları Türklerin hangi yönünün ön plana çıktığını göstermektedir? A) Teşkilatlanma B) Sosyal C) Ekonomik D) Göçebe E) Sanat
29. 1. 636 yılında Kâdisiye, bir yıl sonra Celulá ve 642'de
Nihâvend Savaşları sonucunda Irak ve Iran
toprakları fethedildi.
II. Müslümanlar, Horasan'a kadar olan bölgeyi fethetti
ve Türklerle komşu oldu.
III. Amr bin As komutasındaki İslam orduları Filistin'in
fethini tamamlamak için Kudüs'ü kuşatmıştır.
IV. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere
valiler atanmıştır. Toplanan vergiler sistemli hâle
getirilmiş ve İslam Devleti'nin hazinesi yani Beytü'l-
mâl oluşturulmuştur.
İslam Tarihi'nde meydana gelen yukarıdaki
gelişmeler aşağıdaki hangi halife döneminde
gerçekleşmiştir?
have
B) Hz. Ebu Bekir
z. Osman
Hz. Ömer
D) Hz. Ali
E) Hz. Muaviye
L
Tarih
İlk Türk Devletleri
29. 1. 636 yılında Kâdisiye, bir yıl sonra Celulá ve 642'de Nihâvend Savaşları sonucunda Irak ve Iran toprakları fethedildi. II. Müslümanlar, Horasan'a kadar olan bölgeyi fethetti ve Türklerle komşu oldu. III. Amr bin As komutasındaki İslam orduları Filistin'in fethini tamamlamak için Kudüs'ü kuşatmıştır. IV. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır. Toplanan vergiler sistemli hâle getirilmiş ve İslam Devleti'nin hazinesi yani Beytü'l- mâl oluşturulmuştur. İslam Tarihi'nde meydana gelen yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? have B) Hz. Ebu Bekir z. Osman Hz. Ömer D) Hz. Ali E) Hz. Muaviye L
1.
TARIH SORU BANKASI
ilk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Tarih araştırmaları sonucunda pek çok devletin yazıh-kay-
naklarında Türk adına rastlanılmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında Türklerin;
I. değişik dinlere inanmaları,
CH geniş bir coğrafyaya yayılmaları,
III. savaşçı bir millet olmaları
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
D) Ive III
BYalnız II
E) II ve III
C) ve II
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. TARIH SORU BANKASI ilk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Tarih araştırmaları sonucunda pek çok devletin yazıh-kay- naklarında Türk adına rastlanılmıştır. Bu durumun nedenleri arasında Türklerin; I. değişik dinlere inanmaları, CH geniş bir coğrafyaya yayılmaları, III. savaşçı bir millet olmaları özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız D) Ive III BYalnız II E) II ve III C) ve II
1. İlk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'nde hükümdarlar,
Gök Tanrı'nın tahta çıkardığı anlamına gelen Tanhu unva-
nını kullanmıştır. Mete Han, MÖ 176'da Çin imparatoruna
gönderdiği mektupta kendisini, Gök Tanrı tarafından tahta
çıkartılmış Hunların büyük Şanyü'sü olarak ifade etmiştir.
Orhun Yazıtları'nda Bilge Kağan: "Tanrı irade ettiği için
kağan oldum." demiştir.
Bu bilgiye göre;
1. Eski Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı ilahidir.
II. Türk hükümdarları farklı unvanlar kullanmışlardır.
III. İlk Türk devletlerinde hükümdarlar Tanrı olarak gö-
rülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. İlk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'nde hükümdarlar, Gök Tanrı'nın tahta çıkardığı anlamına gelen Tanhu unva- nını kullanmıştır. Mete Han, MÖ 176'da Çin imparatoruna gönderdiği mektupta kendisini, Gök Tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük Şanyü'sü olarak ifade etmiştir. Orhun Yazıtları'nda Bilge Kağan: "Tanrı irade ettiği için kağan oldum." demiştir. Bu bilgiye göre; 1. Eski Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı ilahidir. II. Türk hükümdarları farklı unvanlar kullanmışlardır. III. İlk Türk devletlerinde hükümdarlar Tanrı olarak gö- rülmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III