Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

4. Emevi Halifesi Abdülmelik Mervan Dönemi'nde Arapça resmî dil ilan edilmiş, ilk
Arap-İslam parası bastırılmıştır.
Abdülmelik Dönemi'ndeki bu adımların,
1. Emevi bünyesindeki bazı etnik grupların asimile olması,
II. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi,
III. ekonomik bağımsızlığın güçlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
EBBE
3
4
D) ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
4. Adım
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. Emevi Halifesi Abdülmelik Mervan Dönemi'nde Arapça resmî dil ilan edilmiş, ilk Arap-İslam parası bastırılmıştır. Abdülmelik Dönemi'ndeki bu adımların, 1. Emevi bünyesindeki bazı etnik grupların asimile olması, II. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi, III. ekonomik bağımsızlığın güçlenmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II EBBE 3 4 D) ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 4. Adım
C) Aşağıdaki soruların cevapla
7. Abbasi halifelerinin bilim insanlarını ve çalışmalarını desteklemeleri bilimin gelişmesinde ne g
kolaylıklar sağlamıştır?
8. Ebû Bekir er-Râzi'nin bilimsel çalışmaları hakkında bildiklerinizi yazınız.
9. "Kelile ve Dimne" kitabı ile ilgili bildiklerinizi yazınız.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
C) Aşağıdaki soruların cevapla 7. Abbasi halifelerinin bilim insanlarını ve çalışmalarını desteklemeleri bilimin gelişmesinde ne g kolaylıklar sağlamıştır? 8. Ebû Bekir er-Râzi'nin bilimsel çalışmaları hakkında bildiklerinizi yazınız. 9. "Kelile ve Dimne" kitabı ile ilgili bildiklerinizi yazınız.
4.
Tarîh bilimi insanlara, geçmişi öğrenerek geleceğe yön
verebilme becerisini kazandırmaktadır.
Bu durum tarihi olayların aşağıdaki özelliklerinden
hangisinin önemini ön plana çıkarmaktadır?
A) Deney ve gözlem metodunun kullanılamaması
B) Tasnif edilerek incelenmesinin gerekliliği
C) Neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleşiyor olması
D) Tekrarlanamaz oluşu
E) Üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra incelenme
si
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. Tarîh bilimi insanlara, geçmişi öğrenerek geleceğe yön verebilme becerisini kazandırmaktadır. Bu durum tarihi olayların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin önemini ön plana çıkarmaktadır? A) Deney ve gözlem metodunun kullanılamaması B) Tasnif edilerek incelenmesinin gerekliliği C) Neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleşiyor olması D) Tekrarlanamaz oluşu E) Üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra incelenme si
8.
Avrupa Hun Hükümdarı Attila'nın sarayında Hun Türkçe-
si, Latince ve bazı Germen dillerinin aynı anda konuşul-
duğu bilinmektedir.
Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden han-
gisi gösterilebilir?
A) Latincenin Avrupa'da yaygın olması
B) Devletin çok uluslu bir yapıda olması
C) Bazı Hun boylarının Hristiyanlığı seçmesi
D) Yerel kavimlerle sık sık mücadeleye girilmesi
E) Attila'nın farklı kültürlere saygı duyması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8. Avrupa Hun Hükümdarı Attila'nın sarayında Hun Türkçe- si, Latince ve bazı Germen dillerinin aynı anda konuşul- duğu bilinmektedir. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden han- gisi gösterilebilir? A) Latincenin Avrupa'da yaygın olması B) Devletin çok uluslu bir yapıda olması C) Bazı Hun boylarının Hristiyanlığı seçmesi D) Yerel kavimlerle sık sık mücadeleye girilmesi E) Attila'nın farklı kültürlere saygı duyması
Gerileme döneminde Pasarofça Antlaşması'nda
İngiltere ve Hollanda'nın, Belgrad Antlaşması'nda
ise Fransa'nın arabuluculuk yapması üzerine bu
devletlere kapitülasyonların verilmesi Osmanlı Dev-
leti'nin içinde bulunduğu durumla ilgili aşağıdakiler-
den hangisini doğrulamaktadır?
A Ticari faaliyetler arttırılmak istenmektedir
B) Toprak bütünlüğü korunamamıştır
Kendi sorunlarını tek başına çözememektedir
D) İçişlerine karışılmasını engellemeye çalışmaktadır
E) Dünya dengelerini etkileyici politikalar uygulamak-
tadır
sinisY (A
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Gerileme döneminde Pasarofça Antlaşması'nda İngiltere ve Hollanda'nın, Belgrad Antlaşması'nda ise Fransa'nın arabuluculuk yapması üzerine bu devletlere kapitülasyonların verilmesi Osmanlı Dev- leti'nin içinde bulunduğu durumla ilgili aşağıdakiler- den hangisini doğrulamaktadır? A Ticari faaliyetler arttırılmak istenmektedir B) Toprak bütünlüğü korunamamıştır Kendi sorunlarını tek başına çözememektedir D) İçişlerine karışılmasını engellemeye çalışmaktadır E) Dünya dengelerini etkileyici politikalar uygulamak- tadır sinisY (A
Çinliler; kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı icat etmişler,
Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişler,
günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi
yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.
Bu bilgiye dayanarak Çinliler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Kültürel devamlılığa önem verdiklerine
B) Bilimsel çalışmalarda bulunduklarına
C) Insan sağlığına önem verdiklerine
D) Kendi alfabelerini kullandıklarına
E)-Günümüz uygarlığına katkı sağladıklarına
E)
Tani
10. Sümerler
rahip, yar
kentte sa
tapınaklar
Buna gör
laik
11. din
II.
mo
bilgilerin
A) Yalnız
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Çinliler; kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı icat etmişler, Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişler, günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır. Bu bilgiye dayanarak Çinliler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kültürel devamlılığa önem verdiklerine B) Bilimsel çalışmalarda bulunduklarına C) Insan sağlığına önem verdiklerine D) Kendi alfabelerini kullandıklarına E)-Günümüz uygarlığına katkı sağladıklarına E) Tani 10. Sümerler rahip, yar kentte sa tapınaklar Buna gör laik 11. din II. mo bilgilerin A) Yalnız
hile
5. Tarihi bilgilerin değişebilir nitelikte olması;
deney ve gözlemin yapılamaması,
Holayların tekerrür etmemesi,
III. yeni belge ve bulguların gün ışığına çıkarılması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız T
D)ive Il
B) Yalnız II
E) I ve I
V tekerror: yinelerme
2. Aşağıdaki bilim
dönemlerin ayd
C) Yalnız III
A) Arkeoloji
B) Numizmati
e) Paleograf
Diplomat
E) Epigrafy
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
hile 5. Tarihi bilgilerin değişebilir nitelikte olması; deney ve gözlemin yapılamaması, Holayların tekerrür etmemesi, III. yeni belge ve bulguların gün ışığına çıkarılması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız T D)ive Il B) Yalnız II E) I ve I V tekerror: yinelerme 2. Aşağıdaki bilim dönemlerin ayd C) Yalnız III A) Arkeoloji B) Numizmati e) Paleograf Diplomat E) Epigrafy
3. İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve
düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve
ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde,
kişisel bir üslupla ifade etme çabasından
doğan ruhsal bir faaliyet.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3. İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyet.
17. islamiyet'i bütün olarak benimseyen ve bu dinin emir
ve yasaklarına uyarak medeni bir yaşam tarzı meydana
getiren Müslümanların, tarihsel süreçte farklı
coğrafyalarda meydana getirdikleri maddi ve manevi
birikimlerin bütününe İslam medeniyeti denir. İslam
medeniyetinin kaynağı Allah'tan Hz. Muhammed'e
gelen vahiydir. Bu kaynaktan doğan bilgi, hikmet ve
irfan zamanla eğitimden ahlaka, insan ilişkilerinden
sanata, edebiyattan mimariye, teknolojiden müziğe
kadar Müslüman toplumların hayatının her alanında
kendini göstermiştir.
Bu parçada İslam medeniyetiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yurgulanmaktadır?
A) Dünyanın en ileri medeniyeti olduğu
B) Tarihsel süreçte oluşup geliştiği
C) Farklı kültürlerin katkıda bulunduğu
D) İnsan fitratina tam uygun olduğu
E) Kaynağında ilahi esaslar olduğu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
17. islamiyet'i bütün olarak benimseyen ve bu dinin emir ve yasaklarına uyarak medeni bir yaşam tarzı meydana getiren Müslümanların, tarihsel süreçte farklı coğrafyalarda meydana getirdikleri maddi ve manevi birikimlerin bütününe İslam medeniyeti denir. İslam medeniyetinin kaynağı Allah'tan Hz. Muhammed'e gelen vahiydir. Bu kaynaktan doğan bilgi, hikmet ve irfan zamanla eğitimden ahlaka, insan ilişkilerinden sanata, edebiyattan mimariye, teknolojiden müziğe kadar Müslüman toplumların hayatının her alanında kendini göstermiştir. Bu parçada İslam medeniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yurgulanmaktadır? A) Dünyanın en ileri medeniyeti olduğu B) Tarihsel süreçte oluşup geliştiği C) Farklı kültürlerin katkıda bulunduğu D) İnsan fitratina tam uygun olduğu E) Kaynağında ilahi esaslar olduğu
2.
Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri'yle ordunun; silah,
cephane, yeme-içme, giyim, haberleşme ve ulaşım gibi
her türlü ihtiyacını halktan karşılamak istemiştir.
Buna göre, Tekâlif-i Milliye Emirleri aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesidir?
Nodi!
A
A)
Topyekûn savaşa geçildiğinin
B) Genel seferberliğin ilanının
C) Taarruz savaşına geçildiğinin
D) Mitis Kuvvetlerine güvenildiğinin
E) Ekonomik kalkınmanın amaçlandığının
a
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri'yle ordunun; silah, cephane, yeme-içme, giyim, haberleşme ve ulaşım gibi her türlü ihtiyacını halktan karşılamak istemiştir. Buna göre, Tekâlif-i Milliye Emirleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Nodi! A A) Topyekûn savaşa geçildiğinin B) Genel seferberliğin ilanının C) Taarruz savaşına geçildiğinin D) Mitis Kuvvetlerine güvenildiğinin E) Ekonomik kalkınmanın amaçlandığının a
33. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele yıllarinda
Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünü
göstermektedir?
A) Ankara Antlaşması'nın imzalanması
B) Sevr Antlaşması'nın imzalanması
C) San Remo Görüşmeleri'nin yapılması
D) Malta sürgünlerinin serbest bırakılması
E) Istanbul'un resmen işgal edilmesi
ÖS
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
33. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele yıllarinda Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünü göstermektedir? A) Ankara Antlaşması'nın imzalanması B) Sevr Antlaşması'nın imzalanması C) San Remo Görüşmeleri'nin yapılması D) Malta sürgünlerinin serbest bırakılması E) Istanbul'un resmen işgal edilmesi ÖS
çin ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4.
"... Gelenekleri ve söz hazinesi Balkan halklarının dil-
lerinde yaşamaya devam ediyor. Arnavutlar, Bulgarlar,
Yunanlar, Makedonyalılar, Boşnaklar, Sırplar ve Ro-
menlerin miras aldıkları bu hazineye bir göz atılırsa, bu
uygarlığın ne derece kendini kabul ettirmeyi başardığı
ve Balkanlardaki yaşamın bazı yönlerini nasıl şekillen-
dirdiği fark edilir."
"Bir evin mobilyasına, oda eşyasına, giyim, yiyecek ve
kent çevresine ait en az iki yüz kelimenin, buraya
Anadolu'dan gelen toplulukların diliyle aynı olması an-
lamlıdır. Doğu Avrupa halkları üzerine vurulan bu dam-
ga ile Balkanlarda yeni bir kent kültürünün ilk temelle-
rinin atıldığını söyleyebiliriz."
Romen tarihçi Beldiceanu'nun bu ifadeleri Osman-
li Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden da-
ha çok hangisi ile ilgilidir?
A) Gaza ve cihat anlayışı
B) İskân ve istimâlet politikası
C) Timar sistemi
D) Müsadere sistemi
E) Devşirme sistemi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
çin ayrılan kısmına işaretleyiniz. 4. "... Gelenekleri ve söz hazinesi Balkan halklarının dil- lerinde yaşamaya devam ediyor. Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanlar, Makedonyalılar, Boşnaklar, Sırplar ve Ro- menlerin miras aldıkları bu hazineye bir göz atılırsa, bu uygarlığın ne derece kendini kabul ettirmeyi başardığı ve Balkanlardaki yaşamın bazı yönlerini nasıl şekillen- dirdiği fark edilir." "Bir evin mobilyasına, oda eşyasına, giyim, yiyecek ve kent çevresine ait en az iki yüz kelimenin, buraya Anadolu'dan gelen toplulukların diliyle aynı olması an- lamlıdır. Doğu Avrupa halkları üzerine vurulan bu dam- ga ile Balkanlarda yeni bir kent kültürünün ilk temelle- rinin atıldığını söyleyebiliriz." Romen tarihçi Beldiceanu'nun bu ifadeleri Osman- li Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden da- ha çok hangisi ile ilgilidir? A) Gaza ve cihat anlayışı B) İskân ve istimâlet politikası C) Timar sistemi D) Müsadere sistemi E) Devşirme sistemi
5.
TYT/ Sosyal Bilimler
İlk Türkiye İktisat Kongresi'nde ülkenin o günkü koşulları göz
önünde bulundurularak önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar
arasında ekonomik bağımsızlık, ulusal kalkınma ve savunma
sanayi konularına da yer verilmiştir.
İlk Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararların alınmasında;
D) II ve III
Coğrafya
çözümleri
için
kodu okut
ya da yaz
71011
1. ülkenin uzun savaşlardan dolayı yıpranmış olması,
II. TBMM'nin siyasi varlığının kabul ettirilmek istenmesi,
III. ulusal egemenlik anlayışının yerleştirilmeye çalışılması
nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
/E), II ve III
C) I ve II
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. TYT/ Sosyal Bilimler İlk Türkiye İktisat Kongresi'nde ülkenin o günkü koşulları göz önünde bulundurularak önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında ekonomik bağımsızlık, ulusal kalkınma ve savunma sanayi konularına da yer verilmiştir. İlk Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararların alınmasında; D) II ve III Coğrafya çözümleri için kodu okut ya da yaz 71011 1. ülkenin uzun savaşlardan dolayı yıpranmış olması, II. TBMM'nin siyasi varlığının kabul ettirilmek istenmesi, III. ulusal egemenlik anlayışının yerleştirilmeye çalışılması nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız /E), II ve III C) I ve II
NIA
7. 1. Mudanya Ateşkes Anlaşması
II. Londra Konferansı
III. Lozan Antlaşması
Yukarıdakilerin hangilerinde Anlaşma Devletleri Anka-
ra ve İstanbul Hükümetlerini birlikte çağırarak araların-
da ikilik yaratmak ve bundan faydalanmak istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
(2010-İcra Md. ve Md. Yrd.)
ORMA
NLAR
ORMA
NLAR
ORMA
NLAR
ORMA
NLAI
ORMA
NLA
ORM
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
NIA 7. 1. Mudanya Ateşkes Anlaşması II. Londra Konferansı III. Lozan Antlaşması Yukarıdakilerin hangilerinde Anlaşma Devletleri Anka- ra ve İstanbul Hükümetlerini birlikte çağırarak araların- da ikilik yaratmak ve bundan faydalanmak istemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III (2010-İcra Md. ve Md. Yrd.) ORMA NLAR ORMA NLAR ORMA NLAR ORMA NLAI ORMA NLA ORM
YAYIN
14. Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın, I. Dünya
Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerinde geçen olay-
ların konu edildiği eseridir?
A) Çankaya
C) Atatürk'ten
Hatıralar
B) Zeytin Dağı
D) Medine Müdafaası
E) Ateşten Gömlek
(2014-KPSS)
IN
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
YAYIN 14. Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın, I. Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerinde geçen olay- ların konu edildiği eseridir? A) Çankaya C) Atatürk'ten Hatıralar B) Zeytin Dağı D) Medine Müdafaası E) Ateşten Gömlek (2014-KPSS) IN
1. Moskova Antlaşması
II. Gümrü Antlaşması
III. Kars Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan Mu-
harebesi kazanımlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
21.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
1. Moskova Antlaşması II. Gümrü Antlaşması III. Kars Antlaşması Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan Mu- harebesi kazanımlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) II ve III 21.