Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
ÖĞRENMEYE HAZIRLIK
1. Orta Çağ Avrupası'nda öne çıkan kurumlar hangileridir?
Feodalizm, kralların yettiler!
peperlere oranla daha az ve Shirl
Klise one cokmytr.
2. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermesinin dış politikadaki etkileri nelerdir?
3. Amerika'nın keşfinin Avrupa'da meydana gelen ekonomik gelişmelere etkileri nelerdir?
CHAD
yeni ticaret yollarning bilinmesiyle,
Avrupedell ekonomy!
Conlendirmişt
4. Matbaanin kullanımının okuryazar sayısının artmasına katkısı nelerdir?
Kitap basımı arthig rcm insenler 10
yoz na ogrend,
Okuma jazna.
artti-
AQVA 121830
NOTLAR
UNITE
AVRUPA
"Batı, üc
sans'tır.
Üç esas
XVI. y
yetkili
eden
otorit
rilmis
tuluş
geni
olar
itira
o kur upzorlik
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI ÖĞRENMEYE HAZIRLIK 1. Orta Çağ Avrupası'nda öne çıkan kurumlar hangileridir? Feodalizm, kralların yettiler! peperlere oranla daha az ve Shirl Klise one cokmytr. 2. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermesinin dış politikadaki etkileri nelerdir? 3. Amerika'nın keşfinin Avrupa'da meydana gelen ekonomik gelişmelere etkileri nelerdir? CHAD yeni ticaret yollarning bilinmesiyle, Avrupedell ekonomy! Conlendirmişt 4. Matbaanin kullanımının okuryazar sayısının artmasına katkısı nelerdir? Kitap basımı arthig rcm insenler 10 yoz na ogrend, Okuma jazna. artti- AQVA 121830 NOTLAR UNITE AVRUPA "Batı, üc sans'tır. Üç esas XVI. y yetkili eden otorit rilmis tuluş geni olar itira o kur upzorlik
32. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra
Ortodoks Kilisesi'ne yönelik izlediği hoşgörü politi-
kası ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
A Avrupa'daki mezhep çatışmalarını sona erdirmek
B) Gayrimüslim tebaanın Osmanlı payitahtına bağ-
lanmasını sağlamak
Latin dünyasının güvenini kazanmak
Ruslarla iyi ilişkiler kurmak
E) Katolikleri mezheplerinden uzaklaştırmak
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
32. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi'ne yönelik izlediği hoşgörü politi- kası ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? A Avrupa'daki mezhep çatışmalarını sona erdirmek B) Gayrimüslim tebaanın Osmanlı payitahtına bağ- lanmasını sağlamak Latin dünyasının güvenini kazanmak Ruslarla iyi ilişkiler kurmak E) Katolikleri mezheplerinden uzaklaştırmak
61) 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin iç
işlerine müdahale edildiğinin kanıtı olarak gösterilemez?
A) Makedonya, islahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır.
B) Girit'te islahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir.
C) Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir.
D) Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak Avusturya tarafından yönetilecektir.
E) Osmanlı Devleti, Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahat yapacaktır.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
61) 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edildiğinin kanıtı olarak gösterilemez? A) Makedonya, islahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. B) Girit'te islahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir. C) Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. D) Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak Avusturya tarafından yönetilecektir. E) Osmanlı Devleti, Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahat yapacaktır.
4. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de dört önemli esası kişileştirmiş
ve bunları kendi aralarında konuşturmuştur. Eserde hükümdarın
halkına ve halkın da devlete karşı sorumlulukları anlatılmıştır.
Kişi
Görevi
Temsil Ettiği Esas
Hükümdar
Kün-Toğdı
Ay-Toldi
Ögdilmiş
Odgurmuş
Vezir
Vezirin oğlu
Vezirin kardeşi
Yukarıdaki tabloya bu bilgide temsil edilen esaslar yazıldığın-
da hangisi dışarıda kalır?
A) Adalet
D) Akıbet
B) Devlet
E) Akıl
C) Millet
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de dört önemli esası kişileştirmiş ve bunları kendi aralarında konuşturmuştur. Eserde hükümdarın halkına ve halkın da devlete karşı sorumlulukları anlatılmıştır. Kişi Görevi Temsil Ettiği Esas Hükümdar Kün-Toğdı Ay-Toldi Ögdilmiş Odgurmuş Vezir Vezirin oğlu Vezirin kardeşi Yukarıdaki tabloya bu bilgide temsil edilen esaslar yazıldığın- da hangisi dışarıda kalır? A) Adalet D) Akıbet B) Devlet E) Akıl C) Millet
8. Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından Malazgir
Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutan
lar, fethettikleri bölgelerde kendi beyliklerini kurmuşlar ve bağım
sızlıklarını ilan etmişlerdir.
Bu durum Büyük Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine
neden olmuştur?
A) Siyasi birliğin güçlenmesine
B) Merkezi otoritenin zayıflamasına
C) Taht kavgalarının son bulmasına
D) Askeri yapının güçlenmesine
E) Kültürel birliğin bozulmasına
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
8. Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından Malazgir Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutan lar, fethettikleri bölgelerde kendi beyliklerini kurmuşlar ve bağım sızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu durum Büyük Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Siyasi birliğin güçlenmesine B) Merkezi otoritenin zayıflamasına C) Taht kavgalarının son bulmasına D) Askeri yapının güçlenmesine E) Kültürel birliğin bozulmasına
A
SINAV
A
A
8. Aşağıda bir merkezde gün içinde güneş ışınlarının
geliş açısı ve sıcaklık durumunun grafiği
verilmiştir.
Işınların geliş açısı
80
60-
40-
20
O
(O
8
10
12
Güneş ışınları
A) Yalnız I
14
D) II ve III
30
20
16
Sıcaklık
Yalnızca verilen grafik incelendiğinde
sıcaklığın güneş ışınlarının geliş açısıyla
paralel olmamasında;
I. Güneş'ten Dünya'ya gelen enerji,
II. Isi birikimi,
III. eksen eğikliği
B) Yalnız II
10
18 Saatler
faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz
edilebilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
A SINAV A A 8. Aşağıda bir merkezde gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı ve sıcaklık durumunun grafiği verilmiştir. Işınların geliş açısı 80 60- 40- 20 O (O 8 10 12 Güneş ışınları A) Yalnız I 14 D) II ve III 30 20 16 Sıcaklık Yalnızca verilen grafik incelendiğinde sıcaklığın güneş ışınlarının geliş açısıyla paralel olmamasında; I. Güneş'ten Dünya'ya gelen enerji, II. Isi birikimi, III. eksen eğikliği B) Yalnız II 10 18 Saatler faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? C) Yalnız III E) I, II ve III
C
4.
Mete Han'ın "Toprak millete aittir. Devletin
temeli olan toprak verilemez." diyerek top-
rak isteyen kavimlere savaş açması Türkler-
de aşağıdakilerden hangisine verilen önemi
gösterir?
A) Natanseverlik
B) İleri görüşlülük
C Savaşçılık
D) Teşkilatçılık
E) Konar göçer yaşam
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
C 4. Mete Han'ın "Toprak millete aittir. Devletin temeli olan toprak verilemez." diyerek top- rak isteyen kavimlere savaş açması Türkler- de aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? A) Natanseverlik B) İleri görüşlülük C Savaşçılık D) Teşkilatçılık E) Konar göçer yaşam
6.
Mustafa Kemal Mebusan Meclisi seçimlerinde Erzurum'dan
milletvekili seçildiği hâlde İstanbul'a gitmedi. Seçimleri kaza-
nan milletvekillerini Ankara'ya çağırarak onlardan Mebusan
Meclisinde bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını, Erzurum
ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlanın Mecliste kabul edil-
mesini, kendisini de Meclise başkan seçmelerini istedi.
Buna göre;
1. Hem içeriye hem de dış dünyaya karşı, Kuvayımilliyecilerin
mecliste egemen olduğunu göstermek istemiştir.
II. Ülkedeki saltanat yönetimine son vermek istemiştir.
III. Mebusan Meclisi üyelerinin tamamının bağımsızlığa aykın
karar alacağını düşünmüştür.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve Ill
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
6. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili seçildiği hâlde İstanbul'a gitmedi. Seçimleri kaza- nan milletvekillerini Ankara'ya çağırarak onlardan Mebusan Meclisinde bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlanın Mecliste kabul edil- mesini, kendisini de Meclise başkan seçmelerini istedi. Buna göre; 1. Hem içeriye hem de dış dünyaya karşı, Kuvayımilliyecilerin mecliste egemen olduğunu göstermek istemiştir. II. Ülkedeki saltanat yönetimine son vermek istemiştir. III. Mebusan Meclisi üyelerinin tamamının bağımsızlığa aykın karar alacağını düşünmüştür. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve Ill
4. Orhan Bey, Karesi Beyliği'ndeki iç
karışıklıklardan yararlanarak bu beyliği
topraklarına katmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
sonuçlarından biri değildir?
A) Türk göçlerinin yaşanması
B) Donanma sahibi olma
C) Rumeli'ye geçişin kolaylaşması
DAnadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
katkı
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. Orhan Bey, Karesi Beyliği'ndeki iç karışıklıklardan yararlanarak bu beyliği topraklarına katmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? A) Türk göçlerinin yaşanması B) Donanma sahibi olma C) Rumeli'ye geçişin kolaylaşması DAnadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına katkı
9.
bo
Aşağıdaki grafikte bir ülkede 1985-2020 yılları arasındaki do-
ğal ve gerçek nüfus artışları gösterilmiştir.
(%)
25-
20-
15-
10-
5-
0
A) Yalnız I
6
Doğal nüfus artışı
43 Gerçek nüfus artışı
1985 1990
Grafikteki bilgilere göre,
1. verilen yılların tamamında doğum oranlarının ölüm oran-
larından fazla olduğu,
2000 2010 2020 Yıllar
II. gelişmemiş bir ülke olduğu,
III. en fazla göçü son yıllarda verdiği
özelliklerinden hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
I. OTURUM (TYT) DENEME- ?
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
9. bo Aşağıdaki grafikte bir ülkede 1985-2020 yılları arasındaki do- ğal ve gerçek nüfus artışları gösterilmiştir. (%) 25- 20- 15- 10- 5- 0 A) Yalnız I 6 Doğal nüfus artışı 43 Gerçek nüfus artışı 1985 1990 Grafikteki bilgilere göre, 1. verilen yılların tamamında doğum oranlarının ölüm oran- larından fazla olduğu, 2000 2010 2020 Yıllar II. gelişmemiş bir ülke olduğu, III. en fazla göçü son yıllarda verdiği özelliklerinden hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II I. OTURUM (TYT) DENEME- ?
33. Lozan Konferansının uzamasına sebep olduğu için
Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmeye bırakı-
lan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitülasyon
B) Boğazlar
C) Azınlıklar
D) Musul
E) Hatay
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
33. Lozan Konferansının uzamasına sebep olduğu için Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmeye bırakı- lan sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapitülasyon B) Boğazlar C) Azınlıklar D) Musul E) Hatay
XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da yaşanan çözülme ve de-
ğişim sürecindeki olumsuzluklarla ilgili devlet erkanından ki-
şilerin hazırladıkları raporlara layiha veya risale denilmiştir.
Buna göre layiha veya risale yoluyla yöneticilere,
I. somut çözüm önerileri sunmak
II. uyarılarda bulunmak
III. olayların içi yüzünü öğrenmelerini sağlamak
gibi durumlardan hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da yaşanan çözülme ve de- ğişim sürecindeki olumsuzluklarla ilgili devlet erkanından ki- şilerin hazırladıkları raporlara layiha veya risale denilmiştir. Buna göre layiha veya risale yoluyla yöneticilere, I. somut çözüm önerileri sunmak II. uyarılarda bulunmak III. olayların içi yüzünü öğrenmelerini sağlamak gibi durumlardan hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
J.
LAN
İsimler
Kayıkçı Kul Mustafa
M. Karacaoğlan
Pir Sultan Abdal
1v. Dadaloğlu
V. Bayburtlu Zihni
A) I
B) II
Yetişme Biçimi
• Göçebe (gezgin) şairler
Memo
• Yeniçeri Ocaklarından
yetişen şairler
Yukarıdaki halk şairleri karşılarındaki yetişme biçimleriyle
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
• Tasavvuf (tekke) şairleri
C) III
D) IV
EV
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
J. LAN İsimler Kayıkçı Kul Mustafa M. Karacaoğlan Pir Sultan Abdal 1v. Dadaloğlu V. Bayburtlu Zihni A) I B) II Yetişme Biçimi • Göçebe (gezgin) şairler Memo • Yeniçeri Ocaklarından yetişen şairler Yukarıdaki halk şairleri karşılarındaki yetişme biçimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? • Tasavvuf (tekke) şairleri C) III D) IV EV
13. Fransız Devrimi'nden en çok etkilenen ve toprak
kaybına uğrayan devletlerin ortak özelliği, aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Çok uluslu yapıya sahip olmaları
B) Fransa'ya karşı savaş yapmaları
C) Askerî açıdan zayıf olmaları
D) Ekonomik açıdan zayıf olmaları
E) Mezhep çatışmaları yaşamaları
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
13. Fransız Devrimi'nden en çok etkilenen ve toprak kaybına uğrayan devletlerin ortak özelliği, aşağıda- kilerden hangisidir? A) Çok uluslu yapıya sahip olmaları B) Fransa'ya karşı savaş yapmaları C) Askerî açıdan zayıf olmaları D) Ekonomik açıdan zayıf olmaları E) Mezhep çatışmaları yaşamaları
2. Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız.
a. XV. yy'dan itibaren Avrupa'da ortaya çıkan ve coğ-
rafi keşiflerle iyice kuvvetlenen iktisadi
anlayışına göre bir devlet ne
kadar madene ve paraya sahipse o kadar zengin sa-
yılmaktaydı.
b. İltizam sistemi usulünde devlet ihale yolu ile belirli
bir bölgenin vergisini peşin para karşılığı
adını verdiği kişilere kiralık olarak
vermiştir.
c. Coğrafi Keşifler sonucu yoğun bir şekilde Ame-
rika'dan Avrupa ve Asya'ya akan değerli madenler,
Osmanlılarda
sebep olmuştur.
d. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar
Dönemi'nde,
getirilmiştir.
sürekli hale
e. Celali İsyanları sebebiyle Anadolu'dan başlayan
kaçış ve göç dalgasına
adı
verilmektedir.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
2. Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. a. XV. yy'dan itibaren Avrupa'da ortaya çıkan ve coğ- rafi keşiflerle iyice kuvvetlenen iktisadi anlayışına göre bir devlet ne kadar madene ve paraya sahipse o kadar zengin sa- yılmaktaydı. b. İltizam sistemi usulünde devlet ihale yolu ile belirli bir bölgenin vergisini peşin para karşılığı adını verdiği kişilere kiralık olarak vermiştir. c. Coğrafi Keşifler sonucu yoğun bir şekilde Ame- rika'dan Avrupa ve Asya'ya akan değerli madenler, Osmanlılarda sebep olmuştur. d. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar Dönemi'nde, getirilmiştir. sürekli hale e. Celali İsyanları sebebiyle Anadolu'dan başlayan kaçış ve göç dalgasına adı verilmektedir.
1. Mora Yarımadası'nda bağımsız bir Yunan devletinin ku-
rulması Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde
artış yaşanmasına neden olmuştur?
A) Milliyetçi ayaklanmalarda
B) Batı tarzı islahatlar yapılmasında
C) Ulusal egemenlik taleplerinde
D) Halifenin etkinliğinde
E) Yeniçeri ayaklanmalarında
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1. Mora Yarımadası'nda bağımsız bir Yunan devletinin ku- rulması Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde artış yaşanmasına neden olmuştur? A) Milliyetçi ayaklanmalarda B) Batı tarzı islahatlar yapılmasında C) Ulusal egemenlik taleplerinde D) Halifenin etkinliğinde E) Yeniçeri ayaklanmalarında